EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА
М. М. Надейко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.178

УДК: 330.658.3 (005.95/96)

М. М. Надейко

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті виявлено основні напрями трактування поняття корпоративна культура та характерні особливості об’єкта дослідження. Можна вважати, що корпоративна культура кожного конкретного підприємства має такі характерні ознаки: впливає на зовнішнє середовище, залежить від етапу розвитку як підприємства так і зовнішнього середовища, є ідентифікатором конкретного підприємства, має вплив на життєдіяльність підприємства, сприяє підвищенню ефективності діяльності підприємства.
У статті узагальнено складові елементи корпоративної культури підприємства та систематизовано зміст та структуру її елементів. У результаті чого встановлено, що система корпоративної культури це сукупність її складових елементів, постійна взаємодія яких, сприяє досягненню цілей не порушуючи цінностей та правил, що сповідує менеджмент та підтримує весь персонал підприємства.
Запропоновано, з метою удосконалення корпоративної культури, менеджмент організації має систематизувати її прояви задля ідентифікації за певним типом та визначати рівень її сприйняття.

Ключові слова: корпоративна культура; система корпоративної культури; типи та рівні корпоративної культури

Література

1. Бала О. І. Корпоративна культура – чинник соціально - економічного розвитку організації / О.І. Бала // Вісник НУ “Львівська політехніка” "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку".- 2006.- № 567. – С. 6 – 11. Електронний ресурс. Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/35802/1/3_6-11.pdf
2. Бобылєва М. Корпоративная система документооборота и корпоративная культура // Деньги и кредит. – 2001. – № 5. – С. 20–26.
3. Вершковский Э. В. Режиссура массовых клубных представлений [учебн. пос.] / Эльмар Викторович Вершковский – Л. : ЛДИКМ, 1981. – 72 с.
4. Друкер П. Ф. Практика менеджмента / П. Ф. Друкер. Пер. с англ. - СПб. : Издательский дом "Вільямс", 2002. – 258 с.
5. Задихайло Д. В. Корпоративне управління [Текст] : навч. пос. / Д. В. Задихайло, О. Р. Кібенко, Г. В. Назарова. - Х. : Еспада, 2003. - 688 с.
6. Камерон Ким С., Куинн Роберт Э. Диагностика и изменение организационной культуры Пер. с англ. под ред. И. В. Андреевой. СПб : Питер, 2001. — 320 с. : ил. — (Серия «Теория и практика менеджмента»).
7. Кунде Й. Корпоративная религия. Создание сильной компании с яркой индивидуальностью и корпоративной душой. - 2-е изд., испр. - СПб.: Стокгольмская школа экономики, 2004. - 267с.
8. Марущак Т. Корпоративная культура предприятий сферы услуг // Персонал. - 2001.- № 6.- С. 37-39.
9. Мацокін А. Корпоративна культура & державна служба. Ціннісні орієнтири. / Андрій Мацокін // Держслужбовець, 2018. - № 11. Режим доступу : https://i.factor.ua/ukr/journals/ds/2018/november/issue-11/article-40649.html
10. Мерсер Д. ИБМ : Управление в самой преуспевающей корпорации мира. – М. : Прогресс, 1991.- 456 с.
11. Мілошевич Н. В. Корпоративна культура управління як фактор підвищення результативності діяльності підприємства / Ніна Василівна Мілошевич // Галицький економічний вісник. – Т. : ТНТУ, 2017. – Том 52. – № 1. – С. 44–51.
12. Отенко О. П. Корпоративна культура: міжнародний та трансформаційний аспекти : монографія / І. П. Отенко, М. І. Чепелюк. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 243 с.
13. Палеха Ю. І. Ключі до успіху або Організаційна та управлінська культури / Ю. І. Палеха - К. : Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. систем, 2000. – 337 с.
14. Принципи корпоративної культури підприємств: сутність та види / О. І. Бала, Р. Д. Бала., О. В. Мукан // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку", 2010. – № 682. – С.11-15.
15. Савчук Л. М. Функції соціального партнерства / Л. М. Савчук // Науковий вісник УМО. Серія : Економіка та управління. – 2016. – Вип. 2. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvumo_2016_2_12
16. Спивак В. А. Корпоративная культура / В. А. Спивак. – СПб. : Питер, 2001. – 352 с.
17. Степико М. Т. Буття етносу: витоки, сучасність, перспективи (філософсько–методологічний аналіз) / М.Т. Степико. – К. : Товариство “Знання”. КОО. 1998. – 251 с.
18. Удальцова М. В. Социология управления: [учеб. пособие] / М. В. Удальцова. – М. : ИНФРА–М, 1998. – 320 с.
19. Хэнди Ч. По ту сторону уверености. О новом мире внутри и вокруг организации. / Ч. Хэнди. – СПб. : Питер: 2002. – 224 с.
20. Чайка Г.П. Культура ділового спілкування менеджера : [навч. посіб.] / Г.П. Чайка. – К. : Знання, 2005. – 442 с.
21. Чернишова Т.О. Деякі аспекти корпоративної культури організації / Т.О. Чернишова, Т.А. Немченко // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – Вип. 17. – С. 328–330. Режим доступу : http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_17_ekon/stat_17/49.pdf
22. Шейн Э. Организационная культура и лидерство : пер. с англ. / Э. Шейн ; под ред. В. А. Спивака. – СПб. : Питер, 2002. – 328 с.
23. Ячменьова В. М. Корпоративна культура промислового підприємства: формування та розподіл витрат : монографія / В. М. Ячменьова, Н. В. Царенко; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва – Сімф. : Аріал, 20111. – 206 с.
24. Kirilova Filipova M. Relationship between corporate culture and competitive power of the companies in the tourism industry / Milena Kirilova Filipova // Tourism & Management Studies. – 2015. - № 11(1). – Р. 98–103.
25. Rühli, E. Unternehmengskultur – Konzepte und Methoden. Kulturmanagement in schweizarischen Industrieunternehmungen. Bern : Haupt Verlag. – 1991. – 234 p.

