EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

THE INFLUENCE OF INTERCULTURAL FACTORS ON THE EFFECTIVENESS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
T. G. Tolpezhnikova

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.95

УДК: 338

T. G. Tolpezhnikova

THE INFLUENCE OF INTERCULTURAL FACTORS ON THE EFFECTIVENESS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

Summary

The article considers the influence of globalization on foreign economic activity, international relations and competition, examines the essence of cross-cultural management as a factor of competitiveness for effective foreign economic activity of the enterprise in modern conditions, examines the positive experience of introducing cross-cultural management in the activities of international companies. The position of Ukraine in the cultural environment is analyzed in accordance with model of Gerd Hofsted. Modern conditions of functioning of enterprises engaged in foreign economic activity require the knowledge and understanding of each other by the participants of this process. Cultural differences in economic activity can be both positive and negative influences. Globalization at the present stage contributes to the formation of the effective intercultural dialogue in the implementation of foreign economic activities. Cross-cultural management is an integral part of the human resources management system, which provides the development of training technologies for effective business management in a variety of cultures in order to prevent cross-cultural conflicts. The more diverse the cultural field of foreign economic activity, the higher the reputational risks, the more cross-cultural differences are manifested, the higher communicative barriers and critical requirements for the manager's cross-cultural competence are formed. Therefore, when developing corporate strategies of enterprises engaged in foreign economic activity, it is necessary to take into account cross-cultural factors. It is important for the manager to take into account different aspects of management practice in different countries. The current state of implementation of cross-cultural management is rather weak. It is necessary to study and implement international cross-cultural management to strengthen them. For the effective implementation of cross-cultural management in the practice of Ukrainian enterprises it is necessary: to comprehensively study the cultural diversity of nations; to create and maintain an atmosphere of respect for another culture; to take full advantage of international partnership; to research their specifics on consumer demand before entering foreign markets.

Keywords: foreign economic activity; intercultural communications; cross-cultural management; efficiency of activity.

References

1. Hodvinh, Vonh. (2009), “Three keys to successful cross-cultural management”, [Online], available at: http://www.mim.kiev.ua/press/news/2009/1593/ (Accessed 5 December 2019).
2. Yefimova, A.H. (2012), “Development of cross-cultural management at Ukrainian enterprises”, Upravlinnia rozvytkom, vol. 6, pp. 44-45.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine “On foreign economic activity”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12 (Accessed 9 December 2019).
4. Kalyberda, L.P. (2006), “ Cross-cultural management and the formation of cultural competence of students”, Visnyk Kyivs'koho instytutu biznesu ta tekhnolohij, vol. 1(4), pp. 51-54.
5. Karmanova, T.I. (2014), “Cross-Cultural Differences in International Marketing”, Molodoj uchenyj, vol. 10, pp. 245-248.
6. Petrushenko, Yu.M. (2009), “Cross-cultural aspects of increasing the efficiency of international business”, Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 5, pp. 146-148.
7. Pryiatel'chuk, O.A. (2006), “Evolution and theoretical and methodological formation of cross-cultural management”, Zovnishnia torhivlia: pravo ta ekonomika, vol. 4, pp. 131-134.
8. Hofstede, Gert. (2011), “And his theory of cultural changes: an overview”, [Online], available at: http://news.telelangue.com/ru/2011/10/hofstede-cultural-theory (Accessed 9 December 2019).
9. Shapkina, V.V. (2010), “Features of cross-cultural management in the world and in Ukraine”, [Online], available at:http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2010/Economics/66680.doc.htm (Accessed 10 December 2019).
10. Gertsen M. (2000). Cultural change processes in mergers: A social constructionist perspective, Copenhagen Business School, Frederiksberg, Denmark.

