EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ СФЕРИ ТОРГІВЛІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Н. І. Дуляба, В. П. Далик, С. М. Ільчишин

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.105

УДК: 339:338.24

Н. І. Дуляба, В. П. Далик, С. М. Ільчишин

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ СФЕРИ ТОРГІВЛІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Анотація

Дослідження середовища функціонування торговельних підприємств, міри впливу різноманітних факторів зовнішнього середовища прямого та непрямого впливу, дозволили визначити найбільш вагомі із них. На цій основі виділено сукупність напрямів підвищення ефективності управління діяльністю господарюючих суб’єктів торгівлі за рівнями впливу.
На загальнодержавному рівні основними напрямками підвищення ефективності управління діяльністю суб’єктів торгівлі визначено покращення стану економіки держави, створення сприятливого бізнес-середовища, подолання корупції.
На регіональному рівні основними напрямками підтримки розвитку торгівлі є сприяння фінансовому забезпеченню, розміщення об’єктів торгівлі та реалізація контрольних заходів дотримання чинного законодавства щодо торговельної діяльності.
На мікрорівні основним напрямком підвищення ефективності управління діяльністю господарюючих суб’єктів визначено реалізацію адаптивного управління, системи управління, яка спрямована на забезпечення адаптації торговельних підприємств до динамічних умов внутрішнього і зовнішнього середовища відповідно до визначених параметрів ефективності.

Ключові слова: торгівля; ефективність управління; державна політика; регіональна політика; адаптивне управління.

Література

1. Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017–2019 роки / Кабінет Міністрів України. - Постанова від 5 серпня 2015 р. № 558. [Електронний ресурс]. Постанова – Режим доступу :http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248397249
2. Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році». – К. : НІСД, 2017. – 928 с.
3. Doing Business 2017. Equal Opportunity for All [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB17-Report.pdf
4. Сирветник-Царій В. В. Податкові перешкоди розвитку підприємництва в Україні / В. В. Сирветник-Царій. – Вісник ОНУ ім. І. І. Мєчнікова. – Т.21. - Вип.6(48). – 2016. – С.67-70.
5. Вартість дотримання податкового законодавства в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.svb.org.ua/sites/default/files/International_Finance_Corporation_Vartist_dotrimannya_podatkovogo_zakonodavstva.pdf
6. Тенденції тіньової економіки. – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki
7. Міценко Н. Г. Діагностика дієвості економічного механізму торговельного підприємства : монографія / Міценко Н. Г., Дуляба Н. І. ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2012. - 223 с.
8. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року /Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Відомості Верховної Ради України. – 1997. - №24.
9. Стец І. Адаптивне управління потенціалом підприємства / І. Стец. – Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Вип.18. – 2013. – С.154-162.
10. Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні / НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН України»; наук.редактор В. С. Кравців. – Львів, 2016. – 218с.

N. Duliaba, V. Dalyk, S. Ilchishyn

AREAS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF MANAGING THE ACTIVITIES OF ECONOMIC ENTERPRISES IN THE REGIONAL LEVEL

Summary

Investigation of the environment of functioning of trade enterprises, the extent of influence of various factors of external environment of direct and indirect influence, allowed to determine the most important of them. On this basis, the set of directions for improving the efficiency of managing the activity of business entities by levels of influence is highlighted.
At the national level, the main directions of improving the efficiency of trade entities' activity management are the improvement of the state economy, creation of favorable business environment, and overcoming corruption. The implementation of such measures will create a favorable "background", a macro environment for the development of commercial enterprises.
At the regional level, the main areas of support for trade development are the promotion of financial security, the location of trade facilities and the implementation of control measures to comply with applicable legislation on trade. Implementation of these directions will allow the trading enterprises to receive development support in terms of streamlining the expediency and legality of the location of trade objects with constant support of the development of competition; to get opportunities to develop current activities in terms of financing working capital and / or creation of fixed assets; should create a legal environment for all participants in the trading process.
At the micro level, the main direction of improving the efficiency of managing the activity of economic entities is the implementation of adaptive management, a management system that is aimed at ensuring the adaptation of commercial enterprises to the dynamic environment of the internal and external environment in accordance with the defined parameters of efficiency. At the same time, the implementation of such management should be aimed at anticipating and anticipating negative situations and their consequences.
Structural and logical scheme of implementation of adaptive management of a trading company under conditions of increasing the efficiency of trade management at the national, regional and macro levels has been formed, which allows not only to determine the role of each "agent of influence", but also to determine the directions of management of a trade enterprise after establishing the measure and vector of influence of each factors.

