EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
А. О. Сітковська, В. В. Гусак

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.77

УДК: 330.35

А. О. Сітковська, В. В. Гусак

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті висвітлено особливості формування конкурентоспроможності підприємств в сучасних умовах, компоненти якого варіюється в залежності від галузевої специфіки ринку. Обґрунтовано вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на функціонування товаровиробників на різних сегментах ринку, що формують нові різновиди конкурентних відносин та ускладнюють конкурентну структуру ринку молока та молочних продуктів. Досліджено ринок молока і молочної продукції, проаналізовано основних постачальників молочної продукції, наведено основні перешкоди аграрних підприємствах у зростанні обсягів її виробництва, визначено проблеми забезпечення населення молочними продуктами на рівні раціональних норм харчування. Визначено динаміку споживання молочної продукції, що має характерні особливості, які полягають в нерівномірній зміні темпів споживання при досягненні певного рівня добробуту.

Ключові слова: ринок; продукція; конкурентоспроможність; підприємство.

Література

1. Вініченко І.І. Ключові чинники впливу на конкурентоспроможність аграрних підприємств / І.І. Вініченко, Ж.В. Крючкова //Економіка і держава. -2017. - № 4 – С. 32-37.
2. Воляк Л.Р., Галіцька А.С. Аналіз виробництва молока та молочних продуктів в Україні. Економіка і суспільство./ Вип. 19. 2018. С. 1393—1399. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/208.pdf
3. Марченко В.М. Тенденції самоорганізації молочної промисловості України / В.М. Марченко // Агроінком. – 2011. – № 4–5–6. – С. 28–33.
4. Масляєва О. Конкурентоспроможність молокопереробних підприємств у контексті євроінтеграційних процесів /О.Масляєва//Агросвіт. - 2016. – № 4. –– С.64-69
5 Сабецкая, Г. Рыночная модель конкурентоспособности продукции / Г. Сабецкая // Маркетинг, 2006. – № 1. – С. 29–33
6. Сільське господарство України : Статистичний збірник / за ред. О. М. Прокопенко. – К. : Держстат України, 2018. – 249 с.
7. Харіна О. О.Стан виробництва й переробки молока та молочних продуктів у сучасних умовах. Економіка АПК. 2013. № 9. С. 119—123.

A. O. Sitkovska, V. V. Gusak

FEATURES OF COMPETITIVENESS COMPETITION FORMATION

Summary

The peculiarities of formation of competitiveness of enterprises in modern market conditions are highlighted. It is noted that the competitive functioning of different business entities is of a general nature, the composition of which components varies depending on the industry specificity of the market. The market of milk and dairy products, which is formed from interdependent structural elements and is divided into subsystems depending on the type of product, its purpose, as well as territorial borders of the market, is researched and analyzed.
It is established that the internal market of milk and dairy products is largely unbalanced, there is a slow development of market infrastructure, low exchange activity, lack of communication and information component of the organized market. This predetermines the concentration of agricultural production in small producers (households), which indicates a small influence of milk producers on processing enterprises, thereby creating appropriate relationships in the dairy industry.
The dynamics of consumption of dairy products has been determined, which has characteristic features, which consist in the uneven change in the rate of growth (decrease) of consumption when reaching a certain level of welfare. When the subsistence minimum is reached, the proportional increase in income and consumption is replaced by a slow increase or decrease in consumption, then the proportional growth is resumed. It is established that the competitive status of the manufacturer influences the development and choice of strategic management decisions in the field of formation of competitive advantages.
The influence on the process of formation of competitive advantages of specific features of the internal potential of dairy enterprises is considered. Producers who differ in size and market share have a variety of internal capabilities, which together with the nature and strength of external action influences the process of formation of competitive advantages and leads to the creation of their characteristic types. Each of these options is characterized by individual types of benefits, which are determined by the existing combination of external and internal factors.

Keywords: market; products; competitiveness; enterprise.

References

1. Vinichenko, I.I. and Kriuchkova, Zh.V. (2017), “Key factors influencing the competitiveness of agrarian enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 32–37
2. Voliak, L.R. and Halits'ka, A.S. (2018), "Analysis of milk and milk products production in Ukraine", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 19, pp. 1393—1399, available at: http://economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/208.pdf (Accessed 31 Oct 2019).
3. Marchenko, V.M. (2011), “Trends in self-organization of the dairy industry of Ukraine”, Ahroinkom, vol. 4–5–6, pp. 28–33.
4. Masliaieva, O. (2016) “Competitiveness of dairy enterprises in the context of European integration processes”, Ahrosvit. vol.4, pp.64-69
5. Sabetskaia, H. (2006), “Market model of product competitiveness” Marketynh, vol.1, pp. 29–33
6. State Statistics Service of Ukraine (2018), “Sil's'ke hospodarstvo Ukrainy” [Agriculture of Ukraine 2018. Statistical yearbook], Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine.
7. Kharina, O.O. (2013), "The state of production and processing of milk and dairy products in modern conditions", Ekonomika APK, vol. 9, pp. 119—123.

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 6875

Відомості про авторів

А. О. Сітковська

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

A. O. Sitkovska

Ph.D., Associate Professor of Economics Department

ORCID:

0000-0003-1892-6314


В. В. Гусак

магістр, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

V. V. Gusak

M.Sc., Dnipro State University of Agriculture and Economics, Dnipro

ORCID:

0000-0002-8641-1171

Як цитувати статтю

Сітковська А. О., Гусак В. В. Особливості формування конкурентоспроможності підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7502 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.77

Sitkovska, A. O. and Gusak, V. V. (2019), “Features of competitiveness competition formation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7502 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.77

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.