EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА
Л. К. Феофанов, В. В. Меліхов

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.82

УДК: 657.6:657.44

Л. К. Феофанов, В. В. Меліхов

УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Діючі виробничі підприємства у регіоні впливають на процвітання добробуту його населення. Для виробничих підприємств актуальною проблемою є зниження виробничих витрат, запобігання браку продукції, забезпечення безперебійного виробництва готової продукції. Це можливо забезпечити за допомогою створення та удосконалення дієвої системи внутрішнього аудиту витрат на виробництва, що в свою чергу покращить ефективність роботи підприємства.
Авторами статті обґрунтовано мета та завдання проведення внутрішнього аудиту витрат на виробництво, удосконалено аудит витрат на виробництво для покращення ефективності роботи підприємства. У роботі удосконалена методика внутрішнього аудиту витрат на виробництво для покращення ефективності роботи підприємства, яка включає: анкету, загальний план аудиту, програму аудиту, робочі документи аудитора.
Метою внутрішнього аудиту витрат на виробництво є встановлення законності, достовірності, відповідності, правильності відображення витрат на виробництво підприємства у первинних документах, своєчасне ведення обліку та відображення в звітності.
Завдання проведення внутрішнього аудиту витрат на виробництво: перевірка правильності визначення залишку незавершеного виробництва на початок періоду, перевірка правильності оформлення первинних документів з витрат на виробництво, перевірка правильності списання матеріалів у витрати, перевірка правильності нарахування заробітної плати, перевірка правильності нарахування ЄСВ, перевірка нарахування амортизації, перевірка правильності кореспонденції рахунків витрат на виробництво, перевірка виробничої собівартості.
Запропонована методика проведення перевірки надасть змогу аудитору охопити всі аспекти обліку витрат на виробництво на підприємстві, дослідити правильність, своєчасність, законність відображення в обліку витрат на виробництво, вчасно виявити порушення, провести якісний аудит та підвищити фінансову безпеку підприємства.

Ключові слова: аудит; витрати на виробництво; виробнича собівартість; анкета; загальний план; програма перевірки; робочий документ аудитора; фінансова безпека.

