EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ MICE ТУРИЗМУ
В. Є. Редько, Я. Г. Оката

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.73

УДК: 338.48

В. Є. Редько, Я. Г. Оката

ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ MICE ТУРИЗМУ

Анотація

Означена стаття присвячена питанням особливостей організації MICE подорожей, що охоплюють організацію ділових зустрічей, інсентив-тури, проведення конференцій, виставок, подієвих заходів та їх безперервний супровід. Вивчено світові тенденції MICE подорожей, результатом чого стало визначення лідерів бізнес-тревел в 2018 р.: США, Німеччина, Іспанія. В 2018 р. найпривабливішим містом в світі для проведення MICE визначено Париж. З’ясовано, що інфраструктурні ресурси туризму й можливості їх використання для досягнення цілей MICE стають підґрунтям прийняття рішення про здійснення подорожі. Охарактеризовано потенціал Німеччини, Великобританії й Франції в організації MICE туризму, розглянуто перспективи ОАЕ в сегменті MICE подорожей. З’ясовано, що організація та супровід MICE подорожей потребує спеціалістів з особливими знаннями й навичками, наслідком чого стала поява принципово нових посад в міжнародних туристичних компаніях. Визначено характерні риси MICE туриста відповідно до джерел фінансування подорожі, її мети й очікуваних результатів, що вимагає дотримання політики подорожей компанії як самим туристом, так і туристичним підприємством. Обгрунтовано, що здійснення туристичної діяльності в сегменті ринку MICE вимагає персоніфікованого підходу до організації й супроводу подорожі. В Україні в цій ніші ринку працюють транснаціональні компанії («American Express Global Business Travel», «BCD Travel», «Carlson Wagonlit», «Hogg Robinson Group»), українські монопрофільні туроператори («S&T Group», «YanaEvent», «Life-Tour», «АRT of MICE», «Окрайна») й багатопрофільні туристичні підприємства, в асортименті яких є MICE. Окреслено умови ефективної організації й супроводу MICE на основі використання сучасних інформаційних технологій, зокрема спеціально розроблених мобільних додатків, які є інтелектуальною власністю провідних туроператорів. Основними функціями мобільних додатків при організації MICE визначено оперативне планування подорожі, реагування на зміни зовнішнього середовища, швидкий пошук альтернативних рішень в якісному обслуговуванні, оптимізація маршруту й витрат, заощадження часу туриста без втрати якості туристичного сервісу. Встановлено, що MICE туризм має перспективи подальшого розвитку в світі і вимагає постійного удосконалення організації таких подорожей.

Ключові слова: потенціал MICE туризму; міжнародний туризм; бізнес тревел; туристична інфраструктура.

