EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
Л. В. Єлісєєва

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.77

УДК: 330.3:334

Л. В. Єлісєєва

ВПЛИВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

Анотація

У статті досліджено вплив інформатизації та віртуалізації економіки та трансформацію соціального капіталу. Для цього в контексті міжнародного досвіду проаналізовано особливості поширення Інтернету та становлення інформаційно-мережевої економіки в Україні. Виявлено вплив інформаційних технологій на демократизацію економіки та зміну відносин власності, пов’язаних із нею. Конкретизовано роль поширення Інтернету, мобільних ґаджетів, технології web 2.0 у розвитку віртуальних соціальних мереж та значення останніх у генеруванні нових економічних можливостей для суб’єктів господарювання. Систематизовано вигоди економічних агентів від участі в мережах, пов’язаних зі зміною економічного вибору товарів і послуг, можливостей працевлаштування, скорочення трансакційних витрат, структури виробничих витрат тощо. Охарактеризовано мережеві ефекти, які виникають унаслідок цифровізації економіки. Визначено напрями трансформації відкритого, закритого, структурного, когнітивного соціального капіталу під впливом розвитку цифрових технології та їх економічні наслідки.

Ключові слова: соціальний капітал; інформаційно-мережева економіка; мережеве благо; цифровізація економіки; мережевий ефект.

Література

1. Галушка З.І. Соціальний капітал як суспільне благо: проблеми формування у процесі ринкової трансформації економіки. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. Випуск 27. Частина 1. С. 7–10.
2. Геєць В. Розвиток соціального капіталу – найбільше багатство у світі. Віче. 2011. № 1. С. 22–26.
3. Головаха Є., Горбачик А., Паніна Н. Україна та Європа: результати міжнародного порівняльного соціологічного дослідження. К.: Інститут соціології НАН України, 2006. 142 с.
4. Гражевська Н., Мостепанюк А. Корпоративна соціальна відповідальність як чинник нагромадження новітніх форм капіталу в сучасній ринковій економіці. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2018. № 2 (197). С. 12–19.
5. Гриценко А., Песоцька Є. Формування інформаційно-мережевої економіки. Економічна теорія. 2013. № 1. С. 5–19.
6. Динаміка проникнення Інтернету в Україні: результати національного соціологічного опитування (10–19 лютого 2012 р.)/КМІС. URL: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=80&page=1
7. Засоби телефонного зв’язку/ Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
8. Інститут довіри в координатах економічного простору-часу: монографія/За ред. А. Гриценко. К.: Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2012. 212 с.
9. Кількість абонентів зв’язку на 1 січня 2019 року/Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
10. На чому Viber заробляє в Україні і чому месенджери стануть головними в телефонах. Інтерв'ю з топ-менеджером Viber. Економічна правда. 2019. 30 серпня. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2019/08/30/651085/
11. Підсумки і плани: e-commerce України 2018-2019. URL: https://eopac.org.ua/pidsumky-i-plany-e-commerce-ukrayiny-2018-2019/
12. Супрун Н.А. Корпоративна соціальна відповідальність як чинник сталого розвитку. Економіка і прогнозування. 2009. № 3. С. 61-74.
13. Третина безготівкових розрахунків платіжними картками у pos-терміналах відбувається безконтактно/Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/news/all/tretina-bezgotivkovih-rozrahunkiv-platijnimi-kartkami-u-pos-terminalah-vidbuvayetsya-bezkontaktno
14. Україна. Огляд урбанізації/Світовий банк. Вашингтон, 2015. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/787061473856627628/pdf/ACS15060-REVISED-PUBLIC-UKRANIAN-ukr-web-text-cover.pdf
15. Ферґюсон Н. Площі та вежі. К.: Наш формат, 2018. 552 с.
16. Digital Economy and Society Index (DESI)/ European Commission. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
17. Facebook Market Capitalization. URL: https://ycharts.com/companies/FB/market_cap
18. Facebook в Україні: актуальні дані української інтернет-аудиторії (січень 2019)/PlusOne. URL: https://plusone.com.ua/fb/facebook_in_ukraine.pdf
19. O'Reilly T., Battelle J. Web Squared: Web 2.0 Five Years On: Special Report of Web 2.0 Summit. URL: https://assets.conferences.oreilly.com/1/event/28/web2009_websquared-whitepaper.pdf
20. Smart Ukrainians 2018/КМІС, LEAD9 Mobile Marketing. URL: https://www.facebook.com/LEAD9/posts/1728357953914523
21. World Development Report 2016: Digital Dividends/World Bank. URL: https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016

L. Yelisieieva

THE IMPACT OF INFORMATION AND DIGITALIZATION OF THE ECONOMY ON THE TRANSFORMATION OF SOCIAL CAPITAL

Summary

In the article the influence of informatization and virtualization of economy and transformation of social capital is investigated. For this purpose, in the context of international experience, the peculiarities of Internet dissemination and the emergence of an information and network economy in Ukraine have been analyzed. The main goals of using the Internet in Ukraine and the reasons for the rapid expansion of virtual social networks in Ukrainian society have been clarified. Specific features of social networks on the Internet are specified. The example of Facebook and Viber describes some of the socio-economic functions of social networks and messengers. Influence of information technologies on democratization of economy and change of property relations connected with it is revealed. The role of the Internet, mobile gadgets, web 2.0 technology in the development of virtual social networks and the importance of the latter in generating new economic opportunities for business entities are specified. Benefits of economic agents from participating in networks related to changing the economic choice of goods and services, employment opportunities, reduction of transaction costs, structure of production costs, etc. are systematized. The network effects that result from the digitalization of the economy are characterized. The directions of transformation of bridging, bonding, structural, cognitive, institutional social capital under the influence of the development of digital technologies and their economic consequences are determined. The peculiarities of changes in demand, supply, competitive environment under the influence of the spread of information technologies and crowd-technologies are investigated. The tendency of development of global bridging social capital is characterized. Changes in the ways of mobilization of social capital and its economic forms under the influence of the development of information technologies are revealed. It is revealed that the transformation of social capital in the conditions of digitization of the economy gave impetus for the emergence of new business models, and accordingly has considerable potential for ensuring economic development in the national and global economies.

