EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Є. М. Сита

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.96

УДК: 658:338.24

Є. М. Сита

ДОСЛІДЖЕННЯ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглянуто основні методичні підходи для оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства, здійснено спробу їх систематизувати. Здійснено порівняльний аналіз існуючих методів оцінки, а також виділено переваги і недоліки при застосуванні кожного із них на підприємстві.
Конкурентоспроможність підприємства в сучасних умовах є однією з найважливіших категорій ринкової економіки. Визначення рівня конкурентоспроможності підприємства є початковим моментом планування його діяльності та розробки стратегії конкурентоспроможності. Адаптація до умов ринкового середовища та виживання в конкурентній боротьбі потребує оптимального вибору методів оцінки конкурентоспроможності підприємства, ґрунтовного аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, вдосконалення процесу управління та системи оцінки конкурентоспроможності.
Важливим аспектом системи забезпечення належного рівня конкурентоспроможності підприємства є процес його оцінювання, в ході якого виявляються його сильні і слабкі сторони, приховані можливості та потенційні загрози, що у подальшому дає можливість ефективно планувати та розвивати діяльність на основі конкурентних переваг.
Достовірна оцінка можливостей підприємства дозволяє розробити успішну конкурентну стратегію і визначити положення підприємства на ринку.
Досягнення цієї мети можливо лише при проведенні оперативної і об'єктивної оцінки конкурентоспроможності. Зараз у науковій літературі представлена велика кількість методик. Але нині відсутня загальноприйнята методика оцінки конкурентоспроможності підприємства, яка була б визнана фахівцями-теоретиками і бізнесменами-практиками абсолютно задовільною. Аналіз методів показав, що найбільш ефективним буде одночасне застосування різних методик, результати яких доповнюють один одного і дозволяють отримати найбільш повне уявлення про рівень конкурентоспроможності підприємства.
Виявлено, що оцінка конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах розвитку господарської діяльності повинна базуватися на комплексному, багатовимірному підході. У процесі оцінки слід враховувати вплив як внутрішнього, так і зовнішнього середовища, рівень фінансової стійкості підприємства і реальне становище підприємств-конкурентів.

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства; методи; конкурентна позиція; конкурентні переваги.

Література

1. Дикань, В. Л. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства / В. Л. Дикань, Т. В. Пономарьова // Вісник економіки транспорту і промисловості. Серія «Економіка». – 2011. – Випуск 36. – С. 100–105
2. Реутов В. Е. Управление конкурентоспособностью: [монография] / В. Е. Реутов,
Н. З. Вельгош. – Симферополь: Таврия, 2005. – 200 с.
3. Яцковий Д.В. Сучасні методи оцінки конкурентоспроможності підприємства/Д.В.Яцковий // Вісник соціально-економічних досліджень, 2013 рік, випуск 4 (51), с.183-188
4. Портер М. Конкуренция / М. Портер. – М. : Вильямс, 2001. – 495 с.
5. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / Р.А. Фатхутдинов. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 311 с.
6. Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства /А.А. Мазаракі, Л.О. Лігоненко, М.М. Ушакова; за ред. М.М. Ушакової./ - К.: Хрещатик, 1999.- 707 с.
7. Балабанова, Л.В. Управління конкурентоспроможністю підприємств на основі маркетингу : [монографія] / Л.В. Балабанова, А.В. Кривенко. – Донецьк : Дон ГУЕТ, 2004. – 147 с.
8. Левицька А.О. Дослідження еволюції визначення та трактування конкурентоспроможності підприємства / А.О. Левицька // Вісник Хмельницького національного уні- верситету. – 2011. – № 3. – Т. 3. – С. 200-204.
9. Карпенко Е.М. Методологические подходы к оценке уровня конкурентоспособности предприятий / Е.М. Карпенко [и др.] // Регіональні перспективи. – 2000. – № 2–3. – С. 256–259.
10. Кваско А.В. Аналіз методів оцінки конкурентоспроможності підприємства / А.В.Кваско // НАУКОВІ ЗАПИСКИ / SCIENTIFIC PAPERS. - 2017 / 1 (54). –С.111-118.
11. Рибницький, Д. О. Сучасні підходи до оцінювання конкурентоспроможності підприємства / Д. О. Рибницький, Т. А. Городня // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Випуск 20.9. – С. 227–230
12. Левицька А.О. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства: вітчизняні та закордонні підходи до класифікації //Механізм регулювання економіки, 2013, № 4, с.155-161.

