EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АУДИТ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
Ю. В. Махнарилов, Б. А. Якубівський

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.83

УДК: 336.148

Ю. В. Махнарилов, Б. А. Якубівський

АУДИТ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Анотація

Дослідження присвячене перебудові системи контролю та аудиту використання коштів державного та місцевих бюджетів. Розглядається існуюча в Україні нормативно-правова база для проведення фінансового контролю та аудиту ефективності бюджетних коштів. Аналізується зміст законів та постанов уряду. Описано організаційну схему та заходи в сучасній системі перевірок розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Визначено основні функції контрольних органів виконавчої влади та органу, призначеного парламентом України. Зауважено, що функції реалізуються через реалізацію низки заходів. Наводяться статистичні дані щодо ефективності перевірок використання бюджетних коштів трьома основними контрольними органами: Рахунковою палатою України, Державною казначейською службою України та Державною аудиторською службою України. Доведено необхідність суттєвих змін в системі фінансового аудиту та аудиту ефективності використання бюджетних коштів. Пропонується від системи ревізій та інспекцій переходити до розбудови системи ІТ-аудиту.

Ключові слова: бюджетні кошти; фінансовий аудит; аудит ефективності;контрольні органи; ІТ-аудит.

Література

1. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс] : Кодекс України від 8 липня 2010 р. № 2456-VI / Верховна Рада України. — Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
2. Данчевська І.Р. Перспективи розвитку державного фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів [Текст] / І.Р. Данчевська // Науковий економічний журнал "Інтелект ХХІ". — 2017. — № 5. — С. 107-110.
3. Державна аудиторська служба України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.dkrs.gov.ua.
4. Державна казначейська служба України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://www.treasury.gov.ua.
5. Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 / Кабінет міністрів України. — Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/85-2014-%D0%BF.
6. Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001 / Кабінет міністрів України. — Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1001-2011-%D0%BF.
7. Іваськевич Х. І. Система органів державного фінансового контролю бюджетних установ в Україні [Текст] / Х. І. Іваськевич // Економіка і суспільство. — 2017. — № 11. — С. 421-425.
8. Коновалов Л.С. Механізм державного аудиту ефективності використання публічних коштів [Текст] : дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Коновалов Леонід Станіславович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Харків, 2015. — 235 с.
9. Про затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001 [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1062 / Кабінет міністрів України. — Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1062-2018-%D0%BF.
10. Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу України [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету міністрів України від 3 лютого 2016 р. № 43 / Кабінет міністрів України. — Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/43-2016-%D0%BF.
11. Про затвердження Положення про Державну казначейську службу України [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 215 / Кабінет міністрів України. — Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/215-2015-%D0%BF.
12. Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету міністрів України від 20 квітня 2006 р. № 550 / Кабінет міністрів України. — Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/550-2006-%D0%BF.
13. Про Рахункову палату [Електронний ресурс] : Закон України від 2 липня 2015 року № 576-VIII / Верховна Рада України. — Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-19.
14. Рахункова палата України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://rp.gov.ua.
15. Трайтлі В.Ю. Методичні підходи до проведення державного аудиту виконання бюджетних програм державною фінансовою інспекцією України [Текст] / В.Ю. Трайтлі // Вісник соціально-економічних досліджень. — 2013. — Вип. 2 (49). — Ч. 1. — С. 175-181.
16. Федченко Т. В. Методичний інструментарій державного аудиту ефективності виконання бюджетних програм / Т. В. Федченко // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. - 2012. - Вип. 9(3). - С. 419-425.
17. Шевченко І. О. Розвиток державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Шевченко Ірина Олександрівна; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2018. — 20 с.

Yu. V. Makhnarylov, B. A. Yakubivs'ky

AUDIT OF USE OF BUDGETARY FUNDS

Keywords: udgetary funds; financial audit; performance audit; control agencies; IT audit.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The codex of Ukraine “The budget codex” , available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (Accessed 15 November 2019).
2. Danchevs'ka, I.R. (2017), “Prospects for development of the state financial audit of the implementation of local budgets”, Naukovyj ekonomichnyj zhurnal Intelekt ХХI, vol. 5, pp. 107-110.
3. The official site of The State Audit Office of Ukraine (2016), available at: http://www.dkrs.gov.ua (Accessed 15 November 2019).
4. The official site of The State Treasury Service of Ukraine (2018), available at: https://www.treasury.gov.ua (Accessed 15 November 2019).
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Some issues of approval of the limit number of employees of the apparatus and territorial bodies of central executive organs, other state organs"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85-2014-%D0%BF (Accessed 15 November 2019).
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2011), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Some issues are related to internal audit and the formation of internal audit units"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1001-2011-%D0%BF (Accessed 15 November 2019).
7. Ivas'kevych, Kh. I. (2017), “System of organs of state financial control of budgetary institutions in Ukraine”, Ekonomika i suspil'stvo, vol. 11, pp. 421-425.
8. Konovalov, L.S. (2015), “The mechanism of the state audit of the efficiency of the use of public funds”, Abstract of Ph.D. dissertation, National Academy Of Public Administration In President Of Ukraine, Kharkiv Regional Public Government Institute, Kharkiv, Ukraine.
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Fundamental Principles of Exercising Internal Control by Budget Managers and Amending the Cabinet of Ministers of Ukraine Decree No. 1001 of September 28, 2011"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1062-2018-%D0%BF (Accessed 15 November 2019).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Regulation on the State Audit Service of Ukraine"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/43-2016-%D0%BF (Accessed 15 November 2019).
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Regulation on the State Treasury Service of Ukraine"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/go/215-2015-%D0%BF (Accessed 15 November 2019).
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (2006), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Procedure for Inspection by the State Audit Service, its Interregional Territorial Authorities"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/550-2006-%D0%BF (Accessed 15 November 2019).
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The law of Ukraine “About the Accounting Chamber”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-19 (Accessed 15 November 2019).
14. The official site of The Accounting Chamber (2019), available at: https://rp.gov.ua (Accessed 15 November 2019).
15. Trajtli, V.Yu. (2013), “Methodical approaches to carrying out the state audit of implementation of budget programs by the state financial inspection of Ukraine”, Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen', vol. 2 (49), part 1, pp. 175-181.
16. Fedchenko T. V. (2012) “Methodological tools for state audit of the effectiveness of budget programs”, Ekonomichni nauky : Oblik i finansy, vol. 9(3), pp. 419-425.
17. Shevchenko, I. O (2018), “The Development of the state financial audit of budget programs implementation”, Ph.D. Thesis, Kharkiv National. Semyon Kuznets Economic University, Kharkiv, Ukraine.

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 3356

Відомості про авторів

Ю. В. Махнарилов

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпекиКиївського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

Yu. V. Makhnarylov

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Finance and Financial and Economic Security,Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

ORCID:

0000-0003-3746-6640


Б. А. Якубівський

магістр, Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

B. A. Yakubivs'ky

Master's degree,Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

ORCID:

0000-0002-3318-8420

Як цитувати статтю

Махнарилов Ю. В., Якубівський Б. А. Аудит використання бюджетних коштів. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7437 (дата звернення: 19.06.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.83

Makhnarylov, Yu. V. and Yakubivs'ky, B. A. (2019), “Audit of use of budgetary funds”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7437 (Accessed 19 Jun 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.83

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.