EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
А. П. Макаренко, О. О. Курсон

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.9

УДК: 657

А. П. Макаренко, О. О. Курсон

УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

Основні засоби займають вагоме місце в господарській діяльності підприємства, їх частка дозволяє оцінити рівень забезпеченості необхідними умовами для здійснення фінансової діяльності суб’єктом господарювання. Успішне вирішення завдань управління основними засобами та обґрунтування інвестиційної політики в їх частині вимагає ефективного обліку, аналізу та різнобічного використання інформації, яка надається. Надзвичайної актуальності управління основними засобами набуває у зв’язку з широким розповсюдженням застосування прикладних програм з обліку, аналізу, аудиту, корпоративного управління тощо. Підвищення ефективності використання основних засобів підприємств є одним з основних питань у наш час. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку.
Метою аудиту основних засобів є підтвердження інформації щодо повноти відображення початкових даних в регістрах обліку, достовірності даних щодо наявності та руху основних засобів, законності та правильності ведення в обліку цих активів, а також встановлення дотримання підприємством вимог чинного законодавства.
Завданнями аудиту основних засобів є встановлення правильності документального оформлення і своєчасного відображення в обліку операцій з основними засобами, їх надходження, внутрішнє переміщення і вибуття; перевірка правильності розрахунку, своєчасного відображення зносу основних засобів; перевірка доцільності проведення ремонту основних засобів, контроль за витратами на капітальний ремонт, за правильністю їх відображення; перевірка правильності відображення в обліку фінансових результатів від вибуття (в т.ч. ліквідації) основних засобів; контроль за збереженням основних засобів; підтвердження законності і правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з основними засобами; встановлення своєчасності і правильності списання недоамортизованої частини основних засобів на фінансові результати.
У роботі наведені пропозиції щодо удосконалення аудиту основних засобів. Розроблені та запропоновані: внутрішній стандарт аудиту основних засобів, тест внутрішнього контролю амортизації основних засобів, вдосконалений план та програма аудиту основних засобів, робочий документ аудитора з перевірки фактичної наявності основних засобів.
Дані пропозиції зможуть вчасно виявити порушення, провести якісний аудит та підвищити фінансову безпеку підприємств.

Ключові слова: аудит; основні засоби; внутрішній стандарт; внутрішній контроль; план аудиту; програма аудиту; робочий документ аудитора.

Література

1. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студ. вузів спец. «Облік і аудит»// Ф. Ф. Бутинець. – Житомир: «Рута», 2005. – с. 512
2. Гамова О. В. Пропозиції щодо вдосконалення аудиту основних засобів на промисловому підприємстві / О. В. Гамова, І. А. Козачок, А. В. Майна// Економічна наука. – 2019. – № 2. – с.79-86
3. Гамова О. В. Формування системи обліку та аудит стану та руху основних засобів на підприємстві / О.В. Гамова, І.А. Козачок, О.С. Марченко // Ефективна економіка. – 2018. – №1. — URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6058
4. Гуцаленко Л.В. Організація обліку та аудиту основних засобів / Л.В. Гуцаленко, А.С. Гловюк, І.В. Ковальчук // Економіка і суспільство. – 2017 – №8 – с. 741-747
5. Давидов Г. М. Аудит: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г. М. Давидов — К.: Знання, 2001. — с. 140-155
6. Макаренко А.П. Аудит: навч.метод. посібник / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста; ЗДІА. — Запоріжжя: ЗДІА, 2015. — с. 184
7. Макаренко А.П. Звітність підприємства: навчально-метод. посібник / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Ю.В. Подмешальська; ЗДІА. — Запоріжжя: ЗДІА, 2016. — с. 194
8. Макаренко А.П. Організація і методика аудиту: навч.метод. посібник. / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста. — Запоріжжя: ЗДІА, 2015. — с. 124
9. Макаренко А.П. Удосконалення методичних підходів щодо проведення аудиту фінансових результатів підприємства / А.П. Макаренко, Д.С. Кабанен // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. — Вип. 1 (8). — Т. 2. — Полтава: ПДАА. — 2014. — с. 88—95.
10. Макаренко А.П. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник/ А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Ю.В. Подмешальська, Н.С. Чакалова. – Запоріжжя: ЗДІА, 2018. - 602 c.
11. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту виробничих запасів для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, Н.С. Ніколаєнко // Економіка та держава. — 2017. — № 1. — с. 51—55.
12. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту ефективності використання основних засобів на підприємстві / Т.О. Меліхова, О. Буркова // Економічний аналіз. — 2012. — Вип. 11. — Ч. 4. — с. 257—264.
13. Меліхова Т.О. Удосконалення методики проведення фінансового аналізу згідно з національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку / Т.О. Меліхова, О.В. Гамова / / Матер. Міжнар. наук.практ. конф. «Україна-Польща: діалог культур в контексті євроінтеграції», 25—27 вересня 2014 р.: збір. матер. — Запоріжжя: ЗДІА. Т. І, 2014. — с. 219-221.
14. Меліхова Т.О. Концептуальні основи аналізу амортизації основних засобів для підвищення ефективності діяльності підприємства / Т.О. Меліхова, Л.С. Гречана // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – 2013. – Вип. 1 (6) – с. 215-225.
15. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту надходження основних засобів для підвищення рівня фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, Ю. М. Герасименко // Науково-практичний журнал Агросвіт – 2018. – № 24. – С. 46-53
16. Меліхова Т.О. Удосконалення документального забезпечення аудиту розрахунків з підзвітними особами з метою якісного проведення перевірки / Т.О. Меліхова, К.О. Новосьолова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2012. – Вип. 36. – С. 108-116.
17. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту витрат на виробництво для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, В.В. Височина. // Економіка та держава, 2018. – № 1. – С. 69–75.
18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/z0288-00
19. Теорія і практика документування в обліку і аудиті. Ч. 2: навч.метод. посібник / А.П. Макаренко, О.М. Панченко, Л.В. Таратута, Т.О. Меліхова, Л.А. Птіцина; ЗДІА. — Запоріжжя: ЗДІА, 2011. — с. 127
20. Шуліка Ю.О. Удосконалення обліку й аудиту основних засобів на прикладі ДП «Гірник» / Ю.О. Шуліка, О.Г. Лищенко // Держава та регіони: Економіка та підприємництво. – 2010. – №4. – с. 201-205.