Література

1. UNWTO tourism highlights, Edition 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416226. (Доступний 05.09.2019).
2. UNWTO tourism highlights, Edition 2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899. (Доступний 05.09.2019).
3. UNWTO tourism highlights, Edition 2016. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418145. (Доступний 05.09.2019).
4. UNWTO tourism highlights, Edition 2017. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419029. (Доступний 05.09.2019).
5. UNWTO tourism highlights, Edition 2018. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876. (Доступний 05.09.2019).
6. UNWTO tourism highlights, Edition 2019. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421152. (Доступний 05.09.2019).
7. Tourism Towards 2030 / Global Overview - Advance edition presented at UNWTO 19th General Assembly - 10 October 2011. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284414024. (Доступний 15.09.2019).
8. The 2018 SKIFT global business travel report. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://skift.com/wp-content/uploads/2018/08/The-2018-Skift-Global-Business-Traveler-Report-2.pdf. (Доступний 15.09.2019).
9. Гарас І.О. Сучасний стан розвитку ділового туризму в туристичних регіонах світу / Гарас І.О., Гарас О.М. // Причорноморські економічні студії. – 2017. – №23. – С.6-10.
10. Swarbrooke, J. Business Travel and Tourism / Swarbrooke, J., Horner, S. – Butterworth-Heinemann, Oxford, UK. – 2001. – р.352.
11. Музичка, Є.О. Стан і тенденції розвитку ділового туризму в Україні / Музичка, Є.О., Петренко, В.А. // Економіка та держава. – 2018. – №1. – С. 55-60.
12. Тітова, Н.В. Діловий туризм в Україні: основні проблеми розвитку та шляхи їх вирішення / Тітова, Н.В. // Економіка і менеджмент культури. – 2013. – №1. – С. 56-61.
13. Організація туризму: підручник / Писаревський, І.М., Погасій, С.О., Андренко та ін.. за ред. І.М. Писаревського. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 541 с.
14. Конон Н.Є. Міжнародний бізнес туризм: інтерпретація дефініції та перспективи розвитку у ХХІ ст. / Конон Н.Є. // Вісник ДНУ. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини. – 2012. – №4. – С. 89-98.
15. Юрченко С.А. Особливості розвитку ділового туризму на сучасному етапі / Юрченко С.А., Юрченко, Е.Е // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. – 2016. – №5. – С. 171-175.
16. Корсак Р. Тенденції розвитку ділового туризму у світі / Корсак Р. // Східноєвропейський історичний вісник. – 2012. – №3. – С. 118-123.
17. Štetiš, Cvijanoviš, Kongresni turizam kao trţišna niša poslovnog turizma / Štetiš, Cvijanoviš, Šimiţeviš, Šušiš, V. & Mojiš, J. // Ekonomske teme. – 2014. – Vol. 52. – No. 4, рр. 523-539.
18. Редько В.Є. Тенденції розвитку MICE туризму в Україні / Редько В.Є. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://confcontact.com/2014_04_25_ekonomika_i_menedgment/tom6/48_Redko.htm. (Доступний 15.10.2019).
19. Mice: Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.tripsavvy.com/what-is-mice-in-the-travel-industry-3252496. (Доступний 19.10.2019).
20. ICCA – ICCA Statistics Report Public Abstract 2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.iccaworld.org/dcps/doc.cfm?docid=1951. (Доступний 19.06.2019).
21. ICCA – ICCA Statistics Report Country & City Rankings Public Abstract 2016. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.iccaworld.org/dcps/doc.cfm?docid=2082. (Доступний 19.06.2019).
22. ICCA – ICCA Statistics Report Country & City Rankings Public Abstract 2017. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.iccaworld.org/dcps/doc.cfm?docid=2082. (Доступний 19.06.2019).
23. ICCA – ICCA releases largest ever statistics report for 2018. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.iccaworld.org/npps/story.cfm?nppage=935584. (Доступний 19.06.2019).
24. Діловий туризм: навч. посібник / І. Б. Андренко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ, 2014. – 165 с.
25. Studfiles – Особливості організації mice-туризму в країнах світу. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://studfiles.net/preview/5647204/page:17/. (Доступний 20.09.2019).
26. Visit-Plus – Paris Expo porte de Versailles виставковий центр. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.visit-plus.com/ru/node/1697. (Доступний 20.11.2019).
27. WorldExpo – Paris Nord Villepinte Exhibition Centre. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://worldexpo.pro/place/paris-nord-villepinte-exhibition-centre. (Доступний 20.11.2019).
28. FCM Travel Solution – Business Travel 2020: The Trends & Tech that will Shape the Future of our Industry. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.fcmtravel.com/en-us/resources/insight/business-travel-2020. (Доступний 23.10.2019).
29. Business travel news – Mega Travel Management Company Apps. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.businesstravelnews.com/Management/Mega-Travel-Management-Company-Apps?utm_source=social&utm_medium=linkedinedit. (Доступний 02.11.2019).
30. Международные экономические отношения. Маркетинг в туризме [Текст]: монография / Г.А. Папирян. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 157 с.: ил. – Б.ц.