Т. Г. Толпежнікова

ВПЛИВ МІЖКУЛЬТУРНИХ ФАКТОРІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

В статті розглянуто вплив глобалізації на зовнішньоекономічну діяльність, міжнародні відносини та конкуренцію, розглянуто сутність крос-культурного менеджменту як чинника конкурентоспроможності для ефективного зовнішньоекономічної діяльності підприємства в сучасних умовах, досліджений позитивний досвід впровадження крос-культурного менеджменту в діяльності міжнародних компаній. Проаналізована позиція України в культурному середовищі відповідно до моделі Гірда Хофстеда. Сучасні умови функціонування підприємств, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю вимагають знань та розуміння один одного учасниками цього процесу. Культурні відмінності ведення господарської діяльності можуть бути як позитивним, так і негативних фактором впливу. Глобалізація на сучасному етапі сприяє формуванню ефективного міжкультурного діалогу при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Відмінність культур різних країн світу проявляється в будь-якому національному феномені, включаючи і менеджмент. Чим різноманітніше культурне поле ведення зовнішньоекономічної діяльності, тим вищі репутаційні ризики, гостріше виявляються крос-культурні відмінності, формуються вищі комунікативні бар’єри та критичніші вимоги до крос-культурної компетенції менеджера. Тому при розробці корпоративних стратегій підприємств, які займаються зовнішньоекономічною діяльність необхідно враховувати крос-культурні фактори. Менеджеру важливо врахувати різноманітні аспекти управлінської̈ практики в різних країнах. Сучасний стан впровадження крос-культурного менеджменту має досить слабкі позиції. Для їх посилення необхідно вивчення та впровадження міжнародного крос-культурного менеджменту. Для ефективного впровадження крос- культурного менеджменту в практику українських підприємств слід: всебічно вивчати культурне різноманіття націй; створювати і підтримувати атмосферу поваги по відношенню до іншої культури; використовувати всі переваги міжнародного партнерства; перед тим, як входити на іноземні ринки, досліджувати їх специфіку щодо споживчого попиту.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність; міжкультурні комунікації; крос-культурний менеджмент; ефективність діяльності.

Література

1. Годвінг Вонг (2009). Три запоруки успішного крос-культурного менеджменту. URL: http://www.mim.kiev.ua/press/news/2009/1593/ (дата звернення 05.12.2019).
2. Єфімова А.Г. Розвиток крос-культурного менеджменту на підприємствах України. Управління розвитком. 2012. № 6. С. 44-45.
3. ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12 (дата звернення 09.12.2019).
4. Калиберда Л.П. Кросс-культурный менеджмент и формирование культурной компетенции студентов. Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. Київ: КІБІТ. 2006 Вип. 1 (4). С. 51-54.
5. Карманова Т.И. Проблемы кросс-культурных различий в международном маркетинге. Молодой ученый. 2014. № 10. С. 245-248.
6. Петрушенко Ю.М. Крос-культурні аспекти підвищення ефективності міжнародного бізнесу. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 5. С. 146-148.
7. Приятельчук О.А. Еволюція та теоретико-методологічне становлення кроскультурного менеджменту. Зовнішня торгівля: право та економіка. 2006. № 4. С. 131-134.
8. Хофстеде Герт и его теория измерений культур: обзорная информация. URL: http://news.telelangue.com/ru/2011/10/hofstede-cultural-theory (дата звернення 09.12.209).
9. Шапкіна В.В. Особливості крос-культурного менеджменту у світі та в Україні. URL: http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2010/Economics/66680.doc.htm (дата звернення 10.12.2019).
10. Gertsen M. (2000). Cultural change processes in mergers: A social constructionist perspective, Copenhagen Business School, Frederiksberg, Denmark.

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 6172

Відомості про авторів

T. G. Tolpezhnikova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management of Foreign Economic and Innovation Activities,Donetsk State University of Management, Mariupol

Т. Г. Толпежнікова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

ORCID:

0000-0001-7404-5912

Як цитувати статтю

Tolpezhnikova, T. G. (2019), “The influence of intercultural factors on the effectiveness of foreign economic activity of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7521 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.95

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.