EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРСАЙТ-МЕТОДИ В УПРАВЛІННІ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИМ РОЗВИТКОМ
О. І. Решетняк

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.67

УДК: 338.2:001.18

О. І. Решетняк

ФОРСАЙТ-МЕТОДИ В УПРАВЛІННІ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИМ РОЗВИТКОМ

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню важливості форсайта під час розробки цільових програмах в сфері наукової і технічної політики, галузевих і відомчих стратегіях розвитку. Мета статті полягає в визначенні основних сучасних підходів до проведення форсайтів, дослідженні типізації форсайт-методів, а також обґрунтуванні напрямків використання інструментів передбачення для покращення процесів управління науково-технологічним розвитком України. Досліджено опит розробки та застосування форсайтів в провідних країнах світу. Визначено типи методів форсайту в залежності від основних класифікаційних ознак. Проаналізовано накопичений опит здійснення форсайт-досліджень в Україні. Визначено, що сфера охоплення передбачення у вітчизняних форсайтах обмежуються лише загальними висновками про стан можливого майбутнього. Вказано на необхідність вдосконалення методології форсайту, що дозволить вважати форсайт специфічним інструментом державного управління науково-технологічним розвитком.

Ключові слова: форсайт; управління науково-технологічним розвитком; форсайт-методи; можливе майбутнє; сценарій; соціально-економічний розвиток.

Література

1. Miles I. Introduction to technology foresight. UNIDO. Workshop. Technology Foresight for Practitioners (Roadmapping). Prague. 2008.
2. Martin B.R .Foresight in science and technology. Technology Analysis & Strategic Management. 1995. 7:139–168. URL: https://www.researchgate.net/
publication/201168998_Foresight_in_Science_and_Technology (дата звернення 14.11.2019)
3. Форсайт в Україні: Призначення форсайту. URL: http://www.uintei.kiev.ua/page/pryznachennya-forsaytu. (дата звернення 14.11.2019)
4. Форсайт. URL: http://aurora-expertum.ru/2009/03/forsajt/. (дата звернення 14.11.2019)
5. Berze O. Mapping Foresight Practices Worldwide. Discussion Paper. URL: http://projects.mcrit.com/esponfutures/documents/International%20Studies/Ottilia%20Berze_Mapping%20Foresight%20Practices%20Worldwide.pdf. (дата звернення 14.11.2019)
6. Georghiou L. Advances in the Organisation of Foresight and the Evaluation of Foresight. The University of Manchester. 2008.
7. Popper R, Georghiou L, Miles, I. and Keenan M. Evaluating Foresight: Fully-Fledged Evaluation of the Colombian Technology Foresight Programme (CTFP), Cali: Universidad del Valle. 2010. URL: http://community.iknowfutures.eu/pg/file/popper/view/2204/evaluating-foresight-fullyfleded-evaluation-of-ctfp. (дата звернення 14.11.2019)
8. Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти / наук. керівник проекту акад. НАН України М. З. Згуровський. Міжнародна рада з науки (ICSU); Комітет із системного аналізу при Президії НАН України; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; Інститут прикладного системного аналізу НАН України і МОН України; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. Київ. НТУУ «КПІ». 2015. 136 с
9. Квітка С.А. Форсайт як технологія проектування майбутнього: новітні механізми взаємодії публічної влади, бізнесу та громадянського суспільства Аспекти публічного управління. 2016. № 8. С. 5-15. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2016_8_3. (дата звернення 14.11.2019)
10. Кизим М. О., Матюшенко І. Ю., Шостак І. В., Данова М. О. Форсайт-прогнозування пріоритетних напрямів розвитку нанотехнологій і наноматеріалів у країнах світу й Україні : монографія. Х. : ВД «ІНЖЕК». 2015. 272 с.
11. Шевченко Л. Форсайт вищої освіти: актуальність для України. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/5883/1/Shevchenko_21-27.pdf. (дата звернення 14.11.2019)
12. United Nations Industrial Development Organisation Technology foresight manual, 2005. Vol. 1–2, Vienna
13. Cagnin C, Keenan M, Johnston R, Scopolo F, Barré R (eds) Future-Oriented Technology Analysis. Strategic Intelligence for an Innovative Economy. Springer. 2008. Germany
14. Miles I., Popper R. The Handbook of Technology Foresight. Cheltenham: Edward Elgar. 2008.
15. Tools for Futures Thinking and Foresight Across UK Government November 2017. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/674209/futures-toolkit-edition-1.pdf. (дата звернення 14.11.2019)
16. Kononiuk A., Sacio-Szymańska A., Gáspár J. How do companies envisage the future? Functional foresight approaches Engineering Management in Production and Services. 2017. Vol. 9. Issue 4. p.21- 33
17. Хаустова В. Є., Решетняк О. І. Основні тенденції та проблеми розвитку науки в Україні. Проблеми економіки. 2019. №2. C. 62–72.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-2-62-72. (дата звернення 14.11.2019)
18. Kyzym M., Reshetniak O., Lelyuk O. Simulating Development of Science in a Country with the Use of the Cognitive Approach. SHS Web Conf. Fifteenth Scientific and Practical International Conference “International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics” (NTI-UkrSURT 2019). Vol. 67, 2019. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196701008. (дата звернення 14.11.2019)
19. Форсайт 2018: Аналіз підготовки і перепідготовки фахівців природничого і технічного спрямування, виходячи з цілей сталого соціально-економічного розвитку України до 2025 року. К. : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка». 2018. 32 с.

