EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ
В. В. Бонарев, М. М. Танасієва

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.97

УДК: 657.47

В. В. Бонарев, М. М. Танасієва

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ

Анотація

Стаття присвячена вдосконаленню теоретичних та методичних положень управлінського обліку, в тому числі з врахуванням трансакційних витрат, з цілю покращення поінформованості вищої ланки управління підприємства для того, щоб вони змогли приймати виважені управлінські рішення. Здійснено розкриття сутності категорії «управлінський облік» різних авторських підходів та проведено аналіз даної дефініції. Запропоноване власне визначення економічної категорії «управлінський облік» під яким, потрібно розуміти як окрему підсистему обліку, пов’язану зі збором та обробкою інформації, що надходить відповідно до структурних підрозділів і сфери відповідальності у вигляді уточнених даних про витрати на виробництво й калькулювання собівартості продукції. Охарактеризовано складову управлінського обліку – управління витратами. Окреслено управлінський облік трансакційних витрат на підприємстві, а також запропоновано здійснення управлінського обліку трансакційних витрат за сферами відповідальності.

Ключові слова: облік; управлінський облік; витрати; трансакційні витрати; управління витратами.

Література

1. Рожелюк В.М. Проблеми та перспективи організації управлінського обліку в Україні / В. М. Рожелюк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. – 2008. – Вип. 22.– С. 174–179.
2. Предко І.Ю. Управлінський облік в умовах диверсифікації / І. Ю. Предко // Вісник ЖДТУ. – 2009. – № 3(49). – С. 152–155.
3. Рудницький В. Еволюція управлінського обліку та сучасні концепції його розвитку / В. Рудницький, Т. Рудницький // Економічний аналіз. – 2010. – Вип. 6. – С.24–27.
4. Нападовська Л.В. Управлінський облік : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л. В. Нападовська. – К. : Книга, 2004. – 544 с.
5. Пушкар М.С. Контролінг: інформаційна підсистема стратегічного менеджменту: моногр. / М. С. Пушкар, Р. М. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 370 с.
6. Міщенко А. П. Стратегічне управління: навч. посібник / А. П. Міщенко. – К. : ЦУЛ, 2004. – 336 с.
7. Шершньова З. Є. Стратегічне управління : підруч. / З. Є. Шершньова. – [2-ге вид., переробл. і доповн]. – К. : КНЕУ, 2004. – 699 с.
8. Пушкар М. С. Метатеорія обліку або якою повинна стати теорія: моногр. / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2007. – 359 с.
9. Пушкар М. С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти): моногр. / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Екон. думка, 1999. – 422 с.
10. Алборов Р.А. Бухгалтерский управленческий учет (теория и практика) / Р.А. Алборов – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2005. –224 с.
11. Гура Н. Побудова управління витратами підприємств у хімічній галузі / Н.Гура, К.Радченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка/ 2010. – №118. – с.14-16.
12. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: навчальний посібник / В.В. Сопко. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 1999. – 500с.
13. Нападовська Л.В. Управлінський облік: суть, значення та рекомендації щодо використання в практичній діяльності вітчизняних підприємств / Л. В. Нападовська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 8–9. – С. 50–62.
14. Пилипів Н.І. Організаційно-технологічні особливості побудови управлінського обліку виробничих витрат на деревообробних підприємствах [Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів, Ю. В. Максимів. – Режим доступу: http://kapitanvova.ucoz.ua/_ld/3/372_17.pdf
15. Писаренко Т.М. Управлінський облік: сутність, зміст та принципи ведення / Т. М. Писаренко, Н. А. Букало // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 1, т. 2. – С. 136–140.
16. Нападовська Л.В. Управлінський облік: моногр. / Л. В. Нападовська. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2000. – 450 с.
17. Аткинсон Э.А. Управленческий учет / [Энтони А. Аткинсон, Раджив Д Банкер, Роберт С. Каплан, Марк С.]. – 3-те изд. – М. : Вильямс, 2005. – 878 с.
18. Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь / И.Л. Лопатников. – М. : ABF, 1996. – 704 с. – (Словарь современной экономической науки).
19. Друри К. Управленческий и производственный учет : учеб. / К. Друри. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 1071 с.
