EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА
Д. І. Шипенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.186

УДК: 338:657

Д. І. Шипенко

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті проаналізовано зміст категорії «інформаційне забезпечення», сформовано систему інформаційного забезпечення управління фінансово-майновим станом підприємства, схарактеризовано чинники, які вливають на рівень інформаційного забезпечення, подано етапи формування та вимоги до фінансової інформації. Дослідження інформаційного забезпечення для потреб систем и управлінської діяльності дозволило виокремити сутнісних характеристик, які у взаємозв’язку визначають його змістовне наповнення для підвищення рівня інформованості. Побудовано концептуальну модель інформаційного забезпечення на мікрорівні з виокремленням основних її складових – мети, об’єкт, предмет, функцій і завдань, а також принципів побудови взаємозв’язків як в межах обліково-аналітичного забезпечення так і на рівні системи управління, з використанням адаптованих елементів, які сприяють обґрунтуванню методичних аспектів за відповідними напрямами обліково-аналітичного забезпечення.

Ключові слова: інформаційне забезпечення; фінансова стійкість; обліково-аналітичне забезпечення; управління; аналіз; система; підприємство.

Література

1. Апостолов А. О., Смирнова В. В., Информационное обеспечение развития предпринимательских структур. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць СНУ ім. В. Даля. 2003. Вип. 11. С. 294–297.
2. Бланк И. А. Энциклопедия финансового менеджера: В 4 т. Т. 1. Концептуальные основы финансового менеджмента. 2-е изд., стереотип. М. : Омега-Л, 2008. 447 с.
3. Гандзюк О. В. Інформаційне та організаційно-методичне забезпечення аналізу фінансової звітності. Інтелект ХХІ. № 2. 2017. C. 236-241. с. 238.
4. Гоголь Т.А. Обліково-аналітичне забезпечення як складова інформаційного управління діяльності підприємств малого бізнесу // Економічні проблеми стабільного розвитку. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. Балацького О.Ф. (м. Суми, 24-26 квітня, 2013 р.) : у 4 т. / за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – Т. 1. – С. 56-58.
5. Загородній А.Г. Оцінювання ефективності системи обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства / А. Г. Загородній // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [“Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні”], (Тернопіль, 23-24 квітня 2010р.) / М-во освіти і науки України, ТНЕУ. – Т. : Крок, 2010. – С. 31-32.

D. I. Shipenko

FINANCIAL SUSTAINABILITY ANALYSIS AS A COMPONENT OF AN ACCOUNTING AND ANALYTICAL ENTERPRISE SYSTEM

Summary

The content of the category "information support" is analyzed in the article, the system of information support of financial and property management of the enterprise is formed, the factors influencing the level of information support are characterized, the stages of formation and requirements for financial information are presented. The study of information support for the needs of systems and management activities allowed us to distinguish the essential characteristics that in turn determine its meaningful content for raising the level of awareness. Summarizing the views of scientists made it possible to determine the place of elements of information support in the framework of the financial and property management system of the enterprise. Accordingly, elements of the information system provided are accounting and analysis, which interact through information flows, forming a powerful database for decision making and control. Given these components of the system, it is necessary to identify and characterize the factors that affect the level of information support, namely external (circle of external users; the level of disclosure to meet the information needs of external users) and internal (enterprise size and scope; structure of management apparatus ; information needs of users; qualification level of employees of accounting and analytical units; level of detail and generalization of information; Amount of providing information). A conceptual model of information support at the micro level with the main components of it - purpose, object, object, functions and tasks, as well as principles of building relationships both within accounting and analytical support and at the level of the management system, using adapted elements , which contribute to the substantiation of methodological aspects in the relevant areas of accounting and analytical support. The system performs information, accounting, analytical and control functions and their corresponding tasks, which provide information support in making management decisions; analysis and evaluation of the financial stability of the enterprise as a whole and in various analytical sections; planning and control of efficiency of activity of the enterprise; substantiation of priority directions of its development.

Keywords: information support; financial stability; accounting and analytical support; management; analysis; system; enterprise.

References

1. Apostolov, A.O. and Smirnova, V.V. (2003), “Information support for the development of business structures”, Ekonomika. Menedzhment. Pidpryiemnytstvo. Zb. nauk. prats' SNU im. V. Dalia, vol. 11, pp. 294-297.
2. Blank, I.A. (2008), Jenciklopedija finansovogo menedzhera [Encyclopedia of financial manager], Omega-L, Moscow, Russia.
3. Handziuk, O.V. (2017), “Information and organizational and methodological support for the analysis of financial statements”, Intelekt XXI, vol. 2, pp. 236-241.
4. Hohol', T.A. (2013), “Accounting and analytical support as a component of information management of small business enterprises”, Ekonomichni problemy stabil'noho rozvytku. Tezy dopovidej mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi pam'iati prof. Balats'koho O.F. [Economic problems of sustainable development. Abstracts of the international scientific conference on the memory of prof. Balats'kyj, O.F.], Sums'kyj derzhavnyj universytet, Sumy, Ukraine, 24-26 April, pp. 56-58.
5. Zahorodnij, A.H. (2010), “Evaluation of the efficiency of accounting and analytical support of the enterprise management”, Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii “Stan i perspektyvy rozvytku oblikovo-informatsijnoi systemy v Ukraini” [Proceedings of the International Scientific and Practical Conference “Status and Prospects of Development of the Accounting Information System in Ukraine”], TNEU, Ternopil, Ukraine, 23-24 April, vol. 31-32.

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 1365

Відомості про авторів

Д. І. Шипенко

магістр Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

D. I. Shipenko

Master of Kharkov Trade and Economic Institute of KNTEU

ORCID:

0000-0001-6808-6144

Як цитувати статтю

Шипенко Д. І. Аналіз фінансової стійкості як складової обліково-аналітичної системи підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7460 (дата звернення: 09.08.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.186

Shipenko, D. I. (2019), “Financial sustainability analysis as a component of an accounting and analytical enterprise system”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7460 (Accessed 09 Aug 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.186

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.