EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
О. О. Любар

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.80

УДК: 657.421:658.14

О. О. Любар

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Анотація

Досліджено стан відтворення основних засобів підприємств сільського, лісового та рибного господарства. Проаналізовано фінансові результати до оподаткування зазначених підприємств з метою виявлення можливостей для відтворення основних засобів, яке у свою чергу призведе до збільшення продуктивності, прибутковості підприємств, підвищення якості продукції і як наслідок її конкурентоспроможності. Розглянуто сутність джерел відтворення основних засобів та представлено їх класифікацію. Виявлено особливості існуючих джерел й підходів до оновлення основних засобів. Встановлено, що при виборі джерела відтворення основних засобів слід враховувати власний потенціал підприємства і реальні можливості залучення того або іншого зовнішнього джерела. Найбільш доступними у сучасних умовах серед розглянутих джерел фінансування є власні ресурси, лізинг і банківські кредити. В той же час не варто виключати можливість використання і альтернативних джерел. Встановлено зв'язок стану відтворення основних засобів підприємств з повнотою виконання амортизацією своїх функцій. Амортизаційна політика, являючись комплексом заходів на макроекономічному та мікроекономічному рівнях, спрямованим на ефективне оновлення основних засобів, на сучасному етапі розвитку економіки вітчизняних підприємств не забезпечує формування достатнього обсягу фінансових джерел. У зв’язку з цим спостерігається різке накопичення ступеню зносу знарядь праці.
Досліджено систему облікового забезпечення формування джерел оновлення основних засобів підприємств аграрного сектора економіки. Дана система є невід’ємним елементом управління, оскільки вона охоплює виявлення, реєстрацію, узагальнення, збереження та передачу інформації щодо процесів оновлення основних засобів, а також кількісно-якісну оцінку та аналіз усіх господарських операцій, пов’язаних з процесами оновлення основних засобів. Від злагодженості й організованості облікового забезпечення залежить якість інформаційного обслуговування менеджерів різного рівня, а отже, й результативність функціонування суб’єктів господарювання загалом.

Ключові слова: основні засоби; фінансові ресурси; капітальні інвестиції; прибуток; амортизаційні відрахування; кредити; лізинг; облікове забезпечення.

Література

1. Валінкевич Н.В. Напрямки удосконалення стратегії відтворення основних засобів підприємств / Н.В. Валінкевич, С.В. Боброва // Вісник ЖДТУ. – 2011. – № 2(56) – С. 13-16.
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV, зі змінами.
3. Драган І.В. Роль іноземних інвестицій у процесі розвитку національного господарства в умовах глобалізації / І.В. Драган // Агросвіт. Серія: Економіка АПК. – 2009. – № 24. – С. 39-42.
4. Доценко Н.С. О кризисе процесса воспроизводства основного капитала промышленных предприятий / Н.С. Доценко // БизнесИнформ. – 2009. – № 7. –С. 23-25.
5. Єлькін Артем Віталійович. Ефективність використання основних виробничих фондів на підприємствах: Дис.…канд. екон. наук: 08.00.04 / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2017 – 218 арк.
6. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: наказ Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291.
7. Колесник Я.В. Відтворення основних засобів: види, форми та джерела фінансування / Я.В. Колесник // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. Серія: Економічні науки. – 2009. – № 2. – С. 130-133.
8. Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку фінансових витрат: наказ Мінфіну України від 01.11.10 р. № 1300.
9. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://vobu.ua/ukr/documents/ accounting/item/natsionalni-polozhennya-standarti-bukhgalterskogo-obliku?app_id=24
10. Неміш Ю.В. Формування основних засобів та управління ними у м’ясопереробних підприємствах: дис. … канд. екон. наук : 08.00.04. Львів, 2015. 214 с.
11. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www. ukrstat. gov.ua.
12. Петлюк В.І. Формування механізму оновлення та покращення використання основних фондів підприємств / В.І. Петлюк // Економічні проблеми розвитку аграрного виробництва в регіоні: збірники (загальні). – 2009. – Вип. 5. – С. 182-184.
13. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.
14. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.
15. Про акціонерні товариства: Закон від 17.09.2008 р. № 514-VI.
16. Про лізинг: Закон від 16.12.97 р.№ 723, зі змінами.
17. Пуйда Г.В. Прийняття рішень по вибору альтернативних форм оновлення та фінансування основних засобів / Г.В. Пуйда // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – 2014. – Т. 19, Вип. 3(2). – С. 190-193.
18. Сабов А.-М. Лізингові операції для відтворення основних виробничих засобів підприємств АПК / Анна-Марія Сабов, Анатолій Заїнчковський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10-11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 160-161.
19. Сазонов В.Г. Методический подход к организации эффективного воспроизводства основных фондов промышленных предприятий / В.Г. Сазонов // Территория новых возможностей. Вестник ВГУЭС. – 2012. – № 2. – С. 7-19.
20. Сметанюк О.А. Особливості кредитного забезпечення відтворення основних засобів [Електронний ресурс] / О.А. Сметанюк, А.В. Базалицька // Ефективна економіка. –2012. – № 5. – Режим доступу: http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=eng&z=1166.
21. Сметанюк О.А. Проблеми фінансового забезпечення відтворення основних засобів [Текст] / О.А. Сметанюк, А.В. Базалицька // Економічний простір: збірник наукових праць. – № 59. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – С. 259-264.
22. Юр’єва Т.П. Фінансовий лізинг, як форма фінансування відтворення основних фондів; його переваги та недоліки / Т.П. Юр’єва, В.А. Щелкунова // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: матеріали ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф., Харків, 20–22 жовтня 2010 р.; Моск. держ. акад. комун. госп-ва і буд-ва, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. Харків: ХНАМГ, 2010. – С. 51–53.
23. Яіцук Д.Л. Роль лізингу у процесі відтворення основного капіталу машинобудівних підприємств / Д.Л. Яіцук // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2011. –№ 970. – С. 390-393.
24. Bondoc A.M. The impact of foreign direct investment on the fixed capital accumulation in the Romanian economy. URL: http://feaa.ucv.ro/annals/v2_2008/0036v2-034.pdf.
25. Krejčí I., Sixta J. Využití alternativních metod při odhadech stavů a spotřeby fixního kapitálu. Politická ekonomie. 2012. № 6. P. 780-800.
26. Liao D. Impact of Accelerated Depreciation of Fixed Assets Policy on Corporate Financing Behavior – Based on DID, the Empirical Analysis of the Model. Modern Economy. 2016. № 7. Р. 1025-1034.