20. Пушкар М.С. Управлінський облік / М. С. Пушкар. – Тернопіль : «Поліграфіст» ЛТД, 1995. – 164 с.
21. Ходзицька В.В. Шляхи реформування управлінського обліку в Україні відповідно до міжнародних вимог / В. В. Ходзицька // Світ бухгалтерського обліку. – 1998. − № 5. – С. 67–68.
22. Николаева С.А. Управленческий учет: проблемы адаптации к российской теории и практике / С. А. Николаева // Бухгалтерский учет. – 1996. − № 1. – С. 16–21; 1996. − № 2. − С. 47–50; 1996. − № 3. − С. 47–51.
23. Шеремет А.Д. Управленческий учет: учеб. пособ. / [под ред. А. Д, Шереметова]. – М. : РБК-Пресс, 1999. – 512 с.
24. Карпова Т.П. Управленческий учет: Учебн. для вузов / Т.П. Карпова. – М. : ЮНИТИ, 2003. – 350 с.
25. Ночовна Ю.О. Сутність управлінського обліку: процесно-функціональний та системний підходи / Ю.О. Ночовна // Зб. наук. праць Кіровоградського національного технічного університету: економічні науки. – 2010. – Вип. 18, ч. ІІ. – С. 159–166.
26. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-XIV. Редакція від 30.09.2015 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: http ://zakon5 .rada.gov.ua/laws/show/996-14.
27. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік : підруч. для студ. спец. «Облік і аудит» вищ. навч. закл. / за ред. проф. Ф. Ф. Бутинеця. – [3-тє вид., доповн. і переробл.]. – Житомир : ПП «Рута», 2005. – 480 с.
28. Гарасим П.М. Курс управлінського обліку: навч. посіб. / П.М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – К. : Знання, 2007. – 314 с.
29. Задорожний З.В. Про предмет і метод внутрішньогосподарського обліку / З.В.Задорожний // Вісник ТНЕУ. – 2007. – № 1.– С. 62–71.
30. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підруч. / С.Ф. Голов. – К. : Лібра, 2003. – 704 с.
31. Голов С.Ф. Фінансовий та управлінський облік / С.Ф. Голов, В.І. Єфіменко. – К. : ТОВ «Автотехсервіс», 1996. – 543 с.
32. Левицька С.О. Методика організації та перспективи розвитку управлінського (внутрішньогосподарського) обліку / С.О. Левицька // Університетські наукові записки. – 2007. – № 3(23). – С. 245–253.
33. Лучко М.Р. Основи управлінського обліку в зарубіжних країнах / М.Р. Лучко, В.М. Мариновський. – Тернопіль : Поліграфіст, 1992. – 24 с.
34. Панков В.А. Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємства : навч. посіб. / В.А.Панков, С.Я.Єлецьких, Н.М.Михайличенко. – К. : Центр учб. літ., 2007. – 112 с.
35. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / В.Г.Швець. – К. : Знання-Прес, 2003. – 444 с.
36. Гнилицька Л. Проблеми впровадження управлінського обліку на підприємствах України / Л.Гнилицька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. – № 9. – С. 39–42.
37. Кузнецова Т.В. Необходимость внедрения системы управленческого учета на украинских предприятиях / Т. В. Кузнецова, Т. Ю. Рашкевич // Вісник Донбаської державної машинобудівельної академії. – 2008. – № 3Е(14). – С. 250–253.
38. Партин Г.О. Управління витратами підприємства: концептуальні засади, методи та інструментарій: монографія / Г.О.Партин. – К.: Вид-во УБСНБУ, 2008. – 219с.
39. Hilton R.W., Maher M.W., Selto F.H. Cost Management. Strategies for Business Decisions. Irwin Mc Graw – Hill, 2000.
40. Макарчук Ф. Класифікація витрат ринків: управлінський аспект / Ф.Макарчук // Економічний аналіз. – Випуск 6. – 2010. – С.116-118.
41. Давидович I.Є. Управління витратами: навч. посібник / І.Є.Давидович. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 320с.
42. Крушельницька О.В. Удосконалення системи управління витратами на підприємствах / О.В.Крушельницька // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – №1 (51). – 2010. – С.125-129.
43. Гришко Н.В. Сучасні концепції управління витратами промислових підприємств / Н.В.Гришко // Культура народов Причерноморья. – 2007. – № 99. – С. 33-38.
44. Звенячкіна В.Ю. Особливості підходів до управління витратами на промислових підприємствах / В.Ю.Звенячкіна // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – Выпуск 33-2. – 2008. – С.44-49.
45. Рогатенюк Э.В., Стифонова Р.В. Анализ базових концепцій управления затратами предприятия / Э.В.Рогатенюк, Р.В.Стифонова // Экономика Крыма. – №1(43). – 2011 – С.325-329
46. Бонарев В.В. Трансакційні витрати як економічна категорія / В.В.Бонарев // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Випуск 8(29). – Ч.2. – Луцьк, 2011. – С.65-78.
47. Садовська І.Б. Концепції управлінського обліку в процесі його еволюційного розвитку / І.Б.Садовська // Економічний аналіз. – Випуск 6. – 2010. – С.149-151.

