EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ НА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКАХ
О. О. Любар

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.72

УДК: 657.2:34

О. О. Любар

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ НА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКАХ

Анотація

Розвиток ринкової економіки в Україні, розширення міжнародних економічних зв'язків зумовили значні зміни в системі бухгалтерського обліку, яка є однією з найважливіших складових в управлінні процесами господарювання на рівні підприємства, держави і міжнародної діяльності. Постійно зростають вимоги до бухгалтерського обліку як до упорядкованої системи збору, нагромадження, реєстрації, узагальнення та впорядкування інформації про засоби підприємства, їх рух та причинно-наслідковий зв'язок. Потреба створення повної і чіткої інформаційної системи управління зумовлює постійний пошук у галузі формування облікових даних. Важливим є кожен її елемент та його наявні і потенційні інформаційні можливості.
Систематизація інформації про господарські операції, які мають місце на підприємстві, здійснюється з використанням рахунків бухгалтерського обліку. Причому різні факти господарського життя відображаються як на балансових, так і на позабалансових рахунках. На балансових рахунках узагальнюється інформація щодо об’єктів, які належать підприємству на правах власності, залишки по цих рахунках відображаються у балансі підприємства на звітну дату. Об’єкти бухгалтерського обліку, що належать підприємству на правах володіння і розпорядження майном знаходять своє відображення на позабалансових рахунках, залишки по яких не включаються до балансу підприємства, про те наводяться у спеціальній звітності.
Незважаючи на те, що інформація позабалансового обліку не використовується для складання фінансової звітності та для розрахунку показників, що характеризують фінансовий стан підприємства, його ведення є обов’язковим та входить до загальної системи бухгалтерського обліку. Завдяки веденню позабалансового обліку забезпечується реальне відображення економічного стану підприємства, він дозволяє чітко відокремити власні об’єкти від невласних, підтверджує або спростовує облікову інформацію суб’єкта господарювання, що надав ці активи у тимчасове користування чи на зберігання.
В сучасних умовах система бухгалтерського обліку загалом та операцій на позабалансових рахунках зокрема не може повноцінно існувати без належного нормативно-правового забезпечення. Таке забезпечення бурхливо формувалося протягом двох останніх десятиріч і перебуває в процесі постійних змін, які супроводжуються політичними, економічними, інтеграційними, соціальними та іншими чинниками.
Досліджено особливості нормативно-правового забезпечення обліку операцій на позабалансових рахунках як в Україні, так і за кордоном та встановлено необхідність його подальшого вдосконалення.

Ключові слова: система бухгалтерського обліку; нормативно-правове забезпечення; інформація; господарські операції; позабалансові рахунки; активи; зобов’язання.

Література

1. Федоров Г.О. Нормативно-правове забезпечення процесів іноземного інвестування в Україні / Г.О. Федоров // Актуальні проблеми державного управління. – 2015. – № 1. – С. 294-299. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2015_1_43.
2. Теорія та історія державного управління: навч. посіб. / [Г.С. Одінцова, В.Б. Дзюндзюк, Н. М. Мельтюхова, Н.С. Міронова, В.В. Нікітін]; за заг. ред. Г.С. Одінцової, О.Ю. Амосова. – К.: Професіонал, 2008. – 285 с.
3. Державне управління в Україні: [навч. посіб.] / за заг. ред. д.ю.н., проф. В.Б. Авер'янова. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 1999. – 265 с.
4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.
5. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.
6. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 29.06.2004 р. № 1905-IV.
7. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.
8. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. № 996-ХІV, зі змінами.
9. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.
10. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: наказ Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291.
11. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vobu.ua/ukr/documents/ accounting/item/natsionalni-polozhennya-standarti-bukhgalterskogo-obliku?app_id=24
12. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vobu.ua/ukr/documents/ accounting/item/mizhnarodni-standarti-bukhgalterskogo-obliku-ta-finansovoji-zvitnosti?app_id=24
13. Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах: Закон України від 15.09.95 р. № 327/95-ВР.
14. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 р. № 959-XII.
15. Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495-VI.
16. Про Митний тариф України: Закон України від 19 вересня 2013 року № 584-VII.
17. Бухгалтерський облік і контроль операцій з похідними фінансовими інструментами: організація та методика: монографія / В.С. Здреник, О.В. Ярощук. – Тернопіль: Крок, 2011. – 272 с.
18. Методичні рекомендації з відображення у бухгалтерському обліку операцій з ф’ючерсними та опціонними контрактами учасниками фондового ринку (крім банків): рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.05.2012 р. № 650.
19. Положення про інвентаризацію активів і зобов’язань: наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879.
20. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, недостачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою КМУ від 22.01.96 р. № 116.
21. Методика оцінки майна: постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 р. № 1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 224).
22. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ.
23. Про заставу: Закон України від 02.10.92 р. № 2655-ХІІ.
24. Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень: Закон України від 18.11.2003 р. № 1255-ІV.
25. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 05.04.01 р. № 2374-ІІІ.
26. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 23.02.2006 р. № 3480-ІV.
27. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України: постанова правління Національного банку України від 21.02.2018 р. № 14.
28. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників: наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. № 58.
29. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: наказ Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88.
30. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку: наказ Міністерства фінансів від 29.12.2000 р. № 356.