Література

1. Макаренко А.П. Аудит : навч.-метод. посібник / А. П. Макаренко, Т. О. Меліхова, Г. М. Бескоста. – Запоріжжя : ЗДІА, 2016. – 184 c.
2. Макаренко А.П. Організація і методика аудит : навч.-метод. посібник. / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста. – Запоріжжя: ЗДІА, 2015. – 190с.
3. Макаренко А.П. Розробка програми аудиту виробничих запасів / А.П. Макаренко, Т.Г. Ярданова // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип. 2 (11). – Полтава : ПДАА. – 2015. – С. 40-48.
4. Теорія і практика документування в обліку і аудиті : навч.-метод. посібник Ч. 2 / А. П. Макаренко, О. М. Панченко, Л. В. Таратута, Т. О. Меліхова, Л. А. Птіцина ; ЗДІА. - Запоріжжя : ЗДІА, 2011. - 127 c.
5. Меліхова Т.О. Визначення витрат господарської діяльності підприємства / Т.О. Меліхова // Журнал «Бізнес Інформ». – Харків : ХНЕУ, НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України, ВД «Інжек», 2013. – № 3. – С. 254–258.
6. Меліхова Т.О. Концептуальні основи обліку витрат підприємства / Т.О. Меліхова, Г.С. Хайло // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Україна-Польща: діалог культур в контексті євроінтеграції», 25-27 вересня 2014 р. : збір. матер. – Запоріжжя: ЗДІА. Том І, 2014. – С. 221-224.
7. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту виробничих запасів для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, Н.С. Ніколаєнко // Економіка та держава, 2017. – № 1. – С. 51 – 55.
8. Меліхова Т.О. Проблемні аспекти відображення в обліку ТМЦ та обладнання при віднесенні до капітальних інвестицій відповідно до П(С)БО та МСФЗ / Т.О. Меліхова, Т. В. Манойло // Вісник Дніпропетровського національного університету. Серія «Економіка». – Дніпропетровськ: 2014, Вип. 3. – № 10/1. Т. 22 – С. 158-164.
9. Меліхова Т.О. Удосконалення методичних підходів до проведення аудиту нарахування та утримання єдиного соціального внеску з підвищення ефективності контролю / Т.О. Меліхова, Т. Віговська // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. – № 5 (194). – Ч. 1. – С. 126–130.
10. Меліхова Т.О. Обґрунтування амортизаційної політики з метою підвищення прибутковості підприємства / Т.О. Меліхова, Ю.В. Калюжна // Інноваційна економіка. – 2012. – № 1. – С. 232–237.
11. Меліхова Т.О. Програма аудиту оподаткування заробітної плати підприємства / Т.О. Меліхова, М. Єременко Матеріали XIX Науково-технічної конференції студентів, аспірантів і викладачів в ЗДІА «Проблеми економічного розвитку у сучасних умовах» (м. Запоріжжя, 2014р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http// zgia.zp.ua
12. Меліхова Т. О. Розробка програми аудиту касових операцій для підвищення ефективності діяльності підприємства / Т. О. Меліхова, Т. В. Манойло // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2013. – № 2. – С. 97-106.
13. Меліхова Т.О. Удосконалення документального забезпечення аудиту розрахунків з підзвітними особами з метою якісного проведення перевірки / Т.О. Меліхова, К.О. Новосьолова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2012. – Вип. 36. – С. 108-116.
14. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту ефективності використання основних засобів на підприємстві / Т.О. Меліхова, О. Буркова // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11. – Ч. 4. – С. 257–264.
15. Теорія і практика документування в обліку і аудиті : навч.-метод. посібник Ч. 2 / А. П. Макаренко, О. М. Панченко, Л. В. Таратута, Т. О. Меліхова, Л. А. Птіцина ; ЗДІА. – Запоріжжя : ЗДІА, 2011. – 127 c.
16. Меліхова Т.О. Удосконалення методичних підходів проведення аудиту власного капіталу з метою забезпечення фінансової стабільності підприємства / Т.О. Меліхова, Ю.М. Малініна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – № 6. – С. 144–153.
17. Макаренко А.П. Методичні підходи до проведення внутрішнього аудиту звіту про фінансові результати в системі управління економічною безпекою підприємства / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова // Матеріали тез доповідей Міжнар. наук. – прак. конф. «Сучасні проблеми модернізації та структурних трансформацій економіки України і регіонів», 11 листопада 2015 р. – Запоріжжя: КПУ, 2015. – С. 118-120.
18. Макаренко А.П. Теоретико-методичні основи та практичні підходи до вдосконалення аудиту лізингових операцій / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова // Економічний вісник Запорізької державної, 2016. – № 6. – С. 164 – 171.
19. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту податку на прибуток для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, М.М. Бикова // Агросвіт, 2017. – № 1-2. – С. 19-25.
20. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту податку на додану вартість для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, М.Ю. Бойко // Інвестиції: практика та досвід, 2017. – № 1. – С. 34 – 39.
21. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту екологічного податку для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, О.С. Зуб // Ефективна економіка, 2016. – № 12 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=12&y=2016
22. Меліхова Т.О. Удосконалення документування обліку розрахунків з покупцями та замовниками з метою зміцнення інформаційної безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, Ф.О. Гавриленко. Інвестиції: практика та досвід, 2018. - №2. – С. 24–32
23. Меліхова Т.О. Аналіз впливу податкового навантаження на рівень податкової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, О.В. Троян // Інвестиції: практика та досвід. - 2017, № 20. - С. 33-37.
24. Меліхова Т.О. Економічна безпека підприємства: формування, контроль, ефективність : Монографія Херсон, Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 632 с.
