EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, РИЗИКИ ТА ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ВНАСЛІДОК УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ОФШОРНИХ ЗОН
Н. В. Василечко, Т. Г. Васильців

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.180

УДК: 336.11:336.532

Н. В. Василечко, Т. Г. Васильців

СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, РИЗИКИ ТА ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ВНАСЛІДОК УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ОФШОРНИХ ЗОН

Анотація

Однією з основних елементів в системі економічної безпеки будь –якої держави сучасного світу є її фінансова безпека, яка завжди перебуває під впливом негативних факторів. Стаття містить дослідження щодо обґрунтування змістовно-теоретичної сутності фінансової безпеки держави що уможливило систематизацію наукових підходів до тлумачення цього поняття. Завдяки здійсненому дослідженню встановлено , що на фінансову безпеку впливає рівень фінансової незалежності держави, ефективність внутрішньої та зовнішньої фінансово‑кредитної політики держави, політико-економічну ситуацію всередині держави, дієвість інституційно-правового базису функціонування фінансової сфери. В статті проаналізовані найбільш критичні і значимі ризики та відокремлені загрози в кожній складовій фінансової безпеки держави, що є наслідками ухилення від сплати податків з використанням офшорних зон.

Ключові слова: фінансова безпека держави; ризики фінансової безпеки; загрози фінансової безпеки держави; офшорні зони; ухилення від сплати податків.

Література

1. Савицька О. І. Оцінка та шляхи забезпечення фінансової безпеки України / О. І. Савицька // Економічний форум. – 2012. – № 3. – С. 403-411.
2. Варналій З. С. Інституціональні загрози фінансовій безпеці України та шляхи їх запобігання / З. С. Варналій // Економічний вісник університету. – 2017. – Вип. 34(1). – С. 140-150.
3. Варналій З. С. Економічна безпека : навч. посіб. / за ред. З.С. Варналія. – К. : Знання, 2009. – 647 с.
4. Шлемко В. Т., Бінько І. Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення. Київ : НІСД, 1997. 144 с.
5. Губський Б. В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення: Монографія. – К.: 2001. – 122 с.
6. Мунтіян В. Економічна безпека України. – Київ. – 1999. – 462 с.
7. Єфименко Т. І. Теоретичні засади фінансової безпеки держави // Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку [Текст] : у3 т. / ред. А. І. Даниленко; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. – К. : Фенікс, 2008 . Т. 3 : Фінанси підприємств: тенденції, стан і проблеми управління / А. І. Даниленко [та ін.]. – [Б. м.] : [б.в.], 2008. – 307 с.
8. Экономическая безопасность России : общ. курс : учебник / под ред. В. К. Сенчагова. 2-е изд. Москва : Дело, 2005. 72 с.
9. Власюк О. С. Актуальні проблеми фінансової безпеки України в умовах посткризової трансформації : монографія / О. С. Власюк. – К. : НІСД. 2014. – 432 с.
10. Лондар Л. П. Борговий складник фінансової безпеки України: загрози та індикатори / Л. П. Лондар // Стратегічні пріоритети. – 2015. – № 2. – С. 70-78.
11. Кравчук Н. Дивергенція глобального розвитку. Сучасна парадигма формування геофінансового простору. – К. : Знання, 2012. – С. 302.
12. Бойко В. В. Пріоритети та інструменти розвитку сільських територій в системі забезпечення економічної безпеки України : монографія. Львів : Видавництво ННВК “АТБ”, 2017. 426 с.
13. Коюда П. М., Коюда О. П. Характеристика та класифікація ризиків. Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. 2006. № 71. URL : eprints.kname.edu.ua/1356/1/203-214_Коюда.pdf.
14. Юсипович О. І. Економічні ризики та їх вплив на товарооборот : автореф. дис. ... канд. екон. наук. Львів, 2007. 17 с.
15. Олифиров А. В., Бабкин Д. А. Управление собственным риском предприятия. Донецк : ДонНУЭТ, 2008. 162 с.
16. Камінський А. Б. Моделювання фінансових ризиків / А. Б. Камінський. – К.: Київський ун-т, 2006. – 303c.
17. Власюк О. С. Актуальні проблеми фінансової безпеки України в умовах посткризової трансформації : монографія / О. С. Власюк. – К. : НІСД. 2014. – 432 с.
18. Гудзовата О. О. Грошово-кредитна політика в системі забезпечення фінансової безпеки України: теоретико-методологічні засади та напрями реалізації : монографія / О. О. Гудзовата. – Львів : Вид-во ННВК «АТБ», 2018. – 300 с.
19. Козак Ю. Г. Міжнародна економіка / Ю. Г. Козак [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2008. – 1118 с.
20. Міжнародна економіка / за ред. Ю. Г. Козака. – К. : ЦУЛ, 2008. – 1117 с.
21. Стігліц Дж. Е. Економіка державного сектора / Дж. Е. Стігліц. – К. : Основи, 1998. – 856 с.
22. Глущенко С. В. Мінімізаційні податкові схеми: зарубіжна та українська практика / С. В. Глущенко, М. О. Казакова // Магістеріум. Економічні студії. – 2014. – Вип. 56. – С. 21-25.
23. Маринчук С. Г. Структурні моделі механізмів податкової оптимізації за участю офшорів та оншорів / С. Г. Маринчук // Економіка та держава. – 2015. – № 2. – С. 141-145.
24. Інноваційна система податкового адміністрування в Україні: концепції, методи, інструменти: монографія / Ю.Г. Лисенко, П.В. Мельник, Р.А. Руденський. – Донецьк: Юго-Восток, 2012. – 440 с.
25. Карнаух Т. М. Трансфертне ціноутворення: сутність та перспективи запровадження в Україні / Т. М. Карнаух // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2015. – Т. 168. – С. 120-124.
26. Гречко А. В. Механізм трансфертного ціноутворення в Україні як інструмент контролю за операціями між пов'язанми особами / А. В. Гречко // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2016. – № 13. – С. 85-91.
27. Шевченко І. Переваги використання офшорних посередників у міжнародній торгівлі / І. Шевченко // Економічний аналіз. – 2013. – Т. 12(2). – С. 352-357.

