EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СЦЕНАРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕГРУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ЛОГІСТИЧНИХ КОМПАНІЙ ДО РИНКІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
С. Л. Литвиненко, Т. Ю. Габріелова, Л. Л. Литвиненко, О. П. Дуксенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.98

УДК: 330.35:339.5

С. Л. Литвиненко, Т. Ю. Габріелова, Л. Л. Литвиненко, О. П. Дуксенко

СЦЕНАРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕГРУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ЛОГІСТИЧНИХ КОМПАНІЙ ДО РИНКІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Анотація

Авторами здійснено вивчення бізнес-моделі провідного учасника ринку глобального експедирування – компанії DHL та було виявлено, що ця компанія є високотехнологічною та забезпечує доставку практично у будь-якій точці світу, тим самим підвищуючи щороку свою капіталізацію. При проведенні дослідження національного ринку експедирування та логістики виявлено, що зростають вимоги до якості послуг, гарантії надійності доставки товарів, схоронності вантажів, а також прозорості бізнес-процесів. Поступово відбувається загальна інтелектуалізація логістичної діяльності, як в Україні, так і в світі.
Встановлено, що пріоритетність розвитку прозорого вітчизняного ринку транспортно-експедиційних послуг є ключовою складовою успішної транспортної стратегії України та саме вона є базовою галуззю економіки загалом. Інтегрування вітчизняних логістичних операторів у глобальний ринок в умовах посилення конкурентної боротьби актуальне лише за умови підвищення їх рівня технологічного розвитку, рівня підготовки персоналу, що повинно сприяти пошуку нових підходів до клієнта в умовах глобалізації економіки. Реалізацію нових підходів щодо індивідуалізації забезпечення потреб клієнта при освоєнні нових ринків визначено запорукою успіху національних логістичних операторів. Зрештою вітчизняний логістичний оператор зможе конкурувати не тільки з дрібними експедиторами, а й з провідними експедиторами світу лише на певних власних цільових ринках та за рахунок реалізації своїх індивідуальних конкурентних переваг, які мають забезпечувати унікальність пропонованого продукту.

Ключові слова: сценарне моделювання; логістичний оператор; Європейський Союз; інтегрування.

Література

1. Тop 25 Freight Forwarders: Strong Growth, Abundant Opportunity Overvie. URL: https://www.logisticsmgmt.com/article/top_25_freight_forwarders_strong_grouth_abundant_opportunity (дата звернення 10.05.2019 р).
2. DPDHL 2017 Annual Report. URL: https://annualreport2017.dpdhl.com/downloads-ext/en/documents/DPDHL_2017_ Annual_Report.pdf (дата звернення 15.06.2019 р).
3. DPDHL Interim Report Q2 2018. URL: https://www.dpdhl.com/content/dam/dpdhl/en/media-center/investors/documents/interim-reports/2018/DPDHL-Interim-Report-Q2-2018.pdf (дата звернення 17.05.2019 р).
4. Логистика в Украине: парадоксы рынка и пути раскрытия потенциала. URL: https://logist.fm/publications/logistika-v-ukraine-paradoksy-rynka-i-puti-raskrytiya-potenciala (дата звернення 15.11.2019 р).
5. Диджитализация рынка международной логистики. URL: https://www.1ab.ru/blog/detail/didzhitalizatsiya-rynka-mezhdunarodnoy-logistiki/ (дата звернення 15.11.2019 р).
6. Короли мировой логистики: даст ли Alibaba шанс Украине? URL: https://biz.liga.net/ekonomika/all/opinion/koroli-mirovoy-logistiki-dast-li-alibaba-shans-ukraine (дата звернення 11.12.2019 р).

