EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

DEFINING THE BRAND OF CONSTRUCTION COMPANIES AND FACTORS THAT INFLUENCE ITS FORMATION AND USE
V. I. Troian

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.173

УДК: 658 : 69.003

V. I. Troian

DEFINING THE BRAND OF CONSTRUCTION COMPANIES AND FACTORS THAT INFLUENCE ITS FORMATION AND USE

Summary

The current conditions of operation of domestic enterprises are determined by the eclecticism and insignificance of forms of management, which combine the emergence of new elements, characteristic market conditions, and the preservation of former elements. In full, this concerns the functioning of the construction sector. Its development is accompanied by the formation of economic relations, which at the same time bear the rudiments that determine the functioning of a hierarchically organized system, where there are no partnerships between public authorities and economic entities. They exacerbate the ambiguity of the processes taking place in construction, the lack of "transparency" in the allocation of land for construction, the manifestation of raider hobbies, the opacity of interaction with customers. In such circumstances, it is of particular importance to use modern tools to ensure the investment attractiveness of construction companies by forming and using a brand.
The role of the brand in today's market conditions is increasing, which is associated with fierce competition on the one hand, as well as globalization of economic space, structures, processes and phenomena on the other. Such conditions require a deep understanding of the concept of a brand that is evolving, transforming and becoming more complex. Identifying the factors that influence the formation and use of a brand will help formulate the concept of "brand".
In recent years, there has been an increase in the value of the brand of a construction company, but the level and features of its use indicate a decrease in the efficiency of its formation and use. The brand influences the interaction with customers of construction products, but does not provide a high level of relationships with different groups of stakeholders.
The article is about identifying the factors that influence the formation and use of a brand. The existing theoretical and methodological approaches to defining the brand of construction enterprises are investigated. Analyzes interdisciplinary terminology that influences the formation of brand definition, creates a holistic vision of the concept of "brand".

Keywords: and; branding; factors; stakeholders; construction companies.

References

1. Aaker, D. (1996), Building Strong Brands, Free Press, New York, USA.
2. Keller, K. (2002), Branding and Brand Equity, Marketing Science Institute, Cambridge, Massachusetts.
3. Mamonov, K. A. (2012), “Stakeholder strategy of value-oriented capital management of brand of construction enterprises”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economics and Management of Enterprises (Construction Economics), O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv, Ukraine.
4. Studinska, G. Ye. (2014), “Methodological approaches to the definition of the concept of "brand”, Naukovyj vistnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 8, pp. 121–125.
5. Dligach, A. P. (2007), “Marketing research in the development of brand strategies”, Marketynhovye yssledovanyia v Ukrayne, vol. 2, рp. 24-31.
6. Wilson, R.M. (1998), Strategic Marketing Management, Buttcrworth-Heinemann Ltd, Oxford, UK.

В. І. Троян

ВИЗНАЧЕННЯ БРЕНДУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЙОГО ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Анотація

Сучасні умови функціонування вітчизняних підприємств визначаються еклектичністю та неодзначністю форм господарювання, що поєднують у собі виникнення нових елементів, характерним ринковим умовам, і збереженням колишніх елементів. Повною мірою це стосується функціонуванням будівельної сфери. Її розвиток супроводжується формуванням економічних відносин, які в той же час несуть у собі рудименти, що визначають функціонування ієрархічно організованої системи, де відсутні партнерські відносини між державними органами та суб’єктами господарювання. Поглиблюють неоднозначність процесів, що відбуваються у будівництві, відсутність “прозорості” при розподілі земель для будівництва, прояви рейдерських захоплень, непрозорість взаємодії із замовниками. У таких умовах особливого значення набуває застосуванням сучасних інструментів забезпечення інвестиційної привабливості будівельних підприємств шляхом формування та використання бренду.
Роль бренду в сучасних ринкових умовах посилюється, що пов’язано з гострою конкуренцією з одного боку, а також глобалізацією економічного простору, структур, процесів та явищ з іншого. Такі умови вимагають глибокого розуміння поняття бренду, яке еволюціонує, трансформується та ускладнюється. Визначення факторів, що впливають на формування та використання бренду допоможе сформулювати поняття «бренд».
За останні роки спостерігається зростання значення бренду будівельного підприємства, проте рівень та особливості його застосування свідчить про зниження ефективності його формування й використання. Бренд впливає на взаємодію із замовниками будівельної продукції, проте не забезпечується високий рівень взаємовідносин із різними групами стейкхолдерів.
Стаття присвячена визначенню факторів, що впливають на формування та використання бренду. Досліджується існуючи теоретико-методичні підходи до визначення бренду будівельних підприємств. Аналізується міждисциплінарна термінологія, що впливає на формування визначення бренду, створюється цілісне бачення поняття «бренд».

Ключові слова: бренд; брендинг; фактори; стейкхолдери; будівельні підприємства.

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 1344

Відомості про авторів

V. I. Troian

Phd student of the Department of Enterprise and Business AdministrationO.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

В. І. Троян

аспірантка кафедри «Підприємництва та бізнес-адміністрування»Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

ORCID:

0000-0002-2142-2873

Як цитувати статтю

Troian, V. I. (2019), “Defining the brand of construction companies and factors that influence its formation and use”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7446 (Accessed 09 Aug 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.173

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.