EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
А. М. Прилуцький, К. О. Глєбова

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.103

УДК: 369.03

А. М. Прилуцький, К. О. Глєбова

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

Завдяки медичній реформі багато послуг для громадян стали недешевими. У зв’язку із цим зросла актуальність медичного страхування, і деякі щедрі роботодавці забезпечують своїх працівників такою страховкою. В статті розкривається стан медичного страхування як обов’язкового так і добровільного. Сучасна медична система зазнала колапсу й потребує реальних змін особливо у сфері фінансування, тому існує потреба щодо впровадження обов’язкового медичного страхування. Досліджено місце та показники розвитку ринку медичного страхування в Україні за перше півріччя 2017-2018 років, за рахунок визначення частки ринку медичного страхування у загальному обсязі страхового ринку. Показано ситуацію страхової медицини за кордоном. Наведено перелік заходів щодо удосконалення медичного страхування в Україні.

Ключові слова: державне обов’язкове медичне страхування; загальнообов’язкове державне соціальне страхування; комерційне обов’язкове медичне страхування; змішана система медичного страхування; страхові компанії; програми медичного страхування; ПрАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна».

Література

1. Алескерова Ю.В. Управління капіталом страхових компаній // Інфраструктура ринку Випуск 18. 2018 С. 300-308
2. Ткаченко Н.В. Забезпечення фінансової стійкості страхових компаній: теорія, методологія та практика : монографія / Н.В. Ткаченко; Нац. банк України, Ун-т банків. справи. — Черкаси: "Черкаський ЦНТЕІ", 2009. 570 с.
3. Ежеквартальная статистика страхового рынка Украины за 2002-2019 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://forinsurer.com/stat
4. Марценюк-Розарьонова О. В., Бондар А. В. Аналіз фінансового потенціалу страхової компанії та механізму його формування. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 22. С. 61–65. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.61
5. Хмельницкий С.И. Медицинская реформа в Украине. URL: http://hospital_sem@mail.ru (дата звернення: 01.02.2019)
6. Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015–2020 років [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://healthsag.org.ua/wp-content/ uploads/2014/11/Strategiya_UKR.pdf
7. Офіційний сайт ПрАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.pzu.com.ua

А. Prylutsky, K. Glebova

STATUS AND PROSPECTS OF VOLUNTARY MEDICAL INSURANCE IN UKRAINE

Summary

Medical reform has made many services expensive. As a consequence, the relevance of health insurance has increased, and there is a need to protect employers through such insurance. The article covers health insurance, compulsory and voluntary. Such a medical system recognized the collapse and the need for real benefits, especially in the financial sector, and therefore the need for regular health insurance. It is shown that the indicators of the development of the health insurance market in Ukraine are in the first half of 2017-2018. For a small number of parts of the health insurance market for the liability insurance market. The situation of insurance medicine abroad is shown. List of measures to improve health insurance in Ukraine.
The basis was the following criteria: the price of the insurance policy, the insured amount, the age of the insured person, the ratio of the sum insured to the insurance payment, the period of the contract, the amount of the sum insured, the complexity of the policy for basic health insurance services. On the basis of the obtained results the list of the most favorable options for policyholders is offered. It is revealed that domestic insurance companies offer practically the same health insurance programs with a similar set of services. The main reasons for distrust of domestic insurers to insurance companies and voluntary medical insurance are offered. It is found out that in the market of medical insurance when choosing an insurance policy you need to pay attention to: complexity of the policy and the ratio of prices to services, quality of service, payment of insurance sum, popular among consumers. The main problems of functioning of the system of voluntary medical insurance are highlighted. The following ways of solving the main problems of health insurance development are offered: motivating the population to take control measures in the field of health protection, establish available tariffs, simplify the system of obtaining online policy.

Keywords: compulsory state health insurance; compulsory state social insurance; commercial compulsory health insurance; a mixed health insurance system; insurance companies; health insurance programs; PJSC IC «PZU UKRAINE».

References

1. Aleskerova, Yu.V. (2018), "Capital Management of Insurance Companies", Infrastruktura rynku, vol. 18, pp. 300-308.
2. Tkachenko, N.V. (2009), Zabezpechennia finansovoi stiikosti strakhovykh kompanii: teoriia, metodolohiia ta praktyka [Ensuring financial stability of insurance companies: theory, methodology and practice], Nats. bank Ukrainy, Un-t bankiv. spravy, "Cherkaskyi TsNTEI", Cherkasy, Ukraine, P. 570.
3. Quarterly statistics of the insurance market of Ukraine for 2002-2019, [Online], available at: https://forinsurer.com/stat (Accessed 10 Dec 2019).
4. Martsenyuk-Rozaronova, O. and Bonda, A. (2018), “Analysis of the financial potential of the insurance company and the mechanism of its formation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 61–65. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.61
5. Hmel'nickij, S.I. "Medical reform in Ukraine", [Online], available at: http://hospital_sem@mail.ru (Accessed 1 Feb 2019).
6. "National Healthcare Reform Strategy in Ukraine for 2015-2020", [Online], available at: http://healthsag.org.ua/wp-content/ uploads/2014/11/Strategiya_UKR.pdf (Accessed 10 Dec 2019).
7. Official site of PJSC "Insurance Company "PZU Ukraine", [Online], available at: https://www.pzu.com.ua (Accessed 10 Dec 2019).

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 8693

Відомості про авторів

А. М. Прилуцький

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Вінницький національний аграрний університет

А. Prylutsky

Ph. D. in Economics, Associate Professor of the Department of finance, banking and insurance,Vinnitsa National Agrarian University, city of Vinnitsa

ORCID:

0000-0003-2526-9316


К. О. Глєбова

Керівник ЦОК №2ПрАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна» м. Вінниця

K. Glebova

Supervisor Head office №2PJSC IC «PZU UKRAINE», Vinnitsa

ORCID:

0000-0002-1047-6921

Як цитувати статтю

Прилуцький А. М., Глєбова К. О. Стан та перспективи добровільного медичного страхування в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7532 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.103

Prylutsky, А. and Glebova, K. (2019), “Status and prospects of voluntary medical insurance in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7532 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.103

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.