O. O. Liubar

DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE OF REGULATORY SUPPORT OF ACCOUNTING OF TRANSACTIONS ON OFF-BALANCE SHEET ACCOUNTS

Summary

The development of the market economy in Ukraine, the expansion of international economic ties have led to significant changes in the accounting system, which is one of the most important components in managing the business processes at the level of enterprise, state and international activity. The requirements for accounting as an orderly system for collecting, accumulating, registering, generalizing and organizing information about the company's assets, their movement and cause and effect are constantly increasing. The need to create a complete and clear management information system requires a constant search in the field of credential formation. Every element of it and its available and potential information capabilities are important.
Systematization of information on business transactions that take place at the enterprise is carried out using accounting accounts. Moreover, various facts of economic life are reflected in both balance sheet and off-balance sheet accounts. Balance sheet accounts summarize information about the assets owned by the enterprise, and balances on these accounts are recorded in the enterprise balance sheet at the reporting date. Accounting objects belonging to the enterprise on ownership and disposal of property are reflected in off-balance sheet accounts, the balances of which are not included in the balance sheet of the enterprise, are reported in a special report.
Although off-balance sheet information is not used for the preparation of financial statements and for the calculation of indicators that characterize an entity's financial position, it is mandatory and is included in the general accounting system. Off-balance sheet accounting provides a real reflection of the economic status of the enterprise, it allows you to clearly separate your own assets from non-owned, confirm or deny the accounting information of the entity that provided these assets for temporary use or storage.
In today's context, the system of accounting in general and transactions in off-balance-sheet accounts in particular cannot fully exist without proper regulatory support. Such security has been rapidly evolving over the last two decades and is undergoing constant changes that are accompanied by political, economic, integration, social and other factors.
The peculiarities of regulatory support of accounting of transactions on off-balance sheet accounts both in Ukraine and abroad are investigated and the necessity of its further improvement is established.

Keywords: accounting system; regulatory support; information; business transactions; off-balance sheet accounts; assets; liabilities.

