EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ НА МІЖНАРОДНОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКАХ
І. Я. Максименко, М. О. Єфімова

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.60

УДК: 339.9

І. Я. Максименко, М. О. Єфімова

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ НА МІЖНАРОДНОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКАХ

Анотація

В статті узагальнено особливості визначення стратегічних альянсів. Встановлено, що стратегічними альянсами називають угоди про співробітництво між компаніями, що не обмежуються звичайними торговими операціями, але не доводять справу до злиття фірм.
Доведено, що альянс має на увазі проведення сумісних досліджень, обмін технологіями, сумісне використання виробничих потужностей, просування на ринок продукції один одного або об'єднання зусиль щодо виробництва компонентів або ж виробництво кінцевої продукції.
Визначено, що стратегічні альянси є для компаній однієї й тієї ж галузі, але розташовані в різних країнах, засобом конкурентної боротьби на світовому ринку при умові зберігання їх незалежності.
Доведено, що активне використання позитивного досвіду утворення стратегічних альянсів вітчизняними підприємствами дозволить оцінити і удосконалити власні виробничі і управлінські процеси і технології, перейняти все краще, чому можна навчитися у зарубіжного партнера, забезпечити можливості проникнення на нові ринки, доступ до яких ускладнений торговими бар'єрами або присутністю крупних і впливових конкурентів.
Визначено, що серед інших причин, що сприяють утворенню міжнародних стратегічних альянсів, слід відзначити можливість зберегти робочі місця, одержати доступ до передових технологій, освоїти нові методи управління, підсилити свої позиції на ринку, одержати певні переваги перед конкурентами, забезпечити вихід на зарубіжні ринки.
Доведено, що партнерство у стратегічних альянсах засновано на гнучких організаційних формах співпраці. Найдоцільнішою формою участі у стратегічних альянсах з провідними зарубіжними компаніями для вітчизняних підприємств є спільні підприємства, досвід створення та функціонування яких в Україні є.
Доведено, що вітчизняним підприємствам має сенс брати участь у стратегічних альянсах на основі різних форм договірної співпраці для реалізації окремих науково-виробничих проектів, угод про співпрацю, про спонсорування клінічних досліджень, ліцензійних угод, угод про спільні розробки, дослідження, виробництво та на основі пайової участі в статутному капіталі компанії-партнера.

Ключові слова: індустрія; інтенсифікація; компанія; партнерство; співробітництво; стратегічні альянси.

Література

1. Максименко І.Я. Злиття та поглинання як інструмент інноваційного розвитку: стан та перспективи в Україні. Науковий журнал Економічний вісник Національного гірничого університету. - № 62. - 2018. С. 43-50.
2. Максименко І.Я. Ефективність коопераційних зв’язків промислових підприємств. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2013. – № 4 (60). С.70-74.
3. Максименко І.Я. Теоретико-методичні засади формування коопераційних зв’язків промисловими підприємствами. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – № 3 (59). – 2013. С.116-120.
4. Максименко І.Я. Ринок злиття та поглинання: основні етапи угоди та перспективи розвитку в Україні. Інфраструктура ринку. - № 24. – 2018. С.427-432.
5. Максименко І.Я. Удосконалення методичних підходів до управління коопераційними зв’язками машинобудівних підприємств на засадах інформаційного забезпечення. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2014. № 1 (63). С.119-124.

Iryna Yakivna Maksуmenko, Margarita Olehivna Yefimova

FEATURES OF FORMATION OF STRATEGIC ALLIANCES IN INTERNATIONAL AND UKRAINE MARKETS

Summary

The article summarizes the specifics of strategic alliances. It is established that strategic alliances are called agreements on cooperation between companies that are not limited to ordinary trading operations, but do not lead to the merger of firms.
It has been proven that the alliance involves joint research, technology sharing, capacity sharing, promotion of each other's products, or joint effort to produce components or produce end products.
It is determined that strategic alliances are for companies of the same industry, but located in different countries, a means of competition in the world market, while maintaining their independence.
It is proved that active use of positive experience of forming strategic alliances by domestic enterprises will allow to evaluate and improve their own production and management processes and technologies, to learn better what to learn from a foreign partner, to provide opportunities for penetration into new markets, which are difficult to access by trade barriers or the presence of large and influential competitors.
It was determined that, among other reasons contributing to the formation of international strategic alliances, it should be noted the opportunity to retain jobs, gain access to advanced technologies, learn new management methods, strengthen their position in the market, gain certain advantages over competitors, to secure entry into foreign markets.
Partnership in strategic alliances has been proven to be based on flexible organizational forms of cooperation. The most appropriate form of participation in strategic alliances with leading foreign companies for domestic enterprises is joint ventures whose experience in creating and operating in Ukraine is.
It is proved that domestic companies make sense to participate in strategic alliances on the basis of various forms of contractual cooperation for the implementation of individual research projects, cooperation agreements, sponsorship of clinical research, licensing agreements, joint development, research, production and unit-based agreements participation in the authorized capital of the partner company.

Keywords: industry; intensification; company; partnership; cooperation; strategic alliances.

References

1. Maksy`menko, I.Ya. (2018), “Mergers and acquisitions as a tool for innovative development: the state and prospects in Ukraine”, Naukovyy zhurnal Ekonomichnyy visnyk Natsionalʹnoho hirnychoho universytetu, vol. 62, pp. 43-50.
2. Maksy`menko, I.Ya. (2013), “Effectiveness of cooperative communications of industrial enterprises”, Naukovyy visnyk Poltavsʹkoho universytetu ekonomiky i torhivli, vol. 4(60), pp. 70-74.
3. Maksy`menko, I.Ya. (2013), “Theoretical and methodological principles of forming cooperative relations by industrial enterprises”, Naukovyy visnyk Poltavsʹkoho universytetu ekonomiky i torhivli, vol. 3(59), pp. 116-120.
4. Maksy`menko, I.Ya. (2018), “Merger & Acquisition Market: Key Stages of the Agreement and Prospects for Development in Ukraine”, Infrastruktura rynku, vol. 24, pp. 427-432.
5. Maksy`menko, I.Ya. (2014), “Improvement of methodological approaches to management of cooperative communications of machine-building enterprises on the basis of information support”, Naukovyy visnyk Poltavsʹkoho universytetu ekonomiky i torhivli, vol. 1(63), pp. 119-124.

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 8722

Відомості про авторів

І. Я. Максименко

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин,Національний університет «Запорізька політехніка»

Iryna Yakivna Maksуmenko

Candidate of Economics, Associate Professor, Associate Professor,Department of International Economic Relations

ORCID:

0000-0002-2362-6183


М. О. Єфімова

магістрантка кафедри міжнародних економічних відносин,Національний університет «Запорізька політехніка»

Margarita Olehivna Yefimova

Master 6th year of the Department of International Economic Relations

ORCID:

0000-0003-2393-3252

Як цитувати статтю

Максименко І. Я., Єфімова М. О. Особливості формування стратегічних альянсів на міжнародному та українському ринках. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7485 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.60

Maksуmenko, Iryna Yakivna and Yefimova, Margarita Olehivna (2019), “Features of formation of strategic alliances in international and Ukraine markets”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7485 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.60

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.