EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ ГІРНИЧО-ВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Н. В. Ізмайлова

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.74

УДК: 658.153

Н. В. Ізмайлова

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ ГІРНИЧО-ВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

В роботі доведено, що актуальності набуває удосконалення поняття «ефективність діяльності підприємства». Існує безліч спроб дати визначення категорії «ефективність», і всі вони практично подібні. Одночасно відбувається рівнозначне тлумачення понять «ефективність», «результативність», «економічність» (використання засобів для досягнення цілей, намагання отримати якомога більше з доступних нам обмежених ресурсів). Нині в економіці України спостерігається тенденція до значного зниження доходів суб`єктів господарювання, що призводить до зменшення прибутку чи навіть збитковості багатьох підприємств. Автором оцінено економічний стан галузі та визначено економічну ефективність діяльності гірничо-видобувних підприємств.
Відмічено зниження економічної ефективності діяльності усіх гірничо-видобувних підприємств. Незважаючи на той факт, що виручка від реалізації продукції зросла на всіх підприємствах, обсяг чистого прибутку зменшився. Середня рентабельність діяльності по галузі зменшилась. Вартість активів зросла на всіх підприємствах, що аналізуються, рентабельність активів також зменшилась.
За результатами аналізу та на основі визначення головних внутрішніх і зовнішніх чинників підвищення економічної ефективності підприємств, розроблені рекомендації стосовно перспектив розвитку гірничо-видобувних підприємств. На першому мiсцi за важливістю для гірничодобувних підприємств країни є питання підвищення конкурентоспроможності за рахунок зниження витрат, поліпшення якісних показників продукції, а також жорстка дисципліна в рамках реалізації збутової політики.

Ключові слова: економічна ефективність; прибутковість; фінансові результати; витрати; гірничо-видобувні підприємства; прибуток; рентабельність.

Література

1. Офіційний сайт Головного управління статистики у Дніпропетровській області. Про обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами Дніпропетровської області у січні–жовтні 2019 року. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.dneprstat.gov.ua/pres_vipuski/2019/12/06_12_2019/presreal_1019.pdf
2. Офіційний сайт державної служби статистики України. Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні-жовтні 2019 року. [Електроний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
3. Офіційний сайт холдингу Метінвест. Звіти та результати. Метінвест за 2018 рік. Електронний ресурс. Режим доступу: https://metinvestholding.com/ua/investor/reportresults
4. Офіційний сайт холдингу Метінвест. Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат. Електронний ресурс. Режим доступу: https://ingok.metinvestholding.com/ua
5. Офіційний сайт холдингу Метінвест. Північний гірничо-збагачувальний комбінат. Електронний ресурс. Режим доступу: https://sevgok.metinvestholding.com/ua
6. Офіційний сайт холдингу Метінвест. Центральний гірничо-збагачувальний комбінат. Електронний ресурс. Режим доступу: https://cgok.metinvestholding.com/ua

N. Izmaylova

FINANCIAL ASPECTS OF INCREASING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF MINING ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

Summary

It is proved in the article that the concept of «efficiency of activity of the enterprise» becomes more relevant. There are many attempts to define the category of "efficiency", and they are almost similar. At the same time there is an equal interpretation of the concepts of "efficiency", "efficiency", "cost-effectiveness" (the use of means to achieve the goals, trying to get as much of the limited resources available to us). Ukraine's economy continues to show a steady pattern of growth for the third consecutive year, subdued by structural economic reforms, higher spending due to higher real wages, record harvests, favorable export markets and stronger macroeconomic fundamentals.
The author evaluated the economic state of the industry and determined the economic efficiency of mining enterprises. The comparative analysis of economic efficiency was carried out on the basis of the financial statements of the mining and quarrying enterprises of the Kryvyi Rih iron ore basin, which are part of the Metinvest holding.
The economic efficiency of all mining enterprises has been reduced. Despite the fact that sales revenue increased at all enterprises, the net profit margin decreased. The average profitability of the industry has decreased. The value of assets increased at all the enterprises under analysis, and the return on assets also decreased.
The main factors that directly or indirectly affected the competitiveness of the mining and processing enterprises in the iron ore market in recent years were the following factors: a high degree of competition in the market for iron ore; significant influence of global trends on the world market of iron ore raw materials on the regional market; high quality of production; the market price and the permanent fulfillment of contractual agreements on the supply of products.
Based on the results of the analysis and on the basis of determining the main internal and external factors for improving the economic efficiency of enterprises, recommendations on the prospects of development of mining enterprises have been developed. In the first place, the importance of mining enterprises in the country is to increase competitiveness by reducing costs, improving product quality, as well as rigid discipline in the implementation of marketing policies.

Keywords: economic efficiency; profitability; financial results; costs; mining enterprises; profit; profitability.

References

1. The official site of the Main Directorate of Statistics in Dnipropetrovsk Oblast (2019). “Pro obsiah realizovanoi promyslovoi produktsii pidpryiemstvamy Dnipropetrovs'koi oblasti u sichni–zhovtni 2019 roku.”, available at: http://www.dneprstat.gov.ua/pres_vipuski/2019/12/06_12_2019/presreal_1019.pdf (Accessed December,12, 2019)
2. The official site of the State Statistic Service of Ukraine (2019), “Volume of industrial products sold, by types of activity in January-October of 2019”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed December,12, 2019)
3. The official site of Metinvest (2019), “Reports and results”, available at: https://metinvestholding.com/en/investor/reportresults (Accessed December,12, 2019).
4. The official site of Metinvest (2019), Ingulets GOK, available at: https://ingok.metinvestholding.com/ua (Accessed December,12, 2019).
5. The official site of Metinvest (2019), Northern GOK, available at: https://sevgok.metinvestholding.com/ua (Accessed December,12, 2019).
6. The official site of Metinvest (2019), Central GOK, available at: https://cgok.metinvestholding.com/ua (Accessed December,12, 2019).

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 6599

Відомості про авторів

Н. В. Ізмайлова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

N. Izmaylova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Finance, Banking and Insurance, Kryvyi Rih Economic Institute of the Kyiv National Economic University named Vadym Getman

ORCID:

0000-0002-9684-0279

Як цитувати статтю

Ізмайлова Н. В. Фінансові аспекти підвищення економічної ефективність гірничо-видобувних підприємств в сучасних умовах. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7499 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.74

Izmaylova, N. (2019), “Financial aspects of increasing the economic efficiency of mining enterprises in modern conditions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7499 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.74

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.