References

1. Fedorov, H.O. (2015), “Legal support of foreign investment processes in Ukraine”, Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, vol. 1, pp. 294-299, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2015_1_43 (Accessed 25 Oct 2019).
2. Odintsova, H.S. Dziundziuk, V.B. Mel'tiukhova, N.M. Mironova, N.S. and Nikitin, V.V. (2008), Teoriia ta istoriia derzhavnoho upravlinnia [The theory and history of public administration], Profesional, Kyiv, Ukraine.
3. Aver'ianov, V.B. (1999), Derzhavne upravlinnia v Ukraini [Public administration in Ukraine], In-t derzhavy i prava im. V.M. Korets'koho NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), “The Civil Code of Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (Accessed 25 Oct 2019).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), “The Commercial Code of Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (Accessed 25 Oct 2019).
6. Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The Law of Ukraine “On Lease of State and Communal Property”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-12 (Accessed 05 Nov 2019).
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), “Tax Code of Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 25 Oct 2019).
8. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine “On Accounting and Financial Reporting in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/996-14 (Accessed 05 Nov 2019).
9. Ministry of Finance of Ukraine (1999), Order “Plan of accounts of accounting of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z1557-11 (Accessed 05 Nov 2019).
10. Ministry of Finance of Ukraine (1999), Order “Instruction on the application of the Plan of Accounts for the accounting of assets, capital, liabilities and business transactions of enterprises and organizations”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 (Accessed 05 Nov 2019).
11. Ministry of Finance of Ukraine (2019), “National accounting regulations (standards)”, available at: http://vobu.ua/ukr/documents/accounting/item/natsionalni-polozhennya-standarti-bukhgalterskogo-obliku?app_id=24 (Accessed 05 Nov 2019).
12. Ministry of Finance of Ukraine (2019), “International Accounting and Financial Reporting Standards”, available at: http://vobu.ua/ukr/documents/accounting/item/mizhnarodni-standarti-bukhgalterskogo-obliku-ta-finansovoji-zvitnosti?app_id=24 (Accessed 05 Nov 2019).
13. Verkhovna Rada of Ukraine (1995), The Law of Ukraine “On Operations with Give-and-Take Raw Materials in Foreign Economic Relations”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/327/95-%D0%B2%D1%80 (Accessed 05 Nov 2019).
14. Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine “On Foreign Economic Activities”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/959-12 (Accessed 05 Nov 2019).
15. Verkhovna Rada of Ukraine (2012), “The Customs Code of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/en/4495-17 (Accessed 25 Oct 2019).
16. Verkhovna Rada of Ukraine (2013), The Law of Ukraine “About the Customs Tariff of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/en/584-18 (Accessed 05 Nov 2019).
17. Zdrenyk, V.S. and Yaroschuk, O.V. (2011), Bukhhalters'kyj oblik i kontrol' operatsij z pokhidnymy finansovymy instrumentamy: orhanizatsiia ta metodyka [Accounting and control of transactions with derivatives: organization and methodology], Krok, Ternopil', Ukraine.
18. National Commission on securities and stock market (2012), “Methodological guidelines for accounting for transactions with futures and options contracts in stock market participants (excluding banks)”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr650863-12 (Accessed 05 Nov 2019).
19. Ministry of Finance of Ukraine (2014), Order “Assets and Liabilities Inventory Regulations”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z1365-14 (Accessed 05 Nov 2019).
20. Cabinet of Ministers of Ukraine (1996), Resolution “Procedure for determining the amount of theft loss, deficiency, destruction (damage) of tangible assets”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/116-96-%D0%BF (Accessed 05 Nov 2019).
21. Cabinet of Ministers of Ukraine (2003), Resolution “Methods of property valuation”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1891-2003-%D0%BF (Accessed 05 Nov 2019).
22. Verkhovna Rada of Ukraine (2000), The Law of Ukraine “On Banks and Banking”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/2121-14 (Accessed 05 Nov 2019).
23. Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine “On Pledge”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/2654-12 (Accessed 05 Nov 2019).
24. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine “On Securing Creditors' Claims and Registration of Encumbrances”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/1255-15 (Accessed 05 Nov 2019).
25. Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine “On Circulation of Bills of Exchange in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/2374-14 (Accessed 05 Nov 2019).
26. Verkhovna Rada of Ukraine (2006), The Law of Ukraine “On Securities and Stock Exchange”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/1201-12 (Accessed 05 Nov 2019).
27. National Bank of Ukraine (2018), “Instruction on accounting of transactions with financial instruments in banks of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0014500-18/ed20180221 (Accessed 05 Nov 2019).
28. Cabinet of Ministers of Ukraine (1993), Resolution “Instruction on the procedure for keeping employees' work books”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0110-93 (Accessed 05 Nov 2019).
29. Ministry of Finance of Ukraine (1995), Order “Regulation on the documentary support of accounting records”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95 (Accessed 05 Nov 2019).
30. Ministry of Finance of Ukraine (2000), Order “Methodical recommendations for the use of accounting registers”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0356201-00/stru (Accessed 05 Nov 2019).

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 1391

Відомості про авторів

О. О. Любар

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

O. O. Liubar

Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor of the Chair of Accounting,Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsia)

ORCID:

0000-0003-3030-6767

Як цитувати статтю

Любар О. О. Вітчизняний та зарубіжний досвід нормативно-правового забезпечення обліку операцій на позабалансових рахунках. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7424 (дата звернення: 08.08.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.72

Liubar, O. O. (2019), “Domestic and foreign experience of regulatory support of accounting of transactions on off-balance sheet accounts”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7424 (Accessed 08 Aug 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.72

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.