EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИКЛАДНОГО ІНТРУМЕНТАРІЮ МІКРОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
Л. А. Азьмук, O. М. Щербатюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.76

УДК: 3.33.011

Л. А. Азьмук, O. М. Щербатюк

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИКЛАДНОГО ІНТРУМЕНТАРІЮ МІКРОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Анотація

Серед основних вимог, що висуваються до фахових компетенцій майбутніх економістів, є вправне використання діагностичного апарату дисциплін практичного та теоретичного спрямування. Мікроекономічна теорія накопичила вагомий за змістом та застосуванням арсенал дієвих прийомів, які на жаль використовуються в дуже обмеженому обсязі. Напрацювання науковців в царині теорії організації галузевих ринків С.Б. Авдашевої, А.С. Пелиха; Л.В. Рой, В.П. Третьяка; К.Сіо, Ф.Шерера та багатьох інших свідчить про можливість та необхідність використання теоретичного мікроекономічного інструментарію для вивчення прикладних площин керування фірмою. Завданням даної статті є ілюстрація можливостей погодженого використання методичних підходів стратегічного, мікроекономічного аналізу, проектного менеджменту та їх застосування при виконанні діагностичного та конструктивного розділів дипломної роботи студентів спеціалізації «Економіка підприємства». Інструменти мікроекономічного аналізу дозволяють перейти з якісного на кількісний вимір при застосуванні наступних методів стратегічного аналізу: методики оцінки конкурентних сил у галузі за М. Портера, методу побудови ланцюга вартості, матриці «Дженерал Електрик - МакКінсі», а також матричних моделей стратегічного аналізу, які передбачають позиціонування напрямків діяльності економічної організації в координатах «привабливість напрямку діяльності – конкурентоспроможність». В статті проілюстровано форму подання результатів використання вищеназваного підходу, а саме, ідентифікації стану внутрішньогалузевої конкуренції, інших характеристик галузевого ринку (рівня вертикальної інтеграції, ефекту масштабу, диференціації продукції, диверсифікації діяльності тощо). Економетричне моделювання, яке зазвичай використовують для оцінки характеристик попиту або пропозиції, стане у нагоді при підготовці конструктивного розділу роботи при прогнозуванні обсягів необхідних ресурсів, а також фінансових показників проекту. Таким чином, мікроекономічний аналіз пропонує дієвий інструментарій, який варто використовувати не тільки для діагностики поведінки економічної організації на галузевому ринку, але й при підготовці пропозиційної частини випускної кваліфікаційної роботи разом з інструментами проектного менеджменту, зокрема, при визначенні прогнозних обсягів проектних вигід і витрат, фінансових показників проектів, а також здійсненні оцінок проектних ризиків.

Ключові слова: професійні компетенції економіста; теоретичний аналіз; мікроекономічний аналіз; прикладний інструментарій; кваліфікаційні роботи магістрів.

Література

1. Авдашева С.Б. Теория организации отраслевых рынков: Учебн. [для студ. высш. учебн. зав.] / С.Б. Авдашева, Н.М. Розанова. – М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1998. – 320 с.
2. Азьмук Л.А., Щербатюк О.М. Використання прикладного інструментарію мікроекономічного аналізу при виконанні кваліфікаційних робіт / О.М. Щербатюк, Л.А. Азьмук // Інновації в бізнес-освіті 2016: зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 18 листоп. 2016 року . - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2016. - 94 с. – С.86-87.
3. Азьмук Л.А., Щербатюк О.М. Використання прикладного інструментарію мікроекономічного аналізу при виконанні кваліфікаційних робіт: презентація. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.slideshare.net/ssuser2f8425/ss-69113611
4. Рой Л.В. Анализ отраслевых рынков: [учебник] / Л.В. Рой, В.П. Третьяк. – М.: ИНФРА – М, 2008. – 442 с.
5. Сио К.К. Управленческая экономика: [пер. с англ.]. / К.К. Сио. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 671 с.
6. Экономика отрасли. Серия «Учебники и учебные пособия» / [под ред. Пелиха А.С.] – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 448 с.
7. Шерер Ф. Структура отраслевых рынков / Ф. Шерер, Д. Росс: [пер. с англ.]. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 698 с.
8. Магістерська програма «Менеджмент проектів і консалтинг»: навчально-методичний комплекс. [Кол. авт. під кер. Л.П. Батенко]. — К.: КНЕУ, 2013. — 440 с.
9. Магістерська програма «Стратегічний менеджмент»: навчально-методичний комплекс. [Кол. авт. під кер. А.П. Наливайка]. — К.: КНЕУ, 2013. — 438 с.
10. Азьмук Л. А. Мікроекономічний аналіз [Електронний ресурс]: навч. посіб. / Л. А. Азьмук, О. М. Щербатюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – Київ: КНЕУ, 2014. – 262 с. – Назва з титул. екрану. – Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24659