M. M. Nadeiko

THE ENTERPRISE SYSTEM CORPORATE CULTURE THEORETICAL FOUNDATIONS

Summary

The article reveals the main directions of the corporate culture concept interpretation. Namely, corporate culture can be considered as a system of public values supported by the enterprise personnel; a system of social values and own experience of the enterprise; a system of the managers beliefs; the sphere of organizational activity, changes within the organization that allow to realize the goals. The peculiar features of the study object can be considered as following: it has an impact on the environment; it depends on the development stage of both the enterprise and the external environment; it is the identifier of a particular enterprise; it has an impact on the life of the enterprise and contributes to the efficiency of the enterprise.
The article summarizes the constituent elements of the enterprise corporate culture, namely: mission (purpose), main goals and strategic vision, external image (image), values on which corporate culture is based, rules and norms of behavior. The content and structure elements of the enterprise corporate culture are systematized. As a result, it is established that the corporate culture system is a set of its constituent elements, the constant interaction of which contributes to the achievement of goals without violating the values and rules professed by the management and supported by all the enterprise personnel.
In order to improve it the organization management should systematize its manifestations for identification by a certain type. It will help to identify the following directions of development, to decide on new priorities. In addition, in order to evaluate corporate culture and to improve management effectiveness, it is necessary to determine the level of its perception. The author is inclined to rank according to E. Shane, for which the first level of perception of corporate culture is the level of physiological and psychological sensations of a person. The second level has external manifestations in the language in the form of symbols. Accordingly, the third level is viewed as the ideology, the collective philosophy, the organization that is a basis of the individual behavior.

Keywords: corporate culture; corporate culture system; corporate culture types and levels.

