EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОТЕНЦІАЛ АКТИВІЗАЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЗАХІДНИХ ТА ЦЕНТРАЛЬНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ
М. М. Біль, О. О. Левицька

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.92

УДК: 331:332.14:352

М. М. Біль, О. О. Левицька

ПОТЕНЦІАЛ АКТИВІЗАЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЗАХІДНИХ ТА ЦЕНТРАЛЬНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено специфіку зайнятості населення об’єднаних територіальних громад західних та центральних областей України на основі соціологічного обстеження голів громад на предмет оцінювання ефективності першого етапу реформи децентралізації. У ході міжрегіональних порівнянь з’ясовано, що ключовими проблемами громад західних областей є низька стратегічна орієнтованість у питаннях активізації зайнятості та розвитку трудового потенціалу, обмежені можливості на місцевих ринках праці, поширення тіньової зайнятості та міграції населення, тоді як для громад центральних областей характерним є недостатність якісного обліку населення, зокрема в частині поточного балансу наявних людських ресурсів. Для аналізу ефективності політики сприяння зайнятості на локальних ринках праці оцінено рівень застосування громадами інструментів активізації зайнятості, у тому числі використання ними стратегічних програм, оперативних планів та можливостей інституційної співпраці. Виявлено, що головними інструментами активізації зайнятості на місцевому рівні є налагодження співпраці громад із місцевими і районними центрами зайнятості, організація громадських робіт та інформування громад про конкурсні програми й гранти.
На основі матриці позиціонування громад виділено шість груп – залежно від активності політики зайнятості та фінансової спроможності обстежених громад. Найбільш проблемну і водночас чисельну групу (17 громад західних областей та 5, що належать до центральних регіонів) складають пасивні в питаннях активізації зайнятості населення громади з низькою (відносно середнього рівня) фінансовою спроможністю. Виявлено, що найменш ініціативними є переважно невеликі і середні громади сільського чи селищного типу. Для підвищення їх трудового потенціалу, стимулювання економічної активності населення і, як наслідок, покращення конкурентоспроможності місцевих ринків праці розроблено рекомендації та пропозиції для різних категорій громад.

Ключові слова: зайнятість; стратегічна орієнтованість; розвиткові цілі; об’єднані територіальні громади; західні області; центральні області.

Література

1. Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України від 8.04.2015 № 214. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF#n10 (дата звернення: 2.12.2019).
2. Скиба С. А. Роль людського потенціалу в креативній економіці. Економіка і регіон. 2014. № 6. С. 15-20.
3. Яковенко Р. В. Людський капітал та людський потенціал. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2013. Вип. 24. С. 186-193.
4. Лібанова Е. М., Хвесик М. А. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь. К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. 776 с.
5. Сторонянська І., Максименко А., Левицька О., Патицька Х., Сірик З. Соціально-економічне становище об’єднаних територіальних громад: Захід VS Центр: науково-аналітичне видання. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2019. 64 с.
6. Садова У. Я. Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку: монографія у 8 т. Т. 2. Соціально-демографічний потенціал. Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2013. 456 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»)
7. Дерій Ж. В., Маргасова В. Г. Модель управління процесом капіталізації людського потенціалу на регіональному рівні. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2015. № 4. С. 46-54.
8. Мульска О. П. Балансування ринку праці в умовах підвищеної міграційної активності населення. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць. 2019. Вип. 1 (135). С. 59-65.
9. Інноваційні послуги державної служби зайнятості в ОТГ (6.04.2018): Тур.інфо. Новий Буг. URL: http://www.tytinfo.in.ua/index.php/uk/business/economy/item/1722-innovatsiini-posluhy-derzhavnoi-sluzhby-zainiatosti-v-oth-novobuzkyi-raionnyi-tsentr-zainiatosti-novpopoltavskii-hromadi (дата звернення: 5.12.2019).
10. Оцінка фінансової спроможності ОТГ за 2017 рік. URL: http://otg.cn.ua/2018/03/02/news-uncategorized/finansova-spromozhnist-otg-lidery-ta-autsajder-sered-gromad-chernigivshhyny/ (дата звернення: 10.12.2019).

