EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСФОРМАЦІЙНО-БЕЗПЕКОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
В. В. Джинджоян, В. М. Торяник, О. В. Приз

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.52

УДК: 330.32

В. В. Джинджоян, В. М. Торяник, О. В. Приз

ТРАНСФОРМАЦІЙНО-БЕЗПЕКОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті здійснено аналіз трансформаційно-безпекових аспектів розвитку світової економіки. Встановлено, що динамізм й інклюзивність світової економіки відіграють ключову роль у вирішенні масштабних завдань, поставлених в Порядку денному в галузі сталого розвитку на період до 2030 року. Підсумовано, що протиріччя і асиметрії глобального економічного розвитку мають два аспекти. По-перше, це – джерело постійного розвитку світової економічної системи. По-друге, це – перманентний конфлікт інтересів економічних суб'єктів світового господарства, наприклад, між транснаціональними корпораціями (ТНК) і державами, міжнародними організаціями, регіональними інтеграційними об'єднаннями.
Резюмовано, що вивчення сучасних трендів і трансформацій світової економіки є актуальною теоретичною і прикладною задачею, яка передбачає системну консолідацію методів і механізмів міждисциплінарних досліджень. Узагальнено, що до недавнього часу глобалізаційні процеси характеризувалися як стійкі, переважно позитивні. Але на нинішньому етапі глобального розвитку стало ясно, що процес глобалізації носить зовсім лінійний характер, і в значній мірі залежить від ситуації, геополітичної ситуації в світі, а також від фази «довгих» і інших циклів в світовому економічному розвитку, географічного положення та структури економіки країн світу, специфіки взаємодії регіональних об'єднань.
Установлено, що об'єктивним і теоретично вірним є уявлення про процеси глобалізації та регіоналізації як про дві сторони однієї медалі. Регіоналізація в загальному розумінні спеціальної термінології є прояв процесу глобалізації на регіональному рівні, тому зазначені процеси мають багато спільних характеристик: значне збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій (ПІІ), формування міжнародних виробничих ланцюжків доданої вартості, зростання числа угод по злиттю і поглинанню компаній та ін.
Крім цього, на регіональному рівні глобалізація нерідко набуває деяких специфічних рис, які в новій науковій літературі прийнято називати терміном «глокалізація». Як показують наукові дослідження, глокалізація зумовлює виникнення тенденцій в напрямках централізації і децентралізації з метою формування системи ефективного управління та стабільного справедливого апарату уряду.

Ключові слова: світова економіка; прямі іноземні інвестиції; глобалізація; тенденції; трансформації; регіоналізація; глокалізація.

