EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ФАКТОРИ ВПЛИВУ
І. С. Крамаренко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.54

УДК: 338.439

І. С. Крамаренко

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ФАКТОРИ ВПЛИВУ

Анотація

В статті досліджено інвестиційний потенціал сільськогосподарських підприємств України та оцінено вплив факторів на нього. Визначено основні фактори впливу на інвестиційний потенціал підприємства.
Метою дослідження є аналіз факторів впливу на інвестиційний потенціал сільськогосподарських підприємств України. Основними завданнями дослідження є: виявлення факторів впливу на інвестиційний потенціал підприємства; оцінка та аналіз показників, що впливають на інвестиційний потенціал сільськогосподарських підприємств України.
Своєчасний аналіз та оцінка факторів впливу на формування інвестиційного потенціалу дозволить збільшити притік інвестиційних ресурсів. Тому, завдання формування факторів впливу на оцінку інвестиційного потенціалу підприємства є важливим, і першим кроком у його вирішенні є правильний їх аналіз.
Досліджено, що інвестору при оцінці інвестиційного потенціалу, необхідно звернути свою увагу на такі фактори: активи та пасиви підприємства, дохід, чистий прибуток.
Аналіз активів сільськогосподарських підприємств, як фактору впливу на інвестиційний потенціал, дає можливість зробити наступні висновки: оборотні активи за досліджуваний період становлять 68,49-66,51% від загальної суми активів, що свідчить про формування досить мобільної структури активів і сприяє прискоренню оборотності. Для аграрних підприємств характерною є «важка» структура активів, тому таку тенденцію не можна вважати абсолютно позитивним явищем, оскільки питома вага необоротних активів зменшується переважно за рахунок того, що більшість не в змозі замінювати застарілі та зношені основні засоби (машини, техніку тощо) новими.
На початок дослідження 41,97% фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємства формувалися за рахунок чистих активів, а на кінець періоду дослідження ця частка збільшилися до 49,40%, при цьому абсолютна величина власного капіталу з 2014 р. по 2018 р. зросла у 3 рази.
Чистий прибуток та інвестиції сільськогосподарських підприємств за 2014-2018 роки майже рівномірно зросли у 3 рази. При цьому спостерігаємо не значне скорочення рентабельності виробництва продукції, тому запропоновані рекомендації щодо поліпшення інвестиційного потенціалу маркетингового та виробничого характеру. Наведена та оцінена система факторів, дає змогу визначити високий інвестиційний потенціал сільськогосподарських підприємств України.

Ключові слова: інвестиції; інвестиційна діяльність; інвестиційна привабливість; інвестиційний потенціал; фактори впливу; фінансові показники; активи; пасиви; дохід; чистий прибуток.

Література

1. EcoLibURL: http://ecolib.com.ua (Дата звернення 25.11.19)
2. Інвестиційний потенціал підприємства.URL:http://про-інвестиції.укр/%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2/(Дата звернення 25.11.19)
3. Державна служба статистики України.URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 18.10.2019)
4. Іртищева І.О., Крамаренко І.С.Інвестиційна привабливість економіки: міжрегіональні асиметрії. Регіональна економіка. 2014. №2 (72).С.84-95
5. Крамаренко І.С. Інвестиційне забезпечення агропродовольчої сфери України: сучасний стан та перспективи розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2013. №5. С.30-33
6. Крамаренко І.С. Фактори впливу на інвестиційно-фінансову привабливість підприємств агропродовольчої сфери України. Агросвіт. 2013. №15. С.22-25.

Irina Kramarenko

INVESTMENT POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES: IMPACT FACTORS

Summary

The article investigates the investment potential of Ukrainian agricultural enterprises and assesses the impact of factors on it. The main factors of influence on the investment potential of the enterprise are determined.
The purpose of the study is to analyze the factors influencing the investment potential of Ukrainian agricultural enterprises. The main tasks of the study are: identification of factors influencing the investment potential of the enterprise; evaluation and analysis of indicators that affect the investment potential of Ukrainian agricultural enterprises.
Timely analysis and assessment of the factors influencing the formation of investment potential will increase the inflow of investment resources. Therefore, the task of shaping the factors influencing the assessment of the investment potential of the enterprise is important, and the first step in solving it is to properly analyze them.
It has been researched that the investor, when evaluating the investment potential, should pay attention to the following factors: assets and liabilities of the enterprise, income, net profit.
The analysis of assets of agricultural enterprises, as a factor of influence on investment potential, makes it possible to draw the following conclusions: current assets for the study period make 68,49-66,51% of total assets, which indicates the formation of a sufficiently mobile structure of assets and contributes to the acceleration of turnover. Agrarian enterprises are characterized by a "heavy" asset structure, so this tendency cannot be considered as a positive phenomenon, since the share of non-current assets decreases mainly due to the fact that most are unable to replace obsolete and worn-out fixed assets (machinery, machinery, etc.) with new ones. .
At the beginning of the study, 41.97% of agricultural enterprises' financial resources were formed by net assets, and by the end of the study period this proportion had increased to 49.40%, with the absolute value of equity from 2014 to 2018 increasing 3-fold.
The net profit and investment of agricultural enterprises in 2014-2018 increased almost evenly in 3 times. At the same time, we observe a slight decrease in the profitability of production of products, therefore, recommendations for improving the investment potential of marketing and production character are offered. The presented and evaluated system of factors allows to determine the high investment potential of Ukrainian agricultural enterprises.

Keywords: investment; investment activity; investment attractiveness; investment potential; impact factors; financial indicators; assets; liabilities; income; net income.

References

1. EcoLib (2019),URL: http://ecolib.com.ua (Accessed 18 Nov 2019).
2. Investment potential of the enterprise (2019), URL: http://про-інвестиції.укр/%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2/(Accessed 18 Nov 2019).
3. State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://vvv.ukrstat.gov.ua(Accessed 18 Oct 2019).
4. Irtyscheva, I.O. and Kramarenko, I.S. (2014),“Investment attractiveness of the economy: inter-regional asymmetries”, Regional economy, vol (72),pp.84-95.
5. Kramarenko, I.S.(2013) “Investment support of the agro-food sector of Ukraine: current state and prospects for development”, Investment: practice and experience, vol (5),pp.30-33
6. Kramarenko, I.S.(2013) “Factors influencing the investment and financial attractiveness of Ukrainian agro-food enterprises”, Agrosvit, vol (15), pp.22-25

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 6831

Відомості про авторів

І. С. Крамаренко

кандидат економічних наук, доцент, декан факультету права та соціально-освітніх технологій Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини Університету «Україна»

Irina Kramarenko

Associate Professor, Cand. Of Econ.Sci.,Dean of the Faculty of Law and Social and Information Technologies,Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of the “Ukraine” University

ORCID:

0000-0002-0417-0918

Як цитувати статтю

Крамаренко І. С. Інвестиційний потенціал сільськогосподарських підприємств: фактори впливу. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7476 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.54

Kramarenko, Irina (2019), “Investment potential of agricultural enterprises: impact factors”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7476 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.54

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.