EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ СТРАТЕГІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА
Є. О. Діденко, О. В. Гапіч

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.64

УДК: 330.3+338.2

Є. О. Діденко, О. В. Гапіч

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ СТРАТЕГІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті за допомогою матеріалів Державної служби статистики, Міністерства фінансів та Національного банку Українидосліджено динамікурівня економічного розвитку держави, а також проаналізовано різні аспекти інвестиційної діяльності в країні (структуру капітальних інвестицій підприємств та їх витрати на інновації), що у комплексі дозволило охарактеризувати основні бар’єри та проблеми у зазначеній сфері для вітчизняної економіки. Окрім того, авторами проаналізовано стан інвестиційної привабливості України протягом періоду дослідження та наведено характеристику прямого іноземного інвестування в національну економіку за основними напрямами. Ґрунтуючись надослідженні теоретико-методичних засад, авторами узагальнено охарактеризовано сутність інвестицій та інвестиційної діяльності суб’єкта господарювання, наведено бачення розуміння інвестиційної стратегії та її місця у загальній стратегії підприємства.Також в роботі, відповідно до встановленої мети,авторами наведено модель процесу управління інвестиційною стратегією підприємства, що спирається на три ключові фази (дослідження стратегічних умов, розробка та безпосередня реалізація інвестиційної стратегії). Окрім того, авторами розкрито сутність механізму застосування фахівцями аналітико-прогнозного інструментарію, що безпосередньо супроводжує процес управління інвестиційною стратегією підприємства, а також розкрито сутність ключових принципів, відповідно до яких реалізується даний процес на практиці (системність, оптимальність, економічність, адаптивність, безперервність, цілеспрямованість, законність, синергійність). За результатами дослідження авторами сформовано модель процесу управління інвестиційною стратегією підприємства, що спрямована на забезпечення ключової цілі на даному етапі розвитку економіки – умов сталого розвитку суб’єкту господарювання. Також у статті представлено схему процесу інвестиційного проектування підприємства, що виступає фундаментальною основою процесу управління інвестиційною стратегією суб’єкта підприємницької діяльності.

Ключові слова: інвестиції; інновації; інвестиційна діяльність; інвестиційна активність; стратегія;потенціал; сталий розвиток.

Література

1. Відоменко І. О. Сучасні підходи до розробки інвестиційної стратегії підприємств / І. О. Відоменко, Є. В. Кривша // Економіка харчової промисловості. – 2010. – № 2. – С. 8-13.
2. Георгіаді Н. Г. Сутність і види механізмів залучення інвестицій на підприємство / Н. Г. Георгіаді, О. Є. Федорчак // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 22. – С. 6-11.
3. Гордієнко П. Л. Стратегічний аналіз: навч. посіб. / П.Л. Гордієнко. – К.:Алерта, 2006. – 404 с.
4. Діденко Є. О. Економічна безпека підприємства та її принципи / Є. О. Діденко // Економіка: проблеми теорії та практики : [зб. наук. праць]. – Дніпропетровськ. : ДНУ, 2007. – Т.8., №231. – С. 1526–1532.
5. Кривов’язюк І. В. Інвестиційна діяльність підприємства: сутність, методика аналізу та шляхи підвищення її ефективності / І. В. Кривов’язюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. – 2018. –Вип. 31. – С. 83-90.
6. Лойко В. В. Інвестиційна стратегія всистемі стратегічного наборупідприємства / В. В. Лойко, І. В. Бродюк// Глобальні та національні проблемиекономіки. – 2015. – Вип. 6. – С. 363-365.
7. Ляхович Л. А. Інвестиційна стратегія підприємства в кризових умовах господарювання / Л. А. Ляхович // Сталий розвиток економіки. – 2011. – №1. – С. 167-171.
8. Микитюк П. П. Аналіз інвестиційно- інноваційної діяльності підприємств: Монографія. – Тернопіль: Тернограф, Тернопільський національний економічний університет, 2009. – 304 с
9. Офіційний сайт «Державна служба статистики України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
10. Офіційний сайт «Міністерство фінансів України» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://minfin.gov.ua.
11. Офіційний сайт «Національний банк України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua.
12. Скотнікова Л. П. Роль інвестиційної стратегії у розвитку підприємства / Л. П. Скотнікова, І. В. Угрімова // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – № 19 (1295). – С. 19-22.
13. Спільник І. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства / І. Спільник, Л.Шупа // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 374-378.
14. Штепенко К. П. Аналіз прямих іноземних інвестицій в економіку України та передумови необхідності їх залучення [Електронний ресурс] / К. П. Штепенко, О. Ю. Забураєва // Ефективна економіка. – 2019. – № 5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7040.