V. V. Bonarev, M. M. Tanasiieva

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF MANAGEMENT ACCOUNTING OF TRANSACTION COSTS

Summary

The article improves theoretical and methodological provisions of management accounting, including taking into account transaction costs, in order to improve the information of the top management of the enterprise so that they can make prudent management decisions and promptly influence the deficiencies in the business activity of the enterprise. The history of the emergence of the economic concept of «management accounting» is covered. The essence of the category «management accounting» of different author’s approaches was revealed and the definition was analyzed. Based on this analysis, the concept of management accounting, grouped by scientists in such areas as: 1) give definitions of management accounting that are not inherently different from financial accounting, so they do not clarify its essence; 2) draw attention to the fact that management accounting gives information to managers for planning, controlling and performing management functions, which also different little from the definitions of the first group; 3) indicate that management accounting is related to the process of obtaining a variety of information for the needs of managers about the costs of activities, processes of circulation, revenues and expenses by type of products, which reflects the essence of this subsystem in the general accounting system; 4) does not reveal the essence, but gives a general, too broad, and therefore non-specific characteristics of management accounting. The proposed definition of the economic category «management accounting»by which should be understood as a separate subsystem related to the collection and processing of information, which is received in accordance with the structural units and area of responsibility in the form of specified data on production costs and cost calculation of products. It has been found out that one of the components of management accounting is cost management, and this component is characterized. The basic concepts of cost management are outlined, with the concept of transaction costs highlighted. The management accounting of transaction costs at the enterprise is outlined, as well as the implementation of management accounting of transaction costs by areas of responsibility.

Keywords: accounting; management accounting; costs; transaction costs; cost management.