А. Makarenko, O. Kurson

IMPROVEMENT OF AUDIT OF FIXED ASSETS

Summary

Fixed assets play an important role in the economic activity of the enterprise, their share allows you to assess the level of availability of the necessary conditions for the financial activities of the entity. Successful resolution of fixed asset management tasks and substantiation of investment policy in their part requires efficient accounting, analysis and versatile use of the information provided. The management of fixed assets is of great relevance due to the widespread use of accounting, analysis, auditing, corporate governance applications and more. Improving the efficiency of the use of fixed assets of enterprises is one of the main issues during the transition to market relations. The financial condition of the enterprise, the competitiveness of its products on the market depends on the solution of this problem.
The purpose of the audit of fixed assets is to confirm the information on the completeness of displaying initial data in the accounting registers, the accuracy of data on the availability and movement of fixed assets, the legality and correctness of accounting for these assets, as well as to establish compliance with the requirements of applicable law.
Tasks of the audit of fixed assets: establishment of correct documentation and timely recording in accounting of transactions with fixed assets, their receipt, internal movement and disposal; checking the correctness of the calculation, timely display of depreciation of fixed assets; check of expediency of carrying out repair of fixed assets, control over expenses for capital repairs, on correctness of their reflection; verification of correctness in accounting for financial results from disposal (including liquidation) of fixed assets; control over the conservation of fixed assets; confirmation of the legality and correctness of accounting of fixed assets transactions in the accounts; establishment of timeliness and correctness of write-off of the depreciated part of fixed assets for financial results.
This paper provides suggestions for improving the audit of fixed assets. Developed and proposed: an internal standard of fixed assets audit, an internal asset depreciation test, an improved plan and program for the audit of fixed assets, an auditor's working document to verify the actual availability of fixed assets.
These proposals will be able to identify violations in time, conduct quality audits and improve the financial security of enterprises.

Keywords: audit; fixed assets; internal standard; internal control; audit plan; audit program; working auditor document.