V. Ye. Redko, Ya. H. Okata

POTENTIAL OF MICE TOURISM DEVELOPMENT AND ORGANIZATION

Summary

The article is devoted to the peculiarities of MICE trips` organization, which cover arrangement and holding of business meetings, incentive tours, conferences, exhibitions, events and their continuous escorting. The global trends of MICE trips were studied, as a result, the leaders of business travel in 2018 were defined, these are the USA, Germany and Spain. In 2018, Paris was defined as the most attractive city in the world for MICE holding. It was found out that infrastructural tourism resources and possibilities of using them for achieving aims of MICE become the basis for making a decision about the trip. The potential of Germany, Great Britain and France in MICE tourism organization was characterized; the perspectives of OAU in MICE segment were analyzed. It was found out that the organization and escorting of MICE trips require specialists with certain skills and knowledge, as a result, fundamentally new positions arose in the international travel agencies. The peculiar features of the MICE tourist, according to the source of funding, were identified; the aim and expected results of the MICE tourist were studied as well, which requires compliance with the travel policy of the company both by the tourist and by the tourist enterprise. It was proved that the implementation of tourism activities in the MICE market segment requires a personalized approach to the organization and escorting of travelling. In Ukraine transnational companies work in this niche of the market (e.g. “American Express Global Business Travel”, “BCD Travel”, “Carlson Wagonlit”, “Hogg Robinson Group”), Ukrainian single-industry tour operators ( e. g. “S&T Group”, “YanaEvent”, “Life-Tour”, “АRT of MICE”, “Окрайна”) and multi-industry tourist enterprises, in whose range MICE is included. The conditions of the effective organization and escorting of MICE were outlined, based on the usage of modern informational technologies, in particular specially developed mobile applications, which are intellectual property of the leading tour operators. The main functions of the mobile applications in the organization of MICE were defined, they include prompt planning of a trip, responding to changes in the environment, quick search for alternative solutions in quality service, optimization of route and expenses, saving tourist`s time without losing the quality of tourist service. It was established that MICE tourism has perspectives for further development and requires constant improvement of the organization of such trips.

Keywords: potential of MICE tourism; international tourism; business travel; tourism infrastructure.

