EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
О. І. Мельник, І. М. Капітан

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.58

УДК: 336.763.078.3(477):005.2

О. І. Мельник, І. М. Капітан

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація

У даній статті висвітлені сучасні тенденції розвитку фондового ринку України. Проведено аналіз сучасного стану фондового ринку України та здійснено порівняння за показником капіталізації найбільших бірж світу та українських бірж. Було з’ясовано, що фондовий ринок країни має багато недоліків та потребує активних змін. У роботі виділені чотири основні проблеми розвитку фондового ринку України та представлені можливі шляхи їх вирішення. Першою проблемою є законодавча неврегульованість питань корпоративного урядування в акціонерних товариствах. З’ясовано, що можливим рішенням цієї проблеми є забезпечення захисту прав інвесторів, також представлені імовірні шляхи його досягнення. Друга проблема стосується організації фондового ринку України, а саме тривалості існування головного регулятора ринку цінних паперів – Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Доведено, що її вирішення потребує активізації впровадження необхідних законодавчих норм, розширення повноважень та приведення Комісії до вимог міжнародних стандартів. Третьою проблемою українського фондового ринку є формування депозитарно-клірингової інфраструктури. В роботі проведений аналіз перших кроків державної влади на шляху її вирішення. Також у роботі обґрунтовано, що четвертою, і найгострішою сучасною проблемою розвитку фондового ринку України є несвоєчасність, необґрунтованість та часто недостовірність інформації про діяльність учасників фондового ринку України. У статті висвітлена важливість інформаційних технологій та діджиталізації у сучасному світі і їх вплив на зростання економіки країни і фондового ринку, як індикатора розвитку, зокрема. Проведено детальний аналіз проблем та запропоновані шляхи покращення інформаційного забезпечення учасників фондового ринку України.

Ключові слова: фондовий ринок; капіталізація; законодавче регулювання; комісія з цінних паперів та фондового ринку; інформаційне забезпечення.

Література

1. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на капіталізацію біржового ринку: аналіз панельних даних [Електронний ресурс] / С.Лі, М. Альфорд, Д. Крессон, Л. Гарднер // Бізнес та економічні дослідження. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://pdfs.semanticscholar.org/0b99/9f4027f32cf556fa749784bc06808b9457eb.pdf.
2. Головні новини [Електронний ресурс] // Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://www.nssmc.gov.ua/.
3. Інформаційна довідка щодо розвитку фондового ринку України протягом січня-серпня 2019 року [Електронний ресурс] // Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ssmsc.gov.ua/fund/analytics.
4. Колупаєв Ю. Б. Обгрунтування напрямку перспективного розвитку фондового ринку України / Ю. Б. Колупаєв, С. С. Залюбовська, М. А. Яковенко. // Ефективна економіка. – 2018. – №8.
5. Ньєбель Т. ІТ та економічне зростання - порівняння розвитку, розвинуті країни та ті, що розвиваються [Електронний ресурс] / Т. Ньєбель // IARIW 33rd General Conference. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://www.iariw.org/papers/2014/NiebelPaper.pdf.
6. Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.
7. Річний звіт [Електронний ресурс] // Світова федерація бірж. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://www.world-exchanges.org/home/index.php/ statistics/monthly-reports.
8. Річний звіт НКЦПФР за 2018 рік [Електронний ресурс]. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://www.nssmc.gov.ua/documents/rtchniy-zvt-nktspfr-za-2018-rk/.
9. Сепегдовст Г. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій та фінансового розвитку на економічне зростання країн ОПЕК [Електронний ресурс] / Г. Сепегдовст // Журнал суспільних наук Касетсартського університету. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452315117303612.
10. Фондовий ринок: підручник / [О.М. Мозговий, А.Ф. Баторшина, О.Г. Величко, Т.О. Фролова та ін.]. – К. : КНЕУ. – 2013. – 537 с.