25. Меліхова Т.О. Внутрішній контроль виробничих запасів для своєчасного виявлення загроз в системі управління фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, І.О. Федоров. // Агросвіт, 2018. – №2. – С. 63–70.
26. Макаренко А.П. Державний фінансовий контроль
/ А.П. Макаренко, І. Я. Максименко, Т.О. Меліхова, О. П. Зоря навч. посібник для внз : [гриф ЗДІА] - Запоріжжя : ЗДІА, 2017. - 280 c.
27. Maksymenko I. Accounting and analytical procurement of state financial control and directions of its implementation in Ukraine / I. Maksymenko, T. Melikhova // Baltic Journal of Economic Studies, Volume 3 Number 5. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2017, P. 268-275.
28. Меліхова Т.О. Удосконалення методики перевірки грошових коштів у національній валюті. / Т.О. Меліхова, А.С. Верьовкіна // Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 1. С. 24–29. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.24
29. Меліхова Т.О. Удосконалення методики аудиту операцій на бюджетних рахунках організації. / Т.О. Меліхова, О.В. Троян, Д.В. Подріз // Агросвіт. 2019. № 1-2. С. 24–32. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.1.24
30. Меліхова Т.О. Удосконалення методичних засад аудиту операцій з готівкою та на рахунках у банку для підвищення ефективності управління підприємством. / Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова, Т.С. Середенко // Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 5. С. 32–41. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.32
31. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту витрат на виробництво для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, В.В. Височина. Економіка та держава, 2018. – № 1. – С. 69–75.
32. Меліхова Т.О. Удосконалення методики внутрішнього аудиту розрахунків з підзвітними особами для підвищення економічної безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, М.А. Лукашова // Ефективна економіка. 2019. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6826
33. Меліхова Т.О. Сучасні проблеми обліку дебіторської заборгованості / Т.О. Меліхова, Д.А. Мась // Соціально-економічний розвиток / Матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 18-19 січня 2016 р. - Т. 2. - Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2016. - С. 22-23.
34. Меліхова Т.О. Методичні підходи до проведення внутрішнього аудиту товарів для своєчасного виявлення загроз в системі управління економічної безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, К.О. Журавель // Інвестиції: практика та досвід, 2019. - № 2. – С. 56–63.
35. Меліхова Т.О. Розробка системи знаків виявлених помилок для удосконалення аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками / Т.О. Меліхова, Т.В.Алексютіна // Економічний форум. - Луцьк : ЛНТУ, 2013. – С. 391-396.
36. Maksymenko I. Fiscal audit development in the system of budget process management / T. Melikhova, I. Maksymenko, O. Zorya, N. Fatiukha, O. Chumak // Academy of Accounting and Financial Studies journal, 2018. – vol. 22, is. 6, 7 p.
37. Макаренко А.П. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник/ А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Ю.В. Подмешальська, Н.С. Чакалова. – Запоріжжя : ЗДІА, 2018. - 602 c.
38. Макаренко А. П. Інформаційна база заповнення спрощеної звітності – інструмент управління та фінансової безпеки / А. П. Макаренко, Т. О. Меліхова, Н. С. Чакалова // Часопис економічних реформ. - 2014. - № 1. - С. 26-32.
39. Макаренко А. П. Удосконалення облікових регістрів з метою своєчасного управління підприємством та контролю за його фінансовою безпекою / А. П. Макаренко, Т. О. Меліхова, Н. С. Чакалова // Економічний вісник університету. - 2014. - Вип. 22(1). - С. 85-95.
40. Макаренко А.П. Соціальне страхування: сутність, значення та обліковий аспект / А.П. Макаренко, О. П. Зоря, Т.О. Меліхова, І. Я. Максименко навч. посібник : [гриф ЗДІА]. - Запоріжжя : ЗДІА, 2017. - 200 c.
41. Макаренко А. П. Оподаткування в системі обліку : навч.-метод. посібник / А. П. Макаренко, Т. О. Меліхова, О. В. Гамова ; ЗДІА. - Запоріжжя : ЗДІА, 2015. - 147 c.
42. Макаренко А. П. Податкове планування та мінімізація податкових ризиків: навч. посібник : [рек. вченою радоюЗДІА] / А. П. Макаренко, Т. О. Меліхова, Н. С. Чакалова ; ЗДІА. - Запоріжжя : ЗДІА, 2017. - 260 c.
43. Подмешальська Ю.В. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник/ Ю.В. Подмешальська, Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова. - Запоріжжя : ЗДІА, 2017. - 400 c.
44. Меліхова Т.О. Удосконалення методики внутрішнього контролю утримань із заробітної плати та нарахувань на Фонд оплати праці / Т.О. Меліхова, І.В. Феофанова, Г.В. Магда // Економіка та держава, 2019. - № 1. – С. 89–94.
45. Меліхова Т.О. Документування обліку розрахунків за заробітною платою з метою зміцнення інформаційної безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, С. Голубенко // Складні системи і процеси. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – № 1 (21). – С. 63–67.
46. Меліхова Т.О. Визначення витрат господарської діяльності підприємства / Т.О. Меліхова // Журнал «Бізнес Інформ». – Харків : ХНЕУ, НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України, ВД «Інжек», 2013. – № 3. – С. 254–258.
47. Меліхова Т.О. Обґрунтування амортизаційної політики з метою підвищення прибутковості підприємства / Т.О. Меліхова, Ю.В. Калюжна // Інноваційна економіка. – 2012. – № 1. – С. 232–237.
48. Салига С.Я. Аудит податків суб’єктів господарювання : Монографія / С.Я. Салига, Т.О. Меліхова. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – 224 с.