Keywords: social capital; information-network economy; network good; digitalization of economy; network effect.

References

1. Halushka, Z.I. (2017), “Social capital as a public good: problems of formation in the process of market transformation of the economy”, Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 27, no. 1, pp. 7–10.
2. Heiets', V. (2011), “Social capital development is the largest wealth in the world”, Viche, vol. 1, pp. 22–26.
3. Holovakha, Ye., Horbachyk, A. and Panina, N. (2006), Ukraina ta Yevropa: rezul'taty mizhnarodnoho porivnial'noho sotsiolohichnoho doslidzhennia [Ukraine and Europe: results of an international comparative sociological survey], Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
4. Hrazhevs'ka, N. and Mostepaniuk, A. (2018), “Corporate social responsibility as a factor of accumulation of the newest forms of capital in the modern market economy”, Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, vol. 2, no. 197, pp. 12–19.
5. Hrytsenko, A. and Pesots'ka, Ye. (2013), “Formation of information-network economy”, Ekonomichna teoriia, vol. 1, pp. 5–19.
6. The official site of Kyiv International Institute of Sociology (2012), “Dynamics of Internet penetration in Ukraine”, available at: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=80&page=1 (Accessed 19 November 2019).
7. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2019), “Zasoby telefonnoho zv'iazku”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 19 November 2019).
8. Hrytsenko, A. (2012), Instytut doviry v koordynatakh ekonomichnoho prostoru-chasu [Institute of confidence in the coordinates of economic space-time], Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
9. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2019), “Number of subscribers as of January 1, 2019”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 19 November 2019).
10. Nekrasov, V. (2019), “Na chomu Viber zarobliaie v Ukraini i chomu mesendzhery stanut' holovnymy v telefonakh. Interv'iu z top-menedzherom Viber”, Ekonomichna Pravda, available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2019/08/30/651085/ (Accessed 19 November 2019).
11. The official site of USAID (2019), “Pidsumky i plany: e-commerce Ukrainy 2018-2019”, available at: https://eopac.org.ua/pidsumky-i-plany-e-commerce-ukrayiny-2018-2019/ (Accessed 19 November 2019).
12. Suprun, N.A. (2009), “Korporatyvna sotsial'na vidpovidal'nist' iak chynnyk staloho rozvytku”, Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 3, pp. 61-74.
13. The official site of National Bank of Ukraine (2019), “Tretyna bezghotivkovykh rozrakhunkiv platizhnymy kartkamy u pos-terminalakh vidbuvaiet'sia bezkontaktno”, available at: https://bank.gov.ua/news/all/tretina-bezgotivkovih-rozrahunkiv-platijnimi-kartkami-u-pos-terminalah-vidbuvayetsya-bezkontaktno (Accessed 19 November 2019).
14. The official site of the World Bank (2015), “Ukraina. Ohliad urbanizatsii”, available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/787061473856627628/pdf/ACS15060-REVISED-PUBLIC-UKRANIAN-ukr-web-text-cover.pdf (Accessed 19 November 2019).
15. Fergiuson, N. (2018), Ploschi ta vezhi [Square and towers], Nash format, Kyiv, Ukraine.
16. The official site of the European Commission (2018), “Digital Economy and Society Index (DESI)”, available at: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi (Accessed 19 November 2019).
17. The official site of the Ycharts (2019), “Facebook Market Capitalization”, available at: https://ycharts.com/companies/FB/market_cap (Accessed 19 November 2019).
18. The official site of the PlusOne (2019), “Facebook v Ukraini: aktual'ni dani ukrains'koi internet-audytorii”, available at: https://plusone.com.ua/fb/facebook_in_ukraine.pdf (Accessed 19 November 2019).
19. O'Reilly, T. and Battelle, J. (2009), “Web Squared: Web 2.0 Five Years On: Special Report of Web 2.0 Summit”, available at: https://assets.conferences.oreilly.com/1/event/28/web2009_websquared-whitepaper.pdf (Accessed 19 November 2019).
20. The official site of Kyiv International Institute of Sociology (2018), “Smart Ukrainians 2018”, available at: https://www.facebook.com/LEAD9/posts/1728357953914523 (Accessed 19 November 2019)
21. The official site of the World Bank (2016), “Digital Dividends”, available at: https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016 (Accessed 19 November 2019).

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 2154

Відомості про авторів

Л. В. Єлісєєва

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник відділу економічної історіїДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

L. Yelisieieva

PhD, Associate Professor,Senior Research Associate at the Institute of Economics and Forecasting of National Academy of Science of Ukraine

ORCID:

0000-0002-8801-3329

Як цитувати статтю

Єлісєєва Л. В. Вплив інформатизації та цифровізації економіки на трансформацію соціального капіталу. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7429 (дата звернення: 08.08.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.77

Yelisieieva, L. (2019), “The impact of information and digitalization of the economy on the transformation of social capital”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7429 (Accessed 08 Aug 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.77

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.