EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА НА ПІДПРИЄМСТВО СФЕРИ ПОСЛУГ З ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПОШИТТЯ ОДЯГУ
І. М. Тесленок, Н. В. Пeрeтокіна-Пічхая

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.74

УДК: 658

І. М. Тесленок, Н. В. Пeрeтокіна-Пічхая

ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА НА ПІДПРИЄМСТВО СФЕРИ ПОСЛУГ З ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПОШИТТЯ ОДЯГУ

Анотація

Будь-яке підприємство є відкритою системою і знаходиться у постійній взаємодії з різними елементами зовнішнього середовища. Мінливість і невизначеність оточення підприємства, безперервне виникнення нових тенденцій у розвитку економіки та суспільства, прискорення науково-технічного прогресу створюють принципово нове зовнішнє середовище господарювання, яке призводить до необхідності опанування нових для вітчизняних підприємств способів взаємодії із зовнішнім оточенням і більш швидкого реагування на постійні зміни. Оцінці факторів бізнес-оточення та їх дослідженню слід приділяти належну увагу, адже вони обумовлюють підґрунтя для прийняття управлінських рішень та враховуються при складанні цілей та розробці шляхів їх досягнення підприємством. В статті відображена одна із методик оцінки впливу факторів бізнес-середовища на підприємство, а саме використання PEST-аналізу, який дозволить виявити фактори бізнес-середовища, які найбільше впливають на аналізоване підприємство, а також передбачити їх динаміку. Відповідно до алгоритму проведення аналізу, було виділено і досліджено чинники у кожній з чотирьох груп факторів бізнес-середовища підприємства сфери послуг – студії-ательє «Наталі». Кожному із аналізованих чинників було надано оцінки та охарактеризовано спрямованість впливу. З метою наочного порівняння числових значень отриманого результату оцінювання факторів бізнес-середовища було побудовано профіль макрооточення, на основі якого було проведено аналіз сукупного впливу факторів бізнес-оточення на функціонування підприємства з використанням коефіцієнту впливу факторів макросередовища. Результати дослідження дозволяють виділити негативні та позитивні фактори бізнес-середовища студії-ательє «Наталі» та в подальшому розробити заходи для їх мінімізації або визначити можливість їх використання. Розглянутий методологічний підхід щодо оцінки впливу факторів бізнес-середовища на підприємство сфери послуг та отримані в результаті дослідження висновки можуть бути корисним при подальшому аналізі конкурентного середовища ательє-студії «Наталі» та для розробки стратегії розвитку підприємства.

Ключові слова: зовнішнє середовище; бізнес-середовище; PEST-аналіз; профіль макрооточення; підприємство сфери послуг.

Література

1. Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / Майкл Портер: пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес, 2016. – 715 с.
2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. – СПб. : Изд-во «Питер», 1999. – 416 с.
3. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок [2-е изд.] / Ж.-Ж. Ламбен, Р. Чумпитас, И. Шулинг; пер. с англ. под ред. В.Б. Колчанова. – СПб. : Питер, 2017. – 720 с.
4. Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; пер. с англ. – М. : «Дело», 1993. – 702 с.
5. Виханский О. С. Стратегическое управление : ученик / О. С. Виханский. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Гардарики, 2002. – 296 с.
6. Нємцов В. Д. Стратегічний менеджмент / В. Д. Нємцов, Л. Є. Довгань. – К.: УВПК «ЕксОб», 2001. – 560 с.
7. Шершньова З. Е. Стратегічне управління: навч.метод. посібник для самост. вивч. дисц. / З. Е. Шершньова, С. В. Оборська, Ю. М. Ратушний. – К. : КНЕУ, 2001. – 232 с.
8. Соколова Л. В. Організаційно-економічне забезпечення адаптації підприємств до невизначеності бізнес-середовища: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. економ. наук: 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / Л. В. Соколова // Інститут економіки промисловості НАН України. – Донецьк, 2006. – 32 с.
9. Мельник М. І. Класифікація бізнес-середовища: системний підхід / М. І. Мельник // Регіональна економіка. - 2008. - № 2. - С. 251-260.
10. Швець Г. О. Сучасне бізнес-середовище малого та середнього підприємництва в Україні. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки : зб. наукових праць / ДВНЗ «ПДТУ». Маріуполь, 2017. Вип. 34. С. 31–39.
11. Савельєв В. Оцінка бізнес-середовища при формуванні глобальної маркетингової стратегії / В. Савельєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. - 2014. - Вип. 3. - С. 112-115.
12. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга : учеб. пособие / Дэвид Джоббер ; пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2000. – 688 с.
13.Тесленок І. М. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища в системі управління промисловим підприємством / І. М. Тесленок, Л. О. Кримська. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 110 с.
14. Пуліна Т. В., Коротунова О. В., Клімуш Г. С. Обгрунтування вибору стратегій розвитку металургійного підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. «Економічні науки». 2014. Вип. 9. С. 152−159.

