EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
М. П. Денисенко, З. Я. Шацька, О. О. Олексієнко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.1

УДК: 330.322

М. П. Денисенко, З. Я. Шацька, О. О. Олексієнко

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті досліджено проблему інвестування, як одну з основних проблем, що перешкоджають розвитку вітчизняної туристичної галузі. Доведено, що туристичне підприємство повинно мати довгостроковий план інвестиційного розвитку, що забезпечується розробкою інвестиційної стратегії, як однієї з функціональних стратегій. Під функціональною стратегією розуміють модель дій щодо конкретизації за певними напрямами корпоративної стратегії системи орієнтирів у досягненні певних функціональних цілей підприємства. Доведено, що однією з головних функціональних стратегій туристичного підприємства є інвестиційна стратегія. Інвестиційна стратегія становить собою рішення стосовно довготермінового вкладення капіталу у певну діяльність підприємства. Узагальнено процес формування інвестиційної стратегії на прикладі агентства «Pan Ukraine». Визначено послідовність етапів розробки інвестиційної стратегії туристичного підприємства, які включають: визначення місії; формування цілей інвестиційної діяльності; оцінка чинників внутрішнього та зовнішнього середовища; формування альтернативних напрямів розвитку туристичного підприємства; формування інвестиційної стратегії; контроль і оцінка результатів реалізації інвестиційної стратегії. Поетапне формування інвестиційної стратегії надасть змогу туристичному підприємству чітко визначити стратегічні цілі, напрями та джерела інвестування, забезпечить своєчасний контроль та оцінку результатів інвестиційної діяльності.

Ключові слова: туристичне підприємство; інвестиційна діяльність; заходи активізації інвестиційної діяльності; інвестиційна стратегія туристичного підприємства; алгоритм вибору інвестиційної стратегії туристичного підприємства.

Література

1. Ігнатьєва І. А. Стратегічний менеджмент : підручник. Київ : Каравела, 2008, 480 с.
2. Конащук В. Л., Ковальова В. Ю. Формування інвестиційної стратегії промислового підприємства : веб-сайт. URL: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_3_075.pdf (дата звернення 17.11.2019).
3. Клівець П. Г. Стратегія підприємства : навч. посбін. Київ : Академвидав, 2007, 320 с.
4. Мельник А. О., Тукін Н. В. Проблеми розвитку туризму в Україні. Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні: матеріали виступів ІІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції. Київ : КНУТД, 2019. с. 304 с. URL: er.knutd.edu.ua (дата звернення: 17.11.2019).
5. Просович О. П. Принципи формування інвестиційної стратегії підприємства URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/32766/1/54.pdf (дата звернення 17.11.2019).
6. Шацька З. Я., Качан Н .В. Особливості формування інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств. Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні: матеріали виступів ІІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції. Київ : КНУТД, 2018. с. 396 с. С.383-386.
7. Panukraine PanUkraine turoperator : веб-сайт. URL: http://panukraine.ua (дата звернення 17.11.2019).

M. Denisenko, Z. Shatska, O. Oleksienko

SPECIFICS FORMATION OF INVESTMENT STRATEGY OF TRAVEL AGENCY

Summary

The article deals with the problem of financial security and investment as one of the main problems that hinder the development of the domestic tourism industry. It is proved that the travel agency should not only be attractive to the investment, but also have a long-term investment development plan, which is ensured by the development of the investment strategy as one of the functional strategies of the travel agency. Functional strategy means a model of actions for specifying in certain directions the corporate strategy of a system of guidelines in achieving certain functional goals of the enterprise. Functional strategy, as a lower-level strategy, supporting the corporate strategy, subordinates the functional systems (production, finance, sales and others) to the achievement of the overall goals of the travel agency. It is proved that one of the main functional strategies of a travel agency is an investment strategy. An investment strategy is a decision regarding the long-term investment of capital in certain activities of the enterprise. The formation of the investment strategy of the travel agency has some differences from the manufacturing enterprises, which are conditioned by the specificity of tourism activity. The process of forming the investment strategy of a travel agency is generalized on the example of the “Pan Ukraine agency”. The sequence of stages of development of the investment strategy of the travel agency is defined, which include: definition of the mission – the main reason for the existence of the; formation of goals of investment activity of tourist enterprise; estimation of factors of internal and external environment of tourist enterprise using methods of SWOT and PEST analysis; formation of alternative directions of development of tourist enterprise; formation of investment strategy of tourist enterprise; control and evaluation of the results of the implementation of the investment strategy of the tourist enterprise. The phased formation of the investment strategy, as a key functional strategy, will allow the tourist enterprise to clearly define the strategic goals, directions and sources of investment, ensure timely control and evaluation of the results of the investment activity of the enterprise.

