EnglishНа русском

Ефективна економіка № 10, 2011

УДК 656.07.

 

К. К. Софійчук,

аспірант

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАНТАЖНИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

 

В статті досліджений сучасний фінансово - господарський стан вантажних автотранспортних підприємств України, запропоновано подальше дослідження та вдосконалення управління підприємствами.

 

The paper investigated the current financial and economic status of freight transport enterprises of Ukraine, proposed further investigation and improvement of enterprise management.

 

 

Підприємства вантажного автомобільного транспорту відіграють важливу роль в економіці України, оскільки на автомобільний транспорт припадає близько п’ятої частини всього обсягу перевезень в крані, відповідно даним Держкомстату[2] з січня по жовтень 2010 року вантажним автомобільним транспортом було перевезено 127,6 млн. тон вантажів, за 2009 рік - 140 млн. тон вантажів. Успішне функціонування автотранспортних підприємств є одним з найважливіших факторів успішного розвитку економіки держави, яке в значній мірі залежить від ефективності управління на підприємствах.

Проблемами оцінки ефективності управління присвячені роботи таких видатних вчених, як:   I. Н. Пащенка, І. Герчикової, П. В. Журавльва., С. А Карташова., Р. С. Каплана, Д. П. Нортона, С. В. Філіппової, І. І. Мазура, В. Д. Шапиро. Але, на жаль, проблеми оцінки рівня управління на підприємствах автомобільного транспорту не знайшли належного вирішення у публікаціях вітчизняних та зарубіжних вчених.

Більшість авторів вважає, шо серед усіх підходів до оцінки ефективності управління найбільш точну оцінку дає композиційна концепція, відповідно до якої, рівень управління оцінюється на основі аналізу кінцевих результатів роботи підприємства[3,4].

Метою дослідження є: оцінка рівня управління діяльністю вантажних автомобільних підприємств України за результатами аналізу їх господарської діяльності.

Аналіз проведено за даними річної звітності тридцятьох вантажних автотранспортних підприємствах за 2009 рік з усіх регіонів України[5]. Досліджувалося дві групи підприємств: середні та малі. Великі підприємства були виключені із дослідження оскільки їх частка є низько. І не перевищує 20 %. Класифікація автотранспортних підприємств за розміром здійснювалась відповідно до положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання підприємницької діяльності»[1].

Результати розрахунку показників фінансово-господарської діяльності та міри їх мінливості наведені у таблиці 1. При цьому використані такі умовні позначення:

 - cередньоарифметичне значення показника;

 - розмах варіації , різниця між максимальним та мінімальним значенням показника;

 - коефіцієнт варіації, який характеризує відносний ступінь відхилення показника від його середньоарифметичного значення.

 

Таблиця1.

Показники фінансово-господарського стану автотранспортних підприємств

№ з/п

Показники

Підприємства

Малі

Середні

1.

Бухгалтерська вартість капіталу:

 

 

 

 

 

 

1.1

динаміка власного капіталу, тис. грн.;

1052,9

7 155

1,6

4 972,1

11 9

1,1

1.2

коефіцієнт зміни власного капіталу

 

-0,1

2,7

-5,5

0,1

3,7

8,6

1.3

структура джерел зміни власного капіталу:

-вутрішні

-зовнішні

 

 

13,2

-11,6

 

 

191

192,5

 

 

3,6

-4

 

 

0,2

0,8

 

 

1,7

1,7

 

 

2,6

0,5

№ з/п

Показники

Підприємства

 

Малі

Середні

2.

Ефективность роботи підприємства:

 

 

 

 

 

 

2.1

рентабельність чистого доходу звичайної діяльності,%

-20,4

195,8

-2,2

-7,3

85,4

-2,4

2.2

рентабельність основної діяльності,%

38,6

157,7

1,4

12,1

60,2

1,1

2.3

рентабельність матеріальних активів,%

3

16,7

1,8

7,4

65,6

2,3

2.4

питомі витрати операційної діяльності

1,05

2,9

0,5

0,9

0,8

0,2

2.5

продуктивність праці, тис.грн

51,1

69

0,4

152,5

336,8

1

2.6

фондовіддача необоротних активів

0,85

3,6

1

0,96

2,7

0,8

3.