Література

1. Білоус О. Проблеми політичної економії глобалізму. Глобалізм як світова система імперіалістичної інтеграції. / Україна в глобалізованому світі: зб. наук. праць. НАН України. Ін-т світової економіки і міжнародних відносин; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. К., 2007. 176 с.
2. Білоус О. Сучасна світова фінансово-економічна криза як прояв тотальної кризи системи глобалізму. Економічний часопис. 2008. № 11–12. С. 12–15.
3. Гальчинський А. Глобальні трансформації: уроки для України. Політика і час. 2005. № 8. С. 18–28.
4. Джинджоян В.В. Інформатизація в системі управління виробництвом в умовах глобалізації світового економічного простору / В.В. Джинджоян, Н.Є. Конон // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2009. – Вип. 248. – Т. І. – С. 22 – 28.
5. Кузьменко А. М. Особливості сучасної конкуренції "груп впливу і тиску" з публічною владою держав: контроль над спецслужбами (розвідкою і контррозвідкою) – ознака реальної влади. Діалог цивілізацій: місце і роль латентних структур в управлінні світом: зб. наук. пр. Третьої всесвітньої конференції, 28 трав. 2004 р. К.: МАУП, 2005. С. 146–160.
6. Новицький В. Глобальна фінансово-економічна криза: сутність, системність проявів та перспективи подолання. Економічний часопис – XXI. 2009. № 1–2. С. 18–21.
7. Рєзнікова Н. Тенденції та перспективи розвитку світової економіки: регіональний аспект. Персонал. 2006. № 6. С. 20–24.
8. Рукомеда Р. М. До поняття трансформації: сутність та характерні прояви у світовій практиці. Стратегічна панорама. 2002. № 4. С. 5–7.
9. Сазонець І.Л., Гладченко А.Ю., Гессен А.Є. Соціально-економічні детермінанти глобальної рівноваги. Монографія. Рівне.‒ Волин. обереги. ‒ 2016. ‒ 352 с.
10. Торяник В.М. Безпека туризму: навч. посіб. / В.М. Торяник, В.В. Джинджоян. Д. : ДГУ, 2018. – 284 с.
11. Чувардинський О. Г. Зовнішня політика України в умовах світової економічної інтеграції і глобалізації. Економіка та держава [Міжнар. наук.-практ. журн.]. 2006. Лют. С. 36–40.
12. Gladchenko, A. Dzhyndzhoian, V. and Sardak, S. (2017), “Foreign experience of public administration in the context of the economic equilibrium of synthetic economic crisis”, Modern European Researches, Salzburg, Austria, Vol. 2, pp. 44-52.
13. Sardak, S. Korneyev, M. Dzhyndzhoian, V. Fedotona, T. Tryfonova, O. (2018), “Current trends in global demographic processes”. Problems and Perspectives in Management, LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, Vol. 16, Is. 1, pp. 48–57.

V. Dzhyndzhoian, V. Toryanyk, O. Priz

TRANSFORMATION-SAFETY ASPECTS OF WORLD ECONOMY DEVELOPMENT

Summary

The article analyzes the transformation and security aspects of the development of the world economy. The dynamism and inclusiveness of the world economy have been found to play a key role in solving large-scale tasks, established in 2030 Agenda in the area of Sustainable Development. It has been summarized that the contradictions and asymmetries of global economic development have two aspects. Firstly, it is a source of continuous development of the world economic system. Secondly, it is a permanent conflict of interests of economic entities of the world economy, for example, between transnational corporations (TNCs) and states, international organizations and regional integration associations.
It is recapitulated that the study of modern trends and transformations of the world economy is a topical theoretical and applied issue, which allows for a systematic consolidation of methods and mechanisms of interdisciplinary studies. It has been generalized that, until recently, globalization processes have been characterized as stable and mostly positive. However, at the current stage of global development, it has become clear that the process of globalization is of a quite linear character. Moreover, largely depends on the situation, geopolitical situation in the world, as well as on the phase of “long” and other cycles in the world economic development, geographical location and structure of the economies of different countries of the world, as well as on the specifics of interactions between regional associations.
It has been defined that the conception of globalization and regionalization processes as of two sides of the same coin is objective and theoretically correct. Regionalization in the general understanding of special terminology is a demonstration of the process of globalization at the regional level. These processes have many characteristics in common, mainly: a significant increase in the number of foreign direct investment (FDI), the formation of international manufacturing chains of the added value, the increase in the number of agreements on mergers and acquisitions, etc.
What is more, at the regional level, globalization often acquires some specific features, which tend to refer to the term “glocalization” in the new scientific literature. According to scientific research, glocalization predetermines the formation of tendencies in the areas of centralization and decentralization in order to establish a system of effective governance and a stable and just apparatus of government.

Keywords: world economy; foreign direct investment; globalization; tendencies; transformations; regionalization; glocalization.

