EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ У РАЗІ НЕОТРИМАННЯ ВЧЕНОГО ЗВАННЯ ВІДПОВІДНО ПОСАДИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКОМ
Л. В. Аніпко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.79

УДК: 336.13:378(477)

Л. В. Аніпко

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ У РАЗІ НЕОТРИМАННЯ ВЧЕНОГО ЗВАННЯ ВІДПОВІДНО ПОСАДИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКОМ

Анотація

Стаття є логічним продовженням досліджень стосовно розробленого фінансово-організаційного механізму мотивації підвищення кваліфікаційного рівня науково-педагогічного працівника (НПП) для ефективності використання фінансового ресурсу закладів вищої освіти (ЗВО). У даній статті розглянуті питання, повязані з формуванням механізму його фінансової мотивації при проходженні атестації на звання доцент та професор. Розроблено методику визначення витрат, пов’язаних з авансуванням НПП, які на посадах доцента або професора у дворічний термін не отримали відповідного вченого звання, що є підґрунтям для розробки нормативно-правових актів та адміністративно-організаційних заходів для підвищення ефективності використання фінансового ресурсу ЗВО та стимулом фінансової мотивації підвищення кваліфікаційного рівня НПП. Розроблено інформативний показник, що відбиває ступінь відповідності для навчальних та наукових підрозділів та ЗВО у цілому, якій може бути застосований при перевірках ефективності використання фінансового ресурсу Рахунковою палатою України. Визначені адміністративні ричаги для контролю за ефективностю використання фінансового ресурсу НПП на посадах доцента та професора без відповідних атестатів. Запропоновано відкорегувати керівні документи на рівні ЗВО та МОН України для практичного здійснення фінансової мотивації та повернення інвестовних коштів у випадку не отримання відповідного вченого звання НПП.

Ключові слова: доцент; професор; вчене звання; відшкодування витрат; посадовий оклад; науково-педагогічні працівники.

Література

1. Проблеми управління фінансами вищих навчальних закладів: монографія / за заг. ред. канд. економ. наук, професора А.З. Підгорного. – Одеса: ФОП Гуляєва В. М.- 2017. – 152 с.
2. Аніпко Л.В. Фінансова мотивація підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників / Л.В.Аніпко // Вісник Київськ. нац. торг.-ек. ун-ту - 2019. - №3(125) - С.30-40.
3. Порядок відшкодування курсантами та особами офіцерського складу витрат, пов'язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006р. N 964.
4. Боголіб Т.М. Фінансове забезпечення освітньої галузі України: існуючі проблеми та перспективи їх вирішення / Т.М.Боголіб // Економіст – 2015 - № 8 - С.1-6.
5. Варналій З. С. Фінансове забезпечення вищих навчальних закладів України – справа державна / З.С. Варналій // Вісник Київськ. нац.ун-ту ім.Т.Шевченка: економіка – 2018 – № 36(1) - С.9-17.
6. Варналій З. С., Красільник О. В., Хмелевська Л. П. Фінансування державних вищих навчальних закладів України: монографія - Київ: Знання України – 2017 – 231с.
7. Затонацька Т.,Терещенко Г. Кредитний механізм фінансування здобуття вищої освіти в Україні / Т.Затонацька, Г.Терещенко // Вісник Київськ. нац.ун-ту ім.Т.Шевченка: економіка – 2018 - № 2(197) – C.19-23.
8. Ілащук С.А. Методологія контролю видатків на оплату праці вищих навчальних закладів / С.А.Ілащук // Ефективна економіка – 2015 – № 2.
URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3820
9. Касич А. О. Управління якістю освітньої діяльності ВНЗ на засадах стратегічного підходу. Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні: наук. практ. інтернет-конф. (24 трав. 2017 р. Київ, 2017).
URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/7170/1/20170524_Determinant_P293- 295.pdf