Плато-спроможність

 

 

 

 

 

 

3.1

коефіцієнт поточної ліквідністі

1,17

3,8

1

1,48

7,6

1,3

3.2

коефіцієнт автономії

0,35

1,5

1,3

0,42

1,2

0,9

3.3

коефіцієнт фінансового лівереджу

3,01

24,8

2

3,8

19,5

1,6

3.4

шидкість обороту ресурсів

0,21

0,5

0,7

0,33

0,8

0,7

4

Івестиційна активность

 

 

 

 

 

 

4.1

коефіцієнт зносу основних засобів

0,7

0,4

-0,2

-0,5

0,4

-0,5

4.2

коефіцієнт оновлення основних засобів

0,01

0,06

1,4

0,1

0,6

1,8

4.3

коефіцієнт інвестиційної активності

0,01

0,1

2,4

0,1

0,2

0,9

 

* Бухгалтерська вартість розраховується як різниця між активами та забов’язаннями підприємства;

** Коефіцієнт зміни власного капіталу є співвідношенням загальної величини зміни власного капіталу до залишку власного капіталу на кінець року;

*** Структура джерел зміни власного капіталу показує, за рахунок яких джерел відбулась зміна власного капіталу;

**** В таблиці наведений показник рентабельності чистого доходу звичайної діяльності, який розраховується як співвідношення прибутку від звичайної діяльності до чистого доходу;

***** Рентабельність основної діяльності розраховується як співвідношення прибутку( збитку) основної діяльності до чистого доходу;

****** Питомі витрати операційної діяльності розраховуються як співвідношення елементів операційних витрат до чистого доходу операційної діяльності;

******* Коефіцієнт інвестиційної активності характеризується співвідношенням вартості придбаних необоротних активів та майнових комплексів до залишкової вартості основних фондів.

********Показник коефіцієнта варіації використовується для оцінки однорідності сукупності. Існує оціночний критерій – якщо коефіцієнт варіації не перевищує 0,33 - то сукупність однорідна і середня величина в ній є типовою.

 

Аналіз ефективності роботи показав, що із 30 досліджуваних підприємств, 20 - отримали збиток, із яких 11 середніх і 9 малих підприємств;

Аналіз показників вартості підприємств показав, що бухгалтерська вартість середніх підприємств є в п’ять разів вища за аналогічний показник малих підприємств і становить для малих – 1052,9 тис. грн., а для середніх 4972,1 тис. грн. При цьому величина варіації для малих підприємств становить 7155 тис. грн., а для середніх - 119 тис. грн., а коефіцієнт варіації для малих – 1,6 і 1,1 для середніх, що означає, що обидві групи підприємств характеризуються неоднорідним розподілом ознаки вартості підприємства та мають значний розмах величини варіації.

Розрахунок коефіцієнта зміни робочого капіталу малих та середніх підприємств показав: підприємства фінансуються здебільшого із внутрішніх джерел, середній показник власного капіталу у малих підприємств зменшився на 10%, а середніх – збільшився на 15%, в той же час коефіцієнт варіації малих підприємств складав 5,5, а середніх - 8,6 – це свідчить про великий рівень коливання даної ознаки в сукупності.

Аналіз ефективності роботи підприємств показав, що сердня рентабельність звичайної діяльності малих та середніх підприємств має від’ємні значення, що свідчить про низьку загальну ефективність підприємств. В середньому для малих підприємств - (-20.4 %) і (-7.3 %) для середніх. величина розмаху варіації для малих становить – 195,8%, а для середніх - 85,4%. коефіцієнт варіації рентабельності звичайної діяльності для малих підприємств становить 2,2, а для середніх – 2,4. Це свідчить про високу нерівномірність даного показника у сукупності.

 

Розподіл кількості малих та середніх підприємств в залежності від рентабельності звичайної діяльності зображено на рис. 1.

 

Рис. 1. Гістограма розподілу кількості малих та середніх підприємств відповідно до рівня рентабельності звичайної діяльності

 

За результатами дослідження для малих підприємств рентабельність основної діяльності у середньому становить 38.5 %, а для середніх – 12.32 %. Це означає, що малі підприємства отримують 38,5 копійок чистого прибутку з одиниці чистого доходу, а середні - 12,32 копійки чистого прибутку з однієї гривні чистого доходу. Розмах варіації даного показника для малих підприємств - 157,7%, для середніх – 60,2%, коефіцієнт варіації для малих підприємств – 1.4, а для середніх - 1,1. Якщо порівняти рентабельність звичайної діяльності та рентабельність основної діяльності малих  та середніх підприємств, то можна зробити висновок, що рентабельність звичайної діяльності має від’ємне значення для обох груп підприємств, у той час, як рентабельність основної діяльності має позитивне значення як для малих, так і для середніх підприємств. Це пов’язано с тим, що, на середній показник рентабельності звичайної діяльності малих та середніх підприємств суттєво вплинули показники іншої операційної діяльності, а саме: інші операційні витрати, а також показники інвестиційної діяльності – витрати від участі у капіталі, витрати на погашення позик та інші витрати.

