EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ НА ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
В. С. Адамовська, Є. В. Демченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.84

УДК: 657

В. С. Адамовська, Є. В. Демченко

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ НА ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

У статті розглянуто поняття адміністративних витрат та наведене власне визначення. Важливим для ефективного управління підприємством у цілому є фактор постійного забезпечення прибутковості такого підприємства. Для суцільного аналізу ефективності діяльності апарату управління доцільним є використання інформації про витрати, які споживаються в ході такої діяльності.Важливим є наявність достовірної інформції про цілі та обсяг спожитої інформації тими чи іншими управлінськими функціями. У такому разі ми матимемо можливість визначити резерви економії та зменшення загалом адміністративних витрат або ж отримати корисний ефект від споживання таких витрат.
Проблемою міжнародного обліку є відсутність окремих загальносвітових стандартів обліковування адміністративних витрат. Натомість у національних стандартах нашої держави дане питання передбачене, облік витрт регламентується П(С)БО 16 «Витрати».
В умовах реформаційного процесу економічної ситуації в Україні та здійснення комплексних реформ у вітчизняному бухгалтерському обліку та задля розвитку управлінського обліку важливого значення набуває системна організація на підприємствах ефективного обліку адміністративних витрат на основі розробки авторської класифікації таких витрат шляхом створення нових субрахунків n-го порядку до наявного 92 «Адміністративні витрати».
Особливо це важливо для здійснення аналітики на великих промислових підприємствах, де суми адміністративних витрат є значними та мають вплив на загальну суму витрат, що відобразиться на кінцевому етапі обліку у фінансових результатах.Таке вдосконалення допоможе суттєво покращити якість аналізу адміністративних витрат. З боку держави регламентація первинного облікового процесу стосовно адміністративних витрат повністю не розкрита, тому у роботі запропоновано розробити форми первинної документації стосовно адміністративних витрат. Використання запропонованих форм допоможе обліку великих підприємств перейти на якісно новий рівень управління господарською діяльністю. На основі проведеного дослідження зроблені висновки.

Ключові слова: облік; адміністративні витрати; субрахунок; відрядження; добові витрати; адміністративний персонал; управлінський апарат;

Література

1. Міжнародні стандарти фінансової звітності / Міністерство фінансів України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=92410&cat_id=924 08.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 318 від 19 січня 2010 р.
3. Андрійчук В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — 2-ге вид., доп. і перероблене. / В. Г. Андрійчук. — К.: КНЕУ, 2015. — 624 с.
4. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 3-е вид., доп. І перероб. - Житомир: ЖІТІ, 2017. – 440с.
5. Волкова І.А.Фінансовий облік : Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2018. - 228 с.
6. Гарасим П.М., Хомин П.Я. Бухгалтерський облік за журнальною формою рахівництва : Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2015.– 296 с.
7. Гура Н.О. Облік у житлово-комунальному господарстві: теорія і практика.:Навч. посіб. - К.: Знання, 2016. - 351 с.
8. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Підручник. –/Загородній А.Г., Партин Г.О. – К., 2018. – 422 с. ДруриКолин. Управленческий и производственный учет [Текст]: учебный комплекс для студентоввузов / КолинДрури; пер. с англ. [В.Н. Егорова.] - 6-е изд. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 1423 с.
9. Іванюта П.В. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських господарюючих суб’єктів: навч.посіб. / П.В. Іванюта. - К.: Центр навч. літератури, 2017. - 362с.
10. Маренич Т.Г. Бухгалтерський облік в агроформуваннях. Підручник. - 2-е видання, доповнене і перероблене. К.: ВД „Професіонал”, 2015. - 896с.
11. Сопко В. В. Бухгалтерський облік: навч. посібн. / В. В. Сопко. - 3-тєвид., перероб. і доп. - К: КНЕУ, 2014. - 578 с.
12. Сук П. Облік витрат, що підлягають розподілу / П. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2015. - № 12. - С.8-14.
13. Податковий кодекс України: Закон України №2755-VІ вiд 02.12.2010 р. [Електронний ресурс] // ВВР. − 2011. − №№13-17. − ст.112 – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=2755-17