References

1. Butynets, F.F. (2005), Audyt: Pidruchnyk dlia stud. vuziv spets. «Oblik i audyt» [Audit: A textbook for students. high schools special. Accounting and Auditing], «Ruta», Zhytomyr, Ukraine, P. 512.
2. Hamova, O. V. Kozachok, I. A. and Maina, A. V. (2019), "Suggestions for improving the audit of fixed assets at an industrial enterprise", Ekonomichna nauka, vol. 2, pp.79-86.
3. Gamova, O., Kozachok, I. and Marchenko, O. S. (2018), “Formula accounting system and audit status and movement of fixed assets in the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6058 (Accessed 13 Dec 2019).
4. Hutsalenko, L.V. Hloviuk, A.S. and Kovalchuk, I.V. (2017), "Organization of accounting and audit of fixed assets", Ekonomika i suspilstvo, vol. 8, pp. 741-747.
5. Davydov, H. M. (2001), Audyt: Navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Audit: A Textbook for Students of Higher Education], Znannia, Kyiv, Ukraine, pp. 140-155.
6. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Beskosta, H.M. (2015), Audyt: navch.metod. posibnyk [Audit: teaching method. manual], ZDIA, Zaporizhzhia, Ukraine, P. 184.
7. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Podmeshalska, Yu.V. (2016), Zvitnist pidpryiemstva: navchalno-metod. posibnyk [Enterprise reporting: training method. manual], ZDIA, Zaporizhzhia, Ukraine, P. 194.
8. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Beskosta, H.M. (2015), Orhanizatsiia i metodyka audytu: navch.metod. posibnyk [Audit organization and methodology: teaching method. manual], ZDIA, Zaporizhzhia, Ukraine, P.124.
9. Makarenko, A.P. and Kabanen, D.S. (2014), "Improvement of methodological approaches to the audit of the financial results of the enterprise", Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, issue 1 (8), vol. 2, pp. 88—95.
10. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. Podmeshalska, Yu.V. and Chakalova, N.S. (2018), Bukhhalterskyi oblik: navch.-metod. posibnyk [Accounting: teaching-method. manual], ZDIA, Zaporizhzhia, Ukraine, P.602.
11. Melikhova, T.O. and Nikolaienko, N.S. (2017) "The development of audit in inventory for improving financial security at the enterprise", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 51—55.
12. Melikhova, T.O. and Burkova, O. (2012), "Development of a program for auditing the efficiency of use of fixed assets at the enterprise", Ekonomichnyi analiz, vol. 11, part 4, pp. 257—264.
13. Melikhova, T.O. and Hamova, O.V. (2014), "Improvement of the method of financial analysis in accordance with the national regulation (standard) of accounting", Mater. Mizhnar. nauk.prakt. konf. [Proceedings of the International Scientific and Practical Conference], « Ukraine-Poland: Dialogue of Cultures in the Context of European Integration», 25—27 september 2014, ZDIA, Zaporizhzhia, Ukraine, pp. 219-221.
14. Melikhova, T.O. Hrechana, L.S. (2013), "Conceptual bases of the analysis of depreciation of fixed assets for increase of efficiency of activity of the enterprise", Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, vol. 1 (6), pp. 215-225.
15. Melikhova, T. and Herasymenko, Yu. (2018), “The development of a program audit of the receipt of fixed assets for raising the level of financial security at the enterprise”, Agrosvit, vol. 24, pp. 46–53. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.46
16. Melikhova, T.O. and Novosolova, K.O. (2012), "Improvement of Documentary Support of Audit of Payments with Reported Persons for the Purpose of Quality Audit", Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy, vol. 36, pp. 108-116.
17. Melikhova, T.O. and Vysochyna, V.V. (2018), "The development of program of auditing production costs to increase the financial security of the enterprise", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 69–75.
18. Cabinet of Ministers of Ukraine (2000), Accounting Standard (Standard) 7 “Fixed Assets”, approved by the Ministry of Finance of Ukraine Order No. 92 dated April 27, 2000, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/z0288-00
19. Makarenko, A.P. Panchenko, O.M. Taratuta, L.V. Melikhova, T.O. and Ptitsyna, L.A. (2011), Teoriia i praktyka dokumentuvannia v obliku i audyti [Theory and Practice of Documentation in Accounting and Auditing], part 2, ZDIA, Zaporizhzhia, Ukraine, P. 127.
20. Shulika, Yu.O. and Lyshchenko, O.H. (2010), "Improvement of accounting and audit of fixed assets on the example of Girnyk SE", Derzhava ta rehiony: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 4, pp. 201-205.

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 9225

Відомості про авторів

А. П. Макаренко

д. е. н., професор кафедри обліку, аналізу оподаткування та аудиту,Інженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

А. Makarenko

Doctor of Economics, professor of Accounting and AuditingDepartment of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

ORCID:

0000-0002-9576-928X


О. О. Курсон

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Інженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

O. Kurson

master of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

ORCID:

0000-0002-1590-6679

Як цитувати статтю

Макаренко А. П., Курсон О. О. Удосконалення аудиту основних засобів на підприємстві. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7484 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.9

Makarenko, А. and Kurson, O. (2019), “Improvement of audit of fixed assets”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7484 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.9

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.