References

1. Rozheliuk V.M. (2008) “Problems and prospects of management accounting in Ukraine”, Naukovi zapysky TNPU im. V. Hnatiuka, vol. 22, pp. 174-179.
2. Predko I.Yu (2009) “Management accounting in terms of diversification”, Visnyk ZhDTU, vol. 3(49), pp. 152-155.
3. Rudnyts’kyi V. and Rudnyts’kyi T. (2010), “The evolution of management accounting and modern concepts of development”, Ekonomichnyj analiz, vol. 6, pp. 24-27.
4. Napadovs'ka L.V. (2004), Upravlins'kyj oblik [Management accounting], K. : Knyha, Ukraine
5. Pushkar M.S. and Pushkar R.M. (2004), Kontrolinh: informatsijna pidsystema stratehichnoho menedzhmentu: monohr. [Controlling: information subsystem of strategic management: monogf.], Ternopil' : Kart-blansh, Ukraine
6. Mischenko A.P. (2004), Stratehichne upravlinnia: navch. posibnyk [Strategic management: educ. manual], K. : TsUL, Ukraine
7. Shershn'ova Z.Ye. (2004), Stratehichne upravlinnia : pidruch. [Strategic management: texbook], 2nd ed, K. : KNEU, Ukraine
8. Pushkar M.S. (2007), Metateoriia obliku abo iakoiu povynna staty teoriia: monohr. [Metatheory of accounting or what the theory should be: monogf.], Ternopil' : Kart-blansh, Ukraine
9. Pushkar M. S. (1999), Tendentsii ta zakonomirnosti rozvytku bukhhalters'koho obliku v Ukraini (teoretyko-metodolohichni aspekty): monohr. [Trenda and patterns of accounting development in Ukraine (theoretical and methodological: monogf.], Ternopil' : Ekon. dumka, Ukraine
10. Alborov R.A. (2005), Buhgalterskij upravlencheskij uchet (teorija i praktika) [Accounting management accounting (theory and practice)], M.: Izdatel'stvo «Delo i Servis», Russia
11. Hura N. and Radchenko K. (2010), “Building cost management of enterprises in chemicsl industry”, Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, vol. 118, pp. 14-16.
12. Sopko V.V. (1999), Bukhhalters'kyj oblik: navchal'nyj posibnyk [Accouting: a texbook], 2nd ed, K. : KNEU, Ukraine
13. Napadovs'ka L.V. (2005), “Management accounting: the essence, importance and recommendations for use in the practical activity of domestic enterprises”, Bukhhalters'kyj oblik i audit, vol, 8–9, pp. 50-62.
14. Pylypiv N.I. and Maksymiv Yu.V. “Organizational and techological features of management accounting of production costs at woodworking enterprises”, available at: http://kapitanvova.ucoz.ua/_ld/3/372_17.pdf (Accessed 19 December 2019).
15. Pysarenko T.M. and Bukalo N.A. (2010), “Management accounting: the nature, content and principles of management”, Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 1, no. 2, pp. 136-140.
16. Napadovs'ka L.V. (2000), Upravlins'kyj oblik: monohr. [Management accounting: monogf.], Dnipropetrovs'k : Nauka i osvita, Ukraine
17. Atkinson J.A., Radzhiv D Banker, Robert S. Kaplan, Mark S. (2005), Upravlencheskij uchet [Management accounting], 3rd ed, M. : Vil'jams, Russia
18. Lopatnikov L.I. (1996), Jekonomiko-matematicheskij slovar' [Economic and mathematical dictionary], M. : ABF, Russia.
19. Druri K. (2003), Upravlencheskij i proizvodstvennyj uchet : ucheb. [Management and production accounting: textbook], M. : JuNITI-DANA, Russia
20. Pushkar M.S. (1995), Upravlins'kyj oblik [Management accounting], Ternopil' : «Polihrafist» LTD, Ukraine
21. Khodzyts'ka V.V. (1998), “Ways of reforming management accounting in Ukraine in accordance with international requirements”, Svit bukhhalters'koho obliku, vol. 5, pp.67-68.
22. Nikolaeva S.A. (1996), “Management accounting: problems of adaptation to Russian theory and practice”, Buhgalterskij uchet, vol. № 1. pp. 16-21.
23. Sheremet A.D. (1999), Upravlencheskij uchet: ucheb. posob. [Management accounting: textbook], M. : RBK-Press, Russsia
24. Karpova T.P. (2003), Upravlencheskij uchet: Uchebn. dlja vuzov [Management accounting: textbook for universities], M. : JuNITI, Russia
25. Nochovna Yu.O. (2010), “Essence of the management account: process-functional and system approach”, Zb. nauk. prats' Kirovohrads'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu: ekonomichni nauky, vol. 18, no II, pp. 159-166.
26. The Law of Ukraine (1999), “On the accounting region and financial soundness in ukraine”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (Accessed 19 December 2019).
27. Butynets' F.F. (2005), Bukhhalters'kyj upravlins'kyj oblik : pidruch. dlia stud. spets. «Accounting and audit» vysch. navch. zakl. [Accounting management accounting], 3rd ed, – Zhytomyr : PP «Ruta», Ukraine