L. K. Feofanov, V. V. Melikhov

IMPROVE INTERNAL AUDIT OF PRODUCTION COSTS TO IMPROVE ENTERPRISE PERFORMANCE

Summary

Existing industrial enterprises in the region influence the prosperity of its population. For manufacturing companies, the pressing problem is to reduce production costs, prevent product shortages, and ensure the smooth production of finished products. This can be ensured by creating and improving an effective internal audit system for production costs, which in turn will improve the efficiency of the enterprise.
The authors of the article substantiated the purpose and tasks of internal audit of production costs, improved the audit of production costs to improve the efficiency of the enterprise. The work has improved the methodology of internal audit of production costs to improve the efficiency of the enterprise, which includes: questionnaire, general audit plan, audit program, working documents of the auditor.
The purpose of internal audit of production costs is to establish the legality, reliability, conformity, correctness of the cost of production of the enterprise in the primary documents, timely accounting and display in the accounts.
The tasks of internal audit of production costs: checking the correctness of determining the balance of work in progress at the beginning of the period, checking the correctness of processing primary documents on production costs, checking the correctness of writing off materials into costs, checking the correctness of payroll, checking the correctness of the calculation of the ESA, checking the depreciation, check of correspondence of accounts of production costs, check of production cost.
The proposed methodology of internal audit will allow the auditor to cover all aspects of accounting for production costs at the enterprise, to establish the legality, reliability, compliance, correctness of the cost of production of the enterprise in the primary documents, timely accounting and reporting. This will allow timely detection of violations, carry out quality audits and improve the efficiency of the enterprise.

Keywords: audit; production costs; cost price; questionnaire; general plan; verification program; auditor's working document; financial security.

