EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ
Н. М. Чуприна

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.62

УДК: 658:628.5

Н. М. Чуприна

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті розглянуто особливості проявів еколого-орієнтованого управління на промислових підприємствах в сучасних умовах. Виділена сутність переходу та основні засади еколого-орієнтованого управління. Проаналізовано теоретичні та практичні підходи до застосування різних управлінських форм. Виділені складові процесу еколого-орієнтованого управління. Обумовлено необхідність визначення алгоритму, який дозволяє повністю враховувати всі рівні управління та досягати економічних та екологічних цілей. Виділені функції еколого-орієнтованого управління, які повинні врегульовувати управлінські процеси. Обумовлена складність персоналізації відповідальності, що зменшує швидкість сприйняття нових методів управління. Встановлено необхідність проведення досліджень, які нададуть підприємствам промисловості висококваліфіковані висновки та рекомендації стосовно усунення або попередження екологічних проблем. Наголошено, що екологічні стратегії розвитку повинні враховувати зміни у середовищі (внутрішньому і зовнішньому) та наявність ресурсного потенціалу.

Ключові слова: управління; еколого-орієнтований; розвиток; підприємства; ризики; ефект.

Література

1. Данкевич Є. М., Чайкін О. В., Данкевич В. Є. Організаційні методи імплементації екологічно сертифікованого виробництва. International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2017. № 1(7). P. 17–23.
2. Жигірь А. А. Фінансові аспекти еколого-економічного регулювання підприємницької діяльності. Ефективна економіка. 2015. №9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2015/37.pdf
3. Іксарова Н. О. Розвиток еколого-орієнтованого бізнесу як фактор підвищення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняної економіки. Финансы, учeт, банки. 2014. № 1(20). С. 122–128
4. Кравченко М. С., Погорелов В. М. Екологічне підприємництво в Україні: сутність поняття, сучасний розвиток і перспективи цього виду діяльності в країні. Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наукових праць. ДВНЗ «ПДТУ». Маріуполь, 2017. Вип. 34. С. 361–368.
5. Кравчук Н., Кільніцька О., Тарасович Л. Біоекономіка: генезис і сучасні імперативи. Бізнес Інформ. 2018. № 2. C. 8–18.

N. Chupryna

FEATURES OF EVENTS OF ENVIRONMENTALLY ORIENTED MANAGEMENT

Summary

The features of eco-oriented management at industrial enterprises in modern conditions are considered in the article. The essence of the transition and the basic principles of eco-oriented management are separated. Theoretical and practical approaches to application of various management forms.
The development of industrial enterprises in all countries has led to the need to introduce technological innovations in the direction of greening production and continuous implementation of ecocontrol in the dynamics. This monitoring makes it possible to track rather problematic territories in the light of environmental problems and to justify, at the state level, to interfere with the work of industrial enterprises in which emissions into the atmosphere of pollutants occupy leading positions.
Separate components of the eco-oriented management process. There is a need to define an algorithm that allows to fully take into account all levels of management and achieve economic and environmental goals. Separate Functions of eco-oriented governance, what are the governing processes. The complexity of responsibility personalization, which reduces the speed of perception of new management methods, is conditioned. There is a need to carry out research that will provide industry experts with highly qualified conclusions and recommendations regarding the elimination or prevention of environmental problems. It is emphasized that environmental development strategies must take into account changes in the environment (internal and external) and the availability of resource potential.
One of the types of government intervention in such industrial enterprises is the provision of investments. These can be interest-free loans, subsidies, grants, tax breaks to overcome the eco-problems of these enterprises, both for the enterprises themselves and for third-party investors. In addition, this mechanism allows to create economic and technological opportunities for research institutes dealing with the problems of ecology and modernization of technological processes of harmful industries.

Keywords: management; environment-oriented; development; enterprises; risks; effect.

References

1. Dankevych Ye. M., Chajkin O. V., Dankevych V. Y. (2017) “Organizational methods of implementation of ecologically certified production”, International Journal of Innovative Technologies in Economy, vol. 1(7), pp. 17–23.
2. Zhyhir' A. A. (2015) “[Financial aspects of ecological and economic regulation of entrepreneurial activity”, Efektyvna ekonomika, vol. 9, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2015/37.pdf
3. Iksarova N. O. (2014) “Development of eco-oriented business as a factor of increasing the international competitiveness of the domestic economy”, Fynansy, uchet, banky, vol. 1(20), pp. 122–128.
4. Kravchenko M. S., Pohorelov V. M. (2017) “ Environmental entrepreneurship in Ukraine: the essence of the concept, current development and prospects of this type of activity in the country ”, Visnyk Pryazovs'koho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu : zb. naukovykh prats'. DVNZ «PDTU», vol. 34, pp. 361–368.
5. Kravchuk N., Kil'nits'ka O., Tarasovych L. (2018) "Bioeconomics: genesis and modern imperatives", Biznes Inform, vol. 2, pp. 8–18.

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 2470

Відомості про авторів

Н. М. Чуприна

к. е. н., доцент, декан економічного факультетуДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

N. Chupryna

Candidate of economic sciences, Assistant professor, Dean of the faculty of the economicsUkrainian State University of Chemical Technology

ORCID:

0000-0002-4035-8934

Як цитувати статтю

Чуприна Н. М. Особливості проявів еколого-орієнтованого управління. Ефективна економіка. 2019. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7466 (дата звернення: 17.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.62

Chupryna, N. (2019), “Features of events of environmentally oriented management”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7466 (Accessed 17 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.62

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.