EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ПРОГРЕСИВНОСТІ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
В. І. Ганін, Г. П. Попова

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.44

УДК: 001.891:331.2(047.31)

В. І. Ганін, Г. П. Попова

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ПРОГРЕСИВНОСТІ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

Стаття присвячена прогресивності методологічних аспектів аналізу системи організації обліку заробітної плати, питанням удосконалення аналізу та контролю розрахунків з оплати праці. На базі лонгітюдних досліджень на підприємствах та організаціях Харківщини було висунуто гіпотезу про вплив оцінки класифікування вартості праці на реорганізацію системи класифікування оплати праці різних категорій працівників в межах трудового законодавства. Запропоновано методологічний підхід до оцінки прогресивності діючої системи нарахування заробітної плати. Проаналізовано вимоги постіндустріального суспільства до класифікування, оцінювання оплати праці робітників. Діагностика системи організації обліку, нарахування заробітної плати дозволяє констатувати, що вона не є досконалою, не дозволяє працюючому забезпечити не тільки свої потреби, а й соціальні цінності членам своєї родини. Доведено гіпотезу про вплив оцінки праці на прогресивність економічного зростання та якість життя населення України. Заслуговують на увагу проблемні питання організації обліку та оплати праці: регламентація організації праці працівників організацій, контроль за використанням робочого часу та рівнем оплати праці;правильне визначення суми нарахованої заробітної плати;дотримання термінів розрахунків та виплати в установлені терміни заробітної плати;облік і контроль за формуванням та використанням фонду заробітної плати;впровадження мотивації працівників. Наукове дослідження авторів дозволяє констатувати, що самим універсальним способом оцінки праці є аналітично-кількісний метод. Він базується на визначенні і здобутті оцінки структури певної операції, а також факторів, за яких саме цей вид роботи є складним і потребує вимірювальних зусиль робітника. Саме цей спосіб дозволяє визначити рівень складності роботи за допомогою цифрових шкал. Він поділяється на техніку аналізу за балами та техніку порівняння результатів. Підвищити зацікавлення до кінцевих результатів праці можна за допомогою додаткової заробітної плати (надбавки, доплати, премії постійного спрямування). Але встановлені на даний час надбавки (за почесне, спортивне звання, вислугу років, тощо) не дають можливості оцінити здібності працівника та не є стимулом підвищення якості його роботи, оскільки були вже враховані при виборі посадового окладу.

Ключові слова: вартість праці; кваліфікування робіт; облік; аналіз; контроль; заробітна плата; прогресивність.

Література

1. Ганін В. І. Економічний аналіз: методологія, організація, методика, практикум. Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти. Третє видання (перероблене та доповнене)/ К. Д. Гурова, В. І. Ганін, – Харків: Видавництво Іванченка І. С.– 2019 –329 с.
2. Kozdaszewski J., Pracownicyumysfowi. Dynamika zatrudnieniai melodybadaniatrudnoscipracy, PWE, Wazszawa 1969.
3. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність : підручник / Н. М. Ткаченко. – Київ : Алерта. – 2013. –982 с.
4. Карпенко Є. А. Фінансовий облік: навчальний посібник для самостійного вивчення / Є. А. Карпенко. – Полтава: ПУЕТ–2013. – 359 с.
5. Конституція України [Електронний ресурс]: Верховна Рада України №322–VIII від 28.06.1996р.– офіц. веб–портал. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96–%D0%B2%D1%80. – (Дата звернення 17.08.2019).
6. Кодекс законів про працю України [Електронний ресурс]: Верховна Рада України № 322–VIII від 10.12.1971р. – офіц. веб–портал. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322–08. – (Дата звернення 17.08.2019).
7. Інструкція зі статистики заробітної плати [Електронний ресурс]: наказ Державного комітету статистики № 5 від 13.01.2004р. // Верховна Рада України. – офіц. веб–портал. – Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0114-04. – (Дата звернення 17.08.2019).

