EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА РЕГІОНІВ
О. В. Оскома, І. Л. Окуневич, Л. Т. Джанумова

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.93

УДК: 330.322.16

О. В. Оскома, І. Л. Окуневич, Л. Т. Джанумова

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА РЕГІОНІВ

Анотація

У статті розглядається різні аспекти проблеми інвестиційної діяльності регіонів, такі як : фінансування інвестиційних проектів за рахунок коштів фінансових установ, бюджетних та власних коштів суб’єктів економіки. Необхідною передумовою розвитку економіки є підвищення інвестиційної активності інвесторів у країні, збільшення інвестиційних ресурсів та ефективне їх використання. Саме інвестиції формують виробничий потенціал на новій науково-технічній базі й визначають конкурентні позиції країн на світових ринках. Інвестиційна діяльність, а також сукупність практичних дій з реалізації інвестицій є одним з основних засобів зростання національного доходу.
Відповідно до загальної теорії управління, сучасні концептуальні позиції в управлінні інвестиціями діяльність підприємства - це наукові підходи, що відображають основні особливості управління інвестиційною поведінкою економічна система на основі системного підходу до розуміння сутності інвестиційної діяльність , втіленої в Україні система науково обґрунтованих концепцій та принципів управління інвестиційною діяльністю економічних систем. Дослідження інвестиційної сфери економіки завжди перебувало в центрі уваги науковців та практиків. Це обумовлено тим, що інвестиції є базовим елементом діяльності усіх суб’єктів господарювання, у тому числі й держави.
Зазначимо, що інвестиційна діяльність перебуває під впливом багатьох факторів, урахування яких під час її оцінки та прийняття обґрунтованих рішень вимагає застосування багатокритеріальних підходів, також вибір конкретних інструментів регулювання залежить від структури господарства, його специфіки та рівня розвитку ринкових інструментів. Підсумовано, що за будь-якої модель інвестиційної політики, державне регулювання інвестиційної діяльності повинна бути частиною загальної системи економічної політики та ринкової рівноваги.
З’ясовано сутність інвестиційного ризику діяльності підприємства. Визначено основні чинники, які зумовлюють інвестиційний ризик промислових підприємств. Виконано класифікацію видів інвестиційного ризику. Запропоновано методичний підхід до обґрунтування критерію прийняття оптимальних інвестиційних рішень в умовах невизначеності.

Ключові слова: інвестиції; інвестиційна діяльність; інвестиційний процес; структура інвестиційного процесу; ресурсне забезпечення інвестиційного процесу.

Література

1. Портер М. (2018), “Потенціал підприємства та резерви підвищення конкурентоспроможності”, Держава та регіони, № 4, С. 201-203.
2. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2019), "statistical information", available at: http://www.ukrstat.gov.ua. (Accessed 5 February 2019).
3. The official site of the State Statistics Service of Ukraine (2019), “Investments in foreign economic activity” available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm (Accessed 14 April 2019).
4. Швиданенко О. А. (2018), “Глобальна конкурентоспроможність: теоретичні та прикладні аспекти: монографиях” , С. 312.
5. Зайцева Л.М. (2018), “Регіональне управління”, С. 240.
6. Жулавський А. Ю. (2019), “Регіональний менеджмент” [Електронний ресурс], режим доступу: http://sumdu.telesweet.net, (Доступно 7 серпня 2019 р.).
7. Кухленко О.В. (2018), “Ефективність використання лізингу в інвестиційній діяльності”, Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки, № 6, С. 30-34.
8. Інвестиційна привабливість підприємства (2018), “Державне агентство України з інвестицій та розвитку” [Електронний ресурс], режим доступу: http://www.in.gov.ua, (Доступно 20 червня 2018 р.).
9. Пересада А.А. (2018), “Інвестиційний процес в Україні: «Видавництво Лібра», С. 392.

