EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
Ю. Є. Кирилов, В. Г. Грановська

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.3

УДК: 631.15:65

Ю. Є. Кирилов, В. Г. Грановська

КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

Анотація

У статті висвітлені методичні підходи й результати комплексного оцінювання конкурентоспроможності аграрних підприємств. Встановлено ефективні й конкурентоспроможні галузі й види діяльності, здійснено порівняння вітчизняних і європейських показників продуктивності праці. Розраховано рівні конкурентоспроможності аграрних підприємств Херсонської області, здійснено їх ранжування та об’єднання у кластери на цій основі. Визначено, що рівень конкурентоспроможності підприємств визначається ступенем використання їх конкурентного потенціалу, що формується в ринковому середовищі, шляхом оцінки їхніх якісних і кількісних характеристик. Вказане дозволило для кожного з виділених кластерів агроформувань розробити напрями підвищення конкурентоспроможності, а саме: впровадження інновацій; розвиток органічного виробництва; активізація зовнішньоекономічної діяльності; державна підтримка вітчизняних товаровиробників. Застосування нових методів та інструментів дослідження (ранжування, кластеризації, PEST-аналізу) дозволило ранжувати підприємства за визначеними рівнями конкурентоспроможності та об’єднати їх у кластери й обґрунтувати адресні рекомендації для її підвищення на перспективу.

Ключові слова: аграрні підприємства; конкурентоспроможність; комплексне оцінювання; ефективність; продуктивність праці; рівень; ранг; кластери; інновації; органічне виробництво; зовнішньоекономічна діяльність; державна підтримка.

Література

1. Кириченко Л. Механізм управління конкурентоспроможністю підприємств. Вісник КНТЕУ. 2009. № 1. С. 62-66.
2. Романюк І.А. Особливості відтворювального процесу в аграрному секторі. Агросвіт. № 11. 2016. С. 12-15.
3. Грановська В.Г. Експортний потенціал аграрних підприємств України як індикатора їх конкурентоспроможності. Агросвіт. № 6. 2018. С. 32-39.
4. Ігнатенко М.М. Фінансово-інвестиційна діяльність аграрних підприємств у форматі соціальної відповідальності. Агросвіт. № 8. 2019. С. 3-6.
5. Кирилов Ю.Є. Концептуальні засади конкурентоспроможного розвитку аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 420 с.
6. Малік М.Й., Нужна О.А. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми: монографія. К.: ННЦ «ІАЕ», 2007. 270 с.
7. Мармуль Л.О. Принципи та механізми управління й регулювання розвитку трудових ресурсів аграрних підприємств. Економічний вісник університету. Вип. 40. 2019. С. 25-31.
8. Савченко С.М. Науково-методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності підприємства. Ефективна економіка. 2014. №6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3144 (дата звернення 20 листопада 2019)
9. Янковий О. Г. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення: монографія. Одеса: Атлант, 2013. 470 с.

Yu. Kyrylov, V. Hranovska

COMPLEX ESTIMATION OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF KHERSON REGION AND JUSTIFICATION OF DIRECTIONS OF ITS INCREASE

Summary

The article highlights the methodological approaches and the results of a comprehensive assessment of the competitiveness of agricultural enterprises. Effective and competitive industries and activities are established, the comparison of domestic and European indicators of labor productivity is carried out. It is established that the main indicators of assessing the competitiveness of agricultural formations of various forms of ownership and management are indicators of production efficiency, labor productivity, presence in agricultural markets. The analysis of results of economic activity of domestic agricultural enterprises testifies to positive dynamics of natural indicators of their functioning. The level of competitiveness of agricultural enterprises of the Kherson region is calculated, their ranking and association in clusters on this basis is carried out. The comparative analysis of parametric signs and group indicators of agricultural formations taking into account natural and qualitative indicators of efficiency of economic activity is carried out. Grouping of agricultural enterprises by the level of their competitiveness is carried out on the basis of the integral indicator of management efficiency in accordance with the reference values given to "1". It is determined that the level of competitiveness of enterprises is determined by the degree of use of their competitive potential, which is formed in the market environment, by assessing their qualitative and quantitative characteristics. This allowed for each of the selected clusters of agricultural formations to develop areas of competitiveness, namely: innovation; development of organic production; activation of foreign economic activity; state support of domestic producers. The use of new methods and research tools (ranking, clustering, PEST analysis) allowed to rank enterprises for certain levels of competitiveness and combine them into clusters and justify targeted recommendations for its improvement in the future. The above indicates the need for the implementation of foreign economic strategy and strengthening of measures of state support of the agricultural sector in the direction of differentiation of benefits to agriculture and personification of subsidies.

Keywords: agricultural enterprises; competitiveness; integrated assessment; efficiency; labor productivity; level; rank; clusters; innovations; organic production; foreign economic activity; state support.

References

1. Kyrychenko, L. (2009), “The mechanism of enterprise competitiveness management”. Visnyk KNTEU, vol. 1, рр. 62-66.
2. Romanyuk, I.A. (2016), “Features of the reproduction process in the agricultural sector”. Ahrosvit, vol. 11, рр. 12-15.
3. Hranovsʹka, V.H. (2018), “Export potential of agricultural enterprises of Ukraine as an indicator of their competitiveness”. Ahrosvit, vol. 6, рр. 32-39.
4. Ihnatenko, M.M. (2019), “Financial and investment activities of agricultural enterprises in the format of social responsibility”. Ahrosvit, vol. 8, рр. 3-6.
5. Kyrylov, YU.YE. (2015), Kontseptualʹni zasady konkurentospromozhnoho rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrayiny v umovakh hlobalizatsiyi [Conceptual bases of competitive development of agrarian sector of economy of Ukraine in the conditions of globalization]. Kherson: OLDI-PLYUS, Ukraine.
6. Malik, M.Y. and Nuzhna, O.A. (2007), Konkurentospromozhnistʹ ahrarnykh pidpryyemstv: metodolohiya i mekhanizmy [Competitiveness of agricultural enterprises: methodology and mechanisms]. Kyiv: NNTS «IAE», Ukraine.
7. Marmulʹ, L.O. (2019), “Principles and mechanisms of management and regulation of development of labor resources of agricultural enterprises”. Ekonomichnyy visnyk universytetu, vol. 40, рр. 25-31.
8. Savchenko, S.M. (2014), “Scientific and methodological approaches to assessing the competitiveness of the enterprise”. Efektyvna ekonomika, vol. 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3144 (Accessed 20 November 2019)
9. Yankovyy, O. H. (2013), Konkurentospromozhnistʹ pidpryyemstva: otsinka rivnya ta napryamy pidvyshchennya [Competitiveness of the enterprise: estimation of level and directions of increase]. Odesa: Atlant, Ukraine.

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 6665

Відомості про авторів

Ю. Є. Кирилов

д. е. н., професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування,ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон

Yu. Kyrylov

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Public Management and Administration, Kherson State Agrarian University, Kherson

ORCID:

0000-0001-5061-2644


В. Г. Грановська

д. е. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу,ДВНЗ “Херсонський державний аграрний університет”, м. Херсон

V. Hranovska

Doctor of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Hotel-Restaurant and Tourism Business, Kherson State Agrarian University, Kherson

ORCID:

0000-0003-0348-9692

Як цитувати статтю

Кирилов Ю. Є., Грановська В. Г. Комплексне оцінювання конкурентоспроможності аграрних підприємств херсонської області та обґрунтування напрямів її підвищення. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7469 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.3

Kyrylov, Yu. and Hranovska, V. (2019), “Complex estimation of competitiveness of agricultural enterprises of kherson region and justification of directions of its increase”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7469 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.