EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЯ «CO-INNOVATION» У КОНТЕКСТІ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ
І. А. Кораблінова, І. М. Мишелов

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.106

УДК: 330.342.24

І. А. Кораблінова, І. М. Мишелов

СТРАТЕГІЯ «CO-INNOVATION» У КОНТЕКСТІ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ

Анотація

У статті розглянуто передумови появи нової парадигми інноваційного розвитку компаній. Обґрунтовано актуальність цього питання для України на основі аналізу поточного стану інноваційного розвитку. Узагальнено дефініції та характеристики інноваційної екосистеми у працях зарубіжних та вітчизняних вчених. Проілюстровано модифікацію інноваційної діяльності від ієрархічної до екосистемної моделі. Виокремлено основні характеристики інноваційно-активних компаній та умов їх інноваційної діяльності на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства. Роз’яснено причини появи інноваційних екосистем у цифровій галузі. Проведено аналіз реалізації стратегії «Co-innovation» через призму досвіду компанії «Amazon», яка здійснює маневри на цифровому бізнес-ландшафті, перетворюючись у різних секторах з клієнта на оператора, з конкурента на партнера та навпаки. На основі узагальнення результатів спостережень за діями подібних компаній з цифрової галузі, у статті обґрунтовано зв’язок цих явищ з парадигмальними зрушеннями, які відбуваються у сучасній економічній науці.

Ключові слова: парадигмальні зрушення; інформаційне суспільство; інноваційний розвиток; інноваційна екосистема; co-innovation; цифрова галузь; відкриті інновації; партнерські відносини.

