EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Є. О. Діденко, Г. М. Когут

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.76

УДК: 65.016

Є. О. Діденко, Г. М. Когут

СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті за даними Державної служби статистики України визначено динаміку кількості суб’єктів господарювання та розглянуто стан рентабельності їх діяльності, досліджено обсяги витрат на впровадження промисловими підприємствами інновацій та проаналізовано їх структуру, розглянуто тенденції зміни ВВП країни та рівень індексу споживчих цін, представлено характеристику стану інвестиційної активності та наведено світові позиції держави в контексті показника глобальної конкурентоспроможності. Розглянуто особливості конкурентоспроможного функціонування підприємства як відкритої системи в контексті запровадження положень концепції сталого розвитку. Розкрито ключові притаманні діяльності підприємства ознаки сталого розвитку. Охарактеризовано основні властивості підприємства як системи з точки зору концепції сталого розвитку, серед яких витривалість, стійкість, опірність, адаптивність та рівноважність. Розроблено концепцію конкурентоспроможності підприємства як відкритої системи в контексті сталого розвитку. На основі результатів дослідження авторами встановлено, що конкурентна стратегія має розглядатися за низовим (стратегія формування конкурентних переваг, що спирається на контроль над витратами, диверсифікацію або фокусування), середнім (стратегія забезпечення конкурентоспроможності, що розглядається в товарному, ресурсному, техніко-технологічному, соціальному, фінансово-інвестиційному, кадрово-управлінському та інтеграційному контекстах) та вищим (стратегія конкурентної поведінки, що може концентруватися на наступальних, оборонних або комбінованих діях) рівнями. Також авторами запропоновано інноваційно-орієнтовану модель стратегічного управління конкурентоспроможністю в контексті сталого розвитку підприємства, яка спирається на дослідження стану підприємства, передбачає формування та розробку його конкурентної стратегії задля перетворення суб’єкта підприємницької діяльності на конкурентоспроможний комплекс динамічного господарювання, функціонування якого спрямовано на створення стратегічного потенціалу, формування передумови подальшого забезпечення конкурентоспроможності та забезпечення економічної безпеки.

Ключові слова: сталий розвиток; конкурентна стратегія; стратегічне управління; стратегічний потенціал; конкурентоспроможність; конкурентний статус; економічна безпека; інвестиційна діяльність; інноваційна діяльність.

Література

1. Діденко Є. О. Імідж підприємства як один з факторів його конкурентоспроможності / Є. О. Діденко, М. С. Лавринець // Geopolitical processes in the world today : Collection of scientific articles. – «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education. Vienna, Austria, 2016. – P. 23-27.
2. Діденко Є. О. Процес досягнення підприємством конкурентних переваг / Є. О. Діденко, А. К. Даніленко // Ефективна економіка. – 2016. – № 11. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_11_43.
3. Діденко Є. О. Управління конкурентоспроможністю юридичної компанії на основі визначення ключових факторів успіху в умовах насиченого конкурентного середовища / Є. О. Діденко, А. Г. Ткаченко // Технології та дизайн. – 2014. – № 4. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2014_4_12.
4. Іванов Ю. Б. Управління конкурентоспроможністю підприємства : Підручник/ Ю. Б. Іванов, М. О. Кизим, О. М. Тищенко, О. Ю. Іванова, О. В. Ревенко , Т. М. Чечетова-Терашвілі. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2010. – 320 с.
5. Квятковська Л. А. Реалізація принципів концепції сталого розвитку в діяльності підприємства / Л. А. Квятковська // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2013. – Вип. 1. – С. 85-89.
6. Кузьміна О. С. Аналіз підходів до трактування поняття «сталий розвиток підприємства» / О. С. Кузьміна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – № 5 (1). – С. 13-21.
7. Лупак Р. Л. Конкурентоспроможність підприємства : навч. посіб. / Р. Л. Лупак, Т. Г. Васильців. – Львів : Видавництво ЛКА, 2016. – 484 с.
8. Омельяненко Т. В. Управління конкурентоспроможністю підприємства : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Т. В. Омельяненко, Д. О. Барабась, А. В. Вакуленко. – К. : КНЕУ, 2006. – 272 с.
9. Офіційний сайт «Державна служба статистики України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
10. Офіційний сайт «Економічний дискусійний клуб» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://edclub.com.ua.

