EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРУКТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
І. В. Крючкова

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.7

УДК: 330.3

І. В. Крючкова

СТРУКТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статі наведено результати дослідження ресурсного забезпечення валового нагромадження основного капіталу в економіці України. Виявлено макроструктурні причини низького рівня головного національного джерела інвестицій - валового заощадження. Обґрунтована доцільність у найближчі роки підтримувати такий розподіл валового наявного доходу між інституційними секторами, який забезпечить суттєве підвищення рівня валового заощадження відносно ВВП. Це призведе до відносного гальмування темпів зростання споживчих витрат, але ресурсно підтримає пришвидшення темпів валового нагромадження основного капіталу та ВВП. Доведено, що в зазначений період темпи приросту ВНОК повинні не менш, ніж удвічі перевищувати темпи приросту ВВП, як то спостерігалося в 2000-2007 рр., коли було більше резервних виробничих потужностей і менший знос виробничих засобів. Недоліки із загальним ресурсним забезпеченням інвестиційних процесів в Україні супроводжують негативні тенденції у формуванні фінансових ресурсів в розрізі видів економічної діяльності, особливо промислових, що гальмує позитивні структурні зміни у виробництві. Сучасні фінансові ринки в Україні також не створюють умов для підвищення рівня фінансування капітальних інвестицій. Ринок ОВГЗ мотивує потенційних інвесторів вкладати свої кошти у купівлю високоприбуткових державних цінних паперів, що в умовах низького рівня державних капітальних витрат стає додатковим чинником звуження інвестиційних джерел.

Ключові слова: валове заощадження; валове нагромадження основного капіталу; валовий наявний дохід; розподіл доходів; інституційні сектори економіки; складові валового заощадження; чисте кредитування; чисте запозичення.

Література

1. Крючкова І.В. Норма валового заощадження: теорія та практика. Економіка і прогнозування. 2019, 3: с.7-39 URL: https://doi.org/10.15407/eip2019.03.007.
2. Чинники і тренди економічного зростання в Україні: кол. моногр. / під ред. М.І.Скрипніченко та інш.; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2018. 386 с. URL: http://ief.org.ua/docs/mg/302.pdf.
3. Національні заощадження та економічне зростання: кол. моногр. / під ред. Б.Є.Кваснюк та інш.; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув.». Київ: МП «Леся», 2000. 304 с.
4. Єріна А. Інвестиційний процес в Україні: сучасний стан і шляхи активізації. Економічний аналіз. 2012 рік. Випуск 10. Частина 1. с.160-164 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2012_10%281%29__35.
5. Богдан І. Фіскальная дисфункція. Дзеркало тижня: 2019, вип.45 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://zn.ua/macrolevel/fiskalnaya-disfunkciya-337024_.html .
6. Богдан І. В., Свиридовська А. О. Реструктуризація зовнішнього державного боргу 2015 року та її наслідки для фіскального простору України. Фінанси України. - 2019. - № 7. - С. 52-71.
7. Крючкова І. Макроструктурні чинники інвестиційних криз в економіці України впродовж 1991-2015. Економіка і прогнозування.2016/1: с.23-40.
8. Крючкова І.В. Макроструктурний дизайн економіки України та країн ОЕСР. Економіка і прогнозування. 2016. № 3. С. 7–28.
9. Інвестиційна діяльність в Україні. Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.України. - – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA. (Дата звернення: 13.10.2019).
10. Національні рахунки України. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Дата звернення: 11.02.2019).
11. Квартальні національні рахунки за інституційними секторами. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/. (Дата звернення: 14.08.2019).
12. Зовнішній борг. Офіційний сайт НБУ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://bank.gov.ua/statistic/sector-external/data-sector-external#4. (Дата звернення: 17.11.2019).
13. Формування чистого прибутку (збитку) підприємств за видами економічної діяльності у 2018 році. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Дата звернення: 10.10.2019).
14. Таблиці «витрати-випуск» за відповідні роки. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Дата звернення: 15.06.2019).
15. International trade in goods. Eurostat. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу https://ec.europa.eu/eurostat/data/database Дата звернення: 11.06.2019).
16. Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2018 рік. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/. (Дата звернення: 15.10.2019).
17. Грошово-кредитна статистика. Офіційний сайт НБУ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms. (Дата звернення: 29.07.2019).
18. Огляд банківського сектору. Офіційний сайт НБУ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://www.bank.gov.ua/news/all/banki-prodovjuyut-aktivno-kredituvati-naselennya-ta-otrimuvati-rekordni-pributki--oglyad-bankivskogo-sektoru. (Дата звернення: 11.11.2019).
19. Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України/з України: за країнами світу; країнами ЄС; видами економічної діяльності; по регіонах. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/. (Дата звернення: 21.10.2019).
20. Зміна обсягу валового внутрішнього продукту у відповідні роки. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу:http://www.ukrstat.gov.ua/. (Дата звернення: 11.11.2019).
21. Non-financial accounts by sectors. / OECD. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=SNA_TABLE14A_SNA93&lang=en#. (Дата звернення: 11.01.2019).