Keywords: trade; efficiency of management; state policy; regional policy; adaptive management.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Resolution “On approval of the Economic and Social Development Forecast of Ukraine for 2016 and the main macroeconomic indicators of Ukraine's economic and social development for 2017–2019”, available at: http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248397249 (Accessed 30 Nov 2019).
2. NISD (2017), Analitychna dopovid' do Schorichnoho Poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy «Pro vnutrishnie ta zovnishnie stanovysche Ukrainy v 2017 rotsi» [Analytical Report to the Annual Message of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine “On Internal and External Situation of Ukraine in 2017”], NISD, Kyiv, Ukraine.
3. Doing Business (2017), “Equal Opportunity for All”, available at: http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB17-Report.pdf (Accessed 30 Nov 2019).
4. Syrvetnyk-Tsarij, V. V. (2016), “Tax obstacles to the development of entrepreneurship in Ukraine”, Visnyk ONU im. I. I. Miechnikova, vol.21, no.6(48), pp.67-70.
5. IFC (2009), “The cost of tax compliance in Ukraine”, available at: http://svb.ua/publications/vartist-dotrimannya-podatkovogo-zakonodavstva-v-ukraini (Accessed 30 Nov 2019).
6. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2019), “Trends in the shadow economy”, available at: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki (Accessed 30 Nov 2019).
7. Mitsenko, N. H. and Duliaba, N. I. (2012), Diahnostyka diievosti ekonomichnoho mekhanizmu torhovel'noho pidpryiemstva [Diagnosis of the effectiveness of the economic mechanism of a trading enterprise], Ukoopspilka, L'viv, Ukraine.
8. Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine “About local self-government in Ukraine”, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol.24.
9. Stets, I. (2013), “Adaptive management of enterprise potential”, Ukrains'ka nauka: mynule, suchasne, majbutnie, vol.18, pp.154-162.
10. Kravtsiv, V. S. (2016), Terytorial'nyj rozvytok ta rehional'na polityka v Ukraini [Territorial development and regional policy in Ukraine], NAN Ukrainy. DU «Instytut rehional'nykh doslidzhen' im. M.I.Dolishn'oho NAN Ukrainy», L'viv, Ukraine.

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 7128

Відомості про авторів

Н. І. Дуляба

к. е. н, доцент, доцент кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва,Національний університет «Львівська політехніка»

N. Duliaba

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor, Department of Management and International Entrepreneurship,Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0002-4377-874X


В. П. Далик

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва,Національний університет «Львівська політехніка»

V. Dalyk

Candidate of Economic Sciences,Associate Professor, Department of Management and International Entrepreneurship,Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0002-4377-874X


С. М. Ільчишин

к. е. н., асистент кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва,Національний університет «Львівська політехніка»

S. Ilchishyn

PhD, Assistant Professor, Department of Management and International Entrepreneurship,Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0002-4377-874X

Як цитувати статтю

Дуляба Н. І., Далик В. П., Ільчишин С. М. Напрями підвищення ефективності управління діяльністю господарюючих суб’єктів сфери торгівлі на регіональному рівні. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7534 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.105

Duliaba, N., Dalyk, V. and Ilchishyn, S. (2019), “Areas of improving the efficiency of managing the activities of economic enterprises in the regional level”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7534 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.105

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.