N. V. Vasylechko, T. G. Vasyltsiv

ESSENTIAL CHARACTERISTICS, RISKS AND THREATS TO THE FINANCIAL SECURITY OF THE STATE AS A RESULT OF TAX EVASION THROUGH OFFSHORE ZONES

Summary

One of the main elements in any country's economic security system is its financial security. The article contains an analysis of the substantive-theoretical nature of financial security of the state and scientific approaches to the interpretation of this concept. Financial security is influenced by the level of financial independence of the state, the effectiveness of the internal and external financial and credit policy of the state, the political and economic situation within the country, the effectiveness of the institutional and legal basis of the functioning of the financial sphere. Thus, financial security is always at risk of the negative impacts, challenges, threats and dangers that have been thoroughly researched and analyzed in the article. The main stages of minimizing threats and ensuring financial security are the following: formalization of threats and national interests in the financial sphere, introduction of a system of static indicators characterizing the level of threats or the level of achievement of interests, monitoring the quantitative characteristics of threats to financial security and its interests; authorization and implementation of measures to minimize threats and ensure financial security. The research of threatens to the financial security of the state has allowed to establish how negative and destabilizing the consequences of tax evasion using offshore zones are. The classic scheme with the involvement of offshore jurisdiction, which is implemented by shipment of goods to an importer at a reduced price in the country, which reduces the import tax and value added tax, while at the same time the official documents for the real-value goods received by an offshore company. The article analyzes the most critical and significant risks and threats in each component of the financial security of the state, which are the consequences of tax evasion using offshore zones. According to the research in the article, it can be concluded that offshore jurisdictions can act as an instrument of legitimate minimization of tax liabilities of economic entities, as well as tax evasion and withdrawal of financial resources under the control of public authorities, which is a real threat to financial security of the state.

Keywords: financial security of the state; financial security risks; threats to the financial security; offshore zones; tax evasion.

