EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
Я. М. Гринчишин, Т. В. Грищук

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.84

УДК: 368

Я. М. Гринчишин, Т. В. Грищук

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті на основі вивчення наукових напрацювань обґрунтовано важливість страхування життя, як для забезпечення соціальних потреб страхувальників, так і для економічного розвитку країни. Обгрунтовано важливість накопичувального страхування життя у зв’язку з поступовим погіршенням демографічної ситуації, зменшенням працюючого населення та збільшення кількості пенсіонерів. Підкреслено особливу актуальність вивчення теоретичних і практичних аспектів різних видів довгострокового страхування життя, особливо інвестиційного.
Інвестиційне страхування поєднує в собі елементи класичного страхування життя та інвестиційну складову. В Україні інвестиційне страхування передбачене проектом Закону України «Про страхування», який був розроблений ще у 2015 р., перше читання якого відбулося у Верховній Раді ще 31 березня 2016 року. Ключові особливості інвестиційного страхування полягають, по-перше в участі страхувальника в інвестиційному процесі і, по-друге, в залежності страхової виплати від ефективності інвестицій.
При інвестиційному страхуванні, частина страхової премії спрямовується на покриття страхових ризиків, а основна частина, за вибором клієнта, інвестується у фінансові інструменти або інвестиційні фонди. На відміну від класичного страхування життя, клієнт в кінці строку дії договору не отримує фіксовану суму, а ту суму, розмір якої залежить від результатів, які принесла обрана стратегія інвестування.
Для повноцінного функціонування інвестиційного страхування життя в Україні, крім прийняття відповідного закону парламентом, Нацкомфінпослуг необхідно розробити низку підзаконних актів.

Ключові слова: страхування життя; інвестиційне страхування; проект закону «Про страхування».

Література

1. Лобова О.М., Кудря М.Г. Тенденції страхування життя в Україні. Финансовые услуги. 2017. № 2. С. 27-33.
2. Криклій А.С., Пікус Р.В. Ринок страхування життя в Україні: тенденції та європейський досвід. Економiка та держава. 2008. № 5. С. 13-16.
3. Кулина Г.М. Сучасні тенденції розвитку страхування життя у світі. Економічний аналіз. 2014. Том 15. № 2. С. 64-70.
4. Приступа Л.А., Смалюк Т.І., Совяк І.Е. Страхування життя: сучасні тенденції та перспективи розвитку в Україні. Причорноморські економічні студії. 2016. Випуск 7. С. 230-234.
5. Привалова О. Страхування життя у системі соціального захисту населення. Фінанси та банківська справа. Вісник КНТЕУ. 2013. № 2. С. 48-57.
6. Савчук І. Ризик чи гарантія: що таке страхування життя і як воно працює. Український інтерес. URL: https://uain.press/articles/ryzyk-chy-garantiya-shho-take-strahuvannya-zhyttya-i-yak-vono-pratsyuye-980394 (дата звернення: 10.11.2019).
7. Золотарьова О.В., Галаганов В.О., Актуальні проблеми та перспективи розвитку страхування життя в Україні. Економіка і суспільство. 2017. № 10. С. 589-597.
8. Фарат О.І. Розвиток ринку страхування життя в Україні в умовах євроінтеграції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. Наук: 08.00.08. Львів, 2009. 21 с.
9. Журавка О.С. Інвестиційне страхування життя як інноваційний фінансовий інструмент страхового ринку України. Інноваційний ресурс страхового ринку в сучасних умовах: зб. тез. доп. Х міжн. наук.-практ. конф. Київ: Логос, 2014, С. 237-239.
10. Что такое инвестиционно-страховые продукты unit-linked и в чем их преимущества? Cтрахование жизни. URL: http://insurance-life.com.ua/articles/353 (дата зверенення 10.11.2019).
11. Кудрявцева Я. В чем смысл накопительного и инвестиционного страхования жизни.
Financial One. URL: https://fomag.ru/news/v-chem-smysl-nakopitelnogo-i-investitsionnogo-strakhovaniya-zhizni/ (дата зверенення 10.11.2019).
12. Про страхування. Проект Закону України. Верховна Рада України: офіційний веб-портал. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53904 (дата зверенення 10.11.2019).
13. Що таке інвестиційне страхування і в чому його переваги у порівнянні з класичним продуктом страхування життя? Погляд Страхування на Бориспільській. Страхування на Бориспільській. URL: http://polis.skz.kiev.ua/index.php/news/47-ne-udalyat-shcho-take-investitsijne-strakhuvannya-i-v-chomu-jogo-perevagi-u-porivnyanni-z-klasichnim-produktom-strakhuvannya-zhittya-poglyad-strakhuvannya-na-borispilskij (дата зверенення 10.11.2019).
14. Tretiak D. Areas for innovative products implementation in the insurance market of Ukraine.
Baltic Journal of Economic Studies. 2017. Vol. 3, No. 1, P. 88-92
15. Крейдич І. М. Особливості інвестиційного страхування в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2009. № 10. С. 4-8.