Література

1. Стиглиц Дж. Информация и смена парадигмы в экономической науке. Нобелевская лекция 8 декабря 2001 г. / Дж. Стиглиц // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков: в 5-х т. – М.: Мысль, 2005. – Т. 5: в 2 кн. – Кн. 2. – С. 535–629.
2. Гриценко А.А. Інституціональна політична економія як виразник парадигмальних зрушень в економічній теорії / А.А. Гриценко // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. – С. 23 – 26.
3. Думная Н.Н. Информационная экономика: усиление экономических рисков / Н.Н. Думная // Экономика. Налоги. Право. – 2013. – № 4. – С. 13 – 19.
4. Маслов А.О. Теорія інформаційної економіки як альтернативна парадигма сучасній ортодоксії / А.О. Маслов // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. – С. 115 – 119.
5. Парадигма інноваційного розвитку в умовах ринкової трансформації: монографія / авт. кол.: Е.М. Забарна, О.М. Козакова, В.А. Чередниченко [та ін.]; за заг. ред. Е.М. Забарної. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 92 с.
6. Стратегія інноваційного розвитку України на період до 2030 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.businesslaw.org.ua/strategiya-innovaciinogo-rozvutku-ukrainy/.
7. Global Innovation Index 2019: Ukraine ranks 47th among the 129 economies featured in the GII 2019 [Electronic Resource]. – Mode of access: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019/ua.pdf.
8. Ukraine hit the 53rd place in the Bloomberg innovation rating, having gone down by 7 positions over a year [Electronic Resource]. – Mode of access: https://ain.ua/en/2019/01/23/ukraine-innovation-rating/.
9. The Global Competitiveness Report 2019 [Electronic Resource]. – Mode of access: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport 2019.pdf.
10. Чикаренко І.А. Інноваційний розвиток територіальних громад як основа становлення економіки знань та інформаційного суспільства / І.А. Чикаренко // Державне управління: теорія та практика. – 2016. – № 2. – С. 73 –83.
11. Лохман Н.В. Когерентність статичного аспекту інноваційного потенціалу / Н.В. Лохман // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2018. – Вип. 31. – С. 101 – 105.
12. Горін Н.О. Соціально-технологічна парадигма підприємництва / Н.О. Горін // Український соціум. – 2015. –№3 (54) – С. 86 – 95.
13. Лановська Г.І. Інноваційна екосистема: сутність та принципи /Г.І. Лановська // Економіка і суспільство. – 2017. – №11. – С. 257 – 262.
14. Федулова Л.І. Інноваційні екосистеми: сутність та методологічні засади формування / Л.І. Федулова, О.С. Марченко // Економічна теорія та право. – 2015. – №2(21). – С. 21 – 33.
15. Russell M. G. Transforming Innovation Ecosystems through Shared Vision and Network Orchestration [Electronic Resource] / M.G. Russell, K. Still, J. Huhtamäki, C. Yu, N. Rubens. – Mode of access: https://www.leydesdorff.net/ th9/3NWAFYZH9_Russell.pdf
16. Jackson D. J. What is an Innovation Ecosystem? [Electronic Resource] / Deborah J. Jackson. – Mode of access: http://erc-assoc.org/sites/default/files/download-files/DJackson_What-is-an-Innovation-Ecosystem.pdf.
17. Смородинская Н. В. Сетевые инновационные экосистемы и их роль в динамизации экономического роста / Н. В. Смородинская // Инновации. – 2014. – №7. – С. 27–33.
18. Кораблінова І. А. Компетенції компаній у цифрову епоху: content & context: монографія / І. А. Кораблінова. – К.: Кафедра, 2018. – 340 с.
19. Кохно П. Модели финансирования инновационных проектов / П. Кохно // Проблемы теории и практики управления. – 2014. – № 1. – С. 87 – 94.
20. Прохоров А. Цифровая трансформация. Анализ, тренды, мировой опыт / А. Прохоров, Л. Коник. – М.: ООО «АльянсПринт», 2019. – 368 с.
21. Кораблінова І.А. Роль телекомунікаційних компаній у розвитку платформних бізнес-структур / І.А. Кораблінова //Ефективна економіка. – № 9. – 2019. – DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.41.
22. Гольдштейн Б.С. Инфокоммуникационные сети и системы / Б.С. Гольдштейн. – СПб.: БХВ-Петербург, 2019. – 208 с.
23. Most Innovative Tech Brands of 2019: Amazon, CVS and Slack top list [Electronic Resource]. – Mode of access: http://www.netimperative.com/2019/07/most-innovative-tech-brands-of-2019-amazon-cvs-and-slack-top-list/.
24. BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brand [Electronic Resource]. – Mode of access: https://www.brandz.com/admin/uploads/files/BZ_Global_2019_WPP.pdf
25. Top Companies 2019: Where the U.S. wants to work now [Electronic Resource]. – Mode of access: https://www.linkedin.com/pulse/top-companies-2019-where-us-wants-work-now-daniel-roth/
26. The World's Most Valuable Brands [Electronic Resource]. – Mode of access: https://www.forbes.com/powerful-brands/list/
27. Top 100 Digital Companies [Electronic Resource]. – Mode of access: https://www.forbes.com/top-digital-companies/list/#tab:rank
28. The 100 largest companies in the world by market value in 2019 [Electronic Resource]. – Mode of access: https://www.statista.com/statistics/263264/top-companies-in-the-world-by-market-value/
29. Иглмен Д. Креативный вид: Как стремление к творчеству меняет мир / Д. Иглмен, Э. Брандт. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 288 с.
30. The 2018 Global Innovation 1000 study [Electronic Resource]. – Mode of access: https://www.strategyand.pwc.com/gx/en/insights/innovation1000.html.
31. Fransman M. Models of Innovation in Global ICT Firms: The Emerging Global Innovation Ecosystems [Electronic Resource]. – Mode of access: https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc90726.pdf.

Iryna A. Korablinova, Iryna M. Myshelov

CO-INNOVATION STRATEGY IN THE CONTEXT OF THE PARADIGM SHIFT IN ECONOMIC THEORY AND PRACTICE

Summary

The current stage of the development of information society has been characterized by a high rate of speed in the external environment and by complexity of the task that arise every day to the economic agents. However, the world's leading technology companies are anxious not so much to adapt quickly to new conditions, as it are to set the direction of the vector of development not only in digital industry, but also, in general, to change of trends in the international business. Realization of Co-innovation strategy is an among the main ways to exercise influence over tendencies of development of modern economy and business. It provides for the creation and development of innovation through information networking and building of relationships with different partners. The reasons for the emergence of a new paradigm of innovative development of companies are considered. The relevance of this issue for Ukraine is substantiated based on the analysis of the current state of innovative development. A review of the definition and characteristics of the innovation ecosystem in the works of foreign and domestic scientists is made. A modification of innovation from a hierarchical to an ecosystem model is illustrated. The main characteristics of innovatively active companies and the conditions of their innovative activity at the present stage of development of the information society are highlighted. The reasons for the emergence of innovative ecosystems in the digital industry are explained. The world's leading technology companies strive to create their own innovative ecosystems around products, technologies, customers, etc. The specifics of the digital industry provides for their close interconnection and interaction with other participants in the digital industry. The article analyzes the implementation of the Co-innovation strategy through the prism of Amazon experience. This company maneuvers on the digital business landscape, turning from client to operator, from competitor to partner, and vice versa in various sectors of international economy. Based on a generalization of the results of observations of the actions of similar companies from the digital industry, the article substantiates the connection of these phenomena with the paradigm shifts that occur in modern economic science. It is substantiated that in further research, attention should be paid to whether the Co-innovation strategy of modern companies always brings benefit to society.