References

1. Makarenko, A.P., Melikhova, T. O. and Beskosta, H. M. (2016), Audyt [Audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
2. Makarenko, A.P. Melikhova, T. O. and Beskosta, H. M. (2015), Orhanizatsiya i metodyka audyt [Organization and method of audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
3. Makarenko, A.P. and Yardanova, T.H. (2015) “Development of a program of inventory audit”, Naukovi pratsi Poltavskoyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi, vol. 2 (11), pp. 40-48.
4. Makarenko, A. P., Panchenko, O. M., Taratuta, L. V. and Melikhova, T.O. (2011), Teoriya i praktyka dokumentuvannya v obliku i audyti , [The theory and practice of documenting in accounting and audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
5. Melikhova, T.O. (2013) “Determination of expenses of the economic activity of the enterprise”, Zhurnal «Biznes Inform», vol. 3, pp. 254-258.
6. Melikhova, T.O. and Khaylo, H.S. (2014) “Conceptual bases of enterprise cost accounting”, zbirnyk mater. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Ukrayina-Polshcha: dialoh kultur v konteksti yevrointehratsiyi, [Compilation mother International science-practice conf. “Ukraine-Poland: Dialogue of Cultures in the Context of European Integration”], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine, 25-27 veresnya 2014 r., vol. 1, pp. 221-224.
7. Melikhova, T.O. and Nikolayenko, N.S. (2017), ”Development of an inventory audit program to increase financial security of the enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 51- 55.
8. Melikhova, T.O. and Manoylo, T. V. (2014) “Problematic aspects of the registration of the TMC and the equipment when attributed to capital investments in accordance with P (C) BO and IFRS”, Visnyk Dnipropetrovkoho natsionalnoho universytetu. Seriya ‘Ekonomika”, vol. 10/1, pp. 158- 164.
9. Melikhova, T.O. and Vihovska, T. (2013) “Improvement of methodical approaches to audit of accrual and maintenance of a single social contribution for improving the effectiveness of control”, Visnyk Skhidnoukrayinskoho natsionalnoho universytetu im. V. Dalya, vol. 5, pp. 5 126–130.
10. Melikhova, T.O. and Kalyuzhna, YU.V. (2012) “Substantiation of depreciation policy in order to increase profitability of the enterprise”, Innovatsiyna ekonomika, – vol. 1, pp. 232–237.
11. Melikhova, T.O. and Yeremenko, M. (2014) “Payroll Tax Audit Program”, Materialy XIX Naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi studentiv, aspirantiv i vykladachiv v ZDIA “Problemy ekonomichnoho rozvytku u suchasnykh umovakh”, [Materials of the XIXth Scientific and Technical Conference of Students, Postgraduates and Teachers at ZDIA “Problems of Economic Development in Modern Conditions”], http://zgia.zp.ua.
12. Melikhova, T.O. and Manoylo, T. V. (2013) “Development of a Cash Management Audit Program for Enhancing the Company's Performance”, Rehionalna biznes-ekonomika ta upravlinnya, vol. 2, pp. 97-106.
13. Melikhova, T.O. and Novosolova, K.O. (2012) ”Improvement of Documentary Provision of Audit of Payments with Accountable Persons for Quality Inspection”, Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoyi systemy Ukrayiny, vol. 36, pp. 108-116.
14. Melikhova, T.O. and Burkova O. (2012) “Development of the program of audit of the efficiency of the use of fixed assets in the enterprise”, Ekonomichnyy analiz, vol. 11, pp. 257–264.
15. Makarenko, A. P., Panchenko, O. M., Taratuta, L. V. and Melikhova, T.O. (2011), Teoriya i praktyka dokumentuvannya v obliku i audyti , [The theory and practice of documenting in accounting and audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
16. Melikhova, T.O. and Malinina, YU.M. (2012) “Improvement of methodical approaches to audit of own capital in order to ensure financial stability of the enterprise”, Derzhava ta rehiony. Seriya: Ekonomika ta pidpryyemnytstvo, vol. 6, pp. 144–153.
17. Makarenko,A.P. and Melikhova, T.O. (2015) “Methodological approaches to internal audit of the financial results report in the system of management of economic safety of the enterprise”, Materialy tez dopovidey Mizhnar. nauk. – prak. konf. “Suchasni problemy modernizatsiyi ta strukturnykh transformatsiy ekonomiky Ukrayiny i rehioniv”, [Materials of Abstracts International sciences – prak conf. “Modern problems of modernization and structural transformations of the economy of Ukraine and regions”], 11 lystopada 2015 r., KPU, Zaporizhzhya, Ukraine, pp. 118-120.