I. M. Teslenok, N. V. Peretokina-Pichkhaia

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF BUSINESS ENVIRONMENT FACTORS ON THE COMPANY THAT PROVIDES INDIVIDUAL CLOTHES TAILORING SERVICE

Summary

Any enterprise is an open system and is in constant interaction with various elements of the environment. The volatility and uncertainty of the enterprise environment, the continuous emergence of new trends in the development of economy and society, the acceleration of scientific and technological progress create a fundamentally new external environment of the economy, which leads to the need to learn new ways for domestic enterprises and makes interact with the external environment and to respond more quickly. Assessments of business environment factors and their research should be given due consideration, as they set the basis for management decisions and are taken into account when setting goals and developing ways to achieve them. The article presents one of the methods of assessing the impact of business environment factors on the enterprise, namely the use of PEST analysis, which will identify the business environment factors that most affect the analyzed enterprise, as well as predict their dynamics. According to the algorithm of analysis, the factors in each of the four groups of factors of the business environment of the service industry enterprise - atelier-studio "Natalie" were identified and investigated. Each of the analyzed factors was provided with estimates and characterization of impact. In order to make a clear comparison of the numerical values of the result obtained from the evaluation of the business environment factors, a macro-environment profile was constructed, on the basis of which an analysis of the cumulative influence of the business environment factors on the functioning of the enterprise was conducted using the factor of influence of the macro factors. The results of the study allow us to identify the negative and positive factors of the business environment of the atelier-studio "Natalie" and to further develop measures to minimize them or to determine the possibility of their use. The considered methodological approach to assessing the impact of business environment factors on a service company and the findings of the study may be useful in further analysis of the competitive environment of the atelier-studio “Natalie” and for development of enterprise development strategy.

Keywords: external environment; business environment; PEST analysis; macro-environment profile; service company.

References

1. Porter, M. (2016), Konkurentnoe preimushhestvo: kak dostich' vysokogo rezul'tata i obespechit' ego ustojchivost' [Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance], Al'pina Biznes, Moskow, Russia.
2. Ansoff, I. (1999), Novaja korporativnaja strategija [New corporate strategy], Piter, Saint Petersburg, Russia.
3. Lamben, J.-J., Chumpitaz, R. and Schuiling, I. (2017), Menedzhment, orientirovannyj na rynok [Market-Driven Management: Strategic and Operational Marketing], 2nd ed, Piter, Saint Petersburg, Russia.
4. Meskon, M., Albert, M. and Khedouri, F. (1993) Osnovy menedzhmenta [Management], Delo, Moskow, Russia.
5. Vihanskij, O. S. (2002), Strategicheskoe upravlenie [Strategic management], 2nd ed, Gardariki, Moskow, Russia.
6. Niemtsov, V. D. and Dovhan', L. Ye. (2001), Stratehichnyj menedzhment [Strategic management], UVPK «EksOb», Kyiv, Ukraine.
7. Shershn'ova, Z. E., Obors'ka, S. V. and Ratushnyj, Yu. M. (2001), Stratehichne upravlinnia [Strategic management], KNEU, Kyiv, Ukraine.
8. Sokolova, L. V. (2006), “Economic and organizational support to adaptation of enterprises to uncertain business environment”, Ph.D. Thesis, Economics, Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine, Donetsk, Ukraine.
9. Mel'nyk, M. I. (2008), “Classification of Business-Environment: the System Approach”, Rehional'na ekonomika, vol. 2, pp. 251–260.
10. Shvets', H. O. (2017), “The current business environment of small and medium business in Ukraine”, Visnyk Pryazovs'koho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu, vol. 34, pp. 31–39.
11. Savel'iev, V. (2014), “Assessment of the business environment for development of global marketing strategy”, Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, vol. 3, pp. 112–115.
12. Dzhobber, D. (2000), Pryntsypy y praktyka marketynha [Principles and practice of marketing], Vyl'iams, Moskow, Russia.
13. Teslenok, I. M. (2012), Stratehichnyj analiz zovnishn'oho seredovyscha v systemi upravlinnia promyslovym pidpryiemstvom [Strategic analysis of the external environment in the management system of an industrial enterprise], ZNTU, Zaporizhzhia, Ukraine.
14. Pulina, T. V., Korotunova, O. V. and Klimush, H. S. (2014), “Justification of the choice of development strategy of metallurgical enterpris”, Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 9, pp. 152−159.

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 9873

Відомості про авторів

І. М. Тесленок

к. е. н., доц. каф. менедж.,Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

I. M. Teslenok

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management,Zaporizhzhia Polytechnic National University, Zaporizhzhia

ORCID:

0000-0002-8495-5167


Н. В. Пeрeтокіна-Пічхая

магістр, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

N. V. Peretokina-Pichkhaia

master student,Zaporizhzhia Polytechnic National University, Zaporizhzhia

ORCID:

0000-0001-8451-1702

Як цитувати статтю

Тесленок І. М., Пeрeтокіна-Пічхая Н. В. Оцінка впливу факторів бізнес-середовища на підприємство сфери послуг з індивідуального пошиття одягу. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7426 (дата звернення: 23.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.74

Teslenok, I. M. and Peretokina-Pichkhaia, N. V. (2019), “Assessment of the impact of business environment factors on the company that provides individual clothes tailoring service”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7426 (Accessed 23 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.74

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.