Ye. О. Didenko, O. V. Gapich

MANAGEMENT OF ENTERPRISE INVESTMENT STRATEGY

Summary

The authors of the State Statistics Service, the Ministry of Finance and the National Bank of Ukraine investigate the dynamics of the level of economic development of the country, as well as analyze various aspects of investment activity in the country (the structure of capital investments of enterprises and their costs for innovation). This in combination allowed us to characterize the main barriers and problems in the sphere of investment activity of domestic enterprises. In addition, the authors analyze the state of investment attractiveness of Ukraine during the study period and describe the characteristics of foreign direct investment in the national economy in the main areas. Based on the study of theoretical and methodological foundations, the authors summarize the nature of investments and investment activities of the entity, give an understanding of the investment strategy and its place in the overall strategy of the enterprise. Also, in accordance with the established goal, the authors present a model of the process of managing the investment strategy of the company, which is based on three key phases (research of strategic conditions, development and direct implementation of the investment strategy). In addition, the authors reveal the essence of the mechanism of application of analytical and forecasting tools by specialists, which directly accompanies the process of managing the investment strategy of the enterprise, as well as the essence of the key principles according to which this process is implemented in practice (systematic, optimality, cost-effectiveness, adaptability, continuity) , legality, synergy). According to the results of the research, the authors formulate a model of the process of managing the investment strategy of the enterprise, which is aimed at providing a key goal at this stage of economic development - conditions for sustainable development of the entity. The article also presents the scheme of the process of investment design of the enterprise, which is the fundamental basis of the process of managing the investment strategy of the business entity.

Keywords: investment; innovation; investment activity; investment activity; strategy; potential; sustainability.

References

1. Vidomenko, I. O. and Kryvsha,Ye. V. (2010), Modern approaches to the development of enterprise investment strategy, Ekonomika kharchovoi promyslovosti, vol. 2, pp. 8-13.
2. Heorhiadi, N. H. and Fedorchak, O. Ye. (2013), The essence and types of mechanisms for attracting investment in the enterprise, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 6-11.
3. Hordiienko, P. L. (2006), Strategic analysis [Stratehichnyj analiz], Alerta, Kyiv, Ukraine.
4. Didenko, Ye. O. (2007), Economic security of the enterprise and its principles, Ekonomika :problemyteorii ta praktyky, vol. 231, pp. 1526-1532.
5. Kryvov'iaziuk, I. V. (2018), Investment activity of the enterprise: essence, method of analysis and waysof improving its efficiency, Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 31, pp. 83-90.
6. Lojko, V. V. and Brodiuk, I. V. (2015), Investment strategy in the strategic sets enterprise, Hlobal'ni ta natsional'ni problem ekonomiky, vol. 6, pp. 363-365.
7. Liakhovych, L. A. (2011), Investment strategy of the company in crisis management, Stalyjrozvytokekonomiky, vol. 1, pp. 167-171.
8. Mykytiuk, P. P. (2009), Analysis of investment and innovation activity of enterprises [Analiz investytsijno- innovatsijnoi diial'nosti pidpryiemstv], Ternohraf, Ternopil's'kyjnatsional'nyjekonomichnyjuniversytet, Ternopil, Ukraine.
9. Official site «State Statistics Service of Ukraine» (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 16 Nov 2019).
10. Official site «Ministry of Finance of Ukraine» (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 02 Dec 2019).
11. Official site «National Bank of Ukraine» (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 03 Dec 2019).
12. Skotnikova, L. P. and Uhrimova, I. V. (2018), The role of investment strategy in enterprise development, Visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu «Kharkivs'kyj politekhnichnyj instytut», vol. 19 (1295), pp. 19-22.
13. Spil'nyk,I. and Shupa,L. (2012), Analysis of enterprise investment activity, Ekonomichnyj analiz, vol. 10, pp. 374-378.
14. Shtepenko, K. P. and Zaburaeva, O. Yu. (2019), «Analysis of direct foreign investments in the economy of Ukraine and the precipitations of necessity of their attraction», Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7040 (Accessed 04 Dec 2019).

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 8214

Відомості про авторів

Є. О. Діденко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Ye. О. Didenko

Ph.D., associate professor of management departmentKyiv National University of Technology and Design, Kyiv

ORCID:

0000-0003-0290-732X


О. В. Гапіч

студент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

O. V. Gapich

student, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

ORCID:

000-0001-8247-2439

Як цитувати статтю

Діденко Є. О., Гапіч О. В. Управління інвестиційною стратегією підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7489 (дата звернення: 23.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.64

Didenko, Ye. О. and Gapich, O. V. (2019), “Management of enterprise investment strategy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7489 (Accessed 23 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.64

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.