Keywords: paradigm shifts; information society; innovative development; innovative ecosystem; co-innovation; digital industry; open innovation; partnerships.

References

1. Stiglits, Dzh. (2005), “Information and a paradigm shift in economic science. Nobel Lecture, December 8, 2001”, Mirovaja jekonomicheskaja mysl'. Skvoz' prizmu vekov [World economic thought. Through the prism of centuries], Mysl, Moscow, Russia, pp. 535-629.
2. Hrytsenko, A.A. (2012), “Institutional political economy as an expression of paradigm shifts in economic theory”, Paradyhmal'ni zrushennia v ekonomichnij teorii KhKhI st.: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Conference Proceedings of the International Economic Conference “Paradigm shifts in economic theory of XIX century”], KNU named by T. Shevchenko, Kyiv, Ukraine, pp. 23-26.
3. Dumna, N.N. (2013), “Information economy: increased economic risks”, Economics, Taxes & Law, vol. 4, pp. 13-19.
4. Maslov, A.O. (2012), “Information economics theory as an alternative Paradigm of modern orthodoxy”, Paradyhmal'ni zrushennia v ekonomichnij teorii KhKhI st.: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Conference Proceedings of the International Economic Conference “Paradigm shifts in economic theory of XIX century”], KNU named by T. Shevchenko, Kyiv, Ukraine, pp. 115-119.
5. Zabarna, E. M. (2019), Paradyhma innovatsijnoho rozvytku v umovakh rynkovoi transformatsii [The paradigm of innovative development in the conditions of market transformation], OLDI-PLYuS, Kherson, Ukraine.
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), “Strategy of innovative development of Ukraine for the period till 2030”, available at: https://www.businesslaw.org.ua/strategiya-innovaciinogo-rozvutku-ukrainy/ (Accessed 10 December 2019).
7. WIPO (2019), “Global Innovation Index 2019: Ukraine ranks 47th among the 129 economies featured in the GII 2019”, available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo _pub_gii_2019/ua.pdf (Accessed 10 December 2019).
8. AIN (2019), “Ukraine hit the 53rd place in the Bloomberg innovation rating, having gone down by 7 positions over a year”, available at: https://ain.ua/en/2019/01/23/ukraine-innovation-rating/ (Accessed 10 December 2019).
9. WEF (2019), “The Global Competitiveness Report 2019”, available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (Accessed 10 December 2019).
10. Chykarenko, I. A. (2016), “Innovative development as the basis for knowledge economy and informative society becoming”, Public Administration: Theory and Practice, vol. 2, pp.73-83.
11. Lokhman, N. V. (2018), “Coherence of the static aspect of innovative potential”, Scientific Bulletin of Kherson State University. Series «Economic Sciences», vol. 31, pp.101-105.
12. Gorin, N. O. (2015), “Socio-technological paradigm of entrepreneurship”, Ukrainian Society, vol. 3 (54), pp. 86-95.
13. Lanovska, H.I. (2017), “Innovative ecosystem: essence and principles”, Economy and Society, vol. 11, pp. 257-262.
14. Fedulova, L. I. and Marchenko, O.S. (2015), “Innovative ecosystems: the sense and methodological frameworks of formation”, Economic Theory and Law, vol. 2, no. 21, pp. 21-33.
15. Russell, M. G. (2011), “Transforming Innovation Ecosystems through Shared Vision and Network Orchestration”, available at: https://www.leydesdorff.net/ th9/3NWAFYZH9_Russell.pdf (Accessed 25 November 2019).
16. Jackson, D. J. (2011), “What is an Innovation Ecosystem?”, available at: http://erc-assoc.org/sites/default/files/download-files/DJackson_What-is-an-Innovation-Ecosystem.pdf (Accessed 25 November 2019).
17. Smorodinskaja, N. V. (2014) “Network innovation ecosystems and their role in the dynamization of economic growth”, Innovations, vol. 7, pp. 27-33.
18. Korablinova, I. A. (2018), Kompetentsii kompanij u tsyfrovu epokhu: content & context [Competencies of companies in the digital age: content & context], Kafedra, Kyiv, Ukraine.