Показники рентабельності матеріальних активів свідчать про те, що кошти , вкладені в активи неефективно: аналіз показника питомих витрат показав, що діяльність автомобільного вантажного транспорту надзвичайно витратна на малих підприємствах на 1 гривню в середньому припадає 1грн 5 коп. витрат, а на середніх - 94 коп. витрат. Розмах варіації даного показника є великим і становить для малих підприємств – 16,7%, а для середніх – 65,6%. Середні підприємства перебувають в кращому стані в порівнянні з малими підприємствами.

Аналіз фондовіддачі показав, що на малих підприємствах одна гривня вкадена в основні засоби приносить 96 копійок чистого доходу, а на середніх - 86 коп. Розмах варіації для малих підприємств – 2,9 грн., а для середніх – 0,8 грн., коефіцієнт варіації малих підприємств – 0,5, а для середніх – 0,2, що свідчить про відносну стійкість та типовість даної ознаки для середніх підприємств, та нестійкість для малих.

Продуктивность праці на малих підприємствах - 51,127 тис. грн., на середніх - 152,55 тис. грн. Слід відмітити, що продуктивність праці на середніх підприємствах значно вища. Відповідні коефіцієнти варіації для малих підприємств – 0,4, а для середніх -0,1, тобто дана ознака є типовою для обох сукупностей.

Розрахунок платоспроможності підприємств показав, що середнє значення коефіцієнта поточної ліквідності по малим підприємствам - 1.17, а для середніх підприємств - 1.48, у той час, коли нормативний показник вважається більшим за одиницю, тобто, це означає, що підприємства здатні погасити свої поточні забов’язання протягом періоду, що відповідає тривалості обороту оборотних активів. Крім того позитивним є те, що коефіцієнти варіації цього показника для обох груп підприємств є малим: для малих підприємств – 1, для середніх – 1,3. Це означає, що показник ліквідності є характерною стійкою ознакою для даної сукупності.

Аналіз фінансової стійкості показав, що середні значення коефіцієнта автономії для малих і середніх підприємств відповідно становлять 0,35 та 0,42. Нормативний показник коефіцієнта автономії - 0,5. Отже, підприємства не є достатньо фінансово незалежними. Власне майно становить лише 35% для малих підприємств та 42 % для середніх.

Коефіцієнт фінансового лівереджу вважається прийнятним, коли він менше чи дорівнює одиниці, але в результаті дослідження встановлено, що для малих підприємств середнє значення - 3,5 для середніх – 3,7. Це означає, що на кожну гривню власного капіталу для малих підприємств припадає 3 грн. 50 коп. запозиченого капіталу, а для середніх - 3 грн. 70 коп. Відповідно до аналізу показника ділової активності - швидкість обороту ресурсів по підприємствам склала для малих - 0,21 та 0,33 для середніх, при прийнятному рівні показника більшому за одиницю.

Аналіз інвестиційної активності показав, що середній коефіцієнт зносу по малим підприємствам - 70 %, по середнім - 50%. Отже, для обох груп підприємств характерний високий ступінь зносу. Коефіцієнт оновлення у середньому для малих підприємств - 1% , для середніх - 9 %.

Отже, за результатам аналізу звітності вантажних автотранспортних підприємств можна зробити висновок про суттєві проблеми на підприємствах, а саме: більшість із них є збитковими, з низьким рівнем власного капіталу, що має тенденцію до зменшення, діяльність підприємств здебільшого нерентабельна; для підприємств характерне неефективне використання коштів вкладених у матеріальні активи; високий ступінь зношеності транспортних засобів, низький рівень оновлення, низька фінансова стійкість. Таким чином, можна зробити висновок про неефективне управління підприємствами.

Проведена оцінка рівня управління на вантажних автотранспортних підприємствах за результатами аналізу їх господарської діяльності засвідчила необхідність удосконалення методів управління на цих підприємствах відповідно до вимог ринкової економіки.

 

Література

 

1. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання підприємницької діяльності» від 18.09.08 № 523.

2. Державний комітет статистики України, електронна адреса: http://www.ukrstat.gov.ua/

3. Технологія управлення персоналом. Настольная книга менеджера / Журавлев П.В.,Карташов С. А., Маусов Н. К, Одегов Ю. Г. — М. : Экзамен, 1999. —

576 с.

4. Віханський О. С, Наумов О. І. Менеджмент : Підручник. - М.: Гардарики, 1999. - (528с.)

5. http://www.stockmarket.gov.ua/ua

  Стаття надійшла до редакції 04.10.2011 р.