Y. M. Grynchyshyn, T. V. Gryshchuk

LIFE INSURANCE AS AN INNOVATIVE PRODUCT IN THE INSURANCE MARKET OF UKRAINE

Summary

In the article on the basis of the study of scientific developments the importance of life insurance both to meet the social needs of policyholders and for the economic development of the country is substantiated.
The importance of cumulative life insurance in connection with the gradual deterioration of the demographic situation, a decrease in the working population and an increase in the number of pensioners is substantiated. The special relevance of studying the theoretical and practical aspects of different types of long-term life insurance, especially investment, is emphasized.
Investment insurance combines the elements of classic life insurance and the investment component. In Ukraine, investment insurance is envisaged by the draft Law of Ukraine "On Insurance", which was developed in 2015, and the first reading was held in the Verkhovna Rada on March 31, 2016. The key features of investment insurance are, first of all, the participation of the insurer in the investment process and, second, depending of the insurance payment from the effectiveness of the investment. Investment life insurance is a product that allows you to tie returns to the dynamics of the stock market.
In the case of investment insurance, part of the insurance premium is directed to cover insurance risks, and the main part, at the client's choice, is invested in financial instruments or investment funds. Unlike classic life insurance, at the end of the contract, the client does not receive a fixed amount, but the amount whose amount depends on the results of the chosen investment strategy.
Technical reserves of life insurance investment are accounted for separately from other assets of the insurer and are reflected in the life insurance investment fund. To determine the amount of payments under investment life insurance contracts use a conditional amount - a unit corresponding to the proportional part of the value of assets in the life insurance investment fund. Each life insurance contract is subject to an individual account, indicating the actual number and type of units purchased, their price and credited payments and risk insurance premiums.
For the proper functioning of investment life insurance in Ukraine, in addition to the adoption of the relevant law by Parliament, the National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets it is necessary to develop a number of by-laws.

Keywords: life insurance; investment insurance; draft law "About Insurance".

References

1. Lobova, O.M. and Kudrya, M.H. (2017), “Trend of life safety in Ukraine”, Finansovi posluhy, № 2. pp. 27-33.
2. Krykliy, A.S. and Pikus, R.V. (2014), “Market life support in Ukraine: trends and European experience”, Ekonomika ta derzhava, № 5. pp. 13-16.
3. Kulina, H.M. (2014),“Current trends in security in the world”, Ekonomichnyy analiz, t. 15., № 2. pp. 64-70.
4. Prystupa, L.A., Smalyuk, T.I. and Sovyak, I.E. (2016), “Life Insurance: Current Trends and Prospects for Development in Ukraine”, Prychornomorsʹki ekonomichni studiyi, № 7. pp. 230-234.
5. Pryvalova, O. (2013), “Life insurance in the system
social protection of the population”, Finansy ta finansova sprava, № 2. pp. 48-57.
6. Savchuk, I. (2018), “Risk or guarantee: what ensures life safety and how it works”, Ukrayinsʹkyy interes, available at: https://uain.press/articles/ryzyk-chy-garantiya-shho-take-strahuvannya-zhyttya-i-yak-vono-pratsyuye-980394 (Accessed: 10 November 2019).
7. Zolotarʹova, O.V. and Halahanov, V.O. (2017), “Actual problems and prospects of development of life protection in Ukraine”, Ekonomika ta suspilʹstvo, № 10, pp. 589-597.
8. Farat O.I. (2009), “Development of life safety market in Ukraine in any European integration”, Ph.D. Thesis, Money, finance and credit, Institute of regional research., Lviv, Ukraine.
9. Zhuravka, O.S. “Investment security of life as an innovative important instrument of the Ukrainian insurance market”, Zbirnyk tez dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi [Collection of abstracts at the International Scientific and Practical Conference], Innovatsiynyy resurs strakhovoho rynku v suchasnykh produktakh [Innovative Resource of Insurance Market in Modern Products], Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine. Kyiv, pp. 237-239.
10. Life insurance (2019), “What are unit-linked insurance products and what are their benefits?” available at: http://insurance-life.com.ua/articles/353 (Accessed: 10 November 2019).
11. Kudryavtseva, Y. A. (2019), “What we have found in the accumulation and investment life insurance”, Financial One, available at: https://fomag.ru/news/v-chem-smysl-nakopitelnogo-i-investitsionnogo-strakhovaniya-zhizni/ (Accessed: 10 November 2019).
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), Draft Law of Ukraine “About insurance”, available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53904 (Accessed: 10 November 2019).
13. Insurance in Boryspil street (2019), “What is safe use and what are its advantages over a classic life safety product? Overview of Insurance in Boryspil street”, available at: http://polis.skz.kiev.ua/index.php/news/47-ne-udalyat-shcho-take-investitsijne-strakhuvannya-iv-chomu-jogo-perevagi-u-porivnyanni-z-klasichnim- produktom-strakhuvannya-zhittya-poglyad-strakhuvannya-na-borispilskij 53904 (Accessed: 10 November 2019).
14. Tretiak, D. (2017), “Areas for innovative products implementation in the insurance market of Ukraine”, Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 3, № 1, pp. 88-92
15. Kreydych, I. M. (2009), “Features of investment insurance in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, № 10. pp. 4-8.

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 8606

Відомості про авторів

Я. М. Гринчишин

к. е. н, доцент, доцент кафедри державних та місцевих фінансів,Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Y. M. Grynchyshyn

PhD in Economics, associate professor of the Department of state and local finances,Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

ORCID:

0000-0003-0628-4545


Т. В. Грищук

магістр, Львівський національний університет ім. Івана Франка м. Львів

T. V. Gryshchuk

рost-graduate, Ivan Franko Lviv National University, Lviv

ORCID:

0000-0003-0718-6664

Як цитувати статтю

Гринчишин Я. М., Грищук Т. В. Страхування життя як інноваційний продукт на страховому ринку України. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7438 (дата звернення: 08.12.2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.84

Grynchyshyn, Y. M. and Gryshchuk, T. V. (2019), “Life insurance as an innovative product in the insurance market of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7438 (Accessed 08 Dec 2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.84

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.