EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ В УКРАЇНІ ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ
Т. В. Пуліна, І. М. Тесленок, М. П. Носов

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.5

УДК: 334.72

Т. В. Пуліна, І. М. Тесленок, М. П. Носов

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ В УКРАЇНІ ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ

Анотація

У статті було проаналізовано світовий досвід створення та функціонування бізнес-інкубаторів як інструменту інноваційної підтримки малого та середнього бізнесу. Розглянуто генезис виникнення бізнес-інкубаторів в України. На основі наукових робіт зарубіжних та вітчизняних науковців вивчено та уточнено дефініцію «бізнес-інкубатор». Досліджено класифікацію бізнес-інкубаторів та на основі аналізу розроблено та представлено класифікацію у графічному вигляді. Сформована мета роботи бізнес-інкубатору, яка полягає у визначені та вирішенні проблем розвитку малого та середнього бізнесу, що впливає на покращення економіко-соціального стану регіону та країни. Окреслено стан функціонування системи бізнес-інкубаторів на території України. Обґрунтовані проблеми розвитку бізнес-інкубаторів та розроблено пропозиції для місцевої та державної влади про подальший розвиток бізнес-інкубаторів.

Ключові слова: бізнес-інкубатор; класичні бізнес-інкубатори; віртуальні бізнес-інкубатори; венчурні інкубатори; організаційна інноваційна структура; регіон.

Література

1. Tola A. , Contini M. From the diffusion of innovation to tech parks, business incubators as a model of economic development: the case of “Sardegna Ricerche”. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015. № 176. P. 494 – 503.
2. Васильєва Л. М. Бізнес-інкубатори як частина інфраструктури підтримки малого підприємництва. Л. М. Васильєва. Держава та регіони : науково-виробничий журнал. 2010. № 1. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/dtr/ep/2010_1/files/EC110_11.pdf
3. Водянка Л. Д. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ В УКРАЇНІ. Л. Д. Водянка, К. В. Горошовська. 2015. URL: vkpnuen_2015_10_6%20(2).pdf.
4. Завадяк Р. І., Копусяк Я. Ф. Теоретичні основи функціонування та види бізнес-інкубаторів в Україні. Науковий вісник Ужгородського університету. 2014. № 2. С. 78−81.
5. Закон України «Про інноваційну діяльність» № 40-ІV від 4 липня 2002 р.Урядовий кур’єр. 2002. № 143
6. Історія розвитку та сутність бізнес-інкубування. Найбільш затребувані бізнес-інкубатори України. 2016. URL: http://tempus.nung.edu.ua/uk/news.
7. Микитюк О.П. Бізнес-інкубатори в системі фінансової підтримки малого підприємництва. Світ фінансів: науковий журнал. 2009. №2 (3). - С. 249.
8. Немченко А. Б. Бізнес-інкубатори у сфері сучасної державної підтримки розвитку регіональної інноваційної інфраструктури. Немченко А. Б., Немченко Т. Б. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету.2010. № 17. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ natural/npkntu_e/2010_17/stat_17/06.pdf.
9. Про затвердження Порядку реєстрації організацій, діяльність яких спрямована на задоволення потреб суб’єктів малого та середнього підприємництва : Постанова Кабінету Міністрів України № 510 від 21.05.2009 р. URL: http://www.ligazakon.ua/.
10. Пуліна Т. В. Взаємозв’язок стратегії розвитку і конкурентної стратегії підприємства харчової промисловості / Т. В. Пуліна // Агросвіт. – 2013.– № 20. – С. 21–26 (0,5 д.а.).
11. Пуліна Т. В. Інформаційне забезпечення створення та розвитку кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості/ Т. В. Пуліна // Бізнес Інформ. – 2013. – №5. – C. 145–152
12. Сорока М. В. Маркетингове забезпечення діяльності академічних бізнес-інкубаторів як осередків малого бізнесу. М. В. Сорока, І. В. Петрик. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2011. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Logistyka/2011_706/21.pdf.
13. Степаненко В. В. Бізнес-інкубування та інноваційні центри – перспективні форми підтримки та розвитку малого підприємництва в Україні. В. В. Степаненко. Сталий розвиток економіки. 2015. № 1. С. 148-153. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2015_1_24.
14. Стратегія розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 504-р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/text/55/f468579n9.zip.
15. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент. Р. А. Фатхутдинов. М.: Бизнес-школа. Интернет-синтез. 2000. 624 с.
16. Шевчук Л. Т. Світовий і вітчизняний досвід створення і функціонування бізнес-інкубаторів. Регіональна економіка. 2013. № 1. С. 178-184.
17. Завлін П.Н Основы инновационного менеджмента : теория и практика: учеб. пособие. под ред. П.Н. Эвлина и др. М: Экономика. 2000. – 475 с.

T. V. Pulina, I. M. Teslenok, M. P. Nosov

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF BUSINESS INCUBATORS IN UKRAINE AS INNOVATIVE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Summary

The article analyzes the global experience of creating and operating a business incubator as a tool for innovative support to small and medium-sized businesses. The genesis of emergence of business incubators in Ukraine is considered. On the basis of scientific works of foreign and domestic scientists the definition of "business incubator" has been studied and refined. business incubator is an organizational innovation structure whose purpose is to create favorable conditions for the start-up development of small and medium-sized businesses that operate in order to obtain financial autonomy and develop innovative products or services. The classification of business incubators is investigated and the classification is developed and presented graphically. The purpose of the business incubator is formed, which is to identify and solve problems of development of small and medium-sized businesses, which contributes to improving the economic and social status of the region and the country. The state of functioning of the system of business incubators on the territory of Ukraine is outlined. The problems of development of business incubators are substantiated. The main ones are the absence of a legislative base for business incubators, the absence of a clear legislative definition of the term "business incubator"; low awareness of local leaders about the opportunities of business incubators in the development of entrepreneurship in the region; low level of involvement in the creation of business incubators in universities and other scientific structures. Proposals for local and state authorities on the further development of business incubators were developed: to draft a bill or standard provisions on Business Incubator, to distinguish between business incubator from business center, technological incubator and innovation center. At the legislative level, clearly define the definition, functions and services they provide; facilitate the creation of business incubators by providing them with financial support from local executive authorities and local self-government; to develop an information and methodological base for the creation, operation and operation of a business incubator.