Ye. О. Didenko, G. М. Kogut

STRATEGIC ASPECT OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS MANAGEMENT

Summary

The authors considered the dynamics of the number of enterprises and the state of profitability of their economic activity, investigated the volume of expenditures by industrial enterprises for the introduction of innovations and analyzed their structure, considered the tendencies of change of GDP of the country and the level of the consumer price index, presented the characteristics of the state of investment activity and presented the world position in the context of the global competitiveness indicator. The authors considered the peculiarities of competitive functioning of the enterprise as an open system in the context of implementing the provisions of the concept of sustainable development. The authors revealed the key features of sustainable development inherent in the enterprise. The authors have described the basic properties of the enterprise as a system in terms of the concept of sustainable development, including endurance, resilience, resilience, adaptability and equilibrium. The authors developed the concept of enterprise competitiveness as an open system in the context of sustainable development. The authors found that the competitive strategy of the enterprise should be considered at the grassroots level (strategy of formation of competitive advantages, based on cost control, diversification or focusing), middle level (strategy of ensuring competitiveness, which is considered in commodity, resource, technical and technological, social , financial-investment, personnel-management and integration contexts) and higher level (competitive behavior strategy that can concentrate on offensive, Throne or combined operations). The authors proposed an innovative-oriented model of strategic management of enterprise competitiveness in the context of sustainable development. The authors determined that this model is based on the study of the state of the enterprise, involves the formation and development of its competitive strategy. The authors found that the main purpose of this model is the transformation of the business entity into a competitive dynamic management complex, whose operation is aimed at creating strategic potential, forming the prerequisite for further competitiveness and economic security of the market entity.

Keywords: sustainable development; competitive strategy; strategic management; strategic potential; competitiveness; competitive status; economic security; investment activity; innovation activity.

References

1. Didenko, Ye. O. and Lavrynets', M. S. (2016), Company image as a factor of competitiveness, Geopolitical processes in the world today : Collection of scientific articles. – «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education, Vienna, Austria, pp. 23-27.
2. Didenko, Ye. O. and Danilenko, A. K. (2014), «The process of achieving competitive advantages of an enterprise», Efektyvna ekonomika, [Online], vol . 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 15 Nov 2019).
3. Didenko, Ye. O. and Tkachenko, A. H. (2016), « A. H. Tkachenko », Tekhnolohii ta dyzajn, [Online], vol. 4, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2014_4_12 (Accessed 12 Nov 2019).
4. Ivanov, Yu. B. Kyzym, M. O. Tyschenko, O. M. Ivanova, O. Yu. Revenko, O. V. and Chechetova-Terashvili T. M. (2010), Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [Management of enterprise competitiveness], VD «INZhEK», Kharkov, Ukraine.
5. Kviatkovska, L. A. (2013), Implementation of the principles of sustainable development concept in the enterprise, Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, vol. 1, pp. 85-89.
6. Kuz'mina, O. S. (2015), Analysis of approaches to interpretation of the concept of «Sustainable enterprise development», Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 5 (1), pp. 13-21.
7. Lupak, R. L. and Vasyl'tsiv, T. H. (2016), Konkurentospromozhnist' pidpryiemstva [Competitiveness of the enterprise], Vydavnytstvo LKA, Lviv, Ukraine.
8. Omel'ianenko, T. V. Barabas', D. O. and Vakulenko A. V. (2006), Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [Management of enterprise competitiveness], KNEU, Kyiv, Ukraine.
9. Official site «State Statistics Service of Ukraine» (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 16 Nov 2019).
10. Official site «Economic Discussion Club» (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 14 Aug 2019).

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 791

Відомості про авторів

Є. О. Діденко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Ye. О. Didenko

Ph.D., associate professor of management department,Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

ORCID:

0000-0003-0290-732X


Г. М. Когут

студент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

G. М. Kogut

student, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

ORCID:

0000-0003-3811-2414

Як цитувати статтю

Діденко Є. О., Когут Г. М. Стратегічний аспект управління конкурентоспроможністю підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7428 (дата звернення: 03.06.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.76

Didenko, Ye. О. and Kogut, G. М. (2019), “Strategic aspect of enterprise competitiveness management”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7428 (Accessed 03 Jun 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.76

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.