Y. Syta

RESEARCH OF EXISTING ASSESSMENT METHODS OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE

Summary

The article examines the main methodical approaches to the assessment of the level of enterprise competitiveness; the attempt to systematize them has been made. The competitive analysis of existing assessment methods has been made. Advantages and disadvantages were defined while applying each of them.
The competitiveness of an enterprise in today's conditions is one of the most important categories of a market economy. Determining the enterprise level of competitiveness is the starting point for planning its activities and working out the competitiveness strategy. Adaptation to market conditions and survival in competition requires an optimal choice of methods for assessing the competitiveness of the enterprise, a thorough analysis of the internal and external environment, improving the management process and the competitiveness assessment system.
An important aspect of the ensuring system of the proper level of enterprise competitiveness is the process of its evaluation, during which its strengths and weaknesses, hidden opportunities and potential threats could be revealed, which in the future gives the opportunity to effectively plan and develop activities on the basis of competitive advantages.
Reliable assessment of the enterprise opportunities allows you to develop a successful competitive strategy and determine the position of the enterprise in the market. Achievement of this goal is possible only through conducting the operational and the objective assessment of competitiveness. Nowadays, the scientific literature has a large number of methods. Thus there is no generally accepted assessment methodology of enterprise competitiveness that would have been recognized by specialists-theorists and businessmen-practitioners as a completely satisfactory one. Analysis of the methods has proved that simultaneous use of different methods is the most efficient; their results complete each other and allow getting the most complete picture about the level of enterprise competitiveness.
It is revealed that the assessment of enterprise competitiveness in the current conditions of economic activity development should be based on a comprehensive, multidimensional approach. The assessment process should take into account the impact of both the internal and external environment, the level of enterprise financial stability and the current competitors’ situation.

Keywords: enterprise competitiveness; methods; competitive position; competitive advantages.

References

1.Dykan', V. L. and Ponomar'ova T.V.(2011), "Methodical approaches to assessing competitiveness of industrial enterprises ", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. Seriia «Ekonomika», vol. 36, pp.100-105.
2. Reutov V. Ye. (2005), "Management of competitiveness: [monograph]", Upravleniye konkurentosposobnost'yu [monografiya].
3. Yatskovyi D.V. (2013), "Modern methods of enterprise competitiveness assessment", Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen', vol. 4 (51), рр. 183-188.
4. Porter M. (2001), "Competition" Vyl'iams, Moskva, Rossyia.
5. Fatkhutdynov R.A. (2000),"Competitiveness: economics, strategy, management ", Infa, Moskva, Rossyia.
6. Mazaraki A.A., Lihonenko L.O. and Ushakova M.M. (1999). Ekonomika torhovel'noho pidpryiemstva. [Economy of trading enterprise]. Khreshchatyk, Kyiv, Ukraine.
7. Balabanova L.V., Kryvenko A.V. (2004). Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv na osnovi marketynhu. [Managing the competitiveness of businesses based on marketing]. Don HUET. Donetsk. Ukraine.
8. Levyts'ka A.O. (2011), “Investigation of evolution of determination and interpretation of enterprise competitiveness”, Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol.3, рр. 200 – 204.
9. Karpenko E.M. (2000), “Methodological approaches to assessing the level of competitiveness of enterprises”, Rehional'ni perspektyvy, vol.2-3, рр. 256–259.
10. Kvasko A.V. (2017), “Analysis of methods of estimation of enterprise competitiveness”, SCIENTIFIC PAPERS, vol. 1(54), рр. 111-118.
11. Rybnyts'kyj D. O., Horodnia T. A. (2010), “Modern approaches to assessing the competitiveness of the enterprise”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol.20.9, рр. 227–230.
12. Levyts'ka A.O. (2013), “Methods of assessing the competitiveness of the enterprise: domestic and foreign approaches to classification”, Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, vol.4, рр. 155-161.

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 7064

Відомості про авторів

Є. М. Сита

старший викладач кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу,ДВНЗ «ХДАУ»

Y. Syta

Senior lecturer of chair of catering and tourist business SHEE «КSAU»

ORCID:

0000-0002-3574-8137

Як цитувати статтю

Сита Є. М. Дослідження існуючих методів оцінки конкурентоспроможності підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7522 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.96

Syta, Y. (2019), “Research of existing assessment methods of competitiveness of enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7522 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.96

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.