Keywords: usiness incubator; classic business incubators; virtual business incubators; venture incubators; organizational innovation structure; region.

References

1. Tola, A. and Contini, M.( 2015), “From the diffusion of innovation to tech parks, business incubators as a model of economic development: the case of “Sardegna Ricerche”, Procedia. Social and Behavioral Sciences, vol. 176. pp. 494 - 503.
2. Vasilyeva, L. M. (2010), “Business incubators as part of the small business support infrastructure”, Countries and regions: a scientific and production journal, vol.1, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum / dtr / ep / 2010_1 / files / EC110_11.pdf (Accessed 5 Sep. 2019)
3. Vodianka, L. D. and Goroshovska, K. V. (2015), “PROSPECTS OF BUSINESS INCUBATORS DEVELOPMENT IN UKRAINE”, available at: vkpnuen_2015_10_6% 20 (2) .pdf. (Accessed 15 Sep. 2019)
4. Zavadyak, R. I and Kopusyak, J. F. (2014), “Theoretical bases of functioning and types of business incubators in Ukraine.”, Uzhgorod University Scientific Bulletin, vol. 2. pp. 78–81.
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of Ukraine “On Innovative Activities”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15
6. National educational structure for the development of innovation and entrepreneurship in the field of IT students English (2016), “History of development and essence of business incubation. The most popular business incubators in Ukraine”, available at: http://tempus.nung.edu.ua/en/news (Accessed 15 Oct.. 2019)
7. Mykytyuk, O. P. (2009), “Business incubators in the system of financial support of small business”, The World of Finance: A Scientific Journal, vol. 2, no 3, P. 249.
8. Nemchenko, A. B. (2010), “Business incubators in the field of modern state support for the development of regional innovation infrastructure”, Scientific papers of Kirovograd National Technical University, vol. 17, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ natural / npkntu_e / 2010_17 / stat_17 / 06.pdf. (Accessed 15 Oct.. 2019)
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2009), Resolution “On approval of the Procedure for registration of organizations whose activities are aimed at meeting the needs of small and medium-sized enterprises”, available at: http://www.ligazakon.ua/ (Accessed 15 Oct.. 2019)
10. Pulina, T. V. (2013), “Relationship between the development strategy and the competitive strategy of the food industry”, Agrosvit, vol. 20, pp. 21-26
11. Pulina, T. V. (2013), “Information support of creation and development of cluster associations of food industry enterprises”, Business Inform, vol. 5, pp. 145–152
12. Soroka, M. V. and Petrik, I. V. (2011), “Marketing support of activity of academic business incubators as small business centers”, Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic", available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Logistyka/2011_706/21.pdf. (Accessed 15 Oct.. 2019)
13. Stepanenko, V. V. (2015), “Business incubation and innovation centers are promising forms of support and development of small business in Ukraine”, Sustainable economic development, vol. 1. pp. 148-153
14. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), “Strategy for the development of small and medium-sized enterprises in Ukraine for the period up to 2020”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/text/55/f468579n9.zip. (Accessed 17 Nov.. 2019)
15. Fathutdinov, R. A. (2000), Innovacionnyj menedzhment [Innovative management], Business School. Internet synthesis, Moscow, Russia
16. Shevchuk, L. T. (2013), “World and domestic experience of creation and operation of business incubators”, Regional economy, vol. 1. pp. 178-184.
17. Zavlin, P. N. (2000), Osnovy innovacionnogo menedzhmenta : teorija i praktika [Basics of innovative management: theory and practice: textbook. allowance], Economics, Moscow, Russia.

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 8531

Відомості про авторів

Т. В. Пуліна

д. е. н., завідувач кафедри менеджменту, професор кафедри менеджменту,директор «Бізнес-інкубатора НУ «ЗП»» Національного університету «Запорізька політехніка»

T. V. Pulina

Doctor of Economics, Head of Management Department, Professor of Management Department, Director of Business Incubator of NU "ZP" National University “ Zaporizhzhya Polytechnic”

ORCID:

0000-0001-9159-5094


І. М. Тесленок

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Національного університету «Запорізька політехніка»

I. M. Teslenok

Ph.D., Associate Professor, Department of Management,National University “ Zaporizhzhya Polytechnic”

ORCID:

0000-0002-8495-5167


М. П. Носов

магістрант спеціальності «Публічне управління та адміністрування»,Національного університету «Запорізька політехніка»

M. P. Nosov

Master's Degree in Public Administration and Administration,National University “ Zaporizhzhya Polytechnic”

ORCID:

0000-0002-8760-2287

Як цитувати статтю

Пуліна Т. В., Тесленок І. М., Носов М. П. Проблеми та перспективи розвитку бізнес-інкубаторів в Україні як інноваційної організаційної структури. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7471 (дата звернення: 23.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.5

Pulina, T. V., Teslenok, I. M. and Nosov, M. P. (2019), “Problems and prospects of development of business incubators in Ukraine as innovative organizational structure”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7471 (Accessed 23 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.