O. O. Liubar

FEATURES OF FORMATION OF SOURCES OF UPDATING OF FIXED ASSETS OF THE ENTERPRISE AND THEIR ACCOUNTING SUPPORT

Summary

The state of reproduction of fixed assets of enterprises of agriculture, forestry and fisheries is investigated. The financial results before taxation of these enterprises are analyzed in order to identify opportunities for reproduction of fixed assets, which in turn will lead to increase of productivity, profitability of enterprises, improvement of product quality and as a consequence of its competitiveness. The essence of sources of reproduction of fixed assets is considered and their classification is presented. Features of existing sources and approaches to updating of fixed assets are revealed. It is established that the choice of the source of reproduction of fixed assets should take into account the own potential of the enterprise and the real possibilities of attracting an external source. The most affordable sources of financing currently available are equity, leasing and bank loans. At the same time, it is not necessary to exclude the possibility of using alternative sources. The condition of reproduction of fixed assets of enterprises with the completeness of depreciation of their functions has been established. Depreciation policy, being a set of measures at the macroeconomic and microeconomic levels aimed at the effective renewal of fixed assets, at the present stage of development of the economy of domestic enterprises does not ensure the formation of sufficient volume of financial sources. In this regard, there is a sharp accumulation of the degree of wear of the tools.
The accounting system of formation of sources of updating of fixed assets of enterprises of agrarian sector of economy is investigated. This system is an integral element of management, as it covers the detection, registration, compilation, storage and transmission of information on the processes of fixed assets, as well as the quantitative and qualitative evaluation and analysis of all economic operations related to the processes of fixed assets. The consistency and organization of accounting support depends on the quality of information services for managers of different levels, and therefore on the performance of business entities in general.

Keywords: fixed assets; financial resources; capital investments; profit; depreciation; loans; leasing; accounting security.

