EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
С. С. Кіпоренко, Р. П. Топіна

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.170

УДК: 004:658.8

С. С. Кіпоренко, Р. П. Топіна

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Широке впровадження інформаційних технологій, всесвітня глобалізація і пов'язана з нею взаємозалежність підприємств в умовах постійної жорсткої конкуренції обумовлюють пріоритетний розвиток науки, освіти і нематеріальних елементів виробничої діяльності.
Комплексна автоматизація із застосуванням інформаційних технологій і комп'ютеризованих систем є важливим етапом маркетингової політики.
В умовах сучасної економіки для прийняття ефективних маркетингових рішень потрібна достовірна, цінна і насичена маркетингова інформація. Інформація збирається, обробляється і зберігається у вигляді комп'ютерних баз даних. Сукупність структур, процедур і методів, призначених для систематичного збору, аналізу і використання внутрішньої і зовнішньої маркетингової інформації фірми, утворюють маркетингову інформаційну систему [4 c. 113- 120].
Маркетингова інформація має значну цінність у багатьох ситуаціях, пов'язаних з діяльністю організації, при здійсненні маркетингу, прийнятті маркетингових рішень і функціонує комплексно в рамках спеціальних форм, що одержали назву маркетингових інформаційних систем.
Маркетингова інформаційна система - це сукупність персоналу, інформації і методів (процедур), призначених для її регулярного збору, опрацювання, аналізу і підготовки до прийняття маркетингових рішень [8].
Завданням маркетингової інформаційної системи – є збір всередині фірми та за її межами всього комплексу інформації, що стосується маркетингу, та ефективності аналізу і обробка з метою максимальної адаптації до прийняття рішень.
Концепція маркетингової інформаційної системи виникла па початку 70-х рр. минулого сторіччя і виходила з потреби постійного збору необхідної для прийняття маркетингових рішень інформації з використанням найефективніших методів її аналізу й оцінки [8].
Успішне ведення бізнесу та ефективна діяльність підприємства на ринку не можливі без систематичного контролю і аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища. Необхідність забезпечення повною, достовірною, актуальною та релевантною інформацією
осіб, що приймають рішення, обумовлена постійно мінливими умовами мікро- і макросередовища на різних рівнях: сегментів споживачів, ринкових ніш, регіональних ринків, партнерств та об'єднань операторів. В сучасних умовах маркетингова інформація здобуває величезну та незамінну цінність, що постійно зростає.

Ключові слова: маркетинг; маркетингова інформаційна система; маркетингова інформація; маркетингові дослідження; інформаційна система.

Література

1. Грищенко О. В. Маркетингова інформаційна система як інструмент організації процесу розроблення, прийняття та реалізації маркетингових інноваційних рішень в системі управління сучасним підприємством. Економічні науки. 2011. №6. С. 58 – 62
2. Іванов Ю. Б., Ус М. І. Складові інформаційного забезпечення маркетингової діяльності промислового підприємства. Бізнес Інформ. 2016. № 1. С. 299 – 305.
3. Київська К. І. Аналіз сучасних підходів до створення інформаційних систем маркетингу підприємств. Технічні науки. 2018. №10. С. 24 – 27.
4. Коляденко С. В. Маркетинговий підхід до формування іміджу регіону: сучасні інструменти та актуальні завдання. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2018. №17. С. 152 – 157.
5. Крижко О. В., Дарчук В. Г. Інформаційні системи в маркетинговій діяльності. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2016. № 4. С. 113 – 120.
6. Міронова Ю. В., Кухар О. Д., Ситнік О. Д. Особливості управління маркетинговою інформацією виробничого. Вінницький національний технічний університет. 2016.
7. Петруня Ю. Є., Маркетинг: навчальний посібник. 3-тє вид., переробл. і доповн. Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. 362 с.
8. Полторак В. А. Тараненко І. В., Красовська О. О., Маркетингові дослідження: Навч. посібник 3-тє вид., переробл. та доповн. К: Центр учбової літератури, 2014. 342 с.
9. Сидоренко С. В. Корпоративні інформаційні системи та їх роль у маркетингу. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2013. Вип. 181(4). С. 286-294
10. Фроленко О. М. Маркетингова інформаційна система як засіб реалізації стратегічного потенціалу промислового підприємства. Маркетинг і ринкові відносини. 2016. №6. С. 238 – 244
11. Яковенко Т. І., Педченко Н. С. Система маркетингової інформації як умова забезпечення ефективної маркетингової діяльності підприємств рекламної. Бізнес Інформ. 2014. № 7. С. 384 – 388

