EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИЗНАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДПРИЄМСТВА
І. М. Лепетан, М. Р. Лаврова

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.63

УДК: 657.421.3:001.893

І. М. Лепетан, М. Р. Лаврова

ВИЗНАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглянуто обґрунтування теоретичних підходів до формування та розвитку фінансового обліку нематеріальних активів і визначення шляхів його вдосконалення, а також увага зосереджена на визнанні та оцінці нематеріальних активів придбаних або створених підприємством. Також увага приділяється максимальному розкриттю всіх методологічних засад і принципів, які використовує підприємство для обліку і відображення в фінансовій звітності нематеріальних активів в Наказі про облікову політику. Найбільшу характеристику нематеріальних активів наводиться в працях науковців, які розглядали нематеріальний актив з різних точок зору. У статті розглянуто таке визначення як оцінка інтелектуальної власності, яка дозволяє зменшити податок на прибуток, регулювати обсяг амортизаційних відрахувань і створювати фонди на придбання нових об’єктів інтелектуальної власності, збільшити ринкову вартість підприємства, визначити розмір частки при внеску в статутний капітал у формі об’єктів інтелектуальної власності.

Ключові слова: нематеріальні активи; фінансова звітність; амортизація; гудвіл; рахунки; інтелектуальна власність.

Література

1. Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» затв. постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007р. N1185 [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007
2. Краївська І.А. Облік у зарубіжних країнах: Конспект лекцій. – Харків: ХНАМГ, 2009. – 243 с.
3. Лазаренко Д.А., Сиренко С.В. Интеллектуальный капитал: учетные и правовые аспекты // Вісник ЖДТУ. – 2003. – № 4 (26). – С. 138-146.
4. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи». URL: https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IAS%2 038_ukr_2016.pdf
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»: затв. наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242. URL: http://http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/z0750-99/
6. Про затвердження Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності»: постанова Кабінету міністрів України від 3.10.2007 р. № 1185. URL: http://zakonl.rada.gov.ua/ laws/show/1185-2007-п
7. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 12.07.2001 р. № 2658-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14
8.Бондаренко О.С. Визнання нематеріальних активів у вітчизняній і зарубіжній практиці господарювання / О.С. Бондаренко, М.С. Гончаренко // Ефективна економіка. – 2010. – № 7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
9.Бруханський Р. Ф. Бухгалтерський облік: підручник / Р.Ф.Бруханський. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 480 с.
10. Лев Б. Нематериальные активы : управление, измерение, отчетность / Б. Лев; [пер с англ. Л.И. Лопатников]. - М.: Квинто - Консалтинг, 2003.-240с.
11. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи». IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua.
12. International Valuation Standards 2017. URL: http://www.cas.org.cn/docs/2017- 01/20170120142445588690.pdf
13. Типові форми первинного обліку об’єктів прав інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів. Затв. наказом МФУ від 22.11.2004 року № 732.

Inna Lepetan, Maria Lavrova

RECOGNITION OF INTANGIBLE ASSETS IN ENTERPRISE ACCOUNTING POLICY

Summary

The article discusses the substantiation of theoretical approaches to the formation and development of financial accounting of intangible assets and defining ways to improve it, and focuses on the recognition and evaluation of intangible assets acquired or created by the enterprise. Attention is also paid to the maximum disclosure of all methodological principles and principles used by the entity to account for and reflect in the financial statements the intangible assets in the Accounting Policy Order. The greatest characteristic of intangible assets is given in the works of scholars who have considered an intangible asset from different points of view. The article considers such definition as intellectual property valuation, which allows to reduce the income tax, to regulate the amount of depreciation and to create funds for the acquisition of new intellectual property objects, to increase the market value of the enterprise, to determine the size of the share when contributing to the authorized capital in the form of intellectual property.
In accounting, intangible assets are recognized only for those assets that the rights to use from other entities or that are created by the enterprise itself and capable of providing future economic benefits, intangible assets must be acquired or created by the enterprise itself.
The maximum disclosure of all methodological principles and principles used by an entity to account for and reflect in the financial statements intangible assets is reflected in the Accounting Policy.
Based on our research, we have proposed elements of accounting policies for intangible assets: conditions for increasing the initial value of intangible assets; establishment of groups (classification) of intangible assets for their revaluation of assets; the procedure for determining the liquidation value of intangible assets; the procedure for establishing a change in the useful life of intangible assets; the procedure for applying the methodology for determining the amount of loss from impairment of intangible assets; the procedure for displaying the results of the revaluation of intangible assets in the analytical accounting registers.

Keywords: intangible assets; financial statements; amortization; goodwill; accounts; intellectual property.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2007), Resolution “National Standard No. 4 “Valuation of intellectual property rights”, available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1185 (Accessed 05 Dec 2019).
2. Kraivs'ka, I.A. (2009), Oblik u zarubizhnykh krainakh [Accounting in foreign countries], KNAMG, Kharkiv, Ukraine.
3. Lazarenko, D.A. and Syrenko S.V. (2003), “Intellectual capital: accounting and legal aspects”, Visnyk ZhDTU, vol. 4 (26), pp.138-146.
4. Ministry of Finance of Ukraine (2016), “International Accounting Standard 38 “Intangible assets”, available at: https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IAS%2038_ukr_2016.pdf (Accessed 05 Dec 2019).
5. Ministry of Finance of Ukraine (1999), “Accounting Regulation (Standard) 8 “Intangible assets”, available at: http://http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99 (Accessed 05 Dec 2019).
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2007), Resolution “On approval of National Standard No. 4 “Valuation of intellectual property rights”, available at: http://zakonl.rada.gov.ua/ laws/show/1185- (Accessed 05 Dec 2019).
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine “On valuation of property, property rights and professional valuation activity in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14 (Accessed 05 Dec 2019).
8. Bondarenko, O.S. and Honcharenko, M.S. (2010), “Recognition of intangible assets in domestic and foreign management practices”, Efektyvna ekonomika, vol.7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 05 Dec 2019)..
9. Brukhans'kyj, R.F. (2016), Bukhhalters'kyj oblik [Accounting], TNEU, Ternopil', Ukraine.
10. Lev B. (2003), Nematerial'nye aktivy : upravlenie, izmerenie, otchetnost' [Intangible assets: management, measurement, reporting], Kvynto - Konsaltynh, Moscow, Russia.
11. IASB (2012), “International Accounting Standard 38 “Intangible assets”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua (Accessed 05 Dec 2019).
12. International Valuation Standards (2017), vailable at: http://www.cas.org.cn/docs/2017-01/20170120142445588690.pdf (Accessed 05 Dec 2019).
13. Ministry of Finance of Ukraine (2004), Order “On approval of typical forms of primary accounting for intellectual property rights in intangible assets”, available at: https://ips.ligazakon.net/document/view/RE10179 (Accessed 05 Dec 2019).

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 7778

Відомості про авторів

І. М. Лепетан

кандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна

Inna Lepetan

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of Accounting DepartmentVinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia, Ukraine

ORCID:

0000-0003-1135-4755


М. Р. Лаврова

студентка факультету облік та аудит,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна

Maria Lavrova

Student of faculty of accounting and auditVinnytsia National Agrarian University, Vinnytsa, Ukraine

ORCID:

0000-0002-9913-1224

Як цитувати статтю

Лепетан І. М., Лаврова М. Р. Визнання нематеріальних активів у обліковій політиці підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7488 (дата звернення: 23.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.63

Lepetan, Inna and Lavrova, Maria (2019), “Recognition of intangible assets in enterprise accounting policy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7488 (Accessed 23 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.63

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.