References

1. Bala, O.I. (2006), “Corporate culture - a factor of socio - economic development of an organization”, Visnyk NU “Lvivska politekhnika” "Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku", vol. 567, pp. 6 – 11, available at: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/35802/1/3_6-11.pdf (Accessed 5 September 2019).
2. Bobylova, M. (2001), “Corporate Document Management System and Corporate Culture”, Dengi i kredit, vol. 5, pp. 20–26.
3. Vershkovskiy, E. V. (1981), Rezhissura massovykh klubnykh predstavleniy [Directing mass club performances], LDIKM, Leningrad, Russia.
4. Druker, P. F. (2002), Praktika menedzhmenta [Management Practice], Izdatel'skiy dom "Víl'yams", Moskva, Russia.
5. Zadykhaylo, D. V. (2003), Korporatyvne upravlinnya [Corporate Governance], Espada, Kharkiv, Ukraine.
6. Kameron, Kim S. and Kuinn, Robert E. (2001), Diagnostika i izmeneniye organizatsionnoy kul'tury [Diagnostics and Change in Organizational Culture], Piter, Sank-Piterburg, Russia.
7. Kunde, Y. (2004), Korporativnaya religiya. Sozdaniye sil'noy kompanii s yarkoy individual'nost'yu i korporativnoy dushoy [Corporate Religion. Creating a strong company with a vibrant personality and corporate soul],2nd ed, Stokgol'mskaya shkola ekonomiki, Sankt-Peterburg, Russia.
8. Marushchak, T. (2001), “Corporate Culture of Service Enterprises”, Personal, vol. 6, pp. 37–39.
9. Matsokin, A. (2018), “Corporate Culture & Civil Service. Value Guidelines”, Derzhsluzhbovetsʹ, vol. 11, available at: https://i.factor.ua/ukr/journals/ds/2018/november/issue-11/article-40649.html (Accessed 12 September 2019).
10. Merser, D. (1991), IBM : Upravleniye v samoy preuspevayushchey korporatsii mira [IBM: Management in the world's most successful corporation], Progress, Moscow, Russia.
11. Milosevich, N.V. (2017), “Corporate management culture as a factor in improving the performance of an enterprise”, Halytsʹkyy ekonomichnyy visnyk, vol. 52 (1), pp. 44–51.
12. Otenko, O.P. and Chepelyuk, M.I. (2018), Korporatyvna kulʹtura: mizhnarodnyy ta transformatsiynyy aspekty [Corporate Culture: International and Transformational Aspects], KHNEU im. S. Kuznetsya, Kharkiv,Ukraine.
13. Palekha, YU. I. (2000), Klyuchi do uspikhu abo orhanizatsiyna ta upravlinsʹka kulʹtury [Keys to success or organizational and managerial culture], Yevrop. un-tu finansiv, inform. system, Kiev, Ukraine.
14. Bala, O.I., Bala, R.D. and Mukan, O.V. (2010), “Principles of Corporate Enterprise Culture: Essence and Types”, Visnyk Natsionalʹnoho universytetu «Lʹvivsʹka politekhnika» “Menedzhment ta pidpryyemnytstvo v Ukrayini: etapy stanovlennya i problemy rozvytku”, vol. 682. – pp.11–15.
15. Savchuk, L.M. (2016), “Functions of social partnership”, Naukovyy visnyk UMO. Seriya : Ekonomika ta upravlinnya, vol. 2, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvumo_2016_2_12 (Accessed 7 September 2019).
16. Spivak, V. A. (2001), Korporativnaya kul'tura [Corporate Culture], Piter, Sank-Piterburg, Russia.
17. Stepyko, M. T. (1998), Buttya etnosu: vytoky, suchasnistʹ, perspektyvy (filosofsʹko–metodolohichnyy analiz) [Being of Ethnos: Origins, Present, Perspectives (Philosophical and Methodological Analysis)], Tovarystvo “Znannya”. KOO, Kiev, Ukraine.
18. Udal'tsova, M. V. (1998), Sotsiologiya upravleniya [Sociology of Management] INFRA, Moscow, Russia.
19. Khendi, CH. (2002), Po tu storonu uverenosti. O novom mire vnutri i vokrug organizatsii [Beyond Confidence. About the new world in and around the organization], Piter, Sank-Piterburg, Russia.
20. Chayka, H.P. (2005), Kulʹtura dilovoho spilkuvannya menedzhera [Managerial Business Communication Culture],Znannya, Kiev, Ukraine.
21. Chernyshov, T.O. and Nemchenko, TA (2010), “Some aspects of corporate culture of an organization”, Naukovi pratsi KNTU. Ekonomichni nauky, vol. 17. – pp. 328–330. available at: http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_17_ekon/stat_17/49.pdf (Accessed 16 July 2019).
22. Sheyn, E. (2002), Organizatsionnaya kul'tura i liderstvo [Organizational Culture and Leadership],Piter, Sank-Piterburg, Russia.
23. Yachmeniova, V.M. and Tsarenko N.V. (2011), Korporatyvna kulʹtura promyslovoho pidpryyemstva: formuvannya ta rozpodil vytrat [Corporate culture of industrial enterprise: formation and distribution of costs], Nats. akad. pryrodookhoron. ta kurort. bud-va, Arial, Simferopol, Ukraine.
24. Kirilova Filipova, M. (2015), “Relationship between corporate culture and competitive power of the companies in the tourism industry”, Tourism & Management Studies, vol. 11(1), pp. 98–103.
25. Rühli, E. (1991). Unternehmengskultur – Konzepte und Methoden. Kulturmanagement in schweizarischen Industrieunternehmungen, Haupt Verlag Bern, Switzerland.

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 1399

Відомості про авторів

М. М. Надейко

аспірант, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

M. M. Nadeiko

Postgraduate Student, Lesia Ukrainka Eastern European National University

ORCID:

0000-0002-1011-3477

Як цитувати статтю

Надейко М. М. Теоретичні засади системи корпоративної культури підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7449 (дата звернення: 09.08.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.178

Nadeiko, M. M. (2019), “The enterprise system corporate culture theoretical foundations”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7449 (Accessed 09 Aug 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.178

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.