References

1. UNWTO (2014), “UNWTO tourism highlights, Edition 2014“, available at: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416226, (Accessed 05 Dec 2019).
2. UNWTO (2015), “UNWTO tourism highlights, Edition 2015“, available at: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899, (Accessed 05 Dec 2019).
3. UNWTO (2016), “UNWTO tourism highlights, Edition 2016“, available at: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418145, (Accessed 05 Dec 2019).
4. UNWTO (2017), “UNWTO tourism highlights, Edition 2017“, available at: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419029, (Accessed 05 Dec 2019).
5. UNWTO (2018), “UNWTO tourism highlights, Edition 2018“, available at: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876, (Accessed 05 Dec 2019).
6. UNWTO (2019), “UNWTO tourism highlights, Edition 2019“, available at: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421152, (Accessed 05 Dec 2019).
7. UNWTO (2011), “Tourism Towards 2030 / Global Overview - Advance edition presented at UNWTO 19th General Assembly - 10 October 2011”, available at: https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284414024 (Accessed 05 Dec 2019).
8. The 2018 SKIFT global business travel report (2018), “Introduction“, available at: https://skift.com/wp-content/uploads/2018/08/The-2018-Skift-Global-Business-Traveler-Report-2.pdf, (Accessed 05 Dec 2019).
9. Garas, I.O. and Garas, O.M. (2017), “Current state of development of business tourism in tourist regions of the world”, Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 23, pp. 6-10.
10. Swarbrooke, J. and Horner, S. (2001), Business Travel and Tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford, UK.
11. Muzychka, E.O. and Petrenko, V.A. (2018), “State and Trends of Business Tourism Development in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 55-60.
12. Titova, N.V (2013), “Business tourism in Ukraine: main problems of development and their solution”, Ekonomika i menedzhment kul'tury, vol. 1, pp. 56-61.
13. Pisarevsky, I.M. Pogasiy, S.O. Andrenko, I.B., Pokolodna, M.M. and Szeged, I.V (2008), Orhanizatsiia turyzmu [Organization of tourism], KhNAMH, Kharkiv, Ukraine.
14. Konon, N.E (2012) “International Business Tourism: An Interpretation of the Definition and Prospects for Development in the 21st Century“, Visnyk DNU. Seriia: Svitove hospodarstvo i mizhnarodni ekonomichni vidnosyny, vol. 4, pp. 89-98.
15. Yurchenko, S.A. and Yurchenko, E.E (2016) “Business tourism development at modern stage”, Visnyk KhNU im. V.N. Karazina. Seriia: Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krainoznavstvo. Turyzm, vol. 5, pp. 171-175.
16. Korsak, R. (2012) “Trends of business tourism in the world”, Skhidnoievropejs'kyj istorychnyj visnyk , vol. 3, pp. 118-123.
17. Cvijanoviš, Š. Šimiţeviš, Š. V. and Mojiš, J. (2014), “Congress tourism as a niche of business tourism”, Ekonomske teme, vol. 52, no. 4, рр. 523-539.
18. Redko, V.E. (2014), “Trends in the development of MICE tourism in Ukraine”, available at: http://confcontact.com/2014_04_25_ekonomika_i_menedgment/tom6/48_Redko.htm, (Accessed 05 Dec 2019).
19. Tripsavvy (2019), “Mice: Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions”, available at: https://www.tripsavvy.com/what-is-mice-in-the-travel-industry-3252496, (Accessed 05 Dec 2019).
20. ICCA (2015), “ICCA Statistics Report Public Abstract 2015”, available at: https://www.iccaworld.org/dcps/doc.cfm?docid=1951, (Accessed 05 Dec 2019).
21. ICCA (2016), “ICCA Statistics Report Country & City Rankings Public Abstract 2016”, available at: https://www.iccaworld.org/dcps/doc.cfm?docid=2082, (Accessed 05 Dec 2019).
22. ICCA (2017), “ICCA Statistics Report Country & City Rankings Public Abstract 2017”, available at: https://www.iccaworld.org/dcps/doc.cfm?docid=2082 -, (Accessed 05 Dec 2019).
23. ICCA (2018), “ICCA releases largest ever statistics report for 2018”, available at: https://www.iccaworld.org/npps/story.cfm?nppage=935584, (Accessed 05 Dec 2019).
24. Andrenko, I.B (2014), Dilovyj turyzm, [Business tourism], KhNUMH, Kharkiv, Ukraine.
25. Studfiles (2018), “ Features of the organization of mice-tourism in the countries of the world“, available at: https://studfiles.net/preview/5647204/page:17/, (Accessed 05 Dec 2019).
26. Visit-Plus (2019), “Paris Expo porte de Versailles”, available at: http://www.visit-plus.com/ru/node/1697 (Accessed 05 Dec 2019).
27. WorldExpo (2019), “Paris Nord Villepinte Exhibition Centre”, available at: https://worldexpo.pro/place/paris-nord-villepinte-exhibition-centre, (Accessed 05 Dec 2019).
28. FCM Travel Solution (2019), “Business Travel 2020: The Trends & Tech that will Shape the Future of our Industry”, available at: https://www.fcmtravel.com/en-us/resources/insight/business-travel-2020, (Accessed 05 Dec 2019).
29. Business travel news (2019), “Mega Travel Management Company Apps”, available at: https://www.businesstravelnews.com/Management/Mega-Travel-Management-Company-Apps?utm_source=social&utm_medium=linkedinedit, (Accessed 05 Dec 2019).
30. Papiryan, G.A (2000), Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny. Ekonomika turyzmu, [International Economic Relations. Economics of tourism], Finansy ta statystyka, Moscow, Russia.

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 7662

Відомості про авторів

В. Є. Редько

доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри туристичного бізнесу та гостинності,Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

V. Ye. Redko

ORCID:

0000-0003-3569-907X


Я. Г. Оката

магістрант кафедри туристичного бізнесу та гостинності,Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

Ya. H. Okata

ORCID:

0000-0003-2934-4731

Як цитувати статтю

Редько В. Є., Оката Я. Г. Потенціал розвитку та організації mice туризму. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7498 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.73

Redko, V. Ye. and Okata, Ya. H. (2019), “Potential of mice tourism development and organization”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7498 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.73

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.