References

1. Savyts'ka, O.I. (2012), “Assessment and ways of ensuring the financial security of Ukraine”, Ekonomichnyj forum, vol. 3, pp. 403-411.
2. Varnalij, Z.S. (2017), “Institutional threats to the financial security of Ukraine and ways to prevent them”, Ekonomichnyj visnyk universytetu, vol. 34 (1), pp. 140-150.
3. Varnalij, Z.S. (2009), Ekonomichna bezpeka [Economic security], Znannia, Kyiv, Ukraine.
4. Shlemko, V.T. and Bin'ko I.F. (1997), Ekonomichna bezpeka Ukrainy: sutnist' i napriamky zabezpechennia [Economic security of Ukraine: essence and directions of security], NISD, Kyiv, Ukraine.
5. Hubs'kyj, B.V. (2001), Ekonomichna bezpeka Ukrainy: metodolohiia vymiru, stan i stratehiia zabezpechennia [Economic security of Ukraine: measurement methodology, status and security strategy], Kyiv, Ukraine.
6. Muntiian, V. (1999), Ekonomichna bezpeka Ukrainy [Economic security of Ukraine], Kyiv, Ukraine.
7. Yefymenko, T.I. (2008), “Theoretical principles of financial security of the state”, Finansovo-monetarni vazheli ekonomichnoho rozvytku [Financial and monetary levers of economic development], Feniks, Kyiv, Ukraine.
8. Senchahova, V.K. (2005), Ekonomycheskaia bezopasnost' Rossyy : obsch. kurs [Economic security of Russia: general course], Delo, Moscow, Russia.
9. Vlasiuk, O.S. (2014), Aktual'ni problemy finansovoi bezpeky Ukrainy v umovakh postkryzovoi transformatsii [Actual problems of financial security of Ukraine in the conditions of post-crisis transformation], NISD, Kyiv, Ukraine.
10. Londar, L.P. (2015), “Debt component of financial security of Ukraine: threats and indicators”, Stratehichni priorytety, vol. 2, pp. 70-78.
11. Kravchuk, N. (2012), Dyverhentsiia hlobal'noho rozvytku. Suchasna paradyhma formuvannia heofinansovoho prostoru [Divergence of global development. The modern paradigm of geo-financial space formation], Znannia, Kyiv, Ukraine.
12. Bojko, V.V. (2017), Priorytety ta instrumenty rozvytku sil's'kykh terytorij v systemi zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Priorities and instruments of rural development in the system of economic security of Ukraine], Vydavnytstvo NNVK “ATB”, L'viv, Ukraine.
13. Koiuda, P.M. and Koiuda, O.P. (2006), “Characterization and classification of risks”, Komunal'ne hospodarstvo mist: nauk.-tekhn. zb., vol. 71, available at: eprints.kname.edu.ua/1356/1/203-214_Koiuda.pdf (Accessed 10 Nov 2019).
14. Yusypovych, O.I. (2007), “Economic risks and their impact on trade”, Ph.D. Thesis, Economy, L'viv, Ukraine.
15. Olyfyrov, A.V. and Babkyn, D.A. (2008), Upravlenye sobstvennym ryskom predpryiatyia [Enterprise risk management], DonNUET, Donetsk, Ukraine.
16. Kamins'kyj, A.B. (2006), Modeliuvannia finansovykh ryzykiv [Modeling financial risks], Kyivs'kyj un-t, Kyiv, Ukraine.
17. Vlasiuk, O.S. (2014), Aktual'ni problemy finansovoi bezpeky Ukrainy v umovakh postkryzovoi transformatsii [Actual problems of financial security of Ukraine in the conditions of post-crisis transformation], NISD, Kyiv, Ukraine.
18. Hudzovata, O.O. (2018), Hroshovo-kredytna polityka v systemi zabezpechennia finansovoi bezpeky Ukrainy: teoretyko-metodolohichni zasady ta napriamy realizatsii [Monetary policy in the system of ensuring the financial security of Ukraine: theoretical and methodological principles and directions of implementation], Vyd-vo NNVK «ATB», L'viv, Ukraine.
19. Kozak, Yu.H. (2008), Mizhnarodna ekonomika [International Economy], TsUL, Kyiv, Ukraine.
20. Kozak, Yu.H. (2008), Mizhnarodna ekonomika [International Economy], TsUL, Kyiv, Ukraine.
21. Stihlits, Dzh.E. (1998), Ekonomika derzhavnoho sektora [Public Sector Economy], Osnovy, Kyiv, Ukraine.
22. Hluschenko, S.V. and Kazakova, M.O. (2014), “Minimization tax schemes: foreign and Ukrainian practice”, Mahisterium. Ekonomichni studii, vol. 56, pp. 21-25.
23. Marynchuk, S.H. (2015), “Structural models of tax optimization mechanisms with offshore and onshore participation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 141-145.
24. Lysenko, Yu.H. Mel'nyk, P.V. and Rudens'kyj, R.A. (2012), Innovatsijna systema podatkovoho administruvannia v Ukraini: kontseptsii, metody, instrumenty [Innovative tax administration system in Ukraine: concepts, methods, tools], Yuho-Vostok, Donets'k, Ukraine.
25. Karnaukh, T.M. (2015), “Transfer pricing: the nature and prospects of implementation in Ukraine”, Naukovi zapysky NaUKMA. Yurydychni nauky, vol. 168, pp. 120-124.
26. Hrechko, A.V. (2016), “Transfer pricing mechanism in Ukraine as a tool for controlling transactions between related parties”, Ekonomichnyj visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivs'kyj politekhnichnyj instytut», vol. 13, pp. 85-91.
27. Shevchenko, I. (2013), “Advantages of using offshore intermediaries in international trade”, Ekonomichnyj analiz, vol. 12 (2), pp. 352-357.

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 1256

Відомості про авторів

Н. В. Василечко

аспірант Національного інституту стратегічних досліджень, м. Київ, Україна

N. V. Vasylechko

postgraduate at the National Institute for Strategic Studies, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-6974-5129


Т. Г. Васильців

д. е. н., проф., ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. ДолішньогоНАН України, м. Львів, Україна

T. G. Vasyltsiv

Institute of Regional Researchnamed after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-2889-6924

Як цитувати статтю

Василечко Н. В., Васильців Т. Г. Сутнісні характеристики, ризики та загрози фінансової безпеки держави внаслідок ухилення від сплати податків з використанням офшорних зон. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7451 (дата звернення: 09.08.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.180

Vasylechko, N. V. and Vasyltsiv, T. G. (2019), “Essential characteristics, risks and threats to the financial security of the state as a result of tax evasion through offshore zones”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7451 (Accessed 09 Aug 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.180

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.