EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНУ ПОЛІТИКУ УКРАЇНИ
О. В. Тур, М. П. Побережна

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.65

УДК: 339.54: 338.436 (477)

О. В. Тур, М. П. Побережна

ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНУ ПОЛІТИКУ УКРАЇНИ

Анотація

Досліджено поетапність формування взаємовідносин між Україною та Європейським Союзом у період з 1991 по 2018 років. Проаналізовано вплив євроінтеграційного процесу цього періоду на вітчизняні підприємства АПК та загалом на економіку України, особливо після запровадження з 2016 року режиму вільної торгівлі з країнами ЄС, що дозволило Україні диверсифікувати географію та номенклатуру товарів й послуг національного експорту у довгостроковій перспективі. Висвітлено процес радикальної переорієнтації відносин між Україною, Російською Федерацією і країнами ЄС. Виявлено вплив значної відмінності між Україною та країнами ЄС (існує великий розрив у рівнях економічного розвитку України і європейських країн, зокрема, це спостерігається і у сфері сільського господарства) на експортно-імпортну діяльність. Визначено можливості розвитку для експортної діяльності підприємств АПК України в умовах євроінтеграційних процесів.

Ключові слова: Євросоюз; євроінтеграція; торгівельна політика; зона вільної торгівлі; експорт; імпорт; агропромисловий комплекс.

Література

1. Балежентіс А. Асиметрії торговельної інтеграції України та ЄС / А. Балежентіс, О. Яценко // Міжнародна економічна політика. —2018. — № 1. —С. 32-62.
2. Ганза І.В. Експортний потенціал вітчизняних підприємств АПК в дискурсі інтеграції до європейського ринку [Електронний ресурс] / І.В Ганза // Глобальні та національні проблеми економіки / Миколаївський нац. ун-т. ім. В.О. Сухомлинського. — 2015. — Вип. 5. — Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/5-2015/24.pdf
3. Дугієнко Н.О. Конкурентоспроможність АПК України в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / Н.О. Дугієнко // Глобальні та національні проблеми економіки / Миколаївський нац. ун-т. ім. В.О. Сухомлинського. — 2015. — Вип. 5. — Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/5-2015/17.pdf
4. Історія відносин Україна-ЄС [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/european- integration/ua-eu-relations.
5. Мяло Н. Особливості експорту сільськогосподарської продукції україни в умовах євроінтеграції/ Н. Мяло, С. Войтко // Галицький економічний вісник — Тернопіль : ТНТУ, 2014. — Том 47. — № 4. — С. 34-39.
6. Офіційний сайт Державного комітету статистики. [online] Доступно: http://www.ukrstat.gov.ua/
7. Патика Н. І. Напрями та перспективи інтеграції сільського господарства України у світовий аграрний ринок / Н. І. Патика // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. —2019. — Вип. 23(2). — С. 53-60.
8. Право експорту до ЄС мають 308 українських підприємств [Електронний ресурс] // Інформаційно-аналітична газета «Агробізнес Сьогодні». — 2019. — Режим доступу до ресурсу: http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/14880-pravo-eksportu-do-krain-yes-maiut-308-ukrainskykh-pidpryiemstv.html
9. Саблук П.Т. Стан і напрями розвитку аграрної реформи / П. Т. Саблук // Економіка АПК. — 2015. — № 2. — С. 10-17
10. Сенишин О.С. Сутність та структурно-функціональна характеристика продовольчого комплексу України [Електронний ресурс] / О.С. Сенишин // Глобальні та національні проблеми економіки / Миколаївський нац. ун-т. ім. В.О. Сухомлинського. — 2015. — Вип. 4. — Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-4-2015http://global-national.in.ua/issue-4-2015
11. Стадник В. В., Іжевський П. Г. Технологічні детермінанти парадигмальних змін структури апк: ретроспектива і перспектива для України . Агросвіт. — 2018. — № 1. — С. 11–17.
12 Угода про асоціацію між Україною та ЄС [Електронний ресурс] // Міністерство закордонних справ України. — 2018. — Режим доступу до ресурсу:https://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/european-integration/ua euassociation.
13. Хаунхорст Е. Експорт української агропродовольчої продукції до Європейського Союзу в умовах глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі [Електронний ресурс] / Е. Хаунхорст, Лапа В. Інституті економічних досліджень та політичних консультацій. — 2014. — Режим доступу: http://www.apd-ukraine.de/images/APD_APR_062014_Manual_UCAB_APD. pdfhttp://manual_ucab_ apd.pdf/
14. Чеканська Л.А. Європейські процеси України та їх вплив на інвестування в АПК [Електронний ресурс] / Л.А. Чеканська // Ефективна економіка / Дніпропетровський держ. аграр.-екон. ун-т. — 2014. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3459
15. Щербина С.В. Розвиток зовнішньоторговельних перспектив агропромислового комплексу України в контексті євроінтеграції [Електронний ресурс] / Державне управління: теорія і практика. — 2012. — № 1. — Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ ej/ej13/txts/Scherbina.pdf.