Iryna Kryuchkova

STRUCTURAL PREREQUISITES OF ACTIVIZATION OF INVESTMENT OF UKRAINE'S ECONOMY

Summary

The article presents the results of the study of the resource provision of gross fixed capital formation in the Ukrainian economy. Macrostructural reasons for the low level of the main national source of investment - gross saving have been identified. Thus, in 2009-2013 there was a significant fall in the level of gross disposable income of the non-financial corporations sector, which was a decisive factor in the increase in the negative balance of property income. The economy has created a vicious circle where sectoral resource deficits have led to new and new borrowings, and they, in turn, to an increase in interest payments, which led to a fall in the level of sectoral gross saving. As a result, non-financial corporations slowed their investment activity and accumulated their internal and external debt during this period. The result of structural distortions in the distribution of gross disposable income between institutional sectors of the economy was a decrease in investment resources in the economy as a whole, which affected the level of gross fixed capital formation and the increase in net borrowing. It is reasonable in the coming years to maintain the sectoral distribution of gross disposable income, which will allow to raise the level of gross saving relative to GDP. This will lead to a relative slowdown in the growth rate of consumer spending, but will provide a faster acceleration in the rate of gross fixed capital formation and GDP. It is proved that during this period GCF growth rates should be no less than twice more then GDP growth rate, as observed in 2000-2007, when there were more reserve production facilities and less depreciation of production facilities. Disadvantages with the overall resource provision of investment processes in Ukraine are accompanied by negative tendencies in the formation of financial resources by type of economic activities, especially industrial ones, which slaws dawn the positive structural changes in production. The current financial markets in Ukraine also do not create the conditions for raising the level of financing of capital investments. High-yield domestic government bonds motivate potential investors to invest in government a security, which, in the context of low levels of government capital spending, becomes an additional factor in narrowing investment sources.

Keywords: gross savings; gross fixed capital formation; gross disposable income; revenue sharing; institutional sectors of the economy; components of gross saving; net lending; net borrowing.

References

1. Kryuchkova, I. (2019), “The rate of gross savings: theory and practice”. Ekon. prognozuvanna, vol. 3, pp.7–39. https://doi.org/10.15407/eip2019.03.007
2. Skrypnichenko, M.I. (2018), Chynnyky i trendy ekonomichnoho zrostannya v Ukrayini [Factors and trends of economic growth in Ukraine], DU «In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrayiny», Kyiv, Ukraine, available at: http://ief.org.ua/docs/mg/302.pdf (Accessed: 11 Dec 2019).
3. Kzasnyuk, B. Y. (2000), Natsional’ni zaoshchadzhennya ta ekonomichne zrostannya [National Savings and Economic Growth], DU «In-t ekon. ta prohnozuv.». MP «Lesya», Kyiv, Ukraine.
4. Yerina, A.(2012), “Investment process in Ukraine: current state and ways of activation”. Ekonomichnyy analiz, vol. 10, no. 1, pp.160-164, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2012_10%281%p p29__35 (Accessed: 11 Dec 2019).
5. Bogdan, I. (2019), “Fiscal dysfunction”, Dzerkalo tyzhnya, vol.45, available at: https://zn.ua/macrolevel/fiskalnaya-disfunkciya-337024_.html (Accessed: 11 Dec 2019).
6. Bogdan, I. and Sviridovskaya, A.(2019), “Restructuring of the external public debt of 2015 and its consequences for the fiscal space of Ukraine”, Finansy Ukrainy, vol.7, pp.52-71 .
7. Kryuchkova, I. (2016), “Macrostructural factors of investment crises in the economy of Ukraine during 1991-2015”, Ekon. prognozuvanna, vol. 1, pp.23–40.
8. Kryuchkova, I. (2016), “ Macrostructural design of the economies of Ukraine and OECD countries”, Ekon. prognozuvanna, vol.3, pp.7–28.
9. Ministry of Economic Development Trade and Agriculture of Ukraine (2019), “Investment activity in Ukraine”, available at: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA (Accessed 13 Dec 2019)
10. State Statistics Service of Ukraine (2019), “National Accounts of Ukraine”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua. (Accessed 11 Dec 2019)
11. State Statistics Service of Ukraine (2019), “Quarterly national accounts by institutional sectors”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 14 Dec 2019)
12. National bank of Ukraine (2019), “External debt”, available at: https://bank.gov.ua/statistic/sector-external/data-sector-external#4, (Accessed 15 Dec 2019)
13. State Statistics Service of Ukraine (2019), “Formation of net profit (loss) of enterprises by type of economic activity in 2018”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 10 Dec 2019).
14. State Statistics Service of Ukraine (2019), “Input-Output table”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 15 Dec 2019).
15. Eurostat (2019), “International trade in goods”, available at: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database, (Accessed 11 Dec 2019).
16. State Statistics Service of Ukraine (2019), “Capital investment by kinde of economic activity in 2018”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 15 Dec 2019).
17. National bank of Ukraine (2019), “Monetary statistics”, available at: https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms, (Accessed 15 Dec 2019).
18. National bank of Ukraine (2019), “Overview of the banking sector”, available at: https://www.bank.gov.ua/news/all/banki-prodovjuyut-aktivno-kredituvati-naselennya-ta-otrimuvati-rekordni-pributki--oglyad-bankivskogo-sektoru, (Accessed 11 Dec 2019).
19. State Statistics Service of Ukraine (2019), “Direct investment (equity) in the economy of Ukraine / from Ukraine: by countries of the world; EU countries; types of economic activity; by region”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/. (Accessed 15 Dec 2019).
20. State Statistics Service of Ukraine (2019), “Change in the volume of gross domestic product in the relevant years”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 11 Dec 2019).
21. OECD (2019), “Non-financial accounts by sectors”, available at https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=SNA_TABLE14A_SNA93&lang=en#. (Accessed: 11 Dec 2019).

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 6886

Відомості про авторів

І. В. Крючкова

д-р екон. наук, головний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України

Iryna Kryuchkova

Doctor of Economics, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

ORCID:

0000-0002-5429-0870

Як цитувати статтю

Крючкова І. В. Структурні передумови активізації інвестування економіки України. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7480 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.7

Kryuchkova, Iryna (2019), “Structural prerequisites of activization of investment of Ukraine's economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7480 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.7

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.