References

1. Bilous, O. (2007), “Problems of Political Economy of Globalism. Globalism as a world system of imperialist integration”, Ukraina v hlobalizovanomu sviti [Ukraine in a globalized world], Zbirnyk nauk. prats' [Collection of scientific works], NAN Ukrainy. In-t svitovoi ekonomiky i mizhnarodnykh vidnosyn, 176 p.
2. Bilous, O. (2008), “The current global financial and economic crisis as a manifestation of the total crisis of the system of globalism”, Ekonomichny`j chasopy`s, Vol. 11-12, pp. 12-15.
3. Galchinsky, A. (2005), “Global Transformations: Lessons for Ukraine”, Polity`ka i chas, Vol. 8, pp. 18-28.
4. Dzhyndzhoian, V. and Konon, N. (2009), “Informatization in the production management system in the conditions of globalization of the world economic space”, Ekonomika: problemy teorii ta praktyky, Vol. 248, Is. I, pp. 22-28.
5. Kuzmenko, A. (2005), “Features of modern competition of “groups of influence and pressure” with the public power of the states: control over special services (intelligence and counterintelligence) – a sign of real power”, Dialoh tsyvilizatsij: mistse i rol' latentnykh struktur v upravlinni svitom [Dialogue of civilizations: the place and role of latent structures in governing the world], Zbirnyk nauk. prats'. Tret`oyi vsesvitn`oyi konferenciyi, 28 trav. 2004 r. [Proceedings of the Third World Conference, May 28. 2004], MAUP, pp. 146-160.
6. Novitsky, V. (2009), “The Global Financial and Economic Crisis: Essence, Systematic Manifestation and Prospects for Overcoming”, Ekonomichny`j chasopy`s – XXI, Vol. 1-2, pp. 18-21.
7. Reznikova, N. (2006), “Trends and Prospects for the Development of the World Economy: Regional Aspect”, Personal, Vol. 6, pp. 20-24.
8. Rukomeda, R. (2002), “To the concept of transformation: essence and characteristic manifestations in world practice”, Stratehichna panorama, Vol. 4, pp. 5-7.
9. Sazonets, I. Gladchenko, A. and Hessen, A. (2016), Sotsial'no-ekonomichni determinanty hlobal'noi rivnovahy [Socio-economic determinants of global equilibrium], Volin. Amulets, Rivne, Ukraine.
10. Toryanik, V. and Dzhyndzhoian, V. (2018), Bezpeka turyzmu [Tourism Security], Dnipro University of the Humanities, Dnipro, Ukraine.
11. Chuvardinsky, O. (2006), “Foreign Policy of Ukraine in the Conditions of World Economic Integration and Globalization”, Ekonomika ta derzhava, February, pp. 36-40.
12. Gladchenko, A. Dzhyndzhoian, V. and Sardak, S. (2017), “Foreign experience of public administration in the context of the economic equilibrium of synthetic economic crisis”, Modern European Researches, Salzburg, Austria, Vol. 2, pp. 44-52.
13. Sardak, S. Korneyev, M. Dzhyndzhoian, V. Fedotona, T. and Tryfonova, O. (2018), “Current trends in global demographic processes”, Problems and Perspectives in Management, LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, Vol. 16, Is. 1, pp. 48-57.

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 7127

Відомості про авторів

В. В. Джинджоян

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»

V. Dzhyndzhoian

Ph.D., Associate Professor, Head of Department of Economics and Management of Tourism, Dnipro University of the Humanities

ORCID:

0000-0003-0296-4092


В. М. Торяник

доктор політичних наук, професор, декан факультету туризму та готельно-ресторанної справи, ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»

V. Toryanyk

Doctor of Political Science, Professor, Dean of the Faculty of Tourism, hotel and restaurant business, Dnipro University of the Humanities

ORCID:

0000-0003-1934-6709


О. В. Приз

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»

O. Priz

Ph.D., Associate Professor of the Department of Economics and Management of Tourism, Dnipro University of the Humanities

ORCID:

0000-0002-2340-664X

Як цитувати статтю

Джинджоян В. В., Торяник В. М., Приз О. В. Трансформаційно-безпекові аспекти розвитку світової економіки. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7474 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.52

Dzhyndzhoian, V., Toryanyk, V. and Priz, O. (2019), “Transformation-safety aspects of world economy development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7474 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.52

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.