O. I. Melnyk, I. M. Kapitan

MODERN TRENDS OF STOCK MARKET DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

This article highlights current trends in the Stock market of Ukraine. The analysis of the current state of the Stock market of Ukraine has been done and a comparison has been made in terms of capitalization of the largest Stock Exchanges in the world and Ukrainian exchanges. It has been found that the Stock Market of the country has many bottlenecks and requires necessary changes. The paper identifies four main problems of development of the Stock market of Ukraine and presents possible solutions. The first problem is the non-effective legislative regulation of corporate governance issues in joint-stock companies. It is found that a possible solution to this problem is the investor rights protections. The likely ways of its solving are presented. The second problem concerns the organization of the stock market of Ukraine, namely the duration of existence of the main regulator of the securities market - the National Commission on Securities and Stock Market. It is proved that as soon as possible introduction of necessary legislative norms, and extension of powers and bringing of the Commission to the requirements of international standards are needed. The third problem of the Ukrainian Stock Market is the formation of depository and clearing infrastructure. The analysis of the first steps of the government for its solution has been done. It is also highlighted that the fourth and most acute current problem of the Stock market of Ukraine development is the untimely, unjustified and often unreliable information about the activities of the Stock Market participants in Ukraine. The article presents the importance of information technologies in the modern world and their impact on the growth of the country's economy and the Stock Market as an indicator of development, in particular. There are many reasons to expect that a country’s investment in information communication technologies could result in improved economic growth. A detailed analysis of the problems and ways to improve the information support of Ukrainian stock market participants has been conducted. Solving the last problem can lead to sustainable improvement of Stock Market activities in Ukraine.

Keywords: stock market; capitalization; corporate governance; Commission on Securities and Stock Market; information technologies.

References

1. Lee, S. Alford, M. Cresson, J. and Gardner, L. (2017), “The Effects of Information Communication Technology on Stock Market Capitalization: A Panel Data Analysis”, Business and Economic Research, Vol. 7, No. 1, available at: https://pdfs.semanticscholar.org/0b99/9f4027f32cf556fa749784bc06808b9457eb.pdf (Accessed 12 Nov 2019).
2. National commission of securities and Stock Exchange (2019), “The main news”, available at: https://www.nssmc.gov.ua/ (Accessed 12 Nov 2019).
3. National commission of Securities and Stock Market (2019), “Information about development of Stock market during January – August 2019”, available at: http://www.ssmsc.gov.ua/fund/analytics (Accessed 12 Nov 2019).
4. Kolupayev, Yu. Zalyubovska, S. and Yakovenko, M. (2018), “Substantination of directions of perspective development of the stock market of Ukraine”, Effective economy, vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6570 (Accessed 12 Nov 2019).
5. Niebel, T (2014), “ICT and Economic Growth - Comparing Developing, Emerging and Developed Countries”, Paper Prepared for the IARIW 33rd General Conference, available at: http://www.iariw.org/papers/2014/NiebelPaper.pdf (Accessed 12 Nov 2019).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2006), The Law of Ukraine "On Securities and Stock Market", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3480-15 (Accessed 12 Nov 2018).
7. World federation of exchange. (2018) Available at: https://www.world-exchanges.org/home/index.php/ statistics/monthly-reports (Accessed 12 Nov 2019).
8. National commission of Securities and Stock Market (2019), “Annual Report on 2018”, available at: https://www.nssmc.gov.ua/documents/rtchniy-zvt-nktspfr-za-2018-rk/ (Accessed 12 Nov 2019).
9. Sepehrdoust, H. (2018), “Impact on information and communication technology and financial development on economic growth of OPEC developing economies”, Kasetsart Jornal of Social Sciences, available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452315117303612 (Accessed 12 Nov 2019).
10. Mozhovyy, O.M. Batorshyna, A.F. Velychko, O.H and Frolova, T.O. (2013), Fondovyy rynok [Stock market], KNEU, Kyiv, Ukraine.

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 3521

Відомості про авторів

О. І. Мельник

к. е. н, асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

O. I. Melnyk

PhD, assistant, Economy facultyYurii Fedkovich Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0002-0296-5426


І. М. Капітан

дослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

I. M. Kapitan

Researcher, Economy facultyYurii Fedkovich Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0002-5024-3015

Як цитувати статтю

Мельник О. І., Капітан І. М. Сучасні тенденції розвитку фондового ринку України. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7462 (дата звернення: 19.06.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.58

Melnyk, O. I. and Kapitan, I. M. (2019), “Modern trends of stock market development in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7462 (Accessed 19 Jun 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.58

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.