EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ІНДИКАТОРІВ ТА ОЦІНКА СТАНУ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ
Т. О. Бережецька

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.171

УДК: 338.24:316.4

Т. О. Бережецька

АНАЛІЗ ІНДИКАТОРІВ ТА ОЦІНКА СТАНУ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Анотація

На підставі відбору показників з урахуванням накопиченого раніше досвіду українських та міжнародних вчених у галузі економічної безпеки, показників економічної безпеки, визначених відповідними міжнародними організаціями, системи показників оцінки стану формувалося соціальне забезпечення України. Проаналізовано динаміку основних індикаторів та оцінено стан соціальної безпеки України. Виявлено недоліки соціальної політики держави. Основними проблемами, які перешкоджали забезпеченню високого рівня соціального забезпечення протягом періоду дослідження, були: фінансова та економічна криза; ризики бідності, безробіття; ризики невиплати заробітної плати працівникам; низький рівень пенсійного забезпечення; корупція; велика кількість захворювань та недостатній рівень фінансування у сфері охорони здоров’я тощо. Виходячи з вищевикладеного, було запропоновано основні напрямки забезпечення належного рівня соціального забезпечення держави.

Ключові слова: соціальна безпека; індикатори соціальної безпеки; стимулятори; дестимулятори; соціальна політика.

Література

1. Завора Т. М. Аналіз та оцінка індикаторів стану соціальної безпеки України / Т. М. Завора, О. В. Чепурний // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. — 2012. — №9. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1365
2. Скуратівський В. Соціальна безпека українського суспільства та шляхи її забезпечення / В. Скуратівський, О. Линдюк // Соціальна і гуманітарна політика [Електронний ресурс]. — 2011. — Режим доступу: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2011-3-28.pdf
3. Благун І.Г. Соціальне страхування [Текст]: навч. посібн. / І. Г. Благун, Ю. М. Кушнірчук, Р. П. Підлипна; Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів: СПОЛОМ, 2015. – 272 с.
4. Давидюк О. О. Соціальна безпека: проблеми теоретичного аналізу та побудови показників [Електронний ресурс] / О. О. Давидюк. – Режим доступу: http://cpsr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id= 12:2010-06-10-20-35-51&catid=16:2010-06-10-20-23.
5. Завора Т.М. Комплексна система моніторингу соціальної безпеки регіону / Т.М. Завора, О.В. Чепурний // Соціально-економічні проблеми адаптації реального сектора в сучасних умовах: матеріали I Міжнародної наук.-практ. конф. – Донецьк: Цифрова типографія, 2013. – С. 20 – 22.
6. Завора Т.М. Теоретико-методичні підходи до оцінювання рівня національної безпеки у соціальній сфері в умовах системної трансформації / Т.М. Завора // Економіка і регіон: наук. вісн. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – № 6 (51) – С. 58 – 65.
7. Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки : монографія / О. Ф. Новікова, О. Г. Сидорчук, О. В. Панькова та ін. Київ, Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. 184 с.
8. Прогнозування індикаторів, порогових значень та рівня економічної безпеки України у середньостроковій перспективі; аналіт. доп. / Ю.М. Харазішвілі, Є. В. Дронь. – К. : НІСД, 2014. – 117 с.
9. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013р. №1277 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME131588.html
10. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.ukrstat .gov.ua
11. Статистичний щорічник України за 2017 рік / Державна служба статистики України. — К., 2018 — 541 с.

