EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІК ДОХОДІВ МЕДИЧНИХ ЦЕНТРІВ В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ УПРАВЛІННЯ ТА АНАЛІЗУ
А. О. Черепова

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.185

УДК: 657.44

А. О. Черепова

ОБЛІК ДОХОДІВ МЕДИЧНИХ ЦЕНТРІВ В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ УПРАВЛІННЯ ТА АНАЛІЗУ

Анотація

Розглянуто питання видів доходів медичних центрів, удосконалено структуру доходів основної медичної діяльності та надано рекомендації щодо їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку. Вирішено ряд питань, що виникають у первинному, синтетичному та аналітичному обліку доходів від реалізації продукції. Для вирішення завдань щодо обліку доходів від реалізації та забезпечення управління ними застосовано такі методи: порівняння, конкретизації, абстрагування, аналізу даних бухгалтерських рахунків, спостереження, вибірки. пропонуємо застосовувати інтегрований підхід до робочого плану рахунків обліку, шляхом відкриття аналітичних рахунків з урахуванням особливостей діяльності медичних центрів та виділених нами класифікаційних ознак. Запропоновані напрями удосконалення обліку доходів від надання послуг підприємств сфери медичного обслуговування забезпечать системність до визначення та відображення належної інформації щодо діяльності відповідного центру у розрізі наданих послуг, що буде основою для прийняття ефективних управлінських рішень.

Ключові слова: доходи підприємства; облікова інформація; аналіз і контроль; первинний облік; аналітичний облік.

Література

1. Ганін В. І. Аналіз господарської діяльності підприємства: методологія, організація, методика. Навчальний посібник. – Х. : Вид-во ТОВ «С. А. М.», 2013. – 308 с.
2. Інструкція пoзастoсуванню Плану рахунків бухгалтерськoгooбліку активів, капіталу, зoбoв’язань і гoспoдарськихoперацій підприємств і oрганізацій від 30.01 1999 р. No 291 // Вісник пoдаткoвoї служби України. – 2010.– No6. – 157с.
3. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 18 (МСБО 18) Дохід. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_025/print1481888089529103
4. Національне положення (стандарт) бухгал- терського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2013 No 73. URL: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» : наказ Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. No 290 : [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/z0860-99.

A. О. Cherepova

ACCOUNTING OF MEDICAL CENTER INCOME IN THE CONDITIONS OF PROVIDING MANAGEMENT AND ANALYSIS NEEDS

Summary

The types of income of medical centers are considered, the structure of the income of the main medical activity is improved, and the recommendations on their reflection on the accounts of accounting are given. It is determined that in accounting the methodological basis for generating income information is the Accounting Standard (Standard) 15 “Revenue”, N (c) BO No. 1 “General Financial Reporting Requirements” and IAS 18 “Revenue”. The conditions under which the result of accounting operations can be reliably estimated in accordance with national accounting standards are given, namely the amount of revenue can be reliably estimated; there is a likelihood that the economic benefits associated with the operation will accrue to the company; the degree of completion of the transaction as of the reporting date can be reliably determined; the costs incurred in carrying out the transaction and the costs required to complete it can be determined reliably. A number of issues that arise in the primary, synthetic and analytical accounting of sales revenues are solved. It is noted that an important element of accounting policies of service companies that affect the formation of financial results is the element of income recognition. The conditions under which the result of a service transaction can be estimated reliably are identified. The following methods have been used to solve the problems of accounting of realization proceeds and to ensure their management: comparison, specification, abstraction, analysis of accounting account data, observation, sampling. We propose to apply an integrated approach to the work plan of accounting accounts, by opening analytical accounts taking into account the peculiarities of the activities of medical centers and the distinguished classification features. It is proved that it is advisable to keep records of income by place of origin (revenue centers), as certain centers of responsibility may provide services separately the services provided, which will be the basis for making effective management decisions.

Keywords: enterprise income; accounting information; analysis and control; primary accounting; analytical accounting.

References

1. Hanin, V. I. (2013), Analiz hospodars'koï diial'nosti pidpryiemstva: metodolohiia, orhanizatsiia, metodyka [Analysis of business activity of the enterprise: methodology, organization, methodology], Vyd-vo TOV «S. A. M.», Kharkiv, Ukraine.
2. Ministry of Finance of Ukraine (2010), “Instructions for applying the Accounts Plan for the accounting of assets, capital, liabilities, and economic operations of enterprises and organizations”, Visnyk podatkovoï sluzhby Ukraïny, vol.6.
3. Ministry of Finance of Ukraine (2012), “International Accounting Standard 18 (IAS 18) Income”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_025/print1481888089529103 (Accessed 05 Nov 2019).
4. Ministry of Finance of Ukraine (2013), “National Accounting Standard (Standard) 1 General Financial Reporting Requirements”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (Accessed 05 Nov 2019).
5. Ministry of Finance of Ukraine (1999), “Accounting Standard 15 (Income)”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/z0860-99 (Accessed 05 Nov 2019).

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 1366

Відомості про авторів

А. О. Черепова

магістр Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

A. О. Cherepova

Master of Kharkov Trade and Economic Institute of KNTEU

ORCID:

000-0002-9110-5769

Як цитувати статтю

Черепова А. О. Облік доходів медичних центрів в умовах забезпечення потреб управління та аналізу. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7456 (дата звернення: 08.08.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.185

Cherepova, A. О. (2019), “Accounting of medical center income in the conditions of providing management and analysis needs”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7456 (Accessed 08 Aug 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.185

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.