Victoria Adamovskaya, Evheniia Demchenko

IMPROVEMENT OF ADMINISTRATIVE EXPENSES ACCOUNTING AT LARGE ENTERPRISES

Summary

The article discusses the notion of administrative costs and provides its own definition. An important factor for effective management of the enterprise as a whole is the factor of constant ensuring of profitability of such enterprise. For a thorough analysis of the effectiveness of the management apparatus, it is advisable to use information about the costs consumed in the course of such activities.It is important to have reliable information about the goals and the amount of information consumed by these or other management functions. In this case, we will be able to determine savings reserves and reduce overall administrative costs, or benefit from the consumption of such costs.
The problem with international accounting is the lack of separate global standards for accounting for administrative costs. Instead, this issue is foreseen in the national standards of our state;
In the context of the reform process of the economic situation in Ukraine and the implementation of complex reforms in the domestic accounting and for the development of management accounting, systemic organization at the enterprises of effective accounting of administrative expenses on the basis of development of author's classification of such expenses by creating new sub-accounts of the nth order to the existing 92 "Administrative expenses".
This is especially important for analytics at large industrial enterprises where the amount of administrative costs is significant and have an impact on the total cost, which will be reflected in the final stage of accounting in financial results.This improvement will significantly improve the quality of the analysis of administrative costs. The state regulation of the primary accounting process for administrative costs is not fully disclosed, so it is proposed to develop forms of primary documentation regarding administrative costs. The use of the proposed forms will help the accounting of large enterprises to move to a new level of management of economic activity. On the basis of the conducted research, conclusions are drawn.

Keywords: accounting; administrative costs; subaccount.

References

1. Ministry of Finance of Ukraine (2019), “International Financial Reporting Standards”, available at: http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=92410&cat_id=924 08 (Accessed 10 Dec 2019).
2. Ministry of Finance of Ukraine (1999), “Provisions (standards) of accounting”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99 (Accessed 10 Dec 2019).
3. Andriychuk, V. G.(2015), Teoriia bukhhalterskoho obliku, [The theory of accounting], KNEU, Kyiv, Ukraine.
4. Butynets, F. F. (2017), Teoriia bukhhalterskoho obliku [The theory of accounting], ZhITI, Zhytomyr, Ukraine.
5. Volkova I. A. Finansovyi oblik [Financial accounting], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
6. Harasym, P. M. and Khomyn, P. Ia. (2015), Bukhalterskyi oblik za zhurnalnoiu formoiu rakhivnytstva [Accounting by journaling form of accounting], Aston, Ternopil, Ukraine.
7. Hura, N. O. (2016), Oblik u zhytlovo-komunalnomu hospodarstvi: teoriia I praktyka [Accounting in Housing and Communal Services: Theory and Practice], Znannia, Kyiv, Ukraine.
8. Zahorodnii, A. H. and Partyn, H. O. (2018), Bykhalterskyi oblik: Osnovy teorii ta praktyky [Accounting: Fundamentals of Theory and Practice], KolunDrury, Kyiv, Ukraine.
9. Ivaniuta, P. V. (2017), Vnutrishnohospodarskyi (upravlinskyi) oblik u vyrobnychykh pidrozdilakh silskohospodarskykh hospodariyiychykh subiektiv [Internal (managerial) accounting in production units of agricultural entities], Tsentr navchalnoi literatury, Kyiv, Ukraine.
10. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), “Tax Code of Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/go/2755-17 (Accessed 10 Dec 2019).

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 7657

Відомості про авторів

В. С. Адамовська

кандидат економічних наук, доценткафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування,Криворізький національний університет

Victoria Adamovskaya

Candidate of Economic Sciences, Associate ProfessorKrivoy Rog National University

ORCID:

0000-0001-8911-1388


Є. В. Демченко

магістранткафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування,Криворізький національний університет

Evheniia Demchenko

master student, Krivoy Rog National University

ORCID:

0000-0003-1361-8603

Як цитувати статтю

Адамовська В. С., Демченко Є. В. Удосконалення обліку адміністративних витрат на великих підприємствах. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7510 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.84

Adamovskaya, Victoria and Demchenko, Evheniia (2019), “Improvement of administrative expenses accounting at large enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7510 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.84

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.