T. O. Berezhetska

ANALYSIS OF INDICATORS AND ASSESSMENT OF THE SOCIAL SECURITY SITUATION IN UKRAINE

Summary

Today social tension in Ukraine steadily increases, declining living standards. The negative trends that occur in the social sphere and the accumulated social problems contribute to the emergence of threats to national security and hinder the development of society. Therefore, research into the state of social security in Ukraine with a view to developing preventive measures and preventing threats that can destabilize social and other spheres is a very pressing problem in the current conditions of social development. Under the combined influence of external and internal factors, the dynamics of transformational change in Ukraine were accompanied by a significant increase in political and economic instability, as well as aggravation of social problems. Based on the selection of indicators, taking into account the previously accumulated experience of evaluation, the experience of Ukrainian and international scientists in the field of economic security, economic security indicators determined by the relevant international organizations, a system of indicators for assessing the state of social security of Ukraine was formed. An analysis of the indicators showed that there were only three indicators at the optimum level: the ratio of the average monthly nominal wage to the subsistence level per a person; a ratio of total incomes of 10 percent of the most and least affluent population; the total number of students in full-time educational institutions. The analysis revealed some disadvantages of the state social policy. The major problems that hindered the provision of a high level of social security during the study period were: the financial and economic crisis; poverty risks, unemployment; risks of non-payment of wages to employees; low level of pension provision; corruption; large number of diseases and insufficient level of financing in the field of public health, etc. Based on the above, main directions of ensuring the proper level of social security of the state were offered. The main directions of social policy of Ukraine for ensuring the proper level of social security of the state should be: improvement of state social standards and guarantees; reforming the social protection system and social services; minimization of social risks and dangers; social risk insurance; reforming the health care system; introduction of modern educational reforms; introduction and implementation of measures aimed at combating corruption, etc.

Keywords: social security; social security indicators; stimulants; disincentives; social policy.

References

1. Zavora, T.M. (2012), “Analysis and evaluation of social security indicators of Ukraine” Efektyvna ekonomika, [Online], vol . 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1365 (Accessed 23 Oct 2019).
2. Skuratovsky, V. and Lindyuk, O. (2011), “Social security of Ukrainian society and ways of its maintenance”, Sotsialna i humanitarna polityka, [Online], available at: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2011-3-28.pdf (Accessed 23 Oct 2019).
3. Blagun, I.G., Kushnirchuk, Y. M. and Podlipna, R. P. (2015), Sotsialne strakhuvannia [Social Insurance], SPOLOM, Lviv, Ukraine.
4. Davidyuk, O.O., (2010) “Social security: problems of theoretical analysis and construction of indicators”, C.P.S.R., [Online], available at: http://cpsr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id= 12:2010-06-10-20-35-51&catid=16:2010-06-10-20-23 (Accessed 23 Oct 2019).
5. Zavora, T.M. and Chepurnyi, O. V. (2013), “Comprehensive system of monitoring social security in the region”, Sotsialno-ekonomichni problemy adaptatsii realnoho sektora v suchasnykh umovakh [I International Scientific and Practical Conference], Donetsk, Ukraine, pp. 20 – 22.
6. Zavora, T.M. (2015), “Theoretical and methodological approaches to assessing the level of national security in the social sphere in the context of systemic transformation”, Ekonomika i region, vol. 6 (51), pp. 58 – 65.
7.. Novikova, O. F, Sydorchuk, O. H. and Pankova, O. V. Stan ta perspektyvy sotsialnoi bezpeky v Ukraini: ekspertni otsinky [Social security status and prospects in Ukraine: expert assessments], LRIDU NADU, Lviv, Kyiv, Ukraine
8. Kharazishvili, Yu. M. and Dron, Ye. V. (2014), Prohnozuvannia indykatoriv, porohovykh znachen ta rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy u serednostrokovii perspektyvi [Predicting indicators, thresholds and the level of economic security of Ukraine in the medium term], NISD, Kyiv, Ukraine.
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine (2013) "On approval of methodological recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME131588.html (Accessed 23 Oct 2019).
10. Official site of the State Statistics Service of Ukraine available at: www.ukrstat.gov.ua (Accessed 24 Oct 2019).
11. The State Statistics Service of Ukraine (2018), “Statistical yearbook of Ukraine for the year 2017”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/11/zb_seu2017_u.pdf (Accessed 24 Oct 2019).

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 1351

Відомості про авторів

Т. О. Бережецька

студентка,Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

T. O. Berezhetska

student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

ORCID:

0000-0001-6162-208X

Як цитувати статтю

Бережецька Т. О. Аналіз індикаторів та оцінка стану соціальної безпеки в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7444 (дата звернення: 09.08.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.171

Berezhetska, T. O. (2019), “Analysis of indicators and assessment of the social security situation in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7444 (Accessed 09 Aug 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.171

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.