EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОВЕДІНКОВА ЕКОНОМІКА ТА МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІК ЇЇ ВПЛИВУ В СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
Х. С. Передало, Ю. В. Огерчук, Ю. С. Лібенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.94

УДК: 330.821.1:005.95:658

Х. С. Передало, Ю. В. Огерчук, Ю. С. Лібенко

ПОВЕДІНКОВА ЕКОНОМІКА ТА МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІК ЇЇ ВПЛИВУ В СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Анотація

Розглянуто змістову сутність поведінкової економіки та її історичні аспекти виникнення як науки, зосереджено увагу на теорії підштовхування (Nudge theory), наведено перелік основних принципів та технік поведінкової економіки, проаналізовано приклади застосування їх на макрорівні, досліджено типи особистостей людей, які враховуються в процесі використання поведінкових інструментів, проаналізовано чинники опору впровадження даних інструментів на прикладі опитування респондентів однієї з вітчизняних спортивних Асоціацій, представлено рекомендації щодо використання функціонального підходу до впровадження інструментів поведінкової економіки в сучасних організаціях, виокремлено принципи введення технік поведінкової економіки в управлінські процеси, представлено приклади заходів за окремими техніками поведінкової економіки для сучасних організацій та рекомендовано перелік показників для оцінювання рівня результативності впровадження технік поведінкової економіки на практиці

Ключові слова: поведінкова економіка; теорія підштовхування; принципи вибору; техніки впливу.

Література

1. Поведінкова економіка: від гоніння до Нобелівської премії рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://matrix-info.com/2017/10/25/povedinkova-ekonomika-vid-goninnya-do-nobelivskoyi-premiyi/
2. Вступ до поведінкової економіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.behavioraleconomics.com/resources/introduction-behavioral-economics/
3. Парадокс Аллє – теорія ризиків і прийняття рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://baihou.ru/allais-paradox
4. Теорія когнітивного дисонансу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://psychologis.com.ua/teoriya_kognitivnogo_dissonansa.htm
5. Simon H.A. Behavioral Model of Rational Choice, // Quarterly Journal of Economics. -1955. – vol. 69. – P. 99-118
6. Kahneman D., Tversky A. Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk // Econometrica. – 1979 – vol. 47. – P. 263-291
7. Талер Р. Поштовх. Як допомогти людям зробити правильний вибір / Р.Талер, К. Санстейн / пер. з англ. Ольга Захарченко. – К. Наш формат, 2017. – 312.
8. Лібенко Ю.С. Основні характеристики теорії підштовхування/ Ю.С.Лібенко, Х.С.Передало // Міжнародна науково – практична конференція [«Аналіз сучасних підходів до ефективного використання»], (19 січня, м.Дніпро), 2019. – с.76-79
9. The key principles of behavioural economics [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://slooowdown.wordpress.com/2012/02/05/summary-of-nudge-by-thaler-sunstein-summarised-by-paul-arnold-trainer-facilitator-paul_arnoldme-com/
10. Лібенко Ю.С. Психологічні аспекти поведінкової економіки/ Ю.С.Лібенко, Х.С.Передало // Міжнародна наукова конференція [«Цифрова та інноваційна економіка: процеси , стратегії, технології»], (25 січня, м.Кельце, Республіка Польща), 2019.
11. Кравченко В. О. Основи менеджменту / В. О. Кравченко - Одеса ОНЕУ, 2012.- 212.
12. Фреймінг: бар’єр чи нові можливості політики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://labipt.com/framing-barriers-or-new-opportunities- for-policy /
13. Лібенко Ю.С. Теорія підштовхування та перешкоди при прийнятті раціональних рішень/ Ю.С.Лібенко, Х.С.Передало // Збірник тез доповідей Міжнародної науково – практичної конференції [«Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права»], (26 січня, м.Полтава), 2019. – с.25-26
14. Муха в туалеті: за що дали Нобеля по економіці Електронний ресурс - Режим доступу: https://www.bbc.com/russian/news-41559171
15. Social Housing Електронний ресурс - Режим доступу: https://www.socialhousing.co.uk/news/news/stark-rises-in-rent-arrears-coincide-with-universal-credit-sign-ups-says-dwp-56795
16. Reducing rent arrears in social housing Електронний ресурс - Режим доступу: https://www.bi.team/blogs/reducing-rent-arrears-in-social-housing/
17. Nudge management: applying behavioural science to increase knowledge worker productivity Електронний ресурс - Режим доступу: https://jorgdesign.springeropen.com/articles/10.1186/s41469-017-0014-1
18. The rise of behavioral economics and its influence an organizations Електронний ресурс - Режим доступу: https://hbr.org/2017/10/the-rise-of-behavioral-economics-and-its-influence-on-organizations
19. Nudge theory for small businesses Електронний ресурс - Режим доступу: https://blog.capterra.com/nudge-theory-for-small-businesses/
20. Крикун В.А. Теорія поведінкової економіки в дослідженні українського банківського ринку за роки незалежності [Електронний ресурс] / В.А. Крикун // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2017. – Вип.24 (1). – С. 18-22 – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2017_24%281%29__6

