EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОРПОРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ У ФІНАНСОВІЙ АРХІТЕКТУРІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
Н. Г. Виговська, С. М. Дячек

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.8

УДК: 336.078.3

Н. Г. Виговська, С. М. Дячек

КОРПОРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ У ФІНАНСОВІЙ АРХІТЕКТУРІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Анотація

В статті обгрунтовано значення корпоративного контролю у фінансовій архітектурі суб’єкта господарювання та проведено порівняльну оцінка моделей його формування в контексті агентської теорії. Доведено, що моделі корпоративного контролю є доцільним досліджувати в контексті застосування теорії агентських угод, оскільки остання пояснює поведінку суб’єктів господарювання, орієнтованих на одержання власних прибутків в умовах сформованих соціальних відносин. Визначено, що неповна узгодженість інтересів та обсягів знань принципалу та агенту обумовлює наявність агентських витрат. Виокремлено три моделі корпоративного контролю (модель контролю трудового колективу; модель контролю власника; модель контролю команди менеджерів (колективний контроль), розкрито їх сутність, виділено переваги та недоліки. На підставі здійсненої порівняльної оцінки типів корпоративного контролю визначено, що в Україні найбільш поширеною є змішана модель, але з переважаючими рисами контролю команди менеджерів (аутсайдерської моделі), яка характеризується значною кількістю дрібних власників корпоративних цінних паперів, які прагнуть реалізувати свої права. Зроблено висновок, що з проаналізованих типів контролю найбільш стійкою та дієвою є модель контролю власника, оскільки функції власності та управління поєднані.

Ключові слова: фінансова архітектура; корпоративний контроль; структура власності; структура капіталу.

Література

1. Андрушків Б.М., Черничинець С.П. Корпоративне управління. К.: Кондор, 2011. 528 с.
2. Душак М.І. Концептуальні засади формування фінансової архітектури підприємства // БізнесІнформ. № 7. 2019. С. 205-210
3. Житар М.О., Немсадзе Г.Г. Фінансова архітектура корпорації: сутність та компоненти // Збірник наукових праць учених та аспірантів «Економічний вісник університету», Переяслав-Хмельницький. – 2017. - № 33/2. – С. 370- 374.
4. Myers S. Financial architecture. European Financial Management. 1999. Vol. 5 Issue 2. P. 133-141
5. Малиш Д.О. Фінансова архітектура підприємства як основа його фінансової безпеки // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: “Економіка і менеджмент”. Випуск 28. 2017. С. 200-203.
6. Семенюк В.О. Фінансова архітектура як механізм забезпечення ефективності фінансової діяльності корпорації // Економіка та держава. №9. 2015. С. 125-128
7. Школьник І. О., Малиш Д. О., Козьменко Є. С. Структура капіталу підприємства: систематизація теоретичних підходів у контексті фінансової архітектури підприємства // Бізнес Інформ. 2018. № 3. C. 315–322.

N. Vyhovska, S. Diachek

CORPORATE CONTROL IN THE FINANCIAL ARCHITECTURE OF THE ENTERPRISE

Summary

The article states the importance of corporate control in the financial architecture of entity and provides a comparative evaluation of models of its formation in the context of agency theory. It is clarified that corporate control in the financial architecture is a specific management function in the corporation, which provides for effective management from the point of view of resource expenditures and achievement of expected results by tracking deviations and correction of managerial decisions affecting the balance of interests of participants of corporate relations, as well as ensuring effective feedback, that is, the functions of the "owner-corporation". Corporate control models have been proven to be worth exploring in the context of the application of agency agreement theory, since the latter explains the behavior of business entities focused on earning their own income in the context of established social relationships. It is determined that incomplete alignment of interests and volumes of knowledge of the principal and the agent causes the presence of agency costs: the cost of observing the principal with the agent (control costs); costs incurred by the principal to bind the agent to their interests (binding costs); the costs that result from the agent choosing the wrong action that would maximize the value of the principal's expected benefit in the case of full control (residual costs). Three models of corporate control are distinguished (model of control of labor collective; model of control of owner; model of control of team of managers (collective control), their essence is revealed, advantages and disadvantages are identified. Based on the comparative assessment of types of corporate control it is determined that in Ukraine the most common is mixed model, but with the prevailing control features of the management team (outsider model), which is characterized by a large number of small holders of corporate securities seeking It is concluded that of the types of control analyzed, the most stable and effective model is the control of the owner, since the functions of ownership and management are combined.

Keywords: financial architecture; corporate control; ownership structure; capital structure.

References

1. Andrushkiv, B.M. and Chernychynets', S.P. (2011). Korporatyvne upravlinnia [Corporative management], Kyiv, Kondor, Ukraine.
2. Dushak, M.I. (2019). “ Conceptual principles of formation of financial architecture of the enterprise”, BiznesInform, Vol. 7, рр. 205-210.
3. Zhitar, M.O. and Nemsadze, G (2017). “Financial architecture of the corporation: the essence and components”, Sbornik nauchnykh trudov uchenykh i aspirantov “Ekonomicheskiy vestnik universiteta”, Pereyaslav-Khmel'nitskiy. Vol. 33/2, pp. 370- 374.
4. Myers, S. (1999). “Financial architecture”, European Financial Management. Vol. 5, Issue 2, pp. 133-141.
5. Malysh, D.O. (2017). “Financial architecture of the enterprise as the basis of its financial security”, Naukovyj visnyk mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: “Ekonomika i menedzhment” Vol. 28, pp. 200-203.
6. Semeniuk, V.O. (2015). “Financial architecture as a mechanism for ensuring the efficiency of a corporation's financial activities”, Ekonomika ta derzhava. Vol. 9, pp. 125-128/
7. Shkol'nyk, I. O., Malysh, D. O. and Koz'menko, Ye. S. (2018). “Enterprise capital structure: systematization of theoretical approaches in the context of financial architecture of the enterprise”, BiznesInform. Vol. 3, pp. 315–322.

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 6429

Відомості про авторів

Н. Г. Виговська

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредитуДержавного університету «Житомирська політехніка»

N. Vyhovska

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Finance and Credit,Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0001-7129-6169


С. М. Дячек

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредитуДержавного університету «Житомирська політехніка»

S. Diachek

andidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Assistant Professor of the Department of Finance and Credit,Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0003-2061-9938

Як цитувати статтю

Виговська Н. Г., Дячек С. М. Корпоративний контроль у фінансовій архітектурі суб’єкта господарювання. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7481 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.8

Vyhovska, N. and Diachek, S. (2019), “Corporate control in the financial architecture of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7481 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.8

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.