O. I. Reshetnyak

FORESIGHT METHODS IN THE MANAGEMENT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

Summary

The article is devoted to substantiating the importance of foresight in the development of targeted programs in the field of scientific and technical policy and departmental development strategies.
The purpose of the article is to identify the main modern approaches to conducting foresights, to study the typing of foresight methods, as well as to substantiate the directions of using prediction tools to improve the processes of management of scientific and technological development of Ukraine.
Experience of development and scope of foresight in the leading countries of the world is investigated. The analysis of foresight practices shows that they usually focus on developing methodologies and predicting the future, and aiming to formulate recommendations for identifying trends in science and technology, most likely technologies, provide guidance on socio-economic and scientific and technological development, identify key drivers and trends, development scenarios, etc.
The types of foresight methods are determined depending on the main classification characteristics. The most widely used methods are: literature review, benchmarking, brainstorming, Delphi, panels of experts, future seminars, key / critical technologies, roadmapping, scenarios, SWOT analysis, trends and extrapolations. Foresight studies typically use more than one method but a combination of multiple methods at different stages of forecasting, as well as to counteract the shortcomings of forecasting and to ensure the complexity of the methodological approach.
The accumulated experience of conducting foresight studies in Ukraine is analyzed. It is determined that the scope of prediction coverage in domestic foresights is limited only by general conclusions about the state of a possible future. The necessity of improvement of the foresight methodology is indicated, which will allow to consider the foresight as a specific instrument of state management of scientific and technological development.

Keywords: foresight; management of scientific and technological development; foresight methods; possible future; scenario; socio-economic development.

