EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ОБЛІК ЛІКВІДАЦІЇ БАГАТОРІЧНИХ НАСАДЖЕНЬ
Ю. М. Грибовська, Ж. А. Кононенко, Л. О. Ходаківська

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.58

УДК: 657.2 : 657.372.3 : 33.053.22«405»

Ю. М. Грибовська, Ж. А. Кононенко, Л. О. Ходаківська

ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ОБЛІК ЛІКВІДАЦІЇ БАГАТОРІЧНИХ НАСАДЖЕНЬ

Анотація

У статті досліджено порядок списання багаторічних насаджень внаслідок звичайного технологічного процесу вирощування рослин та внаслідок дії форс-мажорних обставин (пожежа, повені, інші стихійні лиха).
Встановлено, що облік плодоносних багаторічних насаджень ведуть у складі основних засобів відповідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». Для визначення непридатності багаторічних насаджень і встановлення неможливості їх використання, а також для оформлення документації на їх списання на підприємстві створюється комісія, яка оглядає насадження, які підлягають ліквідації, оцінює їхній стан, установлює та обґрунтовує конкретні причини та доцільність їх списання, а також установлює можливість ви¬користання окремих матеріалів від знищених багаторічних насаджень (деревина, дрова) й забезпечує контроль за проведенням їх оцінки. Результати ліквідації оформляють в акті на списання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень).
При ліквідації внаслідок звичайного технологічного про¬цесу їх первісну (переоцінену) вартість та знос визначають користуючись кількісним обліком дерев, що підлягають ліквідації до їх загальної кількості. Джерелом інформації є акти про результати обстеження багаторічних насаджень, відомості з яких переносять до субрахунку 108 «Багаторічні насадження». Первісну (переоцінену) вартість та знос зменшують на суму первісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об’єкта багаторічних насаджень.
Ліквідація багаторічних насаджень внаслідок дії форс-мажорних обставин можлива за наявності підтверджуючих відповідних висновків: Торгово-промислової палати України про настання обставин непереборної сили чи стихійного лиха на території України; рішень Президента України про запровадження надзвичайної екологічної ситуації в окремих місцевостях України, затверджених Верховною Радою України, або рішень Кабінету Міністрів України про визнання окремих місцевостей України потерпілими від повеней, пожежі та інших видів стихійного лиха; висновками інших органів, уповноважених згідно з законодавством засвідчувати форс-мажорні обставини (висновки наукових закладів та проектних організацій «Укрдіпросад», довідки Центрів з гідрометеорології та інші підтверджуючі документи). За наявності документів та погодження комісії, підприємство має право списувати загиблі насадження.
У бухгалтерському обліку витрати, пов’язані з дією форс-мажорних обставин відображають на рахунку 97 «Інші витрати».

Ключові слова: ліквідація; інвентаризація; документування; первісна вартість; знос.

Література

1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій : Наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 (дата звернення 28.11.2019).
2. Мервенецька В. Часткова ліквідація багаторічних насаджень. Баланс-агро. 2018. № 23 (587). С. 9 – 13.
3. Методичні рекомендації з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків та незавершеного виробництва сільськогосподарських підприємств : Додаток до листа Міністерства аграрної політики України від 04 грудня 2003 р. № 37-27-12/14023 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v1402555-03 (дата звернення 28.11.2019).
4. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI / Верховна Рада України. URL: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення 28.11.2019).
5. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене Міністерством фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 (дата звернення 08.11.2019).
6. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», затверджене Міністерством фінансів України від 18 листопада 2005 р. № 790 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05 (дата звернення 28.11.2019).
7. Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку : Наказ Міністерства фінансів України від 12 грудня 2017 р. № 1019 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z1582-17 (дата звернення 28.11.2019).
8. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку довгострокових та поточних біологічних активів : Наказ Міністерства аграрної політики України від 21 лютого 2008 р. № 73 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0073555-08 (дата звернення 28.11.2019).
9. Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку : Наказ Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95 (дата звернення 28.11.2019).
10. Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань : Наказ Міністерства аграрної політики України від 02 вересня 2014 р. № 879 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14 (дата звернення 28.11.2019).
11. Про затвердження спеціалізованих форм первинних документів з обліку основних засобів і інших необоротних активів сільськогосподарських підприємств та Методичних рекомендацій щодо їх застосування : Наказ Міністерства аграрної політики України від 27 вересня 2007 р. № 701 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0701555-07 (дата звернення 28.11.2019).