Svitlana Kiporenko, Ruslana Topina

THE USE OF INFORMATION SYSTEMS IN THE MANAGEMENT OF MARKETING ACTIVITIES OF ENTERPRISES

Summary

The widespread adoption of information technology, globalization and the interdependence of enterprises associated with it in the face of constant fierce competition determine the priority development of science, education and intangible elements of production activity.
Integrated automation using information technology and computerized systems is an important stage of marketing policy.
In the modern economy, effective marketing decisions require reliable, red and rich marketing information. Information is collected, processed and stored in the form of computer databases. A set of structures, procedures and methods designed for the systematic collection, analysis and use of internal and external marketing information of a company form a marketing information system [3 p. 113- 120] .
Marketing information is of great value in many situations related to the organization’s activities in marketing, making marketing decisions and functions comprehensively in the form of special forms called marketing information systems.
A marketing information system is a combination of personnel, information and methods (procedures) intended for its regular collection, processing, analysis and preparation for making marketing decisions [8].
The task of a marketing information system is to collect within the company and beyond the whole complex of information related to marketing, and the effectiveness of analysis and processing in order to maximize adaptation to decision making.
The concept of a marketing information system arose in the early 70s. Last century, it was necessary to constantly collect the necessary information for making marketing decisions using effective methods for its analysis and evaluation [8].
Successful business conduct and effective activity of the enterprise in the market are impossible without systematic control and analysis of the internal and external environment. The need to provide complete, reliable, relevant and relevant information to decision-makers is due to the constantly changing micro and macro environment at different levels: consumer segments, market niches, regional markets, partnerships and operator associations. In modern conditions, marketing information is gaining enormous and irreplaceable value is constantly growing.

Keywords: marketing; marketing information system; marketing information; marketing research; information system.

References

1. Grishchenko O.V. (2011) Marketynhova informatsiina systema yak instrument orhanizatsii protsesu rozroblennia, pryiniattia ta realizatsii marketynhovykh innovatsiinykh rishen v systemi upravlinnia suchasnym pidpryiemstvom [Marketing information system as a tool for organizing the process of development, adoption and implementation of innovative marketing decisions in the modern enterprise management system] Economic sciences. vol.6. pp. 58 – 62
2. Ivanov, Yu. B., Us M. I. (2016), Skladovi informatsiinoho zabezpechennia marketynhovoi diialnosti promyslovoho pidpryiemstv [Components of the information support of the marketing activities of an industrial enterprise] Business Inform. vol. 1. pp. 299 – 305
3. Kievskaya K.I. (2018) Analiz suchasnih pidhodiv do stvorennya informacijnih sistem marketingu pidpriyemstv [Analysis of modern approaches to creating information systems for marketing enterprises] Technical science. vol. 10. pp. 24 – 27.
4. Kolyadenko S. V. (2018), Marketingovij pidhid do formuvannya imidzhu regionu: suchasni instrumenti ta aktualni zavdannya [Marketing approach to the formation of the image of the region: modern tools and urgent] Theoretical and practical aspects of economics and intellectual property. vol 17. pp. 152 – 157.
5. Krizhko O. V., Darchuk V. G. (2016), Informacijni sistemi v marketingovij diyalnosti. [Information systems in marketing activities]. Economics. Management. Business.vol. 4. pp. 113 – 120.
6. Mironova Yu. V., Cook, A. V., Sytnik. A. D. (2016), Osoblivosti upravlinnya marketingovoyu informaciyeyu virobnichogo [Features of managing marketing information of a manufacturing enterprise] Vinnitsa National Technical University.
7. Petrunya Yu. E. Petrunya V.Yu. (2016), Marketing: navchalniy posibnik [Marketing: a training manual] 3rd ed., rev. and complete. University of Customs and Finance. Dnepropetrovsk. 362
8. Poltorak V. A. Taranenko I. V., Krasovskaya E. A. (2014), Marketynhovi doslidzhennia: Navch. posibnyk 3-tie vyd., pererobl. ta dopovn. [Marketing research: Textbook. allowance 3rd ed., revised. and complete.] To the Center for educational literature. 342 p.
9. Sidorenko S. V. (2013), Korporativni informacijni sistemi ta yih rol u marketingu. [Corporate information systems and their role in marketing] Bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Ser. Economics, agrarian management, business. vol. 181 (4). pp. 286 – 294
10. Frolenko A. N. (2016), Marketingova informacijna sistema yak zasib realizaciyi strategichnogo potencialu promislovogo pidpriyemstva [Marketing information system as a means of realizing the strategic potential of an industrial enterprise] Marketing and market relations. vol. 6. pp. 238 – 244
11. Yakovenko T. I., Pedchenko N. S. (2014) Sistema marketingovoyi informaciyi yak umova zabezpechennya efektivnoyi marketingovoyi diyalnosti pidpriyemstv reklamnoyi [The system of marketing information as a condition for ensuring effective marketing activities of enterprises in the advertising industry] Business Inform. vol. 7. pp. 384 – 388.

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 3534

Відомості про авторів

С. С. Кіпоренко

асистент кафедри комп`ютерних наук та економічної кібернетики,Вінницький національний аграрний університет

Svitlana Kiporenko

assistant of the Department of Computer Science and Economic Cybernetics,Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-5045-5052


Р. П. Топіна

магістрант,Вінницький національний аграрний університет

Ruslana Topina

Master’s, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0003-3262-8292

Як цитувати статтю

Кіпоренко С. С., Топіна Р. П. Використання інформаційних систем в управлінні маркетинговою діяльністю підприємств. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7443 (дата звернення: 19.06.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.170

Kiporenko, Svitlana and Topina, Ruslana (2019), “The use of information systems in the management of marketing activities of enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7443 (Accessed 19 Jun 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.170

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.