Kh. S. Peredalo, Yu. V. Oherchuk, Yu. S. Libenko

BEHAVIORAL ECONOMY AND POSSIBILITIES OF ITS INFLUENCE TECHNIQUES APPLICATION IN MODERN ORGANIZATIONS

Summary

In today's context, increasing attention is paid to the psychological aspects of personality in various scientific and applied fields. This topic has not bypassed the field of economy as well. In particular, behavioral economics has recently gained a lot of popularity, on the basis of which the Nudge theory was formed, which ensured the economist Richard Thaler in 2017 to receive the Nobel Prize. This theory combines the basic principles of economics, psychology, and sociology, embedded in classical economic theory, and also basing on the studies of many psychologists and economists, such as D. Kahneman, M. Allier, R. Thaler, L. Festinger, G. Simon, breaks down two basic myths, namely: all people make rational decisions that are right for them; all people make the decisions that maximize their benefits.
As research has shown, today, the techniques of nudging are widely used in different countries in different spheres of life: in medicine, the tax system, in public institutions, enterprises and more.
The article examines the substantive essence of behavioral economics and its historical aspects of emergence as a science, focuses on the theories of nudging, gives a list of basic principles and techniques of behavioral economics, analyzes examples of their application at the macro level, investigates the types of personalities that people take into account in the process of using the behavioral tools. The factors of resistance to the implementation of these tools are analyzed on the example of a survey of respondents from one of the national Sports Associations, which also act as techniques of influence, namely: excessive optimism and confidence, loss aversion, "status quo error", "mental space" and ownership effect. Recommendations on the use of a functional approach to the implementation of behavioral economics tools at domestic enterprises are presented, the principles of application of behavioral economics techniques into management processes are highlighted, examples of measures for individual behavioral economics techniques for domestic organizations are presented, and the list of performance indicators for the practice is recommended.

Keywords: ehavioral economy; Nudge theory; principles of choice; techniques of influence.