28. Harasym P.M., Zhuravel' H.P., Khomyn P.Ya. (2007), Kurs upravlins'koho obliku: navch. posib. [Management course: navch. posib], K. : Znannia, Ukraine
29. Zadorozhnyj Z.V. (2007), “About the subject and method of the internal accounting”, Visnyk TNEU, vol. 1, pp. 62-71.
30. Golov S.F. (2003), Upravlins'kyj oblik [Management accounting], Libra, Kyiv, Ukraina.
31. Holov S.F. and Yefimenko V.I. (1996), Finansovyj ta upravlins'kyj oblik [Financial and management accounting], K. : TOV «Avtotekhservis», Ukraine
32. Levyts'ka S.O. (2007), “Methodology Organization and Prospects for Development of the management (Internal) accounting ”, Universytets'ki naukovi zapysky, vol. 3(23), pp. 245–253.
33. Luchko M.R. and Marynovs'kyj. V.M. (1992), Osnovy upravlins'koho obliku v zarubizhnykh krainakh [Fundaments management accounting in foreign countries], Ternopil' : Polihrafist, Ukraine
34. Pankov V.A. Yelets'kykh S.Ya (2007), Kontrolinh i biudzhetuvannia finansovo-hospodars'koi diial'nosti pidpryiemstva : navch. posib. [Controlling and budgeting financial and state subsidiaries: navch. posib.], K. : Tsentr uchb. lit., Ukraine
35. Shvets' V.H. (2003), Teoriia bukhhalters'koho obliku : navch. posib. [Theory of accounting: navch.posib.], K. : Znannia-Pres, Ukraine
36. Hnylyts'ka L. (2001), “Problems in the management accounting of the regional government in Ukraine”, Bukhhalters'kyj oblik i audyt, vol. 9, pp. 39-42.
37. Kuznecova T.V. and Rashkevich T.Ju. (2008), “The need to introduce a management accounting system at Ukrainian enterprises”, Vіsnik Donbas'koj derzhavnoj mashinobudіvel'noj akademii, vol. 3E(14), pp. 250–253.
38. Partun G.O. (2008), Upravlinnia vytratamy pidpryiemstva: kontseptual'ni zasady, metody ta instrumentarij [Cost management company: conceptual principles, methods and tools], UBSNBU, Kyiv, Ukraina.
39. Hilton R. W., Maher M. W. and Selto F. H. (2000), Cost Management. Strategies for Business Decisions, Irwin McGraw-Hill, New York, USA.
40. Makarchyk F. (2010), “Classes cost markets: management aspect”, Ekonomichnyj analiz, vol. 6, pp. 116-118.
41. Davydovych I.E. (2008), Upravlinnia vytratamy [Cost management], Centr ychb. lit., Kyiv, Ukraina.
42. Krushelnytska O.V. (2010), “Perfection system of cost management in enterprises”, Visnyk ZhDTU, vol. 1(51), pp. 125-129.
43. Grishko N.V. (2007), “Modern concepts of cost management of industrial enterprises”, Kul'tura narodov Prychernomor'ia, vol. 99, pp. 33-38.
44. Zvenyachkina V.Y. (2008), “Characteristic features of the approach to cost management at industrial enterprises”, Nauchnye trudy DonNTU, vol. 33-2, pp. 44-49.
45. Rogatenyuk E.V and Stifanova R.V. (2011), “Analysis of the basic concepts cost management enterprises”, Ekonomyka Kryma, vol. 1(43), pp. 325-329.
46. Bonarev V.V. (2011), “Transaction costs as economic category”, Ekonomichni nauky: zb. nauk. prats' Luts'k. nats. tekhn. un-tu., vol. 8(29), pp. 65-78.
47. Sadovs’ka I.B. (2010), “Conceptions of administrative account in the process of its evolutional development”, Ekonomichnyj analiz, vol. 6, pp. 149-151.

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 7103

Відомості про авторів

В. В. Бонарев

к. е. н., асистент кафедри обліку, аналізу і аудитуЧернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м.Чернівці

V. V. Bonarev

Candidate of Economics, assistant of accounting, analysis and auditChernivtsi National University named after Yury Fed’kovich, Chernivtsi

ORCID:

0000-0001-8217-9611


М. М. Танасієва

к. е. н., асистент кафедри обліку, аналізу і аудитуЧернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

M. M. Tanasiieva

Candidate of Economics, assistant of accounting, analysis and auditChernivtsi National University named after Yury Fed’kovich, Chernivtsi

ORCID:

0000-0002-1870-7915

Як цитувати статтю

Бонарев В. В., Танасієва М. М. Теоретико-методологічні аспекти управлінського обліку трансакційних витрат. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7523 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.97

Bonarev, V. V. and Tanasiieva, M. M. (2019), “Theoretical and methodological aspects of management accounting of transaction costs”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7523 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.97

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.