Y. Hrybovska, Z. Kononenko, L. Khodakivska

DOCUMENTING AND RECORDING THE ELIMINATION OF PERENNIAL PLANTATIONS

Summary

In this article the procedure of write-offs of perennial plantations due to the usual technological process of cultivation of plants and due of force majeure circumstances (fire, floods, other natural disasters) is investigated.
It has been determined that accounting for fruit-bearing of perennial plantations leads to the fixed assets according to Regulation (standard) of Accounting 7 «fixed assets». To determine the inappropriateness of perennial plantations and to establish the impossibility of their use, as well as to prepare documentation for their write-off at the enterprise, a commission is created, which inspects the plantations to be liquidated, assesses their condition, establishes and substantiates the specific reasons and the expediency of their writing off, and also establishes the possibility you-use of separate materials from the destroyed perennial plantings (wood, firewood) and provides control over their evaluation. The results of liquidation are formalized in the act of writing off long-term biological assets of crop production (perennial plantations).
In case of liquidation as a result of the ordinary process, their initial (revalued) value and depreciation are determined using quantitative accounting of the trees to be eliminated to their total number. The source of information is acts on the results of the survey of perennial plantations, the information of which is transferred to the subaccount 108 «Perennial plantings». The initial (revalued) value and depreciation are reduced by the amount of the initial (revalued) value and depreciation of the liquidated part of the perennial plantation.
Liquidation of multiple plantations as a result of force majeure circumstances is possible in the presence of confirmatory relevant conclusions: the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine on the occurrence of force majeure or natural disasters in the territory of Ukraine; decisions of the President of Ukraine on introduction of an ecological emergency in certain localities of Ukraine approved by the Verkhovna Rada of Ukraine, or decisions of the Cabinet of Ministers of Ukraine on recognition of certain localities of Ukraine as victims of floods, fires and other kinds of disasters; other bodies authorized under the law to certify force majeure (conclusions of scientific institutions and project organizations «Ukrdiprasad», references of the Hydrometeorology Centers and other documents).
If the documents are available and the commission agrees, the enterprise has the right to write off the lost plantations.
In accounting, the expenses associated with force majeure are reflected in the account 97 «Other expenses».

Keywords: liquidation; inventory; documentation; initial cost; depreciation.

References

1. Ministry of Finance of Ukraine (1999), Instruction on the Application of the Plan of Accounts for the Accounting of Assets, Capital, Liabilities and Economic Transactions of Enterprises and Organizations, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 (Accessed 28 Novem. 2019).
2 Mervenetska, V. (2018), Partial elimination of perennial plantations, Balance Agro, no. 23 (587), pp. 9 – 13.
3. Ministry of Agrarian Policy of Ukraine (2003), Guidelines for inventory of fixed assets, intangible assets, inventory, cash, payments and work in progress of agricultural enterprises: Supplement to the letter, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/en/v1402555-03 (Accessed 28 Novem. 2019).
4. Tax Code of Ukraine (2010), available at: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 28 Novem. 2019).
5. Ministry of Finance of Ukraine (2000), Accounting Standard (Standard) 7 «Fixed Assets», available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 (Accessed 08 Novem. 2019).
6. Ministry of Finance of Ukraine (2005), Accounting Standard (Standard) 30 «Biological Assets», available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05 (Accessed 28 Novem. 2019).
7. Ministry of Finance of Ukraine (2017), On Approving Amendments to Some Regulations of the Ministry of Finance of Ukraine on Accounting, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z1582-17 (Accessed 28 Novem. 2019).
8. Ministry of Agrarian Policy of Ukraine (2008), On Approval of Methodological Recommendations for Application of Specialized Forms of Primary Documents for Accounting of Long-Term and Current Biological Assets, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0073555-08 (Accessed 28 Novem. 2019).
9. Ministry of Finance of Ukraine (1995), On approval of the Regulation on documentary support of accounting records, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95 (Accessed 28 Novem. 2019).
10. Ministry of Agrarian Policy of Ukraine (2014), On Approval of the Regulations on Inventory of Assets and Liabilities, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14 (Accessed 28 Novem. 2019).
11. Ministry of Agrarian Policy of Ukraine (2007), On approval of specialized forms of primary documents for accounting of fixed assets and other non-current assets of agricultural enterprises and Methodological recommendations for their application, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0701555-07 (Accessed 28 Novem. 2019).

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 7261

Відомості про авторів

Ю. М. Грибовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

Y. Hrybovska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control,Poltava State Agrarian Academy, Poltava

ORCID:

0000–0001–5205–9045


Ж. А. Кононенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

Z. Kononenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Economic ResearchPoltava State Agrarian Academy, Poltava

ORCID:

0000–0003–0074–8249


Л. О. Ходаківська

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

L. Khodakivska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic ControlPoltava State Agrarian Academy, Poltava

ORCID:

0000–0002–6758–697X

Як цитувати статтю

Грибовська Ю. М., Кононенко Ж. А., Ходаківська Л. О. Документування та облік ліквідації багаторічних насаджень. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7483 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.58

Hrybovska, Y., Kononenko, Z. and Khodakivska, L. (2019), “Documenting and recording the elimination of perennial plantations”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7483 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.58

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.