O. V. Oskoma, I. L. Okunevych, L. T. Djanumova

METHODICAL BASES OF FORMATION OF STRUCTURE OF INVESTMENT RESOURCES OF ENTERPRISES AND REGIONS

Summary

The article deals with various aspects of the problem of investment activity of regions, such as: financing of investment projects at the expense of financial institutions, budgetary and own funds of economic entities. A necessary prerequisite for the development of the economy is to increase the investment activity of investors in the country, increase investment resources and use them effectively. It is the investments that shape the productive potential of the new scientific and technological base and determine the competitive position of countries in the world markets. Investment, as well as a set of practical actions for the implementation of investments, is one of the main means of increasing national income.
According to the general theory of management, modern conceptual positions in investment management the activity of the enterprise are scientific approaches that reflect the main features of investment behavior management economic system based on a systematic approach to understanding the essence of investment activity, embodied in Ukraine system of scientifically sound concepts and principles of investment management economic systems. Research on the investment sphere of the economy has always been the focus of scholars and practitioners. This is due to the fact that investment is a basic element of the activity of all economic entities, including the state.
It should be noted that investment activity is influenced by many factors, the consideration of which in its assessment and decision making requires the use of multicriteria approaches, and the choice of specific regulatory instruments depends on the structure of the economy, its specificity and the level of development of market instruments. It is summarized that for any model of investment policy, state regulation of investment activity should be part of the overall system of economic policy and market equilibrium.
The essence of the investment risk of activity of the enterprise is found out. The main factors that determine the investment risk of industrial enterprises are identified. The classification of types of investment risk is made. A methodological approach to the justification of the criterion for making optimal investment decisions in the uncertainty is proposed.

Keywords: investments; investment activity; investment process; structure of the investment process; resource support of the investment process.

References

1. Porter M. (2018), “Enterprise Potential and Reserves for Increasing Competitiveness”, States and Regions, No. 4, pp. 201-203.
2. The official site of the State Statistics Service of Ukraine (2019), "statistical information", available at: http://www.ukrstat.gov.ua. (Accessed 5 February 2019).
3. The official site of the State Statistics Service of Ukraine (2019), “Investments in foreign economic activity” available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operative/menu/menu_u/zed.htm (Accessed 14 April 2019).
4. A. Shvidanenko (2018), “Global competitiveness: theoretical and applied aspects: monographs”, pp. 312.
5. Zaitseva L.M. (2018), “Regional Governance”, pp. 240.
6. A. Zhulavsky (2019), “Regional Management” [Electronic resource], access mode: http://sumdu.telesweet.net, (Accessed 7August 2019).
7. O.V. Kukhlenko (2018), “Leasing Effectiveness in Investment Activities”, Bulletin of the Kiev National University of Technology and Design. Series: Economic Sciences, № 6, pp. 30-34.
8. Investment attractiveness of the enterprise (2018), “State Agency of Ukraine for Investments and Development” [Electronic resource], access mode: http://www.in.gov.ua, (Accessed 20 June 2018).
9. Transplant A.A. (2018), “The Investment Process in Ukraine: Libra Publishing House,” pp. 392.

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 7000

Відомості про авторів

О. В. Оскома

кандидат економічних наук, доцент,ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

O. V. Oskoma

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, State Higher Educational Institution “Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture”

ORCID:

0000-0002-1429-2070


І. Л. Окуневич

старший викладач,ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

I. L. Okunevych

Senior Lecturer, State Educational Institution "Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture"

ORCID:

0000-0002-7250-9477


Л. Т. Джанумова

студентка, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

L. T. Djanumova

student, State Higher Educational Institution "Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture"

ORCID:

0000-0002-4501-9974

Як цитувати статтю

Оскома О. В., Окуневич І. Л., Джанумова Л. Т. Методичні основи формування структури інвестиційних ресурсів підприємств та регіонів. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7519 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.93

Oskoma, O. V., Okunevych, I. L. and Djanumova, L. T. (2019), “Methodical bases of formation of structure of investment resources of enterprises and regions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7519 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.93

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.