L. Azmuk, O. Shcherbatyuk

SPHERES OF THE MICROECONOMIC ANALYSIS APPLIED TOOLS USING

Summary

One of the basic requirements for future economists’ professional competencies development is the abilities to good use the diagnostic tools of practical and theoretical disciplines. Microeconomic theory has accumulated a large number of effective methods, which, unfortunately, are used to a very limited extension. Many researchers in field of industry market organization such as Avdasheva, S., Pelykh, A., Roy, L., Sio, K., Scherer, F., are testify possibility and necessity of using theoretical microeconomic tools to study applied firm's management spheres.
The goal of this article is to illustrate the possibilities of coordinated using of strategic management, microeconomic analysis, project management methodological approaches and their application in performing diagnostic and constructive sections of masters’ works. Microeconomic analysis tools allow to move from qualitative to quantitative level when you apply the following methods of strategic analysis: method for assessment the competitive forces in the industry by M. Porter, value chain method, matrix "General Electric - McKinsey" and other matrix models of strategic analysis, which provide positioning of economic organization’s activity directions in the coordinates "attractiveness - competitiveness".
This article illustrates the form of using such approach results, namely, intra-industry competition level identification and other industry characteristics (vertical integration level, effect of scale, product differentiation level, diversification level, etc.). Econometric modeling, which is commonly used to estimate demand or supply characteristics, will be useful in preparing a constructive section of master’s work in forecasting the amount of resources required and financial performance of project.
Thus, microeconomic analysis offers effective tools that should be used to diagnose the behavior of economic organization in the industry market and also it should be used during doing constructive part of master’s work together with project management tools, in particular, in project benefits and costs determining, financial project indicators estimating and project risk assessments.

Keywords: economist’s professional competences; theoretical analysis; microeconomic analysis; applied tools; master's works.

References

1. Avdasheva, S.B. and Rozanova, N.M. (1998), Teoriya organizatsii otraslevykh rynkov [Theory of industry markets organization], INFRA-M Moscow, Russia.
2. Azmuk, L. and Shcherbatiuk, O. (2016), “Using of the microeconomic analysis applied tools during doing masters’ works”, Zbirnuk materialiv drugoyi Mizhnarodnoji ekonomichnij internet konferentsii [Conference Proceedings of the Second International Economic Internet Conference], National University, Kyiv, Ukraine,18 nov, pp. 86–87.
3. Azmuk, L. and Shcherbatiuk, O. (2016), “Using of the microeconomic analysis applied tools during doing masters’ works: Presentation”, available at: https://www.slideshare.net/ssuser2f8425/ss-69113611 (Accessed 13 Dec 2019).
4. Roy, L.V. and Tretyak, V.P. (2008), Analyz otraslevykh rynkov [Industry markets analysis], INFRA-M Moscow, Russia.
5. Sio, K.K. (2000). Upravlencheskaya ekonomika [Managerial Economics]. (Trans), INFRA-M Moscow, Russia.
6. Pelikh, A.S. (2003), Ekonomika otrasli [Industrial Economy], Pheniks, Rostov-na-Donu, Russia.
7. Sherer, F. and Ross, D. (1997), Struktura otraslevykh rynkov [Industry markets structure], INFRA-M Moscow, Russia.
8. Batenko, L.P. (2013), Magisterska programma ‘Proektny menedjment i konsalting [Master’s Program “Project Management and Consulting”], KNEU, Kiev, Ukraine.
9. Nalyvaiko, A.P. (2013), Magisterska programma ‘Strategichny menedjment [Master’s Program “Strategic Management”], KNEU, Kiev, Ukraine.
10. Azmuk, L.A. and Shcherbatiuk O.M. (2014), Mikroekonomichny analis [Microeconomic Analysis], KNEU, Kiev, Ukraine.

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 6451

Відомості про авторів

Л. А. Азьмук

к. е. н., доц., доцент кафедри економічної теорії,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

L. Azmuk

PhD, AssociateProfessor, Economy Theory Department,SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

ORCID:

0000-0001-8100-9987


O. М. Щербатюк

к. е. н., доц., доцент кафедри економічної теорії,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

O. Shcherbatyuk

PhD, AssociateProfessor, Economy Theory Department,SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

ORCID:

0000-0002-8484-0298

Як цитувати статтю

Азьмук Л. А., Щербатюк O. М. Сфери застосування прикладного інтрументарію мікроекономічного аналізу. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7501 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.76

Azmuk, L. and Shcherbatyuk, O. (2019), “Spheres of the microeconomic analysis applied tools using”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7501 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.76

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.