Mariana Bil, Olha Levytska

POTENTIAL OF EMPLOYMENT ACTIVATION IN THE AMALGAMATED TERRITORIAL COMMUNITIES OF THE WESTERN AND CENTRAL REGIONS OF UKRAINE

Summary

In this article, the specific issues and challenges for employment in the amalgamated territorial communities of the western and central regions of Ukraine are considered. The research is based on a sociological survey of the heads of communities aimed at evaluation of the effectiveness of the first stage of decentralization reform. In the inter-regional comparisons, the key problems of the western regions’ communities were found to be low strategic orientation in terms of employment stimulation and development of labour potential, limited opportunities in local labour markets, increasing informal employment and migration of population. As for the central regions’ communities in Ukraine, they deal with a poor quality population counting, in particular in terms of the current human resource balance. To analyse the effectiveness of employment policies in local labour markets, the use of instruments for employment activation by the communities of western and central regions of Ukraine (including strategic programs, operational plans and institutional cooperation opportunities) has been evaluated. We found that the main instruments for activating local employment are as follows: establishing community cooperation with local and district employment centres, organizing public works and informing communities about competitive programs and grants.
Based on the positioning matrix, six groups of communities have been identified depending on the activity of employment policy and financial capacity of the observed communities. At the same time, the most problematic and large group (17 communities of the western regions and the 5 ones of the central regions) consists of passive communities with insufficient employment activation and low financial capacity. Moreover, the smallest and medium-sized rural and urban communities are the least initiative. In order to increase their labour potential, stimulate the economic activity of the population and, as a result, improve the competitiveness of local labour markets, recommendations for different categories of communities are offered.

Keywords: employment; strategic orientation; development goals; amalgamated territorial communities; western regions; central regions.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the Methodology of forming capable territorial communities”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF#n10 (Accessed 2 December 2019).
2. Skyba, S.A. (2014), “Essential categories and factors of using labor resources potential of the population”, Ekonomika i rehion, vol. 6, pp. 15-20.
3. Iakovenko, R.V. (2013), “Human capital and human potential”, Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 24, pp. 186-193.
4. Libanova, E.M., Khvesyk, М.А. etc (2014), Sotsialno-ekonomichnyi potentsial staloho rozvytku Ukrainy ta yii rehioniv [Socio-economic potential of sustainable development of Ukraine and its regions], DU IEPSR NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
5. Storonianska, I., Maksymenko, A., Levytska, O., Patytska, Kh., Siryk, Z. Sotsialno-ekonomichne stanovyshche obiednanykh terytorialnykh hromad: Zakhid VS Tsentr [Socio-economic situation of the united territorial communities: West VS Center], DU Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M. I. Dolishnoho NAN Ukrainy, Ukraine.
6. Sadova U. Ya. (Ed.) (2013). Karpats’kyy rehion: aktual’ni problemy ta perspektyvy rozvytku [Carpathian region: actual problems and prospects of development]. Monograph in 8 vols. Vol. 2. Sotsialʹno-demohrafichnyy potentsial [Social and demographic potential]. Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine.
7. Derii, Zh. V., Marhasova, V. H. (2015). Model upravlinnia protsesom kapitalizatsii liudskoho potentsialu na rehionalnomu rivni [Model of managing the process of human capitalization at the regional level], Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 4, pp. 46-54.
8. Mulska, O. P. (2019). Balansuvannia rynku pratsi v umovakh pidvyshchenoi mihratsiinoi aktyvnosti naselennia [Balancing of the labor market in conditions of increased migration activity of the population]. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol. 1, pp. 59-65.
9. Tur.info. Novyi Buh (2018). “Innovatsiini posluhy derzhavnoi sluzhby zainiatosti v OTH”, available at: http://www.tytinfo.in.ua/index.php/uk/business/economy/item/1722-innovatsiini-posluhy-derzhavnoi-sluzhby-zainiatosti-v-oth-novobuzkyi-raionnyi-tsentr-zainiatosti-novpopoltavskii-hromadi (Accessed 5 December 2019).
10. Otg.cn.ua (2017). “Otsinka finansovoi spromozhnosti OTH za 2017 rik”, available at: http://otg.cn.ua/2018/03/02/news-uncategorized/finansova-spromozhnist-otg-lidery-ta-autsajder-sered-gromad-chernigivshhyny/ (Accessed 10 December 2019).

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 7333

Відомості про авторів

М. М. Біль

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітниквідділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів,ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Mariana Bil

PhD in Public Administration, Senior Research Worker,State Institution “Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine”

ORCID:

0000-0003-4979-4019


О. О. Левицька

кандидат економічних наук, старший науковий співробітниквідділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів,ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Olha Levytska

PhD in Economics, Senior Research Worker,State Institution “Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine”

ORCID:

0000-0001-8174-9918

Як цитувати статтю

Біль М. М., Левицька О. О. Потенціал активізації зайнятості населення об’єднаних територіальних громад західних та центральних областей України. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7518 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.92

Bil, Mariana and Levytska, Olha (2019), “Potential of employment activation in the amalgamated territorial communities of the western and central regions of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7518 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.92

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.