References

1. Valinkevych, N.V. and Bobrova, S.V. (2011), "Directions for improving the strategy of reproduction of fixed assets of enterprises", Visnyk ZhDTU, vol. 2(56), pp. 13-16.
2. Commercial Code of Ukraine dated January 16, 2003, No. 436-IV, as amended
3. Drahan, I.V. (2009), "The role of foreign investment in the process of national economy development in the conditions of globalization", Agrosvit, vol. 24, pp. 39-42.
4. Docenko, N.S. (2009), "About the crisis of the process of reproduction of fixed capital of industrial enterprises", BiznesInform, vol. 7, pp. 23-25.
5. Yelkin, A. V. (2017), "Efficiency of the use of fixed assets at the enterprises", Abstract of Ph.D. dissertation, 08.00.04, Klasychnyi pryvatnyi universytet, Zaporizhzhia, Ukraine, P. 218.
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (1999), Order of the Ministry of Finance of Ukraine "Instruction on application of the Plan of accounts of accounting of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations" dated 30.11.99, № 291.
7. Kolesnyk, Ya.V. (2009), "Reproduction of fixed assets: types, forms and sources of financing", Visnyk Dnipropetrovskoi derzhavnoi finansovoi akademii. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 2, pp. 130-133.
8. Methodological recommendations on accounting of financial expenses: Order of the Ministry of Finance of Ukraine from 01.11.10, № 1300.
9. National accounting regulations (standards), [Online], available at: http://vobu.ua/eng/documents/ accounting / item / natsionalni-polozhennya-standarti-bukhgalterskogo-form? App_id = 24
10. Nemish, Yu.V. (2015), "Formation and management of fixed assets in meat processing enterprises", Abstract of Ph.D. dissertation, 08.00.04, Lviv, Ukraine, P. 214.
11. State Statistics Service of Ukraine, available at: http: // www. ukrstat. gov.ua.
12. Petliuk, V.I. (2009), "Formation of a mechanism for updating and improving the use of fixed assets of enterprises", Ekonomichni problemy rozvytku ahrarnoho vyrobnytstva v rehioni: zbirnyky (zahalni), vol. 5, pp. 182-184.
13. Ministry of Finance of Ukraine (1999), The order of the Ministry of Finance of Ukraine "Plan of accounts of accounting of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations", dated 30.11.99 № 291.
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "Tax Code of Ukraine" dated 27.12.2010 № 2755-VI.
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (2008), The Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", Law No. 514-VI of September 17, 2008.
16. The Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine "On leasing", Law of 16.12.97, No. 723, as amended.
17. Puida, H.V. (2014), "Decision making on the choice of alternative forms of renewal and financing of fixed assets", Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Ekonomika, vol. 19, issue 3(2), pp. 190-193.
18. Sabov, A.-M. and Zainchkovskyi, A. (2014), "Leasing operations for reproduction of the basic production means of the enterprises of the agroindustrial complex", Naukovi zdobutky molodi – vyrishenniu problem kharchuvannia liudstva u KhKhI stolitti [Scientific achievements of youth - solving the problems of nutrition of mankind in the 21st century], Prohrama i materialy 80 mizhnarodnoi naukovoi konferentsii molodykh uchenykh, aspirantiv i studentiv [Program and materials of the 80th international scientific conference of young scientists, graduate students and students], 10-11 April 2014, part 3, NUKhT, Kyiv, Ukraine, pp. 160-161.
19. Sazonov, V.G. (2012), "Methodological approach to the organization of effective reproduction of fixed assets of industrial enterprises", Territorija novyh vozmozhnostej. Vestnik VGUJeS, vol. 2, pp. 7-19.
20. Smetaniuk, O.A. and Bazalytska, A.V. (2012), "Features of credit security for primary care", Efektyvna ekonomika, vol. 5, [Online], available at: http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=eng&z=1166.
21. Smetaniuk, O.A. and Bazalytska, A.V. (2012), "The problems of financial security of the main problems", Ekonomichnyi prostir: zbirnyk naukovykh prats, vol. 59, pp. 259-264.
22. Yurieva, T.P. and Shchelkunova, V.A. (2010), "Financial leasing, as a form of financial investment of fixed assets; yogo overtaxing that nedoliki", Ekonomichni problemy ta perspektyvy rozvytku zhytlovo-komunalnoho hospodarstva na suchasnomu etapi [Economical problems and prospects for the development of the communal communal estate for the present time], Materialy II Mizhnarod. nauk.-prakt. konf., [Materials II International. science.-practical. Conf.], , Kharkiv, July 20–22, 2010, Mosk. derzh. akad. komun. hosp-va i bud-va, Kharkiv. nats. akad. misk. hosp-va ta in. Kharkiv: KhNAMH, Kharkiv, Ukraine, pp. 51–53.
23. Yaitsuk, D.L. (2011), "The role of leasing in the process of the main capital of machinery and equipment", Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V.N. Karazina, vol. 970, pp. 390-393.
24. Bondoc A.M. The impact of foreign direct investment on the fixed capital accumulation in the Romanian economy, [Online], available at: http://feaa.ucv.ro/annals/v2_2008/0036v2-034.pdf.
25. Krejčí I., Sixta J. Využití alternativních metod při odhadech stavů a spotřeby fixního kapitálu. Politická ekonomie. 2012. # 6. P. 780-800.
26. Liao D. Impact of Accelerated Depreciation of Fixed Assets Policy on Corporate Financing Behavior – Based on DID, the Empirical Analysis of the Model. Modern Economy. 2016. # 7. P. 1025-1034.

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 6761

Відомості про авторів

О. О. Любар

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

O. O. Liubar

Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor of the Chair of Accounting,Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsia)

ORCID:

0000-0003-3030-6767

Як цитувати статтю

Любар О. О. Особливості формування джерел оновлення основних засобів підприємства та їх облікове забезпечення. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7506 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.80

Liubar, O. O. (2019), “Features of formation of sources of updating of fixed assets of the enterprise and their accounting support”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7506 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.80

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.