References

1. Miles, I. (2008), Introduction to technology foresight. UNIDO Workshop “Technology Foresight for Practitioners (Roadmapping)”. Prague.
2. Martin., B.R. (1995), “Foresight in science and technology”, Technology Analysis & Strategic Management 7:139–168. Available at: https://www.researchgate.net/publication/201168998_Foresight_in_Science_and_Technology
3. UINTEI. (2019) Forsayt v Ukrayini: Pryznachennya forsaytu. [Foresight in Ukraine: Purpose of Foresight] URL: http://www.uintei.kiev.ua/page/pryznachennya-forsaytu
4. AURORA-EXPERTUM. (2019), Forsayt. [Foresight] URL: http://aurora-expertum.ru/2009/03/forsajt/
5. Berze O. (2016), Mapping Foresight Practices Worldwide. Discussion Paper. URL: http://projects.mcrit.com/esponfutures/documents/International%20Studies/
Ottilia%20Berze_Mapping%20Foresight%20Practices%20Worldwide.pdf
6. Georghiou, L. (2008), Advances in the Organisation of Foresight and the Evaluation of Foresight, The University of Manchester
7. Popper R, Georghiou L, Miles, I. and Keenan M. (2010), Evaluating Foresight: Fully-Fledged Evaluation of the Colombian Technology Foresight Programme (CTFP), Cali: Universidad del Valle, Available at: http://community.iknowfutures.eu/pg/file/popper/view/2204/evaluating-foresight-fullyfledged-evaluation-of-ctfp
8. NTU KPI. (2015), Forsayt ekonomiky Ukrayiny: serednʹostrokovyy (2015–2020 roky) i dovhostrokovyy (2020–2030 roky) chasovi horyzonty [Foresight of the Ukrainian economy: medium-term (2015-2020) and long-term (2020-2030) time horizons] / nauk. kerivnyk proektu akad. NAN Ukrayiny M. Z. Z•hurovsʹkyy. Mizhnarodna rada z nauky (ICSU); Komitet iz systemnoho analizu pry Prezydiyi NAN Ukrayiny; Natsionalʹnyy tekhnichnyy universytet Ukrayiny «Kyyivsʹkyy politekhnichnyy instytut»; Instytut prykladnoho systemnoho analizu NAN Ukrayiny i MON Ukrayiny; Svitovyy tsentr danykh z heoinformatyky ta staloho rozvytku. NTUU «KPI». Kyyiv.
9. Kvitka, S.A. (2016), “Foresight as a technology of designing the future: the latest mechanisms of interaction between public authorities, business and civil society”, Aspekty publichnoho upravlinnya. № 8. pp. 5-15. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2016_8_3.
10. Kyzym, M. O., Matyushenko, I. YU., Shostak, I. V. and Danova, M. O. (2015), Forsayt-prohnozuvannya priorytetnykh napryamiv rozvytku nanotekhnolohiy i nanomaterialiv u krayinakh svitu y Ukrayini [Foresight - forecasting of priority directions of nanotechnology and nanomaterials development in countries of the world and Ukraine]. VD «INZHEK». Kharkiv. 272 p.
11. Shevchenko, L. (2017), Forsayt vyshchoyi osvity: aktualʹnistʹ dlya Ukrayiny. [Foresight of higher education: relevance for Ukraine.] URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/5883/1/Shevchenko_21-27.pdf
12. United Nations Industrial Development Organisation Technology foresight manual. (2005). vol. 1–2, Vienna
13. Cagnin C., Keenan M., Johnston R., Scopolo, F. and Barré, R. (2008), Future-Oriented Technology Analysis. Strategic Intelligence for an Innovative Economy. Springer, Germany
14. Miles, I. and Popper, R. (2008), The Handbook of Technology Foresight. Cheltenham: Edward Elgar.
15. UK Government (2017), Tools for Futures Thinking and Foresight Across November. Available at: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/674209/futures-toolkit-edition-1.pdf
16. Kononiuk, A., Sacio-Szymańska, A. and Gáspár, J. (2017), “How do companies envisage the future? Functional foresight approaches”, Engineering Management in Production and Services, vol. 9. issue 4, p.21- 33
17. Khaustova, V. YE., Reshetnyak, O. I. (2019), “Basic tendencies and problems of development of science in Ukraine”, Problemy ekonomiky. vol.2. pp. 62–72. Available at: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-2-62-72
18. Kyzym, M., Reshetniak, O. and Lelyuk, O. (2019), “Simulating Development of Science in a Country with the Use of the Cognitive Approach”. SHS Web Conf. Fifteenth Scientific and Practical International Conference “International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics” (NTI-UkrSURT 2019). vol. 67, Available at: DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196701008
19. NTU KPI. (2018), Forsayt 2018: Analiz pidhotovky i perepidhotovky fakhivtsiv pryrodnychoho i tekhnichnoho spryamuvannya, vykhodyachy z tsiley staloho sotsialʹno-ekonomichnoho rozvytku Ukrayiny do 2025 roku. [Foresight 2018: Analysis of training and retraining of natural and technical specialists, based on the goals of sustainable socio-economic development of Ukraine until 2025.]. NTUU «KPI imeni Ihorya Sikorsʹkoho», Vyd-vo «Politekhnika». Kiev. 32 p.

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 8026

Відомості про авторів

О. І. Решетняк

кандидат економічних наук,докторант Науково-дослідного центру Індустріальних проблем розвитку НАН України

O. I. Reshetnyak

PhD in Economics, Doctoral Student at the Research Centre for Industrial Problems of Development of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

ORCID:

0000-0002-1183-302X

Як цитувати статтю

Решетняк О. І. Форсайт-методи в управлінні науково-технологічним розвитком. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7492 (дата звернення: 23.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.67

Reshetnyak, O. I. (2019), “Foresight methods in the management of scientific and technological development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7492 (Accessed 23 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.67

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.