19. Kohno, P. (2014), “Models of financing innovative projects”, International journal of management theory and practice, vol.1, pp. 87-94.
20. Prokhorov, A. and Konyk, L. (2019), Cifrovaja transformacija. Analiz, trendy, mirovoj opyt [Digital transformation. Analysis, trends, world experience], Al'iansPrynt, Moscow, Russia.
21. Korablinova, I. A. (2019), “The role of telecommunication companies in development of the platform business structures”, Efektyvna ekonomika, vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7265 (Accessed 25 November 2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.41.
22. Goldstein, B. S. (2019), Infokommunikacionnye seti i sistemy [Infocommunication networks and systems], BHV-Peterburg, St. Petersburg, Russia.
23. Netimperative (2019), “Most Innovative Tech Brands of 2019: Amazon, CVS and Slack top list”, available at: http://www.netimperative.com/2019/07/most-innovative-tech-brands-of-2019-amazon-cvs-and-slack-top-list/ (Accessed 10 December 2019).
24. BrandZ (2019), “Top 100 Most Valuable Global Brand”, available at: https://www.brandz.com/admin/uploads/files/BZ_Global_2019_WPP.pdf (Accessed 10 December 2019).
25. LinkedIn (2019), “Top Companies 2019: Where the U.S. wants to work now”, available at: https://www.linkedin.com/pulse/top-companies-2019-where-us-wants-work-now-daniel-roth/ (Accessed 10 December 2019).
26. Forbes (2019), “The World's Most Valuable Brands”, available at: https://www.forbes.com/powerful-brands/list/ (Accessed 10 December 2019).
27. Forbes (2019), “Top 100 Digital Companies”, available at: https://www. forbes.com/top-digital-companies/list/#tab:rank (Accessed 10 December 2019).
28. Statista (2019), “The 100 largest companies in the world by market value in 2019”, available at: https://www.statista.com/statistics/263264/top-companies-in-the-world-by-market-value/ (Accessed 10 December 2019).
29. Eagleman, D. and Brandt, A. (2018), Kreativnyj vid: Kak stremlenie k tvorchestvu menjaet mir [The Runaway Species. How Human Creativity Remakes the World], Publisher: Mann, Ivanov and Ferber, Moscow, Russia.
30. PwC (2018), “The 2018 Global Innovation 1000 study”, available at: https://www.strategyand.pwc.com/gx/en/insights/innovation1000.html (Accessed 7 December 2019).
31. Fransman, M. (2014), “Models of Innovation in Global ICT Firms: The Emerging Global Innovation Ecosystems”, available at: https://ec.europa.eu/jrc/sites/ jrcsh/files/jrc90726.pdf (Accessed 7 December 2019).

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 7584

Відомості про авторів

І. А. Кораблінова

андидат економічних наук, доцент,доцент кафедри економічної теорії та управління проектамиОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, м. Одеса

Iryna A. Korablinova

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor,Associate Professor of the Department of Economic Theory and Project Management,O. S. Popov Odessa National Academy of Telecommunications

ORCID:

0000-0003-2701-0447


І. М. Мишелов

магістрант кафедри економічної теорії та управління проектамиОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, м. Одеса

Iryna M. Myshelov

Master's Degree student of the Department of Economic Theory and Project Management, O. S. Popov Odessa National Academy of Telecommunications

ORCID:

0000-0003-1989-4801

Як цитувати статтю

Кораблінова І. А., Мишелов І. М. Стратегія «co-innovation» у контексті парадигмальних зрушень в економічній теорії та практиці. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7537 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.106

Korablinova, Iryna A. and Myshelov, Iryna M. (2019), “Co-innovation strategy in the context of the paradigm shift in economic theory and practice”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7537 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.106

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.