18. Makarenko,A.P. and Melikhova, T.O. (2016) “Theoretical and methodological foundations and practical approaches to improving the audit of leasing operations”, Ekonomichnyy visnyk Zaporizkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi, vol. 6, pp. 164 – 171.
19. Melikhova, T.O. and Bykova, M.M. (2017) “Development of a profit tax audit program to increase the financial safety of the enterprise”, Ahrosvit, vol. 1-2, pp. 19-25.
20. Melikhova, T.O. and Boyko, M.YU. (2017) “Development of a program for the audit of value added tax to increase the financial safety of the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 34 – 39.
21. Melikhova, T.O. and Zub, O.S. (2016) “Development of Environmental Tax Audit Program for Increasing Financial Safety of an Enterprise”, Efektyvna ekonomika, http://www.economy.nayka.com.ua/?n=12&y=2016, vol.12.
22. Melikhova T.O. and Havrylenko F.O. (2018) “Accompanied documenting of the region of rozrakhunkiv with purchases that the deputies of the merit of information about the security”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid,, vol. 2, pp. 24-32.
23. Melikhova, T.O. and Troyan, O.V. (2017) “Analysis of the impact of the tax burden on the level of tax security of the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 33-37.
24. Melikhova T.O. (2018), Ekonomichna bezpeka pidpryyemstva: formyrovanye, kontrolʹ, efektyvnistʹ [Economical bezpeka p_dpriєmstva: formavannya, control, effektivn_st], Kherson, Ukraine.
25. Melikhova, T.O. and Fedorov, I.O. (2018) “Internal control of inventory for timely detection of threats in the system of financial security management of the enterprise”, Ahrosvit, vol. 2, pp. 63-70.
26. Makarenko, A.P., Maksymenko, I. YA., Melikhova, T. O. аnd Zorya, O.P. (2017), Derzhavnyy finansovyy kontrolʹ, [State financial control] ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
27. Maksymenko, I. аnd Melikhova, T. (2017) “Accounting and analytical procurement of state financial control and directions of its implementation in Ukraine”, Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 3, Num. 5, pp. 268-275.
28. Melikhova, T. and Verovkina, A. (2019), “Improvement of checking method of cash assets in national currency”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 24–29. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.24
29. Melikhova, Т., Troyan, О. and Podriz, D. (2019), “Improvement of the methodology of audit of operations on budget accounts of enterprises”, Agrosvit, vol. 1-2, pp. 24–32. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.1.24
30. Melikhova, T., Chakalova, N. and Seredenko, T. (2019), “Improvement of methodological principles of audit of operations with cash and cash within the bank for improvement of efficiency of business management”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 32–41. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.32
31. Melikhova, T.O. and Vysochyna, V.V. (2018) “Development of a program for auditing production costs to improve the financial safety of the enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 69-75.
32. Melikhova, T. and Lukashova, M. A. (2019), “Improvement of the methodology of accounts internal audit with accountable persons for improving the economic security of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6826 (Accessed 16 Apr 2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.30
33. Melikhova, T.O and Mas, D.A. (2016), “Modern problems of accounts receivable”, Sotsialno-ekonomichnyy rozvytok / Materialy KHKHKHII Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, [Socio-economic development / Materials of the XXXIII International Scientific and Practical ConferenceChernivtsi], Naukovo-vydavnychyy tsentr “Laboratoriya dumky”, 18-19 sichnya 2016 r., Kyyiv.
34. Melikhova, T.O. and Zhuravelʹ, K.O. (2019), “Methodical approaches to conducting internal audit of goods for timely detection of threats in the system of management of economic security of the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid,, vol. 2, рр. 56-63.