Sergiy Lytvynenko, Tetiana Gabrielova, Larysa Lytvynenko, Oksana Duksenko

SCENARIO MODELING OF DOMESTIC LOGISTICS COMPANIES' INTEGRATION INTO THE EU MARKETS

Summary

The business model of DHL, a leading global forwarding market participant, was studied by the authors. It was identified that the company is high-tech and delivers nearly everywhere in the world, thereby increasing its capitalization every year. According to the analysis results, it was emphasized that DHL can serve as an example of a successful development model in the logistics market. European, American and Asia-Pacific international express transportation markets, as well as the world ocean transportation and contract logistics markets were analyzed. A study of the national freight forwarding and logistics market revealed that requirements for quality of services, guarantees of goods delivery reliability, safety of cargoes, and business processes transparency are increasing. Gradually, general intellectualization of logistic activity is developing, both in Ukraine and in the world.
It was established that the priority in the development of a transparent domestic market of freight forwarding services is a key component of Ukraine's successful transport strategy and that it is the basic sector of the economy on the whole. Recent popularity of the 5PL operator concept as a "single window" logistics model was outlined, whereby a cargo owner can obtain a full range of logistics services on a single resource through the use of a global IT space. The relevance of the so-called Elastic Logistics, which is an up-to-date trend in the market due to current economic conditions.
Integration of domestic logistics operators into the global market in the context of increased competition is relevant only if their technological development level and personnel training level are increased, which should help to find new approaches to the client in economic globalization conditions. The implementation of new approaches to the individualization of customer needs' coverage in the development of new markets was determined as the key to the success of national logistics operators. In the result, the domestic logistics operator will be able to compete not only with small freight forwarders, but also with leading freight forwarders in the world only in certain target markets and at the expense of realizing their individual competitive advantages ensuring uniqueness of the offered product.

Keywords: scenario modeling; logistics operator; European Union; integration.

References

1. Тop 25 Freight Forwarders: Strong Growth, Abundant Opportunity Overvie (2018), available at: https://www.logisticsmgmt.com/article/top_25_freight_forwarders_strong_grouth_abundant_opportunity (дата звернення 10.05.2019 р). (Accessed 10 May 2019).
2. DPDHL 2017 Annual Report (2017), available at: https://annualreport2017.dpdhl.com/downloads-ext/en/documents/DPDHL_2017_ Annual_Report.pdf (дата звернення 15.06.2019 р). (Accessed 15 June 2019).
3. DPDHL Interim Report Q2 2018 (2018), available at: https://www.dpdhl.com/content/dam/dpdhl/en/media-center/investors/documents/interim-reports/2018/DPDHL-Interim-Report-Q2-2018.pdf (Accessed 15 May 2019).
4. Logist.fm (2017), “Logistics in Ukraine: market paradoxes and ways of discovering potential“, available at: https://logist.fm/publications/logistika-v-ukraine-paradoksy-rynka-i-puti-raskrytiya-potenciala (Accessed 15 Nov 2019).
5. Business Architect Blog (2019), “Digitization of the international logistics market“, available at: https://www.1ab.ru/blog/detail/didzhitalizatsiya-rynka-mezhdunarodnoy-logistiki/ (Accessed 15 Nov 2019).
6. League. Business (2019), “The Kings of World Logistics: Will Alibaba Give Ukraine a Chance?“, available at: https://biz.liga.net/ekonomika/all/opinion/koroli-mirovoy-logistiki-dast-li-alibaba-shans-ukraine (Accessed 11 Dec 2019).

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 7818

Відомості про авторів

С. Л. Литвиненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки,Національний авіаційний університет

Sergiy Lytvynenko

Ph.D (Economics), Associate Professor, Department of Air International Economics, National Aviation University

ORCID:

0000-0001-7185-1193


Т. Ю. Габріелова

к. е. н., доцент, доцент кафедри організації авіаційних перевезень,Національний авіаційний університет

Tetiana Gabrielova

Ph.D (Economics), Associate Professor, Air Transportation Management Department,National Aviation University

ORCID:

0000-0002-3444-5927


Л. Л. Литвиненко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічноїдіяльності підприємств,Національний авіаційний університет

Larysa Lytvynenko

Ph.D (Economics), Associate Professor, Department of the Management of Foreign Economic Activity of Enterprises, National Aviation University

ORCID:

0000-0003-0900-8394


О. П. Дуксенко

Старший викладач кафедри економіки повітряного транспорту,Національний авіаційний університет

Oksana Duksenko

Senior Lecturer, Department of Economy of Air Transport,National Aviation University

Як цитувати статтю

Литвиненко С. Л., Габріелова Т. Ю., Литвиненко Л. Л., Дуксенко О. П. Сценарне моделювання інтегрування вітчизняних логістичних компаній до ринків європейського союзу. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7527 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.98

Lytvynenko, Sergiy, Gabrielova, Tetiana, Lytvynenko, Larysa and Duksenko, Oksana (2019), “Scenario modeling of domestic logistics companies' integration into the eu markets”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7527 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.98

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.