References

1. "Behavioral Economics: From Persecution to the Nobel Prize", [Online], available at: https://matrix-info.com/2017/10/25/povedinkova-ekonomika-vid-goninnya-do-nobelivskoyi-premiyi/ (Accessed 4 Dec 2019).
2. "Introduction to behavioral economics", [Online], available at: https://www.behavioraleconomics.com/resources/introduction-behavioral-economics/ (Accessed 4 Dec 2019).
3. "The Allee Paradox - Risk Theory and Decision Making", [Online], available at: https://baihou.ru/allais-paradox (Accessed 4 Dec 2019).
4. "Theory of cognitive dissonance", [Online], available at: http://psychologis.com.ua/teoriya_kognitivnogo_dissonansa.htm (Accessed 4 Dec 2019).
5. Simon, H.A. (1955), "Behavioral Model of Rational Choice", Quarterly Journal of Economics, vol. 69, pp. 99-118.
6. Kahneman, D. and Tversky, A.(1979), "Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk", Econometrica, vol. 47, pp. 263-291.
7. Taler, R. and Sanstein, K. (2017), Poshtovkh. Yak dopomohty liudiam zrobyty pravylnyi vybir [Impetus. How to help people make the right choice],Nash format, Kyiv, Ukraine, P. 312.
8. Libenko, Yu.S. and Peredalo, Kh.S. (2019), "Main Characteristics of the Theory of Pushing", Mizhnarodna naukovo – praktychna konferentsiia [International Scientific and Practical Conference], «Analiz suchasnykh pidkhodiv do efektyvnoho vykorystannia», [«Analysis of modern approaches to effective use»], January 19, Dnipro, Ukraine, p.76-79.
9. "The key principles of behavioural economics", [Online], available at:https://slooowdown.wordpress.com/2012/02/05/summary-of-nudge-by-thaler-sunstein-summarised-by-paul-arnold-trainer-facilitator-paul_arnoldme-com/ (Accessed 4 Dec 2019).
10. Libenko, Yu.S. and Peredalo, Kh.S. (2019), "Psychological Aspects of the Behavioral Economy", Mizhnarodna naukova konferentsiia [International Scientific Conference], «Tsyfrova ta innovatsiina ekonomika: protsesy , stratehii, tekhnolohii» [“Digital and Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies”], January 25, Keltse, Respublika Polshcha.
11. Kravchenko, V. O. (2012), Osnovy menedzhmentu [Fundamentals of Management], ONEU, Odesa, Ukraine, P. 212.
12. "Framing: A Barrier or New Policy Opportunities", [Online], available at:http://labipt.com/framing-barriers-or-new-opportunities- for-policy / (Accessed 4 Dec 2019).
13. Libenko, Yu.S. and Peredalo, Kh.S. (2019), "Theory of impulses and obstacles in making rational decisions", Zbirnyk tez dopovidei Mizhnarodnoi naukovo – praktychnoi konferentsii [Proceedings of the International Scientific and Practical Conference], «Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku ekonomiky, obliku, menedzhmentu, finansiv ta prava» ["The current state and prospects of economic development, accounting, management, finance and law"], January 26, Poltava, Ukraine, pp.25-26
14. "The Fly in the Toilet: What the Nobel for Economics", [Online], available at: https://www.bbc.com/russian/news-41559171 (Accessed 4 Dec 2019).
15. "Social Housing", [Online], available at: https://www.socialhousing.co.uk/news/news/stark-rises-in-rent-arrears-coincide-with-universal-credit-sign-ups-says-dwp-56795 (Accessed 4 Dec 2019).
16. "Reducing rent arrears in social housing", [Online], available at: https://www.bi.team/blogs/reducing-rent-arrears-in-social-housing/ (Accessed 4 Dec 2019).
17. "Nudge management: applying behavioural science to increase knowledge worker productivity", [Online], available at: https://jorgdesign.springeropen.com/articles/10.1186/s41469-017-0014-1 (Accessed 4 Dec 2019).
18. "The rise of behavioral economics and its influence an organizations", [Online], available at: https://hbr.org/2017/10/the-rise-of-behavioral-economics-and-its-influence-on-organizations (Accessed 4 Dec 2019).
19. "Nudge theory for small businesses", [Online], available at: https://blog.capterra.com/nudge-theory-for-small-businesses/ (Accessed 4 Dec 2019).
20. Krykun, V.A. (2017), "The Theory of Behavioral Economics in the Study of the Ukrainian Banking Market for the Years of Independence", Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, vol. 24 (1), pp. 18-22, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2017_24%281%29__6 (Accessed 4 Dec 2019).

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 9083

Відомості про авторів

Х. С. Передало

к. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,Національний університет «Львівська політехніка»

Kh. S. Peredalo

PhD (Economics), Associate Professorof the Department of F and Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0003-3972-6178


Ю. В. Огерчук

к. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,Національний університет «Львівська політехніка»

Yu. V. Oherchuk

Associate Professorof the Department of F and Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0002-8924-9130


Ю. С. Лібенко

студент Національного університету «Львівська політехніка»

Yu. S. Libenko

student, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0003-0309-6766

Як цитувати статтю

Передало Х. С., Огерчук Ю. В., Лібенко Ю. С. Поведінкова економіка та можливості застосування технік її впливу в сучасних організаціях. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7520 (дата звернення: 17.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.94

Peredalo, Kh. S., Oherchuk, Yu. V. and Libenko, Yu. S. (2019), “Behavioral economy and possibilities of its influence techniques application in modern organizations”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7520 (Accessed 17 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.94

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.