V. I. Hanin, H. P. Popova

THE METHODOLOGICAL ASPECTS IN ANALYSING THE PROGRESSIVENESS OF THE PAYROLL SYSTEM AT COMPANIES

Summary

The article is devoted to the progressiveness of methodological aspects in the analysis of the payroll accounting system, the issues of improving the analysis and control of calculations and labour remuneration. Based on longitudinal studies at companies and organizations of Kharkiv region, the hypothesis about the evaluation of labour cost classification affecting reorganization of the classification system for remuneration of different categories of employees within labour legislation was put forward. A methodological approach to evaluating the progressiveness of the current payroll system was proposed. The requirements of the post-industrial society to classification and payroll accounting were analysed. Diagnosis of the payroll accounting system shows that the system is not perfect and it prevents a worker from not only satisfying their own need, but also from providing social values to their family members. The hypothesis of labour evaluation affecting the progressiveness of economic growth and quality of life of Ukrainian people has been proved.The problematic issues of organization of accounting and remuneration are worth noting: regulation of organization of labor of employees of organizations, control over the use of working time and the level of remuneration; correct determination of the amount of accrued wages; adherence to the terms of calculation and payment of wages in due time; accounting and control over formation and use of payroll; introduction of employee motivation. The scientific study of the authors allows us to state that the most universal way of work assessment is the analytical and quantitative method. It is based on identifying and gaining an evaluation of the structure of a particular operation, as well as the factors under which this type of work is complex and requires measurement efforts by an employee. This method allows to determine the level of work complexity using digital scales. It is divided into score analysis technique and result comparison technique. It is possible to increase one’s interest in the end results of work with the help of additional wages (pay supplements, fringe benefits, bonuses of permanent orientation). But the currently established pay supplements (for title of honor, athletic title, seniority supplement etc.) make it impossible to assess an employee's ability and are not an incentive to improve the quality of their work, since they have already been taken into account when choosing a salary.

Keywords: labour cost; work qualification; accounting; analysis; control; salary; progressiveness.

References

1. Hanin, V. I. and Hurova, K. D. (2019), Ekonomichnyi analiz: metodolohiia, orhanizatsiia, metodyka, praktykum. Navchalnyi posibnyk dlia zdobuvachiv vyshchoi osvity [Economic analysis: methodology, organization, methodology, practicum. Tutorial for Higher Education Applicants], 3rd ed., Vydavnytstvo Ivanchenka I. S., Kharkiv , Ukraine, P. 329.
2. Kozdaszewski J., Pracownicyumysfowi. Dynamika zatrudnieniai melodybadaniatrudnoscipracy, PWE, Wazszawa 1969.
3. Tkachenko, N. M. (2013), Bukhhalterskyi finansovyi oblik, opodatkuvannia i zvitnist [Accounting financial, taxation and reporting], Alerta, Kyiv, Ukraine, P. 982.
4. Karpenko, Ye. A. (2013), Finansovyi oblik: navchalnyi posibnyk dlia samostiinoho vyvchennia [Financial accounting:], PUET, Poltava, Ukraine, P. 359.
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine " Constitution of Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96–%D0%B2%D1%80 (Accessed 17 August 2019).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (1971), "Labor Code of Ukraine", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322–08 (Accessed 17 August 2019).
7. The State Statistics Committee (2004), Order of the State Statistics Committee "Instruction on statistics of wages", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0114-04 (Accessed 17 August 2019).

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 1349

Відомості про авторів

В. І. Ганін

кандидат економічних наук, професор МОН, дійсний член АЕН України

V. I. Hanin

Candidate of Economic Sciences, Professor of the Ministry of Education and Science,full member of the Academy of Economic Science of Ukraine

ORCID:

0000-0003-4257-3723


Г. П. Попова

магістрант Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

H. P. Popova

Master’s student of Kharkiv Institute of Trade and Economicsof Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0003-0210-5490

Як цитувати статтю

Ганін В. І., Попова Г. П. Методологічні аспекти аналізу прогресивності системи організації заробітної плати на підприємствах. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7442 (дата звернення: 09.08.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.44

Hanin, V. I. and Popova, H. P. (2019), “The methodological aspects in analysing the progressiveness of the payroll system at companies”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7442 (Accessed 09 Aug 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.44

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.