L. Anipko

METHODOLOGY OF DETERMINATION FINANCIAL CHARGES FOR THE UNRECEPT OF SCIENTIFIC RANK ACCORDANCE SCIENTIFIC AND TEACHING

Summary

The worked out methodology of determination financial charges for the unreceipt of scientific rank accordance scientific and teaching staff will return financial resources prepaid assets which had advanced to the scientific and teaching staff that on positions of associate professor or professor in the set two year term did not get the scientist of rank. It will allow to promote efficiency of the use of financial resource high education Institutions III-1V level of accreditation (HEI) that to overcome the row of negative factors.
Development of the Methodology of determination of losses, related to unreceipt of cientific rank during two years of stay in position for the extra charge of compensations and development of normative documentation to the return of realizable charges to HEI .
Theoretical and methodical soil of the article is presented by the results of review and analysis of labours of home scientists in relation to an attestation process; by means of financial instruments, as basic levers of providing of process of in-plant training of scientific and teaching staff (STS), the financial and organization mechanism of motivation of increase of qualifying level of STS is worked out. Study is undertaken a with application of methods of theoretical generalization, analysis and synthesis, practical experience of attestation process, mathematical positions of methods verifications.
Introduction of this Methodology will allow:
1) to turn the advanced money;
2) to promote responsibility of STS and guidance of HEI at an acceptance on positions of associate professor or professor of departments;
3) to promote qualifying level of STS, that get a corresponding rank during the two year term of being in position, even after first-year of stay in position;
4) to stimulate STS to promote the qualification accordingly of the set terms, and HEI - to satisfy a requirement in STS after a manning table.
An input of the worked out methodology is basis for creation of legal grounds for the compensation of the charges related to advancing in preparation of STS, that is accepted on corresponding positions, but in the set in a two-year term did not get a corresponding high education rank; at verifications of activity HEI will allow to use indexes for the estimation of efficiency of the use of financial resource. Except the decided tasks it is necessary in further to work out corresponding organizationally-administrative measures at national level for introduction of financial and organization mechanism of motivation of increase of qualifying level of STS in HEI.

Keywords: associate professor; professor; scientific rank; compensation of charges; post salary; scientific and teaching staff.

References

1. Pidgornii, A.Z. (2017). Problems of financial management of higher educational establishments: Monograph. FOP Guluaeva V.M., Odessa, Ukraine.
2. Anipko, L. (2019), “Motivation for increase qualifying level”, Visnyk Economics Institute of Kyiv National Trade, vol.3(125), pp.130-140.
3. Order of compensation students and persons of officers of the charges related to their maintenance in higher educational establishments, it is ratified by resolution of Cabinet of Ministers of Ukraine from 2006,July,12. N 964.
4. Boholib, T.M. (2015), “Financial support for educational sector of Ukraine: problems and prospects of their solution”. Economist, vol.8, pp.1-6.
5. Varnalii, Z.S. (2018), Kyiv Financial support of higher educational institutions of Ukraine”, Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, vol.36(1), pp.9-17.
6. Varnalii, Z. & Krasilny, O., & Khmelevska, L. (2017), Financing public higher education institutions of Ukraine: monograph. Knowledge of Ukrain, Kyiv, Ukraine.
7. Zatonatska, T. & Tereshchenko, G. (2018), “Directions of development of credit and insurance mechanisms for financing higher education in Ukraine”, Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, vol.2(197), pp.19-23.
8. Ilaschuk, S. A. (2015), “Control methodology labor costs of higher education Institutions”, Effective economy, [Online], vol.2. available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3820 (Accessed 05 Oct 2019).
9. Kasich, A.O. (2017), Quality Management of educational activity of higher learning on principles of strategic approach. Modern approaches of development of business processes is in Ukraine: scientif-pract. internet-conf. (24 may 2017, t.Kiev). [Online], available at: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/7170/1/20170524_Determinant_P293- 295.pdf.

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 1162

Відомості про авторів

Л. В. Аніпко

к. е. н., старший викладач кафедри економіки та облікуХарківського торговельно-економічного інститутуКиївського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

L. Anipko

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of International Economic Relations and Finance Department of Kharkiv Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University, Kharkiv

ORCID:

0000-0002-9450-8117

Як цитувати статтю

Аніпко Л. В. Методика визначення витрат у разі неотримання вченого звання відповідно посади науково-педагогічним працівником. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7431 (дата звернення: 08.08.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.79

Anipko, L. (2019), “Methodology of determination financial charges for the unrecept of scientific rank accordance scientific and teaching”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7431 (Accessed 08 Aug 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.79

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.