Olesia Tur, Mariia Poberezhna

THE IMPACT OF THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESS ON THE EXPORT AND IMPORT POLICY OF UKRAINE

Summary

The stages of formation of relations between Ukraine and the European Union in the period from 1991 to 2018 are investigated. The impact of the European integration process of this period on domestic agricultural enterprises and the Ukrainian economy as a whole is analyzed, especially after the introduction of the free trade regime with the EU countries, which became fully operational from January 1, 2017, which allowed Ukraine to diversify its geography and nomenclature goods and services of national export in the long run. It is revealed that agro-industrial enterprises make a significant contribution not only to the development of the domestic economy, but the agro-industrial sector of Ukraine is a zone of interest for most European countries, especially in the context of the global agarian crisis. Also, the process of radical reorientation of relations between Ukraine, the Russian Federation and the EU countries is highlighted, as since 2014 relations with the main trading partner - the Russian Federation have become aggravated, Ukraine's loss of its markets, which has become the most powerful factor in the transformation of Ukrainian-Russian trade. enterprises not only to search for markets alternative to Russian, but also sources of supply of a number of goods, which in general led to the liberalization of trade between Ukraine and the EU. It was found that the free trade area carries both economic growth opportunities and threats to the country, its industries and enterprises, as there is a large gap in the levels of economic development of Ukraine and European countries. This is especially true in the agricultural sector, since its budget support in the EU is 45% of the gross value of the sector and in Ukraine it is only 6%. It also revealed a limitation of quotas for access of domestic agricultural and food products to international markets, which negatively affects their export potential. Possibilities of development for export activity of domestic agricultural enterprises under the conditions of European integration are determined, as Ukraine has favorable soil and climatic conditions, rich natural resources and human potential, centuries-old traditions of agriculture. All this makes it possible to obtain crops at volumes sufficient to meet domestic needs and to generate export potential.

Keywords: the European Union; European integration; trade policy;free trade area; export; import; agro-industrial complex.

References

1. Balezentis A., Yatsenko O. (2018), “Asymmetry of Trade Integration of Ukraine and the EU”, International Economic Policy., vol. 1, p.p. 32-62.
2. Hansa I.V. (2015), “Export potential of domestic agricultural enterprises in the discourse of integration into the European market”, Global and national problems of economy, [Online], vol. 5, available at: http://global-national.in.ua/archive/5-2015/24.pdf (Accessed 15 October 2019).
3. Dugienko N.O. (2015), “Competitiveness of AIC of Ukraine in the Conditions of European Integration”, Global and national problems of economy, [Online], vol. 5, available at: http://global-national.in.ua/archive/5-2015/17.pdf
4. History of EU-Ukraine relations (2019), “Ministry of Foreign Affairs of Ukraine”, available at: https://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/european-integration/ua-eu-relations (Accessed 19 October 2019).
5. Mialo N., Voitko S. (2014), “Peculiarities of export of agricultural products of Ukraine in the conditions of European integration”, Halytskyi Economic Bulletin – Ternopil, vol. 47, № 4, p.p. 34-39.
6. Official site of the State Statistics Committee (2019), Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 20 October 2019).
7. Patika N.I. (2019), “Directions and prospects of integration of agriculture of Ukraine in the world agrarian market”, Scientific Bulletin of Uzhgorod National University, series: International Economic Relations and the World Economy, vol. 23 (2), p.p. 53-60.
8. 308 Ukrainian enterprises have the right to export to the EU (2019), “Agribusiness Today news and analytical newspaper”, available at: http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/14880-prav-eksportu-do-krain-yes-maiut-308-ukrainskykh-pidpryiemstv.html (Accessed 20 October 2019).
9. Sabluk P.T. (2015), “State and directions of development of agrarian reform” Economics of AIC, vol. 2, p.p. 10-17.
10. Senishin O.S. (2015), “The essence and structural and functional characteristics of the food complex of Ukraine”, Global and national problems of economy, [Online], vol . 4, available at: http://global-national.in.ua/issue-4-2015http://global-national.in.ua/issue-4-2015 (Accessed 14 November 2019).
11. Stadnik V.V., Izhevsky P.G (2018), “Technological determinants of paradigm changes in the structure of pharmacies: a retrospective and perspective for Ukraine”, Agro-world, vol. 1, p.p. 11–17.
12 EU-Ukraine Association Agreement (2018), “Ministry of Foreign Affairs of Ukraine”, available at: https: //mfa.gov.ua/en/about-ukraine/european-integration/en euassociation (Accessed 28 October 2019).
13. Hunhorst, E., Lapa V. (2014), “Export of Ukrainian agri-food products to the European Union in the context of a deep and comprehensive free trade area”, Institute for Economic Research and Policy Consulting, [Online], available at: http://www.apd-ukraine.de/images/APD_APR_062014_Manual_UCAB_APD. pdfhttp: // manual_ucab_ apd.pdf /(Accessed 16 November 2019).
14. Chekanska LA (2014), “European Processes of Ukraine and their Impact on Investing in Agroindustrial Complex”, Efektyvna Economika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3459 (Accessed 18 November 2019).
15. Shcherbina S.V. (2012), “Development of foreign trade prospects of the agro-industrial complex of Ukraine in the context of European integration”, Public administration: theory and practice, [Online], vol 1, available at: http://www.academy.gov.ua/ ej / ej13 / txts / Scherbina.pdf (Accessed 22 November 2019).

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 6330

Відомості про авторів

О. В. Тур

канд. ек. наук, доцент кафедри економіки праці та менеджментуНаціональний університет харчових технологій, м. Київ

Olesia Tur

PhD, associate professor, associate professor of labor economics and managementNational University of Food Technology, Kyiv

ORCID:

0000-0001-7158-0100


М. П. Побережна

канд. ек. наук, доцент кафедри економіки праці та менеджментуНаціональний університет харчових технологій, м. Київ

Mariia Poberezhna

PhD, associate professor, associate professor of labor economics and managementNational University of Food Technology, Kyiv

ORCID:

0000-0003-1433-6341

Як цитувати статтю

Тур О. В., Побережна М. П. Вплив євроінтеграційного процесу на експортно-імпортну політику України. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7490 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.65

Tur, Olesia and Poberezhna, Mariia (2019), “The impact of the european integration process on the export and import policy of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7490 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.65

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.