35. Melikhova, T.O. and Aleksytina, T.V. (2013), “Development of a system of signs of detected errors to improve the audit of payments with suppliers and contractors”, Ekonomichnyy forum, рр. 391-396.
36. Maksymenko, I., Melikhova, T., Zorya, O., Fatiukha, N. and Chumak, O. (2018) “Fiscal audit development in the system of budget process management”, Academy of Accounting and Financial Studies journal, vol. 22, рр.. 6, 7.
37. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O., Podmeshalska, Y.V. and Chakalova, N.S. (2018), Bukhhalterskyy oblik: navch.-metod. posibnyk [Accounting: teaching method. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
38. Makarenko, A. P. Melikhova, T. A. and Chakalova, N. S. (2014), “Information base for filling in simplified reporting - a tool for management and financial security”, Chasopys ekonomichnykh reform, vol. 1, pp. 26–32.
39. Makarenko, A. P. Melikhova, T. A. and Chakalova, N. S. (2014), “Improving accounting records in order to manage the enterprise in a timely manner and monitor its financial security”, Ekonomichnyj visnyk universytetu, vol. 22(1), pp. 85–95.
40. Makarenko, A.P., Zorya, O.P., Melikhova, T.O. аnd Maksymenko, I.YA. (2017), Sotsialʹne strakhuvannya: sutnistʹ, znachennya ta oblikovyy aspekt, [Social insurance: essence, value and accounting aspect], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
41. Makarenko, A.P., Melikhova, T.O. and Hamova, O.V. (2015) Opodatkuvannya v systemi obliku : navch.-metod. posibnyk, [Taxation in the accounting system: teaching method. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
42. Makarenko, A.P., Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2017) Podatkove planuvannya ta minimizatsiya podatkovykh ryzykiv: navch. posibnyk, [Tax planning and minimization of tax risks: teaching. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
43. Podmeshalʹsʹka, YU., Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2017) Bukhhaltersʹkyy oblik: navch.-metod. posibnyk, [Accounting: teaching method. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
44. Melikhova, T.O. and Holubenko, S. (2012) “Documentation of accounting for payroll calculations in order to strengthen the information security of the enterprise”, Skladni systemy i protsesy, vol. 1 (21), pp. 63–67.
45. Melikhova, T.O., Feofanova, I.V. and Mahda, G.V. (2019) “Improvement of the method of internal control of deductions from wages and payrolls on the Labor Fund”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 89-94.
46. Melikhova, T.O. (2013) “Determination of expenses of the economic activity of the enterprise”, Zhurnal «Biznes Inform», vol. 3, pp. 254-258.
47. Melikhova, T.O. and Kalyuzhna, YU.V. (2012) “Substantiation of depreciation policy in order to increase profitability of the enterprise”, Innovatsiyna ekonomika, – vol. 1, pp. 232–237.
48. Salyha, S.YA. and Melikhova, T.O. (2011) “Audit of Taxes of Business Entities” KPU. Zaporizhzhya, Ukraine.

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 7194

Відомості про авторів

Л. К. Феофанов

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу оподаткування та аудиту,Інженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

L. K. Feofanov

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting and Auditing Department of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

ORCID:

0000-0002-0753-7412


В. В. Меліхов

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Інженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

V. V. Melikhov

master of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

ORCID:

0000-0003-3193-3332

Як цитувати статтю

Феофанов Л. К., Меліхов В. В. Удосконалення внутрішнього аудиту витрат на виробництво для покращення ефективності роботи підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7508 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.82

Feofanov, L. K. and Melikhov, V. V. (2019), “Improve internal audit of production costs to improve enterprise performance”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7508 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.82

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.