EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРЕВЕНТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ РІВНЯ СХИЛЬНОСТІ БАНКУ ДО РИЗИКУ
Л. Д. Павленко, М. Г. Руденок

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.104

УДК: 336.71:330.131.7.

Л. Д. Павленко, М. Г. Руденок

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРЕВЕНТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ РІВНЯ СХИЛЬНОСТІ БАНКУ ДО РИЗИКУ

Анотація

Метою статті є розробка методичного підходу до превентивного регулювання валютного ризику банку на основі оцінювання схильності до нього. Він передбачає послідовну реалізацію наступних етапів: формування інформаційного забезпечення; визначення вимог до параметрів, що доцільно включати до складу моделі визначення рівня схильності банку до валютного ризику; формування набору параметрів, на основі яких будуть виділятися рівні схильності банку до валютного ризику (покриття валютного ризику капіталом, валютний ризик ліквідності, доларизація балансу); визначення рівня схильності банку до валютного ризику на основі використання методу кластеризації; запровадження результатів аналізу в систему регулювання валютного ризику банку та постійний моніторинг зміни рівня схильності банків до валютного ризику на основі розробленого підходу. За результатами дослідження визначено, що найбільший рівень схильності до валютного ризику мають АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк» та ПАТ «Промінвестбанк». Головною причиною цього є недостатність капіталу банку для покриття обсягів відкритої валютної позиції.

Ключові слова: валютний ризик банку; превентивне регулювання валютного ризику банку; схильність банку до валютного ризику; кластерний аналіз.

Література

1. Банківські ризики : теорія та практика управління: монографія / Л. О. Примостка, О. В. Лисенюк, О.О. Чуб; Мін-во освіти і науки України, ДВНЗ «КНЕУ» ім. Вадима Гетьмана». К.: КНЕУ, 2008. 456 с.
2. Бондаренко А. І. Дослідження валютного ризику: концепції VaR і CFaR. Бізнес Інформ. 2016. № 11. С. 253-261.
3. Борисенко Д. С., Кушнір С. О. Проблеми оцінки та управління валютним ризиком в банківській системі України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. 2015. Вип. 15(5). С. 133-136.
4. Бормотова М. В., Сухоребрий Є. В. Особливості формування механізму управління валютним ризиком банку. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2014. № 46. С. 263-267.
5. Внукова Н. М., Оксанченко Г.О. Управління валютним ризиком банку за методикою Value-at-Risk (VaR). Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. 2014. № 5. С. 58-64
6. Волик Н. Г. Удосконалення методичних підходів до процесу управління валютним ризиком. Сучасні питання економіки і права. 2011. № 2. С. 105–111.
7. Дані фінансової звітності банків України. Національний банк України. URL: http://www.bank.gov.ua/Bank_supervision/index.htm (дата звернення: 25.11.2019).
8. Деркач Ю. Б. Контроль національним банком України валютних ризиків комерційних банків. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. 2015. Вип. 15(1). С. 123-125.
9. Деркач Ю. Б. Управління валютними ризиками в банках України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. 2015. Вип. 14(2). С. 130-133.
10. Єпіфанов А. О., Васильєва Т. А., Козьменко С. М. Управління ризиками банків : монографія у 2 томах. Т. 2: Управління ринковими ризиками та ризиками системних характеристик / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. 299 с.
11. Коваленко В. В., Шевчук Т. В. Система управління валютним ризиком та аналіз чинників, які впливають на нього. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 16. С. 699-703.
12. Кузнєцов А. М., Деркач Ю. Б. Характеристика методів регулювання валютних ризиків банків. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2017. Вип. 24(2). С. 76-79.
13. Міщенко В. І., Науменкова С. В. Проблеми хеджування валютних ризиків в Україні. Наукові праці НДФІ. 2018. Вип. 2. С. 57-61.
14. Олешко Т. І., Гребенюк С. В. Тактика управління валютними ризиками комерційних банків. Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии. 2017. № 2. С. 155-158.
15. Панченко К. С. Стратегії управління валютним ризиком комерційного банку. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 12. С. 87-89.
16. Попова І. В., Нікель М. І. Валютні ризики в контексті сучасних реалій. Економічні науки. 2012. № 9 (4). С. 312–321.
17. Пуш Л. А. Організація системи управління валютними ризиками в банківських установах. Фінанси, облік і аудит. 2012. № 19. С. 145–152.
18. Ребрик М. А. Управління валютним ризиком банку : дис. на здоб. наук. ступ. к. е. н. : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит». Суми : УАБС НБУ, 2011. 276 с.
19. Свєшнікова К. Т. Лімітування валютних ризиків комерційних банків в Україні. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. 2012. № 36. С. 248–257.
20. Сопко В., Ружанська Т. Механізм контролю валютного ризику банку. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2015. № 1. С. 103-110.
21. Струченкова Т. В. Валютные риски: анализ и управление : учебное пособие. М. : КНОРУС, 2013. 218 с.
22. Уваров К.В. Управління валютним ризиком в банках України : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.08. К., 2007. 17 с.
23. Фінансовий менеджмент у банках: концептуальні засади, методологія прийняття рішень у банківській сфері : навч. посіб. / О. М. Колодізєв, І. М. Чмутова, І. О. Губарева; Харк. нац. екон. ун-т. Х. : ВД «ІНЖЕК», 2004. 408 c.
24. Череп А. В., Коробов О. О. Вдосконалення механізму управління валютними ризиками комерційного банку. Фін.-кредит. діяльність: проблеми теорії та практики. 2015. Вип. 1. С. 3-9.
25. Череп А. В., Коробов О. О.Вдосконалення механізму управління валютними ризиками комерційного банку. Фін.-кредит. діяльність: проблеми теорії та практики. 2014. Вип. 1. С. 86-91.
26. Щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України : методичні рекомендації, схвалені постановою Правління НБУ від 02.08.2004 № 361. URL: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1045.5945.1&nobreak=1 (дата звернення: 25.11.2019).
27. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А. А. Лобанова, А. В. Чугунова. М. : Альпина Паблишер, 2003. 786 с.
28. Ющенко В.А. Управління валютними ризиками : навч. посіб. / В. А. Ющенко, В.І. Міщенко. К.: Товариство «Знання», КОО, 1998. 444 с.