Keywords: travel agency; investment activity; measures of activation of investment activity; investment strategy of t travel agency; algorithm of choice of investment strategy of travel agency.

References

1. Ihnat'ieva, I. A. (2008) Stratehichnyj menedzhment [Strategic management], Karavela, Kyiv, Ukraina.
2. Konaschuk V. L. and Koval'ova V. Yu. (2012) “Formation of investment strategy of industrial enterprise”, available at: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_3_075.pdf (Accessed 17 Nov 2019).
3. Klivets' P. H. (2007) “Stratehiia pidpryiemstva” [Enterprise strategy], Akademvydav , Kyiv, Ukraina.
4. Mel'nyk, A. O. and Tukin, N. V. (2019) “Problems of tourism development in Ukraine”, Suchasni determinanty rozvytku biznes-protsesiv v Ukraini: materialy vystupiv III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii [Modern Determinants of Business Process Development in Ukraine: Materials of the Speeches of the Third International Scientific and Practical Internet Conference] Suchasni determinanty rozvytku biznes-protsesiv v Ukraini [Modern Determinants of Business Process Development in Ukraine], Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraina, available at: er.knutd.edu.ua (Accessed 17 Nov 2019).
5. Prosovych, O. P. (2000) “Principles of formation of enterprise investment strategy”, Lviv Polytechnic National University Institutional Repository , available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/32766/1/54.pdf (Accessed 17 Nov 2019).
6. Shats'ka, Z. Ya. And Kachan N. V. (2018) “Features of formation of investment attractiveness of domestic enterprises”, Zbirnyk materialiv II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii Suchasni determinanty rozvytku biznes-protsesiv v Ukraini [Collection of Materials of the II International Scientific and Practical Internet Conference Modern Determinants of Business Process Development in Ukraine] Suchasnideterminanty rozvytku biznes-protsesiv v Ukraini [Modern Determinants of Business Process Development in Ukraine] , Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraina, 12 April 2018, pp. 383-386.
7. Panukraine (2019) “PanUkraine turoperator”, available at: http://panukraine.ua (Accessed 17 Nov 2019).

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 7048

Відомості про авторів

М. П. Денисенко

д. е. н., проф., професор кафедри бізнес-економіки та туризмуКиївського національного університету технологій та дизайну

M. Denisenko

professor at the Department of Business Economics and TourismKyiv National University of Technology and Design

ORCID:

0000-0001-8767-9762


З. Я. Шацька

к. е. н., доц., доцент кафедри бізнес-економіки та туризмуКиївського національного університету технологій та дизайну

Z. Shatska

PhD of Economics,associate Professor of the Department Business Economics and TourismKyiv National University Technologies and Design

ORCID:

0000-0003-1600-1481


О. О. Олексієнко

магістрант кафедри бізнес-економіки та туризму,Київський національний університет технологій та дизайну

O. Oleksienko

master at the Department of Business Economics and TourismKyiv National University of Technology and Design

ORCID:

0000-0002-9815-5830

Як цитувати статтю

Денисенко М. П., Шацька З. Я., Олексієнко О. О. Особливості формування інвестиційної стратегії туристичного підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7468 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.1

Denisenko, M., Shatska, Z. and Oleksienko, O. (2019), “Specifics formation of investment strategy of travel agency”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7468 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.