L. Pavlenko, M. Rudenok

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO CURRENCY RISK REGULATION BASED OF ANALYSIS OF THE BANK'S RISK SENSITIVITY

Summary

The aim of the article is to develop a methodological approach to the preventive regulation of the currency risk of a bank based on an assessment of its sensitivity to it. It provides for the consistent implementation of the following stages: the formation of information support; definition of requirements for indicators that are included in the model; the formation of a set of indicators, on the basis of which the bank's sensitivity levels to currency risk will be allocated; determination of the level of sensitivity of the bank to currency risk based on the use of the clustering method (choosing a metric to determine the closeness of clustering objects; choosing a clustering method; model correction and clustering); use of analysis results in the system of regulation of the currency risk of the bank; continuous monitoring of changes in the level of sensitivity of the bank to currency risk based on the developed approach. For the study we have selected the following financial indicators: 1) indicators characterizing the coverage of currency risk by the bank's capital: the ratio of the foreign currency open positions for capital; 2) indicators characterizing currency risk of liquidity: liquidity coverage ratio for all currencies; liquidity coverage ratio in foreign currency; 3) indicators of bank balance dollarization: the ratio of foreign currency assets to the total assets of the bank;the ratio of a bank's foreign currency liabilities to its general liabilities.
According to the results of the study, it was found that Oschadbank JSC, CB PrivatBank JSC and Prominvestbank PJSC have the highest level of sensitivity to currency risk. The main reason for this is the insufficient capital of banks to cover the volume of open currency position.
In view of the results obtained, a set of measures to reduce the size of open currency positions should be formed to prevent the negative impact of currency risk on banks and a plan of measures for recapitalization for banks with a high level of currency risk exposure should be developed for Oschadbank JSC, CB PrivatBank JSC and Prominvestbank PJSC.

Keywords: Bank Currency Risk; Preventive Currency Risk Regulation; Bank's Currency Risk Sensitivity Level; Cluster Analysis.

References

1. Prymostka, L. O. Lyseniuk, O. V. and Chub, O.O. (2008), Bankivski ryzyky: teoriia ta praktyka upravlinnia: monohrafiia [Banking Risks: Theory and Practice of Management: Monograph], Min-vo osvity i nauky Ukrainy, DVNZ «KNEU» im. Vadyma Hetmana», KNEU, Kyiv, Ukraine, P. 456.
2. Bondarenko, A. I. (2016), "Currency risk research: VaR and CFaR concepts", Biznes Inform, vol. 11, pp. 253-261.
3. Borysenko, D. S. and Kushnir, S. O. (2015), "Problems of currency risk assessment and management in the banking system of Ukraine", Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 15(5), pp. 133-136.
4. Bormotova, M. V. and Sukhorebryi, Ye. V. (2014), "Features of formation of the mechanism of management of currency risk of the bank", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 46, pp. 263-267.
5. Vnukova, N. M. and Oksanchenko, H.O. (2014), "Bank's currency risk management by Value-at-Risk (VaR)", Jenergosberezhenie. Jenergetika. Jenergoaudit, vol. 5, pp. 58-64.
6. Volyk, N. H. (2011), "Improvement of methodological approaches to the process of currency risk management", Suchasni pytannia ekonomiky i prava, vol. 2, pp. 105–111.
7. National Bank of Ukraine, Data of financial statements of banks of Ukraine, available at: http://www.bank.gov.ua/Bank_supervision/index.htm (Accessed 25 Nov 2019).
8. Derkach, Yu. B. (2015), "Control by the National Bank of Ukraine of currency risks of commercial banks", Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol.. 15(1), pp. 123-125.
9. Derkach, Yu. B. (2015), "Currency risk management in Ukrainian banks", Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 14(2), pp. 130-133.
10. Yepifanov, A. O. Vasylieva, T. A. and Kozmenko, S. M. (2012), Upravlinnia ryzykamy bankiv [Bank Risk Management], 2 volume monograph. Volume 2, Upravlinnia rynkovymy ryzykamy ta ryzykamy systemnykh kharakterystyk [Market and System Risk Management], DVNZ «UABS NBU», Sumy, Ukraine, P. 299.
11. Kovalenko, V. V. and Shevchuk, T. V. (2017), "Currency risk management system and analysis of the factors that influence it", Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 16, pp. 699-703.
12. Kuznietsov, A. M. and Derkach, Yu. B. (2017), "Characteristics of banks' currency risk management methods", Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomichni nauky, vol. 24(2), pp. 76-79.
13. Mishchenko, V. I. and Naumenkova, S. V. (2018), "Currency hedging problems in Ukraine", Naukovi pratsi NDFI, vol. 2, pp. 57-61.
14. Oleshko, T. I. and Hrebeniuk, S. V. (2017), "Currency risk management tactics of commercial banks", Nauchnyj vestnik Donbasskoj gosudarstvennoj mashinostroitel'noj akademii, vol. 2, pp. 155-158.
15. Panchenko, K. S. (2018), "Strategies of fx risk management in commercial banks ", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 87-89.
16. Popova, I. V. and Nikel, M. I. (2012), "Currency risks in the context of current realities", Ekonomichni nauky, vol. 9 (4), pp. 312–321.
17. Push, L. A. (2012), "Organization of the currency risk management system in banking institutions", Finansy, oblik i audyt, vol. 19, pp. 145–152.
18. Rebryk, M. A. (2011), "Bank Currency Risk Management", Abstract of Ph.D. dissertation, 08.00.08 «Hroshi, finansy i kredyt», UABS NBU, Sumy, Ukraine, P. 276.
19. Svieshnikova, K. T. (2012), "Currency risk limitation of commercial banks in Ukraine", Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy, vol. 36, pp. 248–257.
20. Sopko, V. and Ruzhanska, T. (2015), "Bank's currency risk control mechanism", Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, vol. 1, pp. 103-110.
21. Struchenkova, T. V. (2013), Valjutnye riski: analiz i upravlenie : uchebnoe posobie [Currency risks: analysis and management], KNORUS, Moscow, Russia, P. 218.
22. Uvarov, K.V. (2007), "Currency risk management in Ukrainian banks", Ph.D. Thesis, 08.00.08, Kyiv, Ukraine, P.17.
23. Kolodiziev, O. M. Chmutova, I. M. and Hubareva, I. O. (2004), Finansovyi menedzhment u bankakh: kontseptualni zasady, metodolohiia pryiniattia rishen u bankivskii sferi [Financial management in banks: conceptual principles, methodology of decision-making in the banking sector], Khark. nats. ekon. un-t, VD «INZhEK», Kharkiv, Ukraine, P. 408.
24. Cherep, A. V. and Korobov, O. O. (2015), "Improvement of the mechanism of currency risk management of a commercial bank", Fin.-kredyt. diialnist: problemy teorii ta praktyky, vol. 1, pp. 3-9.
25. Cherep, A. V. and Korobov, O. O. (2014), "Improvement of the mechanism of currency risk management of a commercial bank", Fin.-kredyt. diialnist: problemy teorii ta praktyky, vol. 1, pp. 86-91.
26. National Bank of Ukraine (2004), Resolution dated 36.08.2004 № 361 "Regarding the organization and functioning of risk management systems in banks of Ukraine: methodological recommendations approved by the NBU", available at: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1045.5945.1&nobreak=1 (Accessed 25 Nov 2019).
27. Lobanov, A. A. and Chugunova, A. V. (2003), Jenciklopedija finansovogo risk-menedzhmenta [Encyclopedia of Financial Risk Management], Al'pina Pablisher, Moscow, Russia, P. 786.
28. Yushchenko, V.A. and Mishchenko, V.I. (1998), Upravlinnia valiutnymy ryzykamy [Currency Risk Management], Tovarystvo «Znannia», KOO, Kyiv, Ukraine, P.444.

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 6114

Відомості про авторів

Л. Д. Павленко

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету (м. Суми)

L. Pavlenko

Candidate of Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Finance, Banking and Insurance,Academic and Research Institute of Business Technologies “UAB”, Sumy State University (Sumy)

ORCID:

0000-0002-4724-7567


М. Г. Руденок

магістрант кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету (м. Суми)

M. Rudenok

Undergraduate, Department of Finance, Banking and Insurance,Academic and Research Institute of Business Technologies “UAB”, Sumy State University (Sumy)

ORCID:

0000-0003-4739-5460

Як цитувати статтю

Павленко Л. Д., Руденок М. Г. Науково-методичний підхід до превентивного регулювання валютного ризику на основі аналізу рівня схильності банку до ризику. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7533 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.104

Pavlenko, L. and Rudenok, M. (2019), “Scientific and methodological approaches to currency